Ny bestyrelse efter kredsgeneralforsamling 9. april 2022.

Kære medlemmer.
Der blev afholdt ordinær kredsgeneralforsamling for DBS kreds Aalborg på hotel Søparken i Aabybro i går den 9. april hvor 43 stemmeberettigede var mødt op.
Der var stor interesse for at komme ind i bestyrelsen så det tegner godt for det kommende kredsarbejde til gavn for jer medlemmer.
Den ny bestyrelse som snarest vil konstituere sig består nu af:
Kredsformand Torben Frederiksen valgt 2021
Kredskasserer Bruno hjorth valgt 2022
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen valgt 2021
Bestyrelsesmedlem Tina Lennø Andersen valt 2021
Bestyrelsesmedlem Palle Thygesen valgt 2022
Bestyrelsesmedlem Jesper Lauersen valgt 2022
Bestyrelsesmedlem Bjarne Kurinow valgt 2022

Derudover var vi så heldige at få alle 3 suppleantposter besat hvor følgende blev valgt

1. suppleant Stein Erik Skotkjerra
2. Suppleant Meska Memedo
3. suppleant Finn hviid Bredahl

Tillykke til de nyvalgte og tak til alle jer som var mødt op og gjorde jeres stemme gældende.

På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen

Ny kredsbestyrelse efter kredsgeneralforsamlingen 12. juni 2021

Så lykkedes det trods Corona at få afholdt den udskudte kredsgeneralforsamling som blev afholdt i Aalborg kongres og kulturcenter.
Kredsformand Frode Fich ønskede ikke at genopstille til endnu en periode og vi vil gerne på kredsens vegne takke for Kredsformand Frode Fichs store arbejde han har gjort i sin 8 årige periode som formand samt hans utrættelige indsats for salget af Blindes jul, som vi håber han fortsætter med at varetage.
Den nye bestyrelsesammensætning for DBS kreds Aalborg ser således ud:
Kredsformand Torben Gjering Frederiksen (valgt 2021)
Kredskasserer Bruno Hjorth (valgt 2020)
Bestyrelsesmedlem Tina Andersen (valgt 2021)
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen (valgt 2021)
Bestyrelsesmedlem Gitte Micheelsen (valgt 2020)
Bestyrelsesmedlem Jesper Dam (valgt 2020)
Bestyrelsesmedlem Ulla Sørensen (valgt 2020)
Suppleanter:
1. suppleant Palle Thygesen
2. suppleant Stein Erik Skottkjerra

Bestyrelsen vil konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde.
Tak til alle de medlemer som mødte op og gjorde deres stemme og mening til kende. Samtidig en stor tak til landsformand Ask Abildgaard for at repræsentere FU.
Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Kredsgeneralforsamling 2021

Kredsgeneralforsamling 2021
Der indkaldes til kredsgeneralforsamling lørdag den 12. juni kl.10-16 i Sport- og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, 9460 Brovst.
Landsformand Ask Abildgaard repræsenterer hovedforeningen.
Tilmelding til Gitte på 22 35 52 56 eller tilmelding@dbsaalborg.dk senest 6. juni.
Oplys evt. ønske om kørsel og diabeteskost ved tilmelding
Program:(cirka tider)
09:30: Ankomst
10:00 Kredsgeneralforsamling 1. del
12:00 Frokost. Der serveres dansk bøf med tilbehør samt en genstand.
13:30 Kredsgeneralforsamling 2. del.
15:00 – 16:00 Kaffe/te med kage. Derefter hjemkørsel
Vi håber rigtig mange medlemmer vil deltage i kredsgeneralforsamlingen og være med til at præge foreningens fremtid.
Så kom og gør din stemme gældende, så du har indflydelse på, at det også er din forening fremover.
Dagsorden
1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning.
Regnskab kan fås ved henvendelse til Bruno Hjorth på mail bruno.hjorth@blind.dk.
6. Forslag:
6A. Lokale forslag
(forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).
6B. Forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredsformand
(Frode Fich ønsker ikke genvalg).
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 medlemmer for 2 år. (Afgående er Torben Frederiksen og Tina Andersen (begge modtager genvalg
7C.Valg af 3 suppleanter.
8. Beretning fra landsforeningen ved landsformand Ask Abildgaard.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen håber meget på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Husk – tilmeld dig kredsgeneralforsamlingen

Kredsgeneralforsamling 2020

OBS: Grundet Coronasituationen har bestyrelsen valgt at følge hovedforeningens opfordring og reducerer programmet til kredsgeneralforsamlingen den 31 oktober i AKKC Europaplads 4 9000 Aalborg.
Er du syg eller har du mistanke om smitte så skal du ikke møde op.
AKKC sørger for at alle retningslinjer overholdes og vi har fået større lokale for at kunne spredes ekstra.

Program.
09:30 Ankomst. Find straks en plads i Radiosalen.
10:00 Kredsgeneralforsamling 1 del.
11:15 Pause med kaffe eller te.
11:35 kredsgeneralforsamling 2 del.
13:00 Spisning – bestilles ved tilmelding (dansk bøf m/tilbehør hertil en øl eller vand)
14:00 Hjemkørsel.

Vi forventer stadig det bliver Thorkild Olesen som repræsenterer hovedforeningen.
Tilmelding til Gitte på 22 35 52 56 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk senest 25 oktober.
kørsel og eventuel diabetikerkost skal bestilles ved tilmelding.

Dagsorden:
1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning.
Regnskab kan fås ved henvendelse til Henning Elholm på mail hee@blind.dk.
6. Forslag:
6A. Lokale forslag
(forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).
6B. Forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredskasserer.
(Henning Elholm ønsker ikke genvalg).
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 medlemmer for 2 år. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. (Afgående er Finn Bjørn som ikke ønsker genvalg. Derudover Gitte Micheelsen og Ulla Sørensen, som begge modtager genvalg)
7C.Valg af 3 suppleanter.
8. Eventuelt.

Mvh. Bestyrelsen

#dbsaalborg #blind

Godt nyt – kredsens aktiviteter er delvist igang igen

Kære medlemmer.
Hermed lidt nyt fra kredsbestyrelsen. Vi kan vidst alle blive enige om at det har været en træls og langvarig tvungen pause og for nogen følt som indespærring vi har oplevet hele foråret. Men nu er der lys forude der er nu for alvor ved at komme gang i samfundet og flere og flere ting åbner op igen eller er allerede i fuld gang underhensyntagen til afstandskrav med videre.
Vi har i bestyrelsen vurderet at det fortsat er nødvendigt at holde vores lokaler og aktiviteter delvist lukket. Vi arbejder på at lave en plan for hvordan vi kan genåbne alle vores aktiviteter. Retningslinjer for brug af lokaler kan findes på vores hjemmeside under linket Korona retningslinjer . Regler og vejledning for deltagelse i aktiviteter og undervisning vil også snart blive tilgængelige på hjemmesiden samt formidlet til undervisere, klubledere og andre som har deres gang på Vesterbro 62A.
Men det glædelige er at trods vi har mange medlemmer som er i de sårbare grupper har vi vurderet at nogle aktiviteter kan starte op her i sommerperioden. Vi har efter ønske startet Showdown, yoga, madlavning, sjov med din hund, sommerstrik samt skind og læder op. Vi følger naturligvis stadig nøje myndighedernes anbefalinger og skulle der ske ændringer kan der igen blive tale om at lukke ned for omtalte aktiviteter.
Retningslinjerne følger nøje de udstukne vejledninger og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og vil løbende blive rettet til hvis nødvendigt så husk du har også selv et ansvar for at holde dig orienteret på hjemmeside, facebook, medlemsblad og hos din underviser.

Vi skal fra kredsbestyrelsens side understrege at det er det enkelte medlems helt egen vurdering og på eget ansvar om de ønsker at bruge vores tilbud og lokaler og alle skal følge de udstukne retningslinjer og fremfor alt huske at vaske hænder og spritte af ofte samt holde afstand som de vigtigste.
Med hensynt til fremtiden, så vil der først være fuld aktivitet igen til september.
. Den kommende aktivitetsplan og undervisningsprogram bliver tilgængelig start juli.
De af jer som har deltaget i forårets undervisningsprogram har alle fået tilbud om at deres tilmelding overføres til den nye sæson og at de som ikke har ønsket dette kunne så få deres deltagergebyr tilbagebetalt.
Alt dette er selvfølgelig kun muligt hvis der er givet grønt lys fra myndighederne og hovedforeningen.

Med hensyn til afholdelse af den aflyste kredsgeneralforsamling, så er den nu fastlagt til lørdag den 31 oktober 2020 kl. 10 i Aalborgkongres og kulturcenter. Nærmere følger i medlemsblad i september og på vores andre platforme.
Miniferien 2020 blev også aflyst og forsøgt flyttet til oktober, men der var ikke stemning blandt de som havde forhåndstilmeldt sig for en miniferie på dette tidspunkt, så der vil først være Miniferie igen til august 2021.
til gengæld vil vi forsøge at gennemføre vores annoncerede maj tur til Lønstrup hvor vi blandt andet skulle besøge det flyttede fyr. Turen forventes gennemført i september så hold øje med medlemsbladet med videre.

Da vi jo normalvis har et medlemsmøde på det tidspunkt som vi i år afholder kredsgeneralforsamling på. Så har vi valgt at forsøge
os med et medlemsarrangement ala jul som finder sted ultimo november. Nærmere følger.

som noget nyt vil der være en del nye ting på programmet i det kommende undervisningsprogram, vi vil blandt andet indbyde jer til at deltage i korte workshops i nogle weekender for de af jer som blot kunne tænke jer at prøve noget nyt og ikke vil deltage i ehn hel sæsons undervisning. Men mere om det senere.
Der vil også være nogle nye hold på programmet og som hidtil. har du et ønske eller en ide til et hold så kontakt endelig vores undervisningsledere Gitte og Ulla.

Er du stadig en af de som ikke trygt kan færdes ude i det pulveriserende samfund og
Har lyst til at få en snak så kontakt gerne formand Frode Fich.

Vi vil også gerne opfordre de af jer som bruger mobiltelefon til at hente den ny smittestop app. Du kan se et indlæg om app’en på hjemmesiden her eller finde det i vores Facebook side og gruppe.
Pas godt på dig selv og dine.

Kontakt formand Frode fich på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81 hvis du har spørgsmål eller blot ønsker en snak.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Forholdsregler i kreds Aalborg mod smitte af coronavirus

Det er jo ingen hemmelighed at vi i øjeblikket befinder os i en særlig situation i forhold til vores aktiviteter her i kredsen og i al almindelighed. Det kan måske for nogen føles som hysteri og overdreven påpasselighed. Men ingen ved jo helt hvem som risikerer at blive alvorligt syg eller det som er værre hvis man bliver smittet, så vi har valgt at følge regeringens og Dansk blindesamfunds Fus anbefalinger i forhold til Coronavirus og har i den kontekst blandt andet valgt at udsætte kredsgeneralforsamlingen som skulle have været afholdt den 18 april. Der vil blive fastsat en ny dato på et senere tidspunkt og dette meldt ud i medlemsbladet og på vores andre platforme.

Hos Dansk Blindesamfund Aalborg skal vi alle være med til at gøre en indsats for at forebygge smitte med coronavirus. Mange af vores medlemmer har på forskellig vis svækket helbred, og vi skal passe på os selv og hinanden. Derfor indfører vi nu følgende forholdsregler for alle, der deltager i kredsens aktiviteter, herunder i klubber og i undervisning på Vesterbro 62A:
1. Man skal vaske og spritte hænder, når man ankommer.
2. Man skal vaske hænder og afspritte før man går til kaffebordet, frokost eller andre måltider samt hvis man skal håndtere madvare og service.
3. Man skal undgå at give håndtryk og krammere. Begræns den fysiske kontakt.
4. Man skal hoste eller nyse i sit ærme – ikke i hænderne.
5. Man må ikke deltage i aktiviteter, hvis man føler sig syg med influenza lignende symptomer eller har været i kontakt med nogen der er smittet med Coronavirus eller hvis man har været i en af Risikozonerne .
6. vi anbefaler ikke at samles mere end 10 personer.

Forholdsreglerne gælder som nævnt for alle, hvilket vil sige medlemmer, pårørende, frivillige, gæster, lærer og medarbejdere m.fl.
God hygiejne er den allerbedste metode til at forebygge smitte med ny coronavirus. Det gælder både for at beskytte sig selv, men i høj grad også for at beskytte andre, særligt de ældre og svækkede.
Luftvejsinfektioner, som ny coronavirus, spreder sig bl.a. via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys. Det er det, vores forholdsregler skal være med til at forhindre.
Forholdsreglerne gælder indtil der ikke længere er smittefare.
Følg udviklingen i nyhederne og se eventuelt på www.coronasmitte.dk
for yderligere og opdaterede vejledninger og informationer.
Kommer der yderligere indskærpelser vil vi selvfølgelig følge op på dem og melde ud til jer medlemmer.

Der vil snarest blive sat håndspritspumper op på Vesterbro 62A. Disse skal benyttes jf ovenstående. Indtil de er opsat opfordre vi alle til at selv medbringe håndspriteller foretag ekstra Vask af hænderne.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget så kontakt mig på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81 .

På Kredsbestyrelsens vegne
Frode Fich
formand

#cuvid19dk #dbsaalborg #coronavirus

Kredsgeneralforsamling 2020 Udsat til senere

OBS Kredsgeneralforsamling er udsat til et senere tidspunkt, Dato er ikke fastsat endnu.

Så er det atter tid for afholdelse af kredsgeneralforsamling her i kredsen. Den afholdes​​ i år den​​ 18 april klokken 10 i Aalborg Kongres og kulturcenter, Europaplads 4 9000 Aalborg.

I år er det landsfader Thorkild Olesen som repræsentere hovedforeningen.

Tilmelding​​ som sædvanligt til Gitte på telefon​​ 22​​ 35​​ 52 56​​ eller mail tilmelding@dbsaalborg.dk​​ senest​​ 13 april.

Ønsker du kørsel​​ og​​ eller diabetikerkost​​ skal du lige huske​​ at meddele​​ det ved tilmeldingen.

 

Program er som følger.

Fra 09:00: Ankomst (der vil være kaffe og te på bordene)

10:00 – 12:00. Kredsgeneralforsamling 1. del

12:00 - 13:30 Frokost. Der serveres dansk bøf med tilbehør samt en genstand.​​ 

13:30 - 15:00 kredsgeneralforsamling 2. del.

15:00 – 16:00 Kaffe med muffin. Derefter hjemkørsel​​ 

 

Vi gør opmærksom på at ovenstående tider​​ udover starttidspunkt for kredsgeneralforsamlingen,​​ kun er vejledende og kan blive ændret.

 

Vi håber at rigtigt mange af jer medlemmer​​ vil deltage​​ i kredsgeneralforsamlingen og være med​​ til​​ at præge foreningens fremtid.

Foreningen står​​ overfor at​​ skulle​​ træffe store​​ beslutninger med​​ hensyn til den​​ fremtidig struktur.

Hovedbestyrelsen har haft nedsat et strukturudvalg som​​ skulle se​​ på hvilke muligheder der er for at foreningens struktur vedtægter osv. lever op til tidens krav samt dækker de behov og​​ ønsker vores​​ medlemmer har.

Udvalget​​ har udgivet​​ et forslag til debat (debat oplægget kan læses i sin fulde længde herunder).

Så ønsker du​​ fortsat at​​ gøre​​ din stemme​​ gældende og​​ samtidig sikre​​ dig​​ at det​​ også er din forening.​​ ​​ skal du møde op den 18 april.

 

Forslag til struktur- og opgavefordeling i dansk Blindesamfund​​ 

 

29.​​ januar 2020​​ -​​ 3. udgave​​ 

 

Indledning

Hovedbestyrelsen nedsatte på sit møde i juni 2018 et udvalg, som fik til formål at se på foreningens organisering og struktur. Udvalget kom til​​ at bestå af følgende medlemmer:​​ 

 

Xenia Pedersen, medlem, kredsbestyrelsesmedlem DBS Frederiksberg

Frode Fich, kredsformand, DBS Aalborg​​ 

Ove Gibskov, medlem

Helene Bendiksen, kredsformand, DBS Storkøbenhavn Syd

Kim Jacobsen, kredsformand, DBS Bornholm​​ 

Alan Fohlmann, medlem​​ 

Jørgen Eckmann, kredsformand, DBS Nordsjælland

Diana Stentoft,​​ udvalgsformand, organisationspolitisk udvalg

Hans Rasmussen, udvalgsformand, uddannelses-​​ OB​​ eskæftigelsespolitisk udvalg, næstformand, DBS Storkøbenhavn Nord​​ 

Thorkild Olesen, landsformand.

 

Udvalget har, som det ses, haft en bred sammensætning af medlemmer med erfaringer fra foreningens arbejde samt både yngre og garvede medlemmer.​​ 

 

​​ Udvalget har på en række møder drøftet foreningens organisering og struktur sammenholdt med foreningens nuværende arbejdsformer, strategier og aktiviteter samt relationerne til andre, herunder offentligheden bredt set samt​​ samarbejdsparter, f.eks.​​ politikere og embedsmænd i kommuner, regioner og Folketinget og​​ Danske Handicaporganisationer.​​ 

Udvalget er nået frem til nedenstående​​ overvejelser​​ og deraf følgende forslag til ændring af foreningens organisering og​​ struktur. Udvalget har i forslaget taget udgangspunkt i, at det lokale niveau er grundlaget for det landsdækkende niveau, dvs. at ændringer i det landsdækkende niveau både organisatorisk og administrativt kun er relevante, hvis der også sker ændringer på kredsniveau.

 

Udvalget vil gerne opfordre til, at overvejelserne og problemstillingerne i dette papir tages meget alvorligt. I sidste ende er det foreningens fremtid, der står på spil. Hvis ikke medlemsudviklingen vendes og hvis ikke foreningens indflydelse og synlighed styrkes, vil det kun gå en vej, nemlig tilbage. Er man derfor ikke enig i udvalgets forslag beder vi om, at man selv fremkommer med alternative forslag, der kan være med til at løse de problemer, vi står med.​​ 

 

Overvejelser​​ 

Udvalget​​ vurderer, at der er udbredt tilfredshed med de aktiviteter, der i dag foregår i kredsenes lokale klubber og andre​​ mødesteder. Den nuværende organisering understøtter​​ ​​ udmærket​​ vis​​ disse aktiviteter.​​ 

Der er imidlertid også behov for, at foreningen kan tilbyde aktiviteter og mødesteder til mindre grupper, som f.eks. unge, diagnosegrupper, uddannelsessøgende og erhvervsbeskæftigede, førerhundebrugere mv. Den nuværende organisering understøtter ikke i tilstrækkelig grad lokale​​ aktiviteter for disse grupper, da de generelt er for små og spredte til at kunne være en del af de nuværende kredses aktiviteter.

I sidste ende betyder det, at foreningen får sværere ved at rekruttere nye medlemmer, da disse grupper ikke​​ identificerer​​ sig med de aktiviteter vi har flest af. Dermed er vi mindre interessante​​ for​​ potentielle medlemmer,​​ især yngre.​​ 

 

Udvalget har videre drøftet foreningens nuværende​​ interessepolitiske påvirkning af offentlige myndigheder, både som Dansk Blindesamfund og gennem repræsentation i danske​​ Handicaporganisationer. Udvalget vurderer, at den​​ interessepolitiske indflydelse lokalt i kredsene, både når det gælder direkte over for kredsenes kommuner og inden for DH, er meget forskellig, afhængig af lokale tillidsfolks kræfter og interesse.​​ 

Udvalget​​ vurdere​​ endvidere, at der er manglende sammenhæng mellem det interessepolitiske arbejde lokalt og på landsplan. Hovedbestyrelsens beslutninger om politiske indsatser siver ikke i tilstrækkelig grad nedad i organisationen, lige som medlemmernes oplevelser af problemer også i højere grad burde tages med helt ind i politikudviklingen.

I forhold til indsatsen i Danske Handicaporganisationer​​ vurderer udvalget, at der er en del forskel på hvor involveret, Dansk Blindesamfund er rundt omkring i DH's lokalafdelinger og der igennem i kommunale handicapråd.​​ en del steder er vi godt repræsenteret. Andre​​ steder er der mangel på interesserede medlemmer, som vil indgå i det handicappolitiske arbejde. Der efterlyses endvidere mere opfølgning og​​ efteruddannelse af de medlemmer, som indgår i det handicappolitiske arbejde, både lokalt og på landsplan.​​ 

Endelig har udvalget forstået, at der i forbindelse med både den forrige og den nuværende regerings overvejelser om sundhedsreform og den nuværende regering og det parlamentariske grundlags overvejelser om ændringer af organisering og opgavefordeling​​ på handicapområdet med stor sandsynlighed vil ske en forskydning af opgaver på synsområdet fra frivillige kommunale samarbejder og regionale institutioner til​​ forpligtende​​ samarbejde på det regionale niveau. Foreningens interessepolitiske organisering afspejler ikke i dag en sådan samfundsorganisering.​​ 

 

Som det vil være bekendt, har foreningen i de seneste år pålagt sig selv en større rolle inden for rehabilitering af blinde og svagsynede. Det er gjort gennem rehabiliteringsstrategi og -handlingsplaner.​​ Med undtagelse af projekter, hvor der er skaffet finansiering udefra, foregår stort set alle rehabiliteringstilbud i dag på Fuglsangcentret.​​ Dette​​ fordi det er her, undervisningsressourcer​​ og egnede lokaler findes.​​ 

Samtidig foregår der nogle steder lokale aktiviteter inden for undervisning og dagcenterlignende tilbud inden for foreningens regi.​​ Også her er der lokaler og undervisningsressourcer som kan anvendes af foreningen.​​ 

Endelig har nogle kredse samarbejde med folkeoplysningsforbund for at tilbyde aktiviteter. sidstnævnte tilbud ser ud til at blive​​ mindre i omfang end tidligere. disse undervisningstilbud foregår som regel i lokaler som skaffes via folkeoplysningsloven og med undervisningsressourcer som oplysningsforbundene skaffer.​​ 

Udvalget​​ vurderer, at der er behov for at foreningens organisering understøtter at​​ vort eget​​ arbejde med rehabilitering kommer så bredt ud som muligt og dermed bliver et tilbud for medlemmerne, uanset bopæl.​​ Dansk Blindesamfund skal nødig være som kommunerne, hvor den hjælp man kan få i dag er afhængig af hvor man bor og den økonomi, bopælskommunen har.​​ en øget lokal tilstedeværelse er også nødvendig for at kunne få flere nye medlemmer. Vi vil kunne hjælpe flere med rehabilitering lokalt og dermed formentlig lettere få potentielle medlemmer til at melde sig ind.​​ 

 

Udvalget har også drøftet kendskabet til foreningen og til blinde og svagsynedes forhold. Udvalget vurderer at der er stor forskel på, hvordan denne indsats foregår lokalt og at det er svært at gennemføre de overordnede strategier, som hovedbestyrelsen vedtager lokalt.​​ Det skyldes ikke manglende vilje lokalt men nærmere manglende kræfter, da der også er mange andre opgaver, som skal løses af kredsbestyrelser og andre tillidsfolk. Kendskabet til blinde og svagsynedes forhold og til Dansk Blindesamfund hos kommunale og regionale politikere og embedsmænd samt i befolkningen som helhed bliver imidlertid ikke bedre, hvis kommunikationsindsatsen ikke bliver stærkere lokalt.​​ 

 

Forslag til organisering og struktur

På baggrund af de overstående overvejelser er udvalget kommet frem til nedenstående forslag til organisering og struktur. Forslaget er ikke vedtægtsmæssigt bearbejdet, men dele af forslaget vil betyde ændringer af foreningens vedtægter.​​ 

Forslaget søger også at stille forskellige muligheder op, der hvor det skønnes relevant. Ved drøftelserne af forslaget er det håbet, at de forskellige alternativer også overvejes og at der fremkommer prioriteringer under drøftelserne.​​ 

Endelig er der dele af forslaget som forudsætter andre deles positive endelige vedtagelse. Det vil således ikke være muligt at​​ opbygge​​ en decentral, administrativ organisering​​ uden at der også sker ændringer​​ i strukturen. Ingen administration kan fungere uden en​​ klar struktur for, hvem der giver opgaverne og hvem opgaverne skal løses for.​​ 

 

Lokalt niveau

Forslaget om arbejdet på lokalt niveau tager​​ udgangspunkt​​ i vurderingen om,​​ at en stor del af​​ kredsenes medlemmer for nuværende er meget​​ tilfredse med at kunne mødes og have samvær med forskelligt indhold​​ i klubber og mødesteder, mens de ikke er så interesseret i det politiske arbejde.​​ Den store tilfredshed er der ingen grund til at ændre ved​​ at få færre arrangementer eller aktiviteter, da det er vigtigt for de nuværende medlemmer. Der skal derfor være fokus på lokalt niveau for at drive​​ klubber​​ og andre medlemsrettede aktiviteter af social karakter.​​ 

Det lokale niveau er derfor​​ defineret​​ som de klubber og andre lokale aktiviteter​​ i områder, hvor medlemmerne har kortest mulige afstande til klubaktiviteter, dvs. hvor kørslen ikke tager for lang tid. Kørslen bør ikke samlet set tage længere tid end selve arrangementet.​​ 

Klubber mv.​​ er endvidere mødesteder hvor foreningens konsulenter kan være til stede for at stille deres viden og rådgivning til rådighed for medlemmerne.​​ 

Klubber mv.​​ er endelig også mødesteder, hvor tillidsfolk kan møde op og orientere om​​ foreningens øvrige aktiviteter. Det vil således være her, man kan afholde medlemsmøder som vi kender dem i dag.

 

En model for forankring af det lokale arbejde kunne være, at kredsbestyrelsen​​ udpeger​​ et medlem eller en pårørende/frivillig,​​ som​​ er kontaktperson​​ mellem klub og kredsen. Kontaktpersonen er også kontaktperson i forbindelse med ansøgninger om kommunal støtte til aktiviteterne i​​ klub mv. Kontaktpersonen får administrativ hjælp til at ansøge om støtte samt aflægge regnskab for modtagen støtte.​​ 

Kontaktpersonen arbejder sammen med​​ kredsens​​ tillidsfolk for​​ at sikre, at der er frivillige medlemmer og/eller andre, herunder pårørende, der kan fungere​​ som praktiske ledere af klubben.​​ Kontaktpersonerne skal deltage i relevante møder med​​ kredsens​​ tillidsfolk og administration.​​ 

 

En anden​​ model for det lokale arbejde​​ kunne være at de nuværende kredse fortsætter som lokalafdelinger efter de regler, der findes om oprettelse af disse. Afdelingernes​​ formænd og bestyrelser varetager de samme opgaver som kontaktpersonerne ovenfor​​ og understøttes også i deres arbejde af kredsbestyrelse og administrativ støtte.

 

Regionalt niveau

Med​​ udgangspunkt​​ i de ovenfor nævnte overvejelser mener udvalget,​​ at de nuværende kredse er for små til at løse opgaver inden for rehabilitering, politisk interessevaretagelse og påvirkning af vores omverden​​ lokalt.​​ Det kræver en professionel støtte, som ikke økonomisk rationelt og fagligt relevant kan opbygges i de 20 nuværende kredse.​​ 

Det er også meget​​ nødvendigt, at der kommer yderligere fokus på at få​​ og fastholde​​ nye medlemmer. Der må udvikles medlemstilbud for andre grupper end dem, der i dag er flest tilbud for, så foreningen kan tiltrække flere og andre slags medlemmer, f.eks. yngre medlemmer,​​ mande- og​​ kvindegrupper, forældre til og med børn med synshandicap​​ samt specialgrupper, f.eks. førerhundebrugere, RP-gruppen eller uddannelses- og erhvervsaktive medlemmer. Der er behov for at tænke disse gruppers involvering og aktivering i større enheder på tværs af de nuværende kredse samtidig med at der er behov for administrativ støtte til at få disse grupper samlet regionalt.​​ 

 

Udvalget foreslår, at foreningens 20 kredse samles i fem kredse, svarende til de nuværende fem regioner.​​ 

De nuværende kredses økonomi og formuer samles ligeledes i de fem kredse, idet der naturligvis skal tages højde for modtagne arvebeløb som er øremærket de enkelte områder i de nye kredse. Kredsene fortsætter med at være økonomisk selvstændige enheder. Ved at samle økonomien vil hver enkelt kreds være økonomisk stærk og kunne afholde både lokale og regionalt baserede aktiviteter for medlemmerne.​​ 

 

Udvalget​​ foreslår i forlængelse af det, at kredsene skal have flg. opgaver:

- stå for den politiske interessevaretagelse for foreningen over for regionens kommuner og det regionale niveau,​​ 

- stå for den organisatoriske og administrative støtte til​​ aktiviteterne i​​ klubber​​ mv.,​​ 

-​​ stå for medlemspleje og herunder støtte til grupper, som har behov for at mødes i andre sammenhænge end lokale klubber

-​​ stå for den kommunikative indsats over for politikere, embedsmænd og borgere i bredeste forstand inden for regionens område,​​ 

- stå for den lokale forankring af foreningens rehabiliteringsstrategi og -handlingsplaner, dvs. stå for kurser mv. på lokalt og regionalt plan,

 

Organisatorisk ledes​​ kredsene fortsat​​ af en​​ kredsformand​​ og en​​ kredsbestyrelse,​​ der​​ vælges af medlemmerne på et årsmøde. Alle medlemmer skal have mulighed for at​​ deltage i disse årsmøder. Da de nye kredse vil være meget større i geografisk omfang vil det formentlig være nødvendigt at afholde årsmøder med overnatning. Det vil på den ene side gøre årsmøderne dyrere, på den anden side vil det give mulighed for andre aktiviteter i forbindelse med møderne,​​ f.eks. oplæg om aktuelle samfundsrelevante emner, hvorved offentlige midler muligvis kan anvendes til formålet.​​ 

 

Kredsbestyrelsen​​ har til opgave​​ dels at understøtte de aktiviteter, der foregår lokalt i klubber mv. samt blandt de mindre grupper på regionalt plan. Kredsbestyrelserne har endvidere ansvaret​​ for den politiske interessevaretagelse​​ på kommunalt og regionalt plan når det gælder Dansk Blindesamfunds interesser. Det er op til kredsbestyrelserne selv at beslutte sig for, hvordan man vil udføre disse opgaver. Det kan f.eks. være ved at etablere aktivitetsudvalg og politiske udvalg hvor andre interesserede medlemmer kan indgå.​​ Kredsbestyrelserne har stadig tæt samarbejde med konsulenterne i området, idet konsulentordningen stadig vil være en vigtig del af det at finde ud af, hvordan medlemmerne behandles af myndighederne og hvilke andre behov, medlemmerne har.​​ 

Kredsbestyrelsen​​ står også - sammen med foreningens kommunikationsfolk - for udbredelsen af kendskabet​​ om synshandicap og dets følger samt Dansk Blindesamfund til offentligheden. Det kan f.eks. ske ved at kredsbestyrelserne udpeger et medlem af bestyrelsen med ansvar for samarbejdet om dette.

Kredsformanden​​ repræsenterer foreningen og er foreningens talsmand i det pågældende område efter aftale med landsformanden, der fortsat er foreningens overordnede talsperson.​​ 

Kredsbestyrelsen​​ udpeger et eller flere medlemmer i hver kommune til at varetage samarbejdet med DH lokalt og være Dansk Blindesamfunds øjne og ører i forhold til den pågældende kommunes politik over for vores gruppe.​​ Vores politiske indgang til kommunerne er altså via DH's lokalafdelinger, men direkte påvirkning om blinde og svagsynede sker via DBS. Når det alligevel er bedst at bruge DH som indgang er det fordi DH allerede har afdelinger i 97 kommuner og har lovfæstet krav på at vide hvad der foregår i kommunerne via de kommunale handicapråd.

Kredsbestyrelsen​​ sikrer, at de lokale​​ DH-repræsentanter mødes og udveksler erfaringer og får fornøden efteruddannelse til at varetage opgaverne.​​ 

 

Der etableres et regionskontor i hver region med medarbejdere, der kan varetage forskellige administrative opgaver.​​ 

De administrative opgaver skal omfatte støtte til​​ kontaktpersonerne i klubber mv., mindre medlemsgrupper​​ samt​​ kredsen, herunder regnskabsførelse mv.​​ 

Det er også​​ regionskontorernes opgave at understøtte​​ kredsbestyrelsen​​ og​​ kredsformanden​​ i varetagelsen af deres opgaver. Det gælder f.eks. i forhold til informationsindsats og​​ politiske interessevaretagelse. Regionskontorerne vil også være naturlige samlingspunkter for f.eks. regionskonsulenter og konsulenter samt andre medarbejdere, der har lokale opgaver.​​ 

 

Ledelsesopgaven i forhold til regionskontorernes personale varetages af den administrative ledelse i foreningen, jf. arbejdsfordelingen mellem administrativ og politisk ledelse.​​ 

 

Det landsdækkende niveau

Udvalget er af den opfattelse, at det, med færre kredse,​​ er nødvendigt at sikre hele foreningens forankring blandt medlemmerne ved at give mulighed for øget direkte repræsentation af medlemmerne i foreningens demokrati.

Foreningens øverste ledelse er et repræsentantskab der vælges​​ på kredsenes årsmøder​​ blandt​​ kredsenes​​ medlemmer efter medlemstal. Repræsentantskabet mødes to gange årligt, en gang før sommerferien for at foretage godkendelser af årsberetninger, regnskaber og strategier samt​​ vedtægter samt​​ foretage valg, og en gang sidst på året for at godkende handlingsplaner for strategierne, budgetter mv.​​ 

Foruden kredsenes repræsentanter skal alle medlemmer​​ have​​ mulighed for at deltage i​​ repræsentantskabsmøderne​​ med taleret, men det er kun repræsentanterne, valgt i​​ kredsene, der har stemmeret. Som en konsekvens af dette forslag nedlægges landsmødet.

 

Repræsentantskabet vælger en landsformand​​ og​​ en​​ eller to næstformænd​​ ved direkte valg.​​ Repræsentantskabet vælger også medlemmer af de stående udvalg. ​​ 

 

Foreningens øverste ledelse mellem repræsentantskabsmøderne er en hovedbestyrelse,​​ der​​ består af de fem​​ kredsformænd​​ samt landsformanden og næstformanden/næstformændene. Hovedbestyrelsen har til opgave at​​ gennemføre​​ de beslutninger, repræsentantskabet er fremkommet med samt at sikre, at repræsentantskabet får oplæg mv. til nye beslutninger.​​ 

Landsformanden og næstformanden/næstformændene​​ varetager opgaver som f.eks. national interessevaretagelse og informationsindsats på landsplan og understøtter kredsformændenes arbejde på lokalt plan.

De fem​​ kredsformænd​​ får tillagt landsdækkende politiske opgaver så sammenhængen mellem​​ foreningens lokale og landsdækkende niveau styrkes. Dette arbejde understøttes af udvalg, hvor interesserede tillidsfolk og medlemmer kan være med til at udvikle og følge​​ foreningens politiske linje. De fem​​ kredsformænd indgår i udvalgene for at sikre sammenhængen mellem udvalg og hovedbestyrelse.

 

Der udarbejdes et årshjul for arbejdet i hovedbestyrelsen for at sikre, at der afholdes nødvendige møder på de rigtige tidspunkter i forhold til repræsentantskabsmøder og det interessepolitiske liv i samfundet i øvrigt. Der vil formentlig være tale om ca.​​ fire​​ til seks hovedbestyrelsesmøder årligt.​​ 

 

Landsformanden og næstformanden/næstformændene​​ fungerer som daglig ledelse og samarbejder med den administrative ledelse om løsning af dagligdagens trakasserier.​​ Det er ikke tanken, at der skal ske ændringer i forholdet mellem politisk og administrativ ledelse. Den administrative ledelse står stadig for ledelsen af medarbejdere, herunder f.eks. medarbejderledelse af konsulentordning, førerhundeordning mv.​​ 

Forretningsudvalget, som det kendes i dag, nedlægges, da det forventes, at en mindre hovedbestyrelse lettere kan indgå i beslutningsprocessen.​​ 

 

Kredsformændene​​ honoreres for deres arbejde. Honoreringen fastsættes af repræsentantskabsmødet og skal naturligvis være rimelig i forhold til de større opgaver, som​​ kredsformandsposten​​ indebærer i denne nye struktur. Honorering og arbejdets omfang må vurderes i starten, så belastning og honorering er rimelig.

Landsformanden og næstformanden/næstformændene​​ aflønnes​​ fortsat for heltids arbejde.​​ 

 

Økonomi

Der vil være øgede udgifter til regionskontorer samt personale på disse kontorer. Niveauet for disse udgifter må regnes ud i forhold til den besparelse af husleje samt personale,​​ som forventes på hovedkontoret. Hertil kommer, at det ikke er klart, hvor mange eksisterende ejendomme i Dansk Blindesamfund​​ der​​ kan anvendes til regionskontorer (f.eks. Fuglsangcentret, hovedkontoret og nuværende ejendomme i Aalborg og Århus).​​ 

 

Det forventes, at øget honorering af regionsformænd kan indeholdes i de beløb, som i dag anvendes til honorering af kredsformænd, hovedbestyrelsesmedlemmer og kredskasserere samt et forretningsudvalgsmedlem. Det må dog vurderes nærmere, jf. ovenfor.

 

Det forventes, at de to årlige repræsentantskabsmøder kan indeholdes i de nuværende udgifter til hovedbestyrelsesmøder og landsmøde. Medlemmer,​​ der​​ ikke er valgt som​​ repræsentanter i​​ kredsene, må selv betale hele eller dele af udgiften ved deltagelse i repræsentantskabsmøderne.​​ 

 

Der vil kunne komme ekstra udgifter til møder i den nye hovedbestyrelse, i hvert fald i starten. Men med regionskontorer der er udstyret med ordentlige opkoblinger samt ordentligt it-udstyr er det forventningen, at en del møder vil kunne klares virtuelt hen ad vejen.

 

Kredsene​​ får stadig tilført medlemskontingentet ubeskåret. Ud over dette, må​​ kredsene​​ afholde udgifter til afdelingernes sociale aktiviteter af de økonomiske tilskud, man kan opnå fra kommunerne samt afkast af regionskredsens formue.​​ Det nuværende kørselstilskud omdannes til et aktivitetstilskud, der er øremærket aktiviteter i klubber mv.​​ 

Der skal findes en rimelig fordelingsnøgle mellem kredse og hovedkasse i forhold til betaling for administrativ støtte​​ til afdelingernes sociale aktiviteter samt lokal politiske interessevaretagelse med udgangspunkt i​​ regionskontorerne.​​ 

 

Hovedkassen bærer udgifterne til kontorhold, revision og landsdækkende aktiviteter, der udføres af​​ kredsformanden​​ samt tillidsfolk i udvalgene.​​ 

Hovedkassen bærer​​ som i dag​​ udgifterne til​​ gennemførelse​​ af rehabiliteringsindsatsen lokalt, idet denne udgift naturligvis søges dækket ind ved aftaler med kommunerne.​​ 

Endelig bærer hovedkassen​​ som i dag​​ udgifterne til​​ informationsindsatsen​​ over for befolkningen mv., både på regionalt og landsdækkende niveau.​​ 

 

Der er forsøgt udarbejdet et groft overslag over den​​ forventede​​ økonomi i en ændret organisering og struktur. En mere detaljeret økonomi kan først overvejes, når det er klart hvilken organisering der​​ vælges.​​ 

En forandret organisering og struktur vil også medføre, at der​​ må udarbejdes overgangsbestemmelser. Det kan i den forbindelse f.eks. overvejes, om de nuværende kredses formuer skal indgå helt og​​ fuldt​​ (med respekt for arveparter) straks, eller om der skal laves en overgangsordning, hvor formuerne fortrinsvis anvendes inden for de tidligere kredses områder.​​ 

 

Afslutning

Udvalget har i det ovenstående forsøgt at fremføre en række problemstillinger som er opstået mellem samfundsudviklingen, foreningens udvikling og det faktum, at foreningens egen organisering og struktur ikke er fulgt med i de to udviklinger.​​ 

Hvis Dansk Blindesamfund skal have større politisk og kommunikativ​​ gennemslagskraft lokalt​​ er det nødvendig at der bliver en bedre sammenhæng mellem lokalt og centralt arbejde. Det er også nødvendigt at det decentrale niveau får en administrativ professionalisering. Begge dele skal ske inden for en acceptabel ledelsesmæssig og økonomisk ramme.​​ 

Det er også nødvendigt, at Dansk Blindesamfunds organisering og struktur giver mulighed for at flere kan blive interesseret i at deltage i aktiviteter i foreningen. Der er derfor behov for flere forskellige typer af aktiviteter målrettet flere forskellige grupper af medlemmer. Det er ikke mindst nødvendigt hvis vi fortsat skal rekruttere nye tillidsfolk og nye ansatte med synshandicap i f.eks.​​ konsulentordningen.​​ 

 

Udvalgets medlemmer påstår ikke, at vi har fundet den eneste mulige løsning på de ovennævnte problemstillinger. Det er derfor, der nu er en proces med en bred høring i hovedbestyrelse, på​​ kredsgeneralforsamlinger og i andre sammenhænge.​​ 

​​ Når drøftelserne er afsluttet vil udvalget tage bestik af disse og forelægge hovedbestyrelsen en indstilling​​ om den fortsatte proces og​​ evt.​​ forslag. Hvis der er forslag, der medfører at vedtægterne skal ændres, vil disse forslag blive udarbejdet og fremsendt senest den 1. november 2020 med henblik på drøftelse og afstemning på kredsgeneralforsamlingerne i andet kvartal af 2021.​​ 

 

Vi ser frem til drøftelserne og tilbagemeldingerne.​​ 

 

Dagsorden​​ 18 april

1. Mødet åbnes

2. Valg af stemmetællere og dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Kredsformandens beretning

5. Kredskassererens beretning.​​ 

Regnskab kan fås ved henvendelse til kredskasserer Henning Elholm på mail hee@blind.dk.

6. Forslag:

6A. Lokale forslag​​ 

(Forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).

6B. Forslag fra landsforeningen

7. Valg:

7A. Valg af kredskasserer.​​ 

(Afgående er​​ Henning​​ Elholm​​ som ikke​​ ønsker​​ genvalg).

7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer

3 medlemmer For 2 år. (Afgående er Finn Bjørn som ikke ønsker genvalg samt Gitte​​ Micheelsen og​​ Erik B Hansen som begge ønsker genvalg)

 

7C.Valg af 3 suppleanter.

8. Beretning fra landsforeningen. I år ved landsformand Thorkild Olesen.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen håber meget på et stort fremmøde.

 

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 2 december 2019

REFERAT kredsbestyrelsesmøde DBS kreds Aalborg

 

Dato og tid:​​ 2.​​ december 2019​​ kl. 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

 

Til stede var: Frode, Else, Finn, Erik, Gitte, Torben og Henning samt suppleant Ulla og konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Ingen

 

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 4D: Strukturmøde DBS.​​ Nyt punkt 17:​​ Unge gruppen.​​ yt punkt 18:​​ Ledsagerbilletter​​ AKKC. Nyt punkt 19:​​ Aflønning​​ IT.​​ Nyt punkt 20:​​ Eventuelt og bordet rundt.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referat er godkendt​​ som både møde og medlemsreferat. Tillige blev det rundsendte referat fra Medlemsmødet 29 oktober godkendt.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A.​​ Blindes​​ Jul

Frode meddelte at​​ han meget overvejer at stoppe sit​​ arbejde med Blindes jul, på​​ grund af en stor arbejdsbyrde​​ samt at nogen spreder​​ rygter om,​​ at han opfordrer​​ sælgere til at snyde skattevæsnet ved at opfordre dem til at opgive fiktive hjælpere for at undgå at betale skat efter de først 300 solgte blade. Det vil han ikke stå model til. Han har alle sælgeres lister med navne som enhver myndighed kan få ved henvendelse og det er absolut ikke ham som har opdigtet eller fundet disse navne.​​ Men han vender tilbage til næste møde om han fortsætter eller stopper.

Han fortalte også kort at der afholdes fællessalg den 22 december, se medlemsbladet og hjemmeside for yderligere.

Mht. næste års salg så skal der et punkt på,​​ omkring hvor mange blade der skal bestilles,​​ med på næste møde, da der skal bestilles blade allerede 1 februar kan ​​ vi ikke nå at få opgjort ​​ årets salg inden ​​ der skal vurderes hvor mange blade kredsen vil ​​ købe, løsningen kan være at bestyrelsen giver​​ distributør card blanche til at bestille op til fx 24000 blade. Dette vil give distributøren handlefrihed så tidsfristen kan overholdes.

 

B. Ure

2 ure er indkøbt og 1 sættes op på endevæggen i mødelokalet.

 

C. ZoomText ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 

Frode spurgte om nogen kendte til et nyt Zoomtext, han havde hørt fra​​ et medlem at ISH arbejder på det.​​ 

Ingen havde hørt om det.

 

D.​​ ​​ DBS.​​ strukturmøde.

Frode​​ kunne ikke sige meget omkring det. Men der er ved at komme forslag frem.​​ 

Frode har mundkurv på.

 

AD.​​ 05 ​​ ​​​​ Møde Thorkild

Det var en succes og skal gentages, måske til​​ et medlemsmøde.

Det bliver for trangt i lokalerne og for stor arbejdsbyrde for​​ Forsamlingshuset.

 

AD.​​ 06. ​​ Besøg Ulrik

Det var et godt initiativ og​​ rart at møde ham,​​ så han kunne få et nogenlunde indblik i kredsens dagligdag.

Vi kan kun opfordre til fremtidige direktører​​ gør det samme.

 

AD.​​ 07. ​​​​ Gul vest. ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Frode har talt med​​ vedkommende​​ omkring,​​ at bestyrelsen ikke ​​ gør mere ved det.​​ 

 

AD.​​ 08. ​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde​​ NT

Finn har rykket for​​ NT-referat, melding tilbage​​ var,at vi​​ ikke​​ er​​ glemt.​​ 

Tommy:​​ der er 3 lydfyr,​​ som er suspenderet over​​ Hobrovej​​ ude ved Bilka/Skalborg.​​ Dette skal undersøges.

Annette opfordrede til at vi henvender os til kommunen og​​ klager over skiltene​​ med videre i de 2 gågader

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Generalforsamling: AKKC er​​ forudbestilt.​​ 

Bowling: er sat i blad Finn er tovholder med pris for mad og Bowl 164 kr.​​ Deltager-​​ og ledsager pris 100 pr stk.​​ inkl. en genstand.​​ Kørsel efter gældende regler.

 

AD.​​ 10.​​ ​​ Klub i Rebild​​ 

Der var 6​​ i dag.​​ Hele 2020 er forud​​ booket. Forårets​​ møder slutter i​​ maj,​​ og ​​ genopstart​​ i​​ september.

​​ 

AD.​​ 11.​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ 

Vi​​ prøver at sætte noget i bladet.​​ Henning laver et oplæg​​ og sender til redaktionen.

 

AD.​​ 12.​​ ​​ Økonomi ved Henning

AOF​​ husleje 48.000,00​​ kr ind. Arv 20000 kr​​ ind.​​ 

Undervisning:​​ kun 2 mangler at betale​​ for efterårssæsonen. ​​ 

Salget af Blindes​​ Jul: Allerede nu er det udgiftsneutralt.

 

AD.​​ 13. ​​​​ Kørsel ​​ 

Opgaven udsættes til efter KGF​​ april 2020

 

AD.​​ 14. ​​​​ Brandmateriel​​ se kopier

Beredskabsstyrelsens tilbud bruges med 4 røgalarmer.

Se tilbud​​ umiddelbart herunder.

Hermed tilbud på eftersyn af slukningsudstyr ved Dansk Blindesamfund, Vesterbro 62 A i Aalborg

 

Årligt eftersyn på 1 slangevinde, inkl. kørsel                                                         ​​ 325,00

                                                                                                                                                ​​ 

Slangevinde skal trykprøves hvert femte år, pris:                                                ​​ 350,00

 

Ved eftersyn og trykprøvninger faktureres reparationer og reservedele separat.

 

Første trykprøvning af slangevinde skal ud føres straks (2019)

Såfremt der ønskes en serviceaftale hos NOBR, vil NOBR automatisk udføre serviceeftersyn hvert år.

 

Trådløse og serieforbundne røgalarmer kan leveres til kr.​​ 410,-​​ pr. enhed, inkl. montering

Årligt eftersyn på røgalarmer udføres til kr.​​ 65,00​​ pr. enhed inkl. udskiftning af 9V batteri.

 

 

Alle priser er 2019 priser, ekskl. moms.

 

 

Venlig hilsen​​ 


Poul Vestergaard Larsen

Teamleder

Serviceafdelingen

 

pvl@nobr.dk​​ 
Tlf.​​ 
+45 72 29 20 44

 

AD.​​ 15. Medlemsmøde 29.​​ oktober

Henning sender lige faktura​​ beløb fra AKKC til bestyrelsen, samt pris for​​ medlemsmøde 3F 2018 og KGF i Vejgaard hallen 2019.​​ Punkt priser til medlemsmøde på næste møde.

For at afklare om KGF skal​​ være i AKKC.

 

AD.​​ 16.​​ Generalforsamling 2020

Thorkild repræsenterer hovedforeningen den 18 april 2020 kl. 10.

Aktivitetsudvalget går videre herfra​​ jf.​​ de oplysninger som Henning fremsender omkring priser.

 

AD.​​ 17. ​​ Ungegruppen

Ungegruppeudvalget orienterede kort.​​ Der skal være en drink/cocktail​​ aften​​ i​​ marts måned, og ​​ noget adventure tamtam i juni. En god ide at sende en skriftlig invitation ud pr brev.

Gruppen vender tilbage når der skal et punkt med igen.

 

AD.​​ 18 Ledsagerbilletter i AKKC.

Hvordan kan ​​ vi​​ få bedre bestillingsforhold og kan ​​ nå at bestille ​​ ledsagerbilletter inden der er udsolgt. Der laves en skriftlig henvendelse ​​ til direktøren Nikolaj Holm omkring vores problem​​ 

Frode forfatter og Henning laver korrektur.

 

19 Honorar IT ansvarlig.

Der​​ Bevilges samme honorar som til undervisningsleder og kørselsleder.

 

AD.​​ 20​​ Eventuelt​​ og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 12 december 2019.

Referat fra kredsgeneralforsamling 2019

REFERAT

Kredsgeneralforsamling DBS Aalborg

Dato og tid: lørdag den​​ 4. maj, klokken 10:00 til 15:30.

 

Lokation:​​ Vejgaard hallen,​​ 9000​​ Aalborg

 

Tilstede fra​​ bestyrelsen​​ var: Frode Fich,​​ Else Aaved, Henning Elholm,​​ Finn Bjørn,​​ Gitte Micheelsen​​ og Torben Frederiksen.

 

Afbud fra:​​ ingen.

 

Repræsentant fra hovedforeningen: Næstformand John Heilbrunn.

 

Antal​​ ​​ stemmeberettigede: 34.

AD.​​ 1. Mødet åbnes

Frode bød velkommen og der​​ blev foretaget​​ navneopråb i​​ alt 34​​ stemmeberettigede, derefter oplæste Henning Elholm navne på de som var døde i det forgangne år som desværre var i alt 48.

 

AD.​​ 2. Valg af stemmetællere og dirigent

Der blev foretaget valg af stemmetællere, Tommy, Anni​​ og Anders blev valgt. John Heilbrunn blev valgt som dirigent.

 

AD.​​ 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev​​ oplæst og​​ godkendt​​ uden ændringer.

 

AD.​​ 4. Kredsformandens beretning

Frode startede med at konstatere at vi nu er nede på​​ cirka​​ 460 medlemmer.​​ 

Derefter kom​​ Frode​​ ind på​​ Kredsnyt cd som han meget gerne vil have medlemmernes mening omkring. Skal vi fortsat lave den eller er den blevet overflødig da man kan få samme information via mail og hjemmeside,​​ samtidig opfordrede​​ han​​ igen medlemmerne​​ til​​ at huske​​ at læse kredsstoffet i medlemsbladet for​​ at få​​ information om hvad der sker i kredsen.

Han gjorde​​ derefter opmærksom​​ på synslinjen, som er for alle, også medlemmer og pårørende.

Tilgængelighedsudvalget har​​ haft møder med NT​​ og Aalborg​​ Kommune​​ omkring projektet​​ med den nye plus​​ bus linje og det ser heldigvis ud til at der​​ er​​ tænkt god tilgængelighed ind i projektet.

Han opfordrede også medlemmerne til at komme​​ med ønsker​​ og forslag til aktivitetsudvalget som meget gerne vil have input, herefter gav​​ han kort​​ ordet til​​ Gitte​​ Micheelsen og​​ Else Aaved som fortalte lidt​​ omkring kommende ture​​ og arrangementer.

Frode roste​​ også Gitte og Annette for deres arbejde med forsamlingshuset som har været en succes i denne sæson og opfordrede flere til at tilmelde sig.

Han kom​​ også med en​​ opfordring på​​ tandemklubbens vegne som stadig mangler piloter og​​ alle måtte​​ meget gerne være med til​​ at finde​​ nogen som kunne tænke sig at få noget god motion og samtidig hjælpe andre.

Frode fortalte​​ at han har valgt at træde tilbage som formand for ejerforeningen men stadig sidder i bestyrelsen og han har et godt samarbejde med den nye formand, og det ser nu​​ ud​​ til at vores smertens barn elevatoren endelig bliver hovedrenoveret. Dette sker ultimo september.

Med hensyn til DH arbejdet ser det endelig ud til at vi nu er repræsenteret i alle kredsens DH afdelinger, så nu er alle kommuner dækket ind. Bestyrelsen har i forbindelse​​ med DH arbejdet​​ haft 2 med på tilgængelighedskursus i Vrå omkring det nye​​ byggereglement kaldet​​ BR18.​​ 

Frode beklagede det​​ sidste medlemsmøde i​​ kælderen hos​​ 3F(hvor der var lidt trange forhold samt at der var lidt problemer med adgangsforholdene og en elevator som ikke virkede).​​ Dette​​ vil ikke gentage sig.​​ ** kan der ikke stå, hvad problemet var? **​​ 

Der har​​ også været​​ arbejdet på at få en klub i Rebild kommune op at stå, dette ​​ ​​​​ ser nu endeligt ud til at lykkes og​​ den vil​​ få tilholdssted i Stukhuset i Støvring, nærmere information kommer i medlemsblad og på hjemmesiden.

Kredsen har igen i år været så heldig at modtage paragraf 18 midler fra Aalborg kommune og vi fik​​ 80000 kroner​​ og kredsen har også modtaget​​ 60000 fra​​ Ulla​​ og Helge Skovs legat.

Der var i år en del som deltog i DBS landsmødet og​​ det syntes​​ Frode var godt​​ og selve​​ landsmødet​​ med foredrag om øjensygdomme og genmanipulation​​ samt arrangementet​​ inden​​ om​​ hjælpemiddel​​ præsentationer havde​​ været meget interessant, og alle som er aktive i kredsen i form af klubarbejde bestyrelse mm, kan deltage og vil få dækket deltagergebyret, alle andre kan også deltage og vil få betalt halvdelen.

Med hensyn til undervisning som Else Aaved overtog efter Sussanne så er der en del hold som fortsætter sommeren over.​​ ​​ har man​​ ikke de store planer for​​ sommeren har​​ man mulighed for at​​ deltage på​​ et af de hold.

Frode opfordrede til at man​​ i tilfælde af der er problemer​​ eller​​ mangler på​​ Vesterbro 62A​​ så skal man ikke​​ tage fat i​​ konsulenter eller​​ undervisere.​​ Men kontakte​​ Frode som så vil tage sig af det.

Er der nogen af kredsens medlemmer som har vanskeligheder med at  ​​​​ få ansøgt hovedforeningen om legater så er konsulenter og​​ bestyrelse gerne​​ behjælpelig og både konsulenter og bestyrelse​​ har tavshedspligt.

Derefter kom han kort ind​​ på den​​ artikel som har været i Nordjyske​​ Stiftstidende om​​ en ensom blind mand som savner kontakt til andre. Både Frode og Tommy som er hans konsulent har kontakt til ham og tager sig af sagen.

Frode​​ fortalte også​​ kort omkring CVR nummer problematikken,​​ hvor​​ (hovedforeningen) slettes​​ ** hovedbestyrelsen har besluttet, at der skulle iværksættes **​​ har sat et udvalg i gang med​​ at undersøge hvordan vi​​ kan lave en​​ struktur med​​ kun et CVR​​ nummer som​​ vil bevirke at alle kredsens midler vil tilfalde hovedkontoret som derefter​​ skal udstikke​​ en fuldmagt til kredsbestyrelsen så den kan råde over​​ midlerne og​​ håber at John kommer nærmere ind på det i sin beretning.

Til​​ sidst takkede​​ Frode den siddende​​ bestyrelse for​​ et godt​​ og eksemplarisk samarbejde.​​ 

John​​ Heilbrunn​​ satte derefter beretningen til kommentering.

Bent Petersen​​ spørger:​​  ​​​​ Kan man få en pjece omkring synslinjen​​ som man kan dele ud af.

Gitte​​ Micheelsen svarede:​​ synslinjen er for både nyblinde og medlemmer af DBS, Frode har nogle pjecer​​ som man kan få.

Jytte P​​ spørger: ​​​​ mener ikke at man overfalder Annette​​ når hun påpeger​​ der mangler​​ et eller andet på Vesterbro.

Bestyrelsen​​ svarede der​​ følges op​​ på det.

Ib Andersen​​ spørger: ​​ Er det kun​​ busser​​ og​​ lydfyr​​ som tilgængelighedsudvalget beskæftiger sig med.

Finn Bjørn​​ svarede:​​ Nej det er ikke kun busser og lydfyr, alt vedrørende tilgængelighed kan bringes i spil.

Jytte​​ N​​ bemærkede:​​ jeg​​ har​​ kontaktet teknisk​​ forvaltning​​ omkring byens mange dårlig​​ fortove​​ og kantstene​​ uden det​​ ser ud til at have hjulpet. Samtidig​​ har hun​​ påpeget at der er dårlig snerydning ved busstoppestederne.

Gitte Micheelsen​​ svarede: At man meget​​ gerne må​​ deltage i kredsens tilgængelighedsforum som netop er lavet for​​ at man​​ kan komme​​ og fortælle om eventuelle tilgængelighedsproblemer i ens lokale område, næste møde er den 24 juni på Vesterbro.

Jytte P​​ spørger: hvor mange skal​​ der​​ være på hold til undervisning.

Frode​​ svarede:​​ kom og deltag i​​ (tilgængelighedsforum)​​ TGF.​​ ** ved alle hvad TGF er? **​​ ​​ Og​​ Med hensyn til​​ undervisningshold​​ så er det mindst 3 helst​​ ​​ 4​​ på hvert​​ hold.

John Heilbrunn bemærkede: ​​ foredrag omkring genmanipulation var på selve mødet​​ og samtidig​​ foreslog John at CVR problematikken gemmes​​ til punktet beretning​​ fra landsforeningen​​ og at man gemte sine eventuelle spørgsmål dertil.

 

Der var ikke flere spørgsmål​​ og beretningen​​ blev sat til godkendelse og der var enstemmig godkendelse.

 

AD.​​ ​​ 5. Kredskassererens beretning.​​ 

Henning gennemgik årsberetningen, den kan findes på vores hjemmeside hvis nogen skulle have lyst til at læse den.

Kredsen har aktiver for i alt 6118000,00 kr.

 

Der var følgende spørgsmål til kredskasserens regnskabsaflæggelse:

 

Jytte P spørger: hvad dækker​​ posterne fester​​ og julefest over da der ikke har været sådanne.

 

Kredskasseren svarede: Det er fordi kontoplanen lyder sådan og i dette​​ tilfælde drejer​​ det sig blandt andet om arrangementerne:​​ Spis i mørke,​​ miniferie, foredrag med Søren Holmgren og filmen om Arne Christensen i Biffen.

 

Der var ikke flere spørgsmål og regnskabet blev​​ derefter godkendt​​ enstemmigt.

 

AD.​​ 6. Forslag:

6A. Lokale forslag​​ 

Ingen​​ forslag.

 

6B. Forslag fra landsforeningen

Ingen forslag.

 

AD.​​ 7. Valg.

7A. Valg af kredsformand. ​​ (Frode Fich ønsker genvalg).

Frode blev genvalgt​​ enstemmigt​​ uden modkandidat.

 

7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer​​ 

For 1 år,​​ 1 medlem​​ da Steffen Winther har trukket sig fra bestyrelsen.

For 2 år.​​ 2​​ medlemmer, afgående​​ er Else Klarborg Aaved og Torben Gjering Frederiksen (begge ønsker genvalg).​​ 

 

Opstillet var Else Aaved, Torben Frederiksen og Erik B Hansen.

Der stemmes på 2​​ kandidater.

Valg endte således:

For​​ 1 år​​ 7 stemmer​​ Erik B​​ Hansen.

For​​ 2 år:​​ 25​​ stemmer​​ Else​​ Aaved og​​ 21​​ stemmer til​​ Torben​​ Frederiksen

 

7C​​ Valg​​ af 3​​ suppleanter.

Der var kun​​ Ulla Sørensen​​ opstillet og hun blev derfor valgt til 1.​​ suppleant.

 

AD.​​ 8. Beretning fra landsforeningen​​ ved​​ næstformand​​ John​​ Heilbrunn.

John startede med at berette om den nu vedtagne flexhandicapkørsel. Generelt set er det en stor succes på trods af at enkelte kommuner har været sløje​​ til at​​ få det implementeret.​​ Der holdes øje med ordningen​​ og den​​ forbedres​​ løbende​​ i forhold til kortbetaling​​ bestilling via​​ app og hjemmeside osv.

Der er​​ besluttet at​​ indføre 4 årig forsøgsordning i forhold​​ til ledsagerordning​​ efter man er fyldt 67 år og får et synshandicap. Den er ikke klar endnu​​ men der arbejdes på sagen.

Med hensyn til medieforliget,​​ så er den oprindelige 4 årige​​ forsøgsperiode med 10​​ millioner målrettet tilgængelighed​​ for​​ blinde ændret til en​​ permanent​​ ordning​​ Dette fordi vi ikke længere skal betale licens​​ særskilt​​ men i​​ stedet​​ over skatten. Blinde har derfor ingen licensnedsættelse længere.

Nota​​ bliver den som​​ skal udmønte​​ ordningen da Nota​​ ligger under kulturministeriet.​​ ​​ I​​ øjeblikket ligger de ønsker man er kommet frem til.​​ Til​​ godkendelse i kulturministeriet.

Men hvad skal de penge så bruges til. Det skal være​​ (et apparat​​ slettes)​​ **en platform, som alle synshandicappede kan tilgå uanset, hvilket apparat de måtte have, fx computer, daisy-afspiller, mobiltelefon).Som udgangspunkt skal platformen vær det sted, hvor alle lokale lydaviser ligger og kan flyttes automatisk ned i brugernes apparatur til at blive afspillet. Ikke bare de lokale lydaviser, men også på sigt landsdækkende aviser skulle kunne findes på denne platform. ​​ **​​ og​​ som skal være brugbart​​ for​​ ​​ alle.​​ (Håbet er at det​​ også kan​​ bruges til at få lagt sine​​ lydbøger ind​​ på efter​​ man har​​ bestilt dem hos nota da der på​​ sigt ikke​​ længere vil​​ være produktion​​ af cd’er ​​ hele slettes).

Samtidig arbejdes der på en forbedret dansk talesyntese. Podcasts kunne også være​​ en mulighed​​ for​​ at formidle information til synshandicappede.

Til sidst​​ skal Notas​​ app forbedres.

Synstolkning af biograffilm er​​ også med inde​​ i billedet. Der er nu bevilget flere penge til at få flere film synstolket.

Det ser nu også endeligt ud til at der sker noget i forhold til TV2 og synstolkning​​ samt oplæsning​​ af undertekster.

 

Her blev der en kort pause og mulighed for at stille spørgsmål​​ til det​​ fremlagte.

Torben​​ spørger: ​​ hvad med synstolkning af udenlandske film, og hvor langt er man med​​ synstolkning og​​ tilgængeligheden på​​ tv2 play app

John H svarede: ​​ der kommer ikke dansk synstolkning for indeværende, men han vil undersøge omkring om muligheden for​​ flere synstolkede​​ udenlandske film​​ som​​ så vil kræve man er god til det sprog som filmen nu engang er lavet på. Med hensyn til TV2 play så er der nu mulighed for døve at følge med og der arbejdes på at  ​​​​ få synstolkningen med også. John vil​​ tage med​​ videre,​​ at app’en​​ ikke er særligt tilgængelig for blinde som bruger Voice Over.

Bent​​ Petersen​​ spørger:​​ hvad​​ med talesyntese​​ i forhold til ​​ e-bøger, de er tit ret ringe til at udtale ord korrekt.

John H svarede: Håbet er at arbejdet med den nye talesyntese vil kunne​​ løse disse​​ uheldige og​​ irriterende​​ fejl.

Tommy Simonsen​​ spørger: ​​ ​​ hvorfor skal man​​ betale​​ halv pris for ledsager og​​ at det ikke​​ længere er​​ gratis at have en ledsager med.

Bent Petersen​​ svarede: Gratis ledsager er kun i tilfælde af man har brug for​​ assistance under​​ selve kørslen.

John H​​ bemærkede: jeg vil også tage​​ det med​​ så det bliver ensrettet​​ regler for alle trafikselskaber.

Ib​​ Andersen​​ bemærkede:​​ jeg​​ betaler ikke for ledsager.

Tinna Andersen​​ spørger: en fra skindsyningsholdet kan få sin ledsager betalt, så der må være flere ordninger.

Henning Elholm Svare: det må bero på misforståelse, det er kun medlemmer som kan​​ få betalt​​ kørslen minus 20 kroner. Og der betales ikke for ledsager.

John H bemærker: det kan i lige afklare indbyrdes.

Erik Dam​​ bemærker:​​ Ved bestilling​​ Almindelig Taxa husk at fortælle man er medlem af DBS så for man10 procent.

Bent Petersen​​ spørger:​​ Det er ikke muligt for blinde at bruge NTs plustur da den kun kan​​ bestilles via​​ rejseplanen.

Torben​​ Svarede: nT er ved​​ at evaluere​​ ordningen​​ og vores​​ spørgsmål til dem om netop dette har gjort dem opmærksom på​​ at synshandicappede​​ kunne få gavn af den, vi vil følge op på vores henvendelse.

Irma spørger: hvorfor kan nogen få penge​​ tilbage når​​ de aflevere​​ taxakvitteringen til​​ Dansk Blindesamfund.

Frode svarede: Det er altså​​ kun til​​ arrangementer og​​ undervisning man​​ kan få kredstilskud i form af refundering af beløbet udover 20 kr.

Torben Spørger: hvem bestemmer kilometertaksten​​ for handicapkørslen​​ da der er stor forskel på landsplan fra 2,7  ​​​​ og op til NTs 4 kr.​​ pr kilometer.

John​​ svarede:​​ jeg undersøger​​ det.

 

Der var​​ ikke yderligere spørgsmål​​ til det​​ netop fremlagte.

John kom derefter ind på CVR nummerproblematikken i forhold til at der​​ nu er​​ sat en arbejdsgruppe i gang med at​​ undersøge om​​ der​​ skal skiftes​​ til et​​ centralt CVR nummer og alle​​ (21​​ rettes til 20)​​ ​​ ** 20 **​​ kredse så​​ ikke længere skal have eget cvr​​ nummer men​​ derimod p​​ nummer så​​ foreningen bliver​​ en samlet juridisk enhed.

Der​​ er kun foretaget​​ en principiel tilslutning​​ til den​​ konkrete advokatundersøgelse​​ og der vil​​ ikke blive tale om at hovedkontoret​​ vil overtage de enkeltes økonomi og umyndiggøre kredsbestyrelsen.

Arbejdsgruppen​​ skal komme​​ med sin indstilling​​ på HB mødet i juni.

John bemærkede​​ at hvis​​ man kunne huske da​​ hovedforeningen havde økonomiske problemer blev​​ der heller​​ ikke afkrævet penge fra de enkelte kredse.

John kan​​ ikke forstå​​ den mistillid​​ som er kommet frem​​ og det​​ vil jo ingen mening give ​​ hvis hovedforeningen​​ beslaglagde midler fra de enkelte kredse og det er absolut ikke hovedforeningens​​ tanke at umyndiggøre kredsene.

 

Følgende spørgsmål var til ovenstående.

Henning​​ Elholm​​ spørger:  ​​​​ ​​ Er det ikke korrekt at det så vil være hovedforeningen som har ejerskabet over fx kreds Aalborgs midler og til enhver tid kan tilbagekalde en fuldmagt.

Frode​​ bemærker​​ beklagede at han​​ havde​​ misforstået det med indstillingen og en fuldmagt til egne midler kan tilbagetrækkes, og han lovede at kommer det til afstemning i HB vil han absolut stemme imod.

John​​ H​​ svarede: ​​ man kunne jo​​ Overveje at lave en slags sikkerhedsventil for at sikre fuldmagtshaver​​ og at​​ hovedforeningen ikke​​ uden fx kredsbestyrelsens godkendelse​​ kan fratage den​​ fuldmagt​​ som er givet. Dette​​ vil kunne løse​​ problemet med frygten for​​ at man​​ føler at der er fare for at man får​​ frataget sine​​ midler. Han​​ understregede igen at han ikke forstår​​ den mistillid​​ som er kommet frem.

Erik B​​ Hansen. ​​ Spørger: ​​ hvorfor skal der ændres, er det eget ønske fra foreningen eller er det et lovkrav.

John​​ H svarede:​​ undersøgelsen​​ er​​ iværksat​​ fordi​​ vores​​ revisorer sagde der var et behov for at få​​ kigget det​​ efter og ja det er DBS som har bestilt undersøgelsen​​ pga.​​ blandt​​ andet hvidvaskningsregler​​ med videre. Som John opfatter det er det ikke et​​ egentligt lovkrav.

Tinna​​ Andersen:​​ ​​ hvad med Blindes jul​​ hvad sker der​​ med de penge​​ som hidtil​​ er gået​​ direkte til kredsen.

John H svarede:​​ Disse​​ penge fra​​ salg af​​ blindes jul​​ vil altid tilgå de enkelte kredse.

Gitte​​ N​​ spørger: ​​ er det sådan at pengene fra alle kredse skal fordeles ligeligt.

John H svarede:​​ Det bliver et formelt ejerskab, men tanken er​​ at kredsene​​ skal forvalte og administrere egne midler som hidtil.

Jytte P: hvorfor skal der flyttes penge til​​ København​​ og​​ at​​ vi skal søge om vores egne penge.

John svarede: det skal i heller ikke.

Bent Petersen spørger: der​​ er​​ ikke vedtaget​​ noget endnu er​​ det korrekt​​ og skal ​​​​ hovedbestyrelsen​​ beslutte​​ i den sidste ende.

John svarede: Det bliver HB som beslutter det i den sidste ende. Og de penge som man sparer på fx kredsens revisor går heller​​ ikke​​ til hovedforeningen​​ det​​ bliver blot​​ ekstra​​ penge til​​ gavn for medlemmerne​​ i kredsen.

Finn Bjørn​​ spørger: ​​ hvorfor​​ er det​​ ikke​​ udlagt​​ i medlemsbladet, bliver det ene og alene​​ hovedbestyrelsen​​ der beslutter, eller​​ kan det​​ blive til afstemning. ​​ Har man bestilt og fået ønsket undersøgelse​​ med det resultat som man ville have​​ på forhånd.​​ Han mener også at det skal​​ ud​​ på kredsenes​​ generalforsamlinger og at kredsenes medlemmer vil være  ​​​​ de rette til at bestemme hvad der skal ske.

 

John​​ H​​ svarede. Det er fordi udvalget ikke er færdigt.​​ Det er HB som er foreningens øverste myndighed og​​ derfor den​​ mest kompetente til det fremfor foreningens medlemmer som jo har valgt formand hovedbestyrelse​​ osv.​​ til netop et sådan arbejde.

Erik​​ Hansen bemærkede: ​​ Mener ikke han​​ fik​​ svar ​​​​ 

Ib Andersen​​ spørger: ​​ sidder du i både​​ hovedbestyrelsen og​​ forretningsudvalget.

John. Nej Fu medlemmer må ikke sidde i HB.

Gitte​​ Micheelsen​​ spørger: hvad​​ nu hvis nu​​ hovedbestyrelsen​​ ikke bestemmer sig for at​​ vedtage CVR​​ nummer ændringen hvad så?

John​​ H: ​​ Kan ikke pt svare på det.

Frode bemærkede: Det kan vel ikke være meningen​​ at vi​​ ikke​​ kan afholde​​ et medlemsmøde og spørge vores medlemmer om deres mening​​ samt at​​ er der en grund til at referaterne fra udvalgene er holdt hemmelige.

John​​ H​​ svarede: Nej det er bestemt ikke hans mening at afholde nogen fra at​​ afholde medlemsmøder​​ omkring emnet, han​​ mente blot​​ at det ikke​​ skulle til​​ afstemning på landsplan.​​ Med hensyn til referater så kan man altid henvende sig til hovedkontoret for at​​ få referater.

 

Det besluttedes herefter​​ at emnet​​ var uddebatteret.

John gik derefter over til rehabilitetsindsatsen som  ​​​​ forsøges at​​ gøre til​​ en automatisk igangsættelse når man får et synshandicap så der kommer en decideret plan for den enkelte.​​ ​​ Såsom​​ Flere ​​ nyblindekurser, familiekurser, jobkurser, flyt hjemmefrakurser og også lokale kurser.

Der bliver blandt​​ andet også​​ lavet nye motionsfaciliteter på FSC samt ​​ en​​ mobilitybane​​ så nyblinde kan træne​​ i at færdes ude​​ et sikkert sted.

Derudover bliver​​ FSC​​ 30 år i år, i august bliver der markering,​​ med første spadestik til​​ renovering af svømmefaciliteterne. ​​​​ Der vil også​​ blive lavet​​ svævebaner til de legesyge og andre motionstiltag.

Hovedforeningen​​ kom ​​ ud med et overskud i 2018 i omegnen af 9 – 10 millioner.

Der er​​ oprettet synsalliancen som​​ er en samling​​ af diagnoseforeninger​​ som er rundt om i landet. De bliver​​ samlet et​​ par gange om året for at udveksle synspunkter og forsøge at finde ud​​ af hvilke​​ øjensygdomme​​ osv.​​ der​​ skal forskes​​ i.​​ samt at knytte dem tættere til vores forening.

Direktør​​ **Rasmus Grue Christensen *(Groove​​ slettes)​​ skal til​​ ** Dignity, tidligere **​​ center for torturofre og der skal derfor til august ansættes ny direktør.

HB har også​​ behandlet en​​ kommende​​ Strategi i forhold​​ til udenlandske​​ organisationer. Vil​​ gerne øge​​ den​​ humanitære indsats i forhold til synshandicappede flygtninge i deres område. Samt​​ styrke andre​​ blindeorganisationer​​ i deres​​ arbejde i forhold til deres lands myndigheder.

 

**John nævnte endelig Synslinjen, som nu er blevet gjort landsdækkende og netop er begyndt sit arbejde bl.a. på Øjenafdelingen i aalborg. Den kørte først i en prøveperiode i Aarhus og mange personer, som netop har fået konstateret alvorlig synsnedsættelse og pårørende har haft stor glæde af at tale med de trænede samtalepartnere, som alle selv er synshandicappede. **

 

Der var ikke spørgsmål​​ til det​​ sidst fremlagte, John afsluttede​​ derfor sin​​ beretning og gik videre til​​ eventuelt.

 

AD.​​ 9. Eventuelt.

Bent P spørger: Hvorfor må DH ikke søge paragraf​​ 18​​ midler ind til DBS kredsen.

John​​ H​​ svarede: Jeg mener at det er DBS kredsen som​​ søger hjem​​ til alle kredsens kommuner. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

John​​ H​​ svarede: Det må vi undersøge.

Erik Dam​​ bemærkede:​​ det​​ er ret​​ træls at der tit ikke er stoppestedannoncering i bussen

John​​ H​​ svarede: Det​​ må kredsen​​ tage hånd om.

Tinna Andersen​​ spørger: ​​ Der er meget mangelfuld​​ brandslukningsudstyr på​​ Vesterbro 62A, hvad vil man gøre ved det.

Frode svarede: der er indhentet tilbud på brandslukningsmateriel, så tager vi den derfra, han var ikke klar over at det stod så trist til.

 

Der​​ var ikke​​ mere til eventuelt.

 

Frode sluttede af med at takke John for hans deltagelse.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 13. maj 2019

Den nye bestyrelse efter kredsgeneralforsamlingen 4 maj.

Kære medlemmer.

Så er kreds DBS aalborgs generalforsamling vel overstået og selvom der desværre ikke var så mange der havde valgt at deltage var der en god stemning og stor spørgelyst og engagement fra de som var til stede.
Den nye bestyrelse konstituerede sig den 15 maj 2019 og blev som følger.

Formand, økonomiudvalget, blindes jul:
Frode Fich

Kredskasserer, økonomiudvalget:
Henning Elholm

Næstformand, økonomiudvalget, webmaster for hjemmeside og sociale medier og it, sekretær, Redaktionen medlemsblad, tilgængelighedsudvalget:
Torben Frederiksen

Bestyrelsesmedlem, aktivitetsudvalget, miniferien og undervisningsleder:
Else Aaved

Bestyrelsesmedlem, aktivitetsudvalget, redaktør medlemsblad:
Gitte Micheelsen

Bestyrelsesmedlem, tilgængelighedsudvalget, aktivitetsudvalget:
Finn Bjørn

Bestyrelsesmedlem:
Erik B. Hansen

og 1 suppleant blev Ulla Sørensen.

mvh
webmaster