Julebowling med spisning

Kære medlemmer, aktivitetsmedlemmer og DBSU’er i kredsen.
Hygge- og kulturgruppen gentager lørdag den 16. december succesen og inviterer alle kredsens medlemmer, aktivitetsmedlemmer og DBSU’ere bosat i kredsen til Julebowlingaften.
Vi mødes kl. 17:30 på Seaport, Strandvejen 7, 9000 Aalborg.
Her bowler vi fra kl. 18 til 19, hvor der bliver serveret velkomstdrinks og chips.
Fra kl. 19 til 21 spiser vi julebuffet.
Arrangementet er inklusiv:
• Julebuffet og 1 times bowling
• Skoleje
• Chipskurv under bowlingen
• Rød kegle i alle baner (strike på rød giver en omgang til banen!)
• Score-udskrift
• Pokal til vinderen
• Velkomstdrink
• Fri isbar
• Kaffe/the
Pris pr. person er 150 kr. (også for ledsager).
Kørsel og drikkevarer betaler man selv.
Tilmelding er bindende, og sker efter “først til mølle princippet”, da der er et begrænset antal pladser.
Seneste frist for tilmelding er den 5. december til Ulla på telefon 22 81 00 99.

Arrangementsbetaling.
Bindende betaling ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, HUSK at skrive bowling og dit navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling.

Der ydes ikke støtte til transport ved dette arrangement.

Er du derudover interesseret i at være med i Hygge- og kulturgruppen, mødes vi første mandag i måneden på Vesterbro 62A kl. 16 – 18.

Venlig hilsen
Hygge- og kulturgruppen
Carsten og Ulla

Fredags Cafe – julebanko

Kære Medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Fredag 1. december afholder vi igen Cafe med frokost, øl, vand, kaffe og kage fra kl. 11 – 15 på Vesterbro 62A.
Denne gang det traditionelle december banko, med gode præmier.
Pris 100 kr. Ledsager til samme pris.
Tilmelding til Palle på 21 44 87 45 /Tina på 21 74 54 86 eller mail tilmelding@dbsaalborg.dk senest 28. november.
Bindende betaling ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv cafe og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling.

Kørsel tilbydes i strengt nødvendigt omfang og efter kredsens gældende regler. Ønsker du kørsel så spørg ved tilmeldingen.

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til fælles hygge.
Mvh. aktivitetsudvalget.

Medlemsmøde om synskriteriet for medlemskab og derefter julefrokost

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Julen sig nærmer med hastige skridt og det er atter tid til vores efterårs medlemsmøde. Vi har i år valgt at gøre det lidt anderledes med julefrokost bagefter. Vi håber at rigtigt mange af jer har lyst til at deltage i begge dele og være med til at lave en rigtig hyggelig dagog aften.

Tirsdag 21. november afholder vi medlemsmøde på Orkideen i Aalborg Øst fra kl. 16. Efterfølgende afholdes julefrokost fra kl. 17.30 til 21.30. Selve medlemsmødet er gratis, og det er muligt kun at deltage i denne del. Diana Stentoft fra FU kommer og holder oplæg om et eventuelt nyt medlemskriterium (læs det udsendte materiale længere nede i i indlægget), bagefter er der tid til debat.
Der vil blive serveret en øl/vand under mødet.
Ønsker du at deltage i julefrokosten koster det 200 kr. ledsager til samme pris.
Der serveres traditionel julemad, 2 slags sild, fiskefilet, røget laks, grønkål med tilbehør samt Ris ala mande. Prisen er inkl. 1 genstand, øvrige drikkevarer er for egen regning.
Under spisning vil der være tallotteri, så måske er du heldig at vinde. Måske er der også en mandelgave! Tilmelding senest søndag den 12. november uanset om du kun deltager i medlemsmødet til Palle på 21 44 87 45 eller mail tilmelding@dbsaalborg.dk.
Vedr. betaling:
Bindende betaling ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv jul og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling.
.
Fælles buskørsel tilrettelægges efter tilmeldingsfristen.

Vi glæder os til at se jer.
Mvh. Aktivitetsudvalget/kredsbestyrelsen

Herunder kan du læse det udsendte materiale omkring synskriteriedebatten så du har mulighed for at få et overblik over de ting som taler for og imod en eventuel ændring.
Vi håber du vil komme og bidrage med dit synspunkt i forhold til emnet.

1. Introduktion
Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget besluttede i 2021, at der skulle igangsættes en bred debat af strukturen i Dansk Blindesamfund, hvor alle de medlemmer og aktivitetsmedlemmer, der ønskede det, skulle have mulighed for at bidrage bl.a. på kredsmøder, landsdækkende Zoommøder og ved besvarelse af et spørgeskema.
Et af de gennemgående temaer for møderne blev spørgsmålet om repræsentativitet. Hvem repræsenterer vi i Dansk Blindesamfund og har alle dem vi gerne vil repræsentere udadtil de rette muligheder for at deltage i og påvirke beslutninger og holdninger internt i foreningen? Igennem strukturdebatten var med afsæt i spørgsmålene om repræsentation et udbredt ønske om, at vi får igangsat en debat om foreningens medlemskriterium, og det er på denne baggrund, at vi nu igangsætter en forhåbentlig åben og konstruktiv debat bredt i foreningen. En debat som forhåbentligvis kan bringe nuancer, muligheder, ønsker og bekymringer frem i lyset, så vi i Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse kan pejle os ind på, hvilken vej Dansk Blindesamfund skal gå i spørgsmålet om medlemskriterium fremover.
For at søsætte debatten og samtidig skabe klarhed over, hvilke muligheder vi har i foreningen, følger nedenfor en kort gennemgang af den aktuelle situation, fordele og ulemper ved at lave et nyt medlemskriterium eller beholde det nuværende. Lidt om medlemskriterium og de særlige ordninger der gælder for blinde og stærkt svagsynede og endelig en kort opridsning af, hvilke medlemskriterier der gælder i hhv. Norge og Sverige.
Det er vigtigt at understrege at debatten om medlemskriterium ikke er ny. Til gengæld har vi i dag et samfund i hastig udvikling, hvor forholdene for blinde og svagsynede er under forandring, og hvor også behandlingsmuligheder hastigt ændrer sig. Samtidig har vi internt i foreningen nu som noget nyt fem års erfaring med at inkludere personer der ser bedre end 6/60 i vores aktiviteter via aktivitetsmedlemsskab. Af denne grund er det også vigtigt at vi nu genoptager debatten om medlemskriterium.
Det er også vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke er sat en bestemt retning for debatten. Eventuelle ændringer af medlemskriterium i foreningen kan tidligst behandles på kredsgeneralforsamlingerne i 2025. Der er med andre ord god tid til en åben debat.

2. Medlemskriterium i Dansk Blindesamfund i dag
Det synskriterium, der ligger til grund for medlemskab af Dansk Blindesamfund bygger på Den danske sociale klassifikation af synshandicap, der i hovedtræk er identisk med WHO’s definition.

Tabel 1. Den danske sociale klassifikation af synshandicap (synsstyrke målt på bedste øje)
Kategori Synsstyrke Betegnelse
A 6/18 til bedre end 6/60 Svagsynet
B 6/60 til bedre end 1/60 Social blind (stærkt svagsynet)
C 1/60 med lyssans og projektion (retningsangivelse) Praktisk blind
D Lyssans minus projektion eller ingen lyssans Total blind

Dansk Blindesamfunds medlemskriterium er senest revideret sidst i 1960’erne, og i dag er det således, at alle blinde og stærkt svagsynede med en øjenlægefagligt dokumenteret synsrest på højst 10 % (6/60) kan blive medlemmer af Dansk Blindesamfund jf. vedtægternes § 3, stk. 1:

”Ret til at blive medlem af Foreningen har alle blinde og svagsynede, der har fast bopæl i Danmark.
Synskriteriet formuleres således:
1) En synsrest lig med 6/60 eller mindre.
2) En synsrest på over 6/60, hvor komplikationer medfører, at synsrestens værdi vurderes at være lig med eller mindre end 6/60”.

Medlemsfordelingen er således, at ca. 80 % kan kategoriseres som stærkt svagsynede, mens ca. 20 % kan kategoriseres som blinde.
I 2018 besluttede Hovedbestyrelsen at indføre et særligt aktivitetsmedlemsskab for svagsynede, der har en synsrest over 10 % (6/60) og under 33 % (6/18). Aktivitetsmedlemmer kan deltage i alle aktiviteter og kurser i regi af Dansk Blindesamfund og benytte konsulentordningen med de samme støttemuligheder, som medlemmer af foreningen. Undtaget herfor er arrangementer og aktiviteter, der er af foreningspolitisk karakter. Her har aktivitetsmedlemmer udelukkende mulighed for at deltage som observatører, da de hverken har stemmeret eller er valgbare til foreningens rådgivende og besluttende organer (udvalg og bestyrelser) jf. Medlemsregulativets §3 stk. 3:
”Aktivitetsmedlemmer kan deltage i alle aktiviteter og kurser i Dansk Blindesamfund, herunder på Fuglsangcentret og i den kreds, hvor vedkommende er bosat. Aktivitetsmedlemmer modtager den samme støtte til kørsel mv. og betaler det samme deltagergebyr som medlemmer af foreningen. Undtaget herfra er arrangementer og aktiviteter, der har foreningspolitisk karakter. Af hensyn til aktivitetsmedlemmers mulighed for at holde sig opdateret om foreningens aktiviteter, kan kredsbestyrelsen dog vælge at invitere aktivitetsmedlemmer til kredsgeneralforsamlinger som observatører uden de vedtægtsbestemte rettigheder, der i øvrigt knytter sig til medlemskab af foreningen.

Læs mere om forholdet mellem medlemmer og aktivitetsmedlemmer i Medlemsregulativet, der er indsat som bilag nedenfor.

3. Hvad sker der hvis vi udvider medlemskriteriet til 6/18? Og hvad sker der hvis vi fastholder det eksisterende medlemskriterium?

Som beskrevet ovenfor har aktivitetsmedlemmer i dag adgang til de samme goder som medlemmer for så vidt angår deltagelse i Dansk Blindesamfunds egne aktiviteter – dog undtaget foreningsdemokratiske aktiviteter. Aktivitetsmedlemmer har ligeledes de samme muligheder for at søge om legater inden for rammerne af de fundatser, der indgår i Dansk Blindesamfunds legatformue.
En eventuel udvidelse af medlemskriteriet til også at omfatte de nuværende aktivitetsmedlemmer, vil derfor indadtil primært have betydning i forhold til foreningsdemokratiet, hvor flere vil få mulighed for at deltage aktivt i beslutninger og flere vil kunne repræsentere foreningen gennem tillidshverv.
Derudover kan en udvidelse af medlemskriteriet have følgende positive effekter:
• Den nuværende opdeling i hhv. medlemskab og aktivitetsmedlemsskab kan i dag opleves som en form for A-hold og B-hold, hvilket også blev tilkendegivet af flere i forbindelse med strukturdebatmøderne. Denne oplevelse vil ikke længere eksistere med en udvidelse af medlemskriterium, der vil stille alle medlemmer lige.
• Det vil være muligt for mennesker med en fremadskridende øjensygdom at blive medlemmer tidligere i deres forløb og flere, der oplever et behov for et tilhørsforhold til en synshandicapforening få mulighed herfor. Deri ligger der også en anerkendelse af at synshandicap også omfatter svagsynethed.
• Flere medlemmer kan give større politisk gennemslagskraft, da vi helt legitimt vil kunne tale på vegne af alle blinde og svagsynede. Hidtil har det været antagelsen, at der bor op til 75.000 borgere med et synshandicap i Danmark, men ny forskning peger på, at op til 32.000 borgere har en synsrest på 33 % (6/18) eller derunder. Nedgangen skyldes hovedsageligt forbedrede behandlingsmuligheder bl.a. af AMD.
• Det vil give foreningen legitimitet når vi siger vi repræsenterer alle blinde og svagsynede.
• Med et større antal potentielle medlemmer vil der være flere der kunne løfte det frivillige arbejde i foreningen både i kredse og andre steder.

En udvidelse af medlemskriteriet kan også have negative effekter:

• For nogen kan det blive mere uklart hvem foreningen helt konkret omfatter, når medlemskredsen omfatter alt fra helt blinde til svagsynede, hvor det for omverdenen kan være vanskeligt at se, at man har et synshandicap.
• Internt vil foreningens politiske og ressourcemæssige prioriteringer skulle afspejle en bredere medlemsgruppe. Dette sker allerede i nogen grad i dag, hvor alle aktiviteter er tilgængelige for aktivitetsmedlemmer. En udvidelse af medlemskriteriet vil dog betyde et øget fokus på at imødekomme de meget forskelligartede behov for støtte og tilbud som synshandicappede oplever. Spændvidden i synstatus vil få indflydelse på tilrettelæggelse og gennemførelse af kredsarrangementer, kursustilbud og i forhold til de politiske prioriteringer, vi foretager som forening.

Ligesom der kan være positive og negative sider ved en udvidelse af medlemskriteriet, gør det samme sig gældende, hvis vi i foreningen fastholder det nuværende medlemskriterium.
Positive effekter ved fastholdelse af medlemskriterium kan være:
• Selv om der i dag også er store forskelle på medlemmernes funktionelle synsrest og de individuelle behov, så vil medlemsskaren over en bred kam være mere homogen.
• Vi kan fortsætte med at udvikle vores politik med afsæt i den målgruppe, vi kender så godt ligesom der ikke vil være behov for at forklare ændringerne i medlemssammensætningen og konsekvenserne heraf over for omverdenen, herunder myndigheder og virksomheder, der har tilbyder særlige ordninger til borgere med en synsrest på 10 % eller derunder.
• Vi kan fokusere brugen af foreningens ressourcer omkring en snæver medlemsgruppe
Negative effekter ved at fastholde det nuværende medlemskriterium kan være:
• Nogen vil fortsat sidde tilbage med en oplevelse af, at der er et A-hold bestående af medlemmer og et B-hold bestående af aktivitetsmedlemmer.
• Medlemstallet har været faldende hen over de seneste år (pt. stagnerende omkring ca. 6.500), mens der siden 2018 er optaget knap 800 aktivitetsmedlemmer (ca. 150 årligt).
• Fastholder vi det nuværende medlemskriterium vil vi fortsat møde en holdning om, at vi ikke kan repræsentere alle blinde og svagsynede i vores politiske arbejde.
• Vi må derfor imødese, at det også fremover kan være vanskeligt at rekruttere tillidsfolk til det politiske arbejde, herunder fx til kredsbestyrelser.
4. Hvad sker der med de særlige ordninger, der findes for blinde og stærkt svagsynede, hvis vi udvider medlemskriteriet?

Der findes en række særlige ordninger i offentligt eller privat regi hvor myndighederne/virksomhederne stiller krav om, at man skal være blind eller stærkt svagsynet med en synsrest på 10 % eller derunder for at kunne gøre brug af tilbuddene
Det drejer sig – i hovedtræk – om følgende ordninger:
• Rejser med ledsagerordningen hos DSB/Arriva m.fl.
• Rejser med de regionale trafikselskaber (Movia, BAT, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og NT) i form af rejser på børnebillet og rejsekort type handicap. Derudover kan der være regionale forskelle på hvilke tilbud de enkelte trafikselskaber har.
• Individuel handicapkørsel (visitation sker via bopælskommunen)
• Ledsageordning til synshandicappede over 67 år (visitation sker via Dansk Blindesamfund)
Det er vigtigt at understrege at de oven for nævnte ordninger ikke forudsætter medlemskab af Dansk Blindesamfund, men er tilbud til alle borgere i Danmark med en synsrest på 10 % eller derunder.
Under strukturdebatten blev der flere gange udtrykt bekymring for, om disse ordninger vil bortfalde hvis vi udvider foreningens medlemskriterium ligesom flere udtrykte en forventning om, at et udvidet medlemskriterium vil føre til, at også personer med en synsrest over 10% så vil kunne bruge ordningerne.
Det er her vigtigt ligeledes at fastslå, at vi ikke i Dansk Blindesamfund kan udvide synskriterier for særlige ordninger, men alene medvirke til at dokumentere, når medlemmer ser 10% eller mindre og dermed bliver berettiget til at anvende ordningerne. Derfor vil der også – uanset om vi i Dansk Blindesamfund beslutter os for at ændre foreningens medlemskriterium eller ej – fortsat være behov for at vi kan udstede et særligt legitimationskort til blinde og stærkt svagsynede, der har en synsrest på max 10 %. Dette kort anvendes i dag nemlig ofte af myndigheder m.fl. i forbindelse med sagsbehandlingen og som dokumentation for, at man har en synsrest på 10 % eller derunder.
5. Erfaringer fra andre nordiske lande

5.1. Norges Blindeforbund

Medlemmer
• Alle blinde og svagsynede over 14 år kan blive medlemmer. Der er ikke et fast synskriterium.
• Forældre til ikke-myndige blinde og svagsynede børn
• Seende kan optages som støttemedlemmer, og er valgbare medmindre vedtægterne specifikt foreskriver noget andet.

Organisatorisk struktur
• Norges Blindeforbund er inddelt i en form for kredse ”Fylkeslag”, der bl.a. sender delgerede til Landsmødet, der er foreningens øverste myndighed. Landsmødet vælger Centralstyret samt en række øvrige udvalg.
• Mellem årsmøderne er Landsstyret, der består af en repræsentant fra hvert Fylkeslag, den øverste myndighed mens Centralstyret med forbundsformanden i spidsen står for den udøvende virksomhed.

Valgbarhed
• I alle Fylkeslagenes bestyrelser i Centralstyret samt blandt landsmødedelegaterne skal blinde og svagsynede medlemmer være i flertal. Alle formænd og næstformænd i fx Centralstyre mv. skal vælges blandt forbundets svagsynede og blinde medlemmer.
• Mindst 2/3 af alle styremedlemmerne være svagsynede eller blinde.
• Til Landsstyret kan det kun vælges svagsynede og blinde.
• Generalsekretæren, der er den øverste administrative leder, skal helst være svagsynet eller blind.

5.2. Synsskadadas riksförbund, SRF

Medlemmer
• Alle blinde og svagsynede kan blive medlemmer. Der er ikke et fast synskriterium.
• Forældre til blinde og svagsynede medlemmer under 18 år kan ligeledes blive medlemmer.
• Seende kan blive støttemedlemmer.

Organisatorisk struktur
• SRF er organisatorisk tredelt med rigsforbund, distrikts- og lokalforeninger. Derudover kan nationale brancheforeninger af synshandicappede tilslutte sig Riksförbundet.
• Riksförbundets organer er kongressen, organisationsrådet og förbundsstyrelsen. Den øverste besluttende myndighed er Årsmødet. Kun medlemmer (dvs. synshandicappede og forældre til mindreårige) har stemmeret, mens alle deltagere kan ytre sig og fremsætte forslag.
• Alle medlemmer er koblet op på Riksförbundet og bestemmer selv hvilket distrikt/branche, de ønsker at tilhøre.
Valgbarhed
• Kun medlemmer (dvs. synshandicappede og forældre til mindreårige børn med synshandicap) er valgbare ift. kongressen og organisationsråd.

6. Afrunding
Vi går nu ind i det, der forhåbentlig bliver en åben og saglig debat om medlemskriteriet i vores forening. I den debat skal der være plads til alle de forskellige nuancer og holdninger man som medlem kan have. Der skal også være plads til at lytte til andre, og forhåbentligvis vil vi alle komme til at lære noget nyt om, hvad Dansk Blindesamfund er og skal være for en forening fremover.

7. Bilag
Regulativ om forholdet mellem DBS, medlemmer og andre personer med synshandicap

I Dansk Blindesamfunds vedtægter, § 3, stk. 2 hedder det, at ’hovedbestyrelsen fastlægger nærmere procedure for optagelse i Foreningen, herunder hvorvidt og i hvilket omfang personer, der ikke opfylder medlemskriterierne, kan deltage i Foreningens aktiviteter.’ Nedenstående er en udfoldelse af denne omtalte procedure samt en præcisering af medlemmer og andre blinde og stærkt svagsynedes rettigheder og pligter.

Medlemskab

§ 1. Alle blinde og stærkt svagsynede, der opfylder vedtægternes krav om synskriterium og er bosat i Danmark, har ret til medlemskab af Dansk Blindesamfund, jf. vedtægternes § 3, stk. 1 og § 4.

Stk. 2. Alle svagsynede med fast bopæl i Danmark, der ikke opfylder kriterierne i vedtægternes § 3, stk. 1 nr. 1 og 2, har ret til at blive registreret som aktivitetsmedlem i foreningen, jf. nærværende regulativ § 3.

Stk. 3. Alle blinde og stærkt svagsynede bosat i Danmark har ret til forskellige former for støtte fra Dansk Blindesamfund uanset medlemskab, jf. dog nærværende regulativ § 4.

Stk. 4. Medlemmer af Dansk Blindesamfunds afdeling på Færøerne betragtes som medlemmer af Dansk Blindesamfund i overensstemmelse med stk. 1. Bestemmelserne i nærværende regulativ finder også anvendelse i Dansk Blindesamfunds afdeling på Færøerne.

Rettigheder og pligter for medlemmer af Dansk Blindesamfund

§ 2. Sammen med ansøgning om optagelse som medlem skal der fremlægges fornøden dokumentation for synsstatus til Dansk Blindesamfunds hovedkontor. Dokumentationen kan være en erklæring fra enten øjenlæge eller synsfaglig institution i Danmark. Medlemskabet ophører, når der, efter at årlig opkrævning er fremsendt, ikke betales kontingent, jf. vedtægternes § 4, stk. 3, eller så længe et medlem er suspenderet, jf. vedtægternes § 3, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Alle medlemmer af Dansk Blindesamfund har rettigheder og pligter som fastsat i vedtægterne og vedtaget af Dansk Blindesamfunds ledelse, jf. vedtægternes § 5.

Stk. 3. Blinde og svagsynede har ret til at søge økonomisk støtte fra foreningen, herunder til ophold på Fuglsangcentret, hvis de er medlemmer, dvs. har betalt kontingent i det år, de søger om økonomisk støtte, og hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for tildeling af legater og andre konkret stillede vilkår. Såfremt forretningsudvalget konstaterer, at der gentagende gange kun betales kontingent når der søges om økonomisk støtte kan forretningsudvalget efter konkret vurdering meddele karantæne for modtagelse af økonomisk støtte, herunder til ophold på Fuglsangcentret, i ansøgningsåret og evt. det efterfølgende år.

Aktivitetsmedlemmer

§ 3. Alle svagsynede, der ikke kan blive medlem af Dansk Blindesamfund, kan blive registreret som aktivitetsmedlem i foreningen. Ved svagsynet forstås her personer, der har en synsstyrke mellem 10 og 33% af normalt syn.

Stk. 2. Registrering som aktivitetsmedlem sker ved henvendelse til Dansk Blindesamfunds hovedkontor. For at blive aktivitetsmedlem skal der fremlægges fornøden dokumentation for synsstatus. Dokumentationen kan være en erklæring fra enten øjenlæge eller synsfaglig institution i Danmark. Dokumentet kan også være kopi af bevilling af et synskompenserende hjælpemiddel.

Stk. 3. Aktivitetsmedlemmer kan deltage i alle aktiviteter og kurser i Dansk Blindesamfund, herunder på Fuglsangcentret og i den kreds, hvor vedkommende er bosat. Aktivitetsmedlemmer modtager den samme støtte til kørsel mv. og betaler det samme deltagergebyr som medlemmer af foreningen. Undtaget herfra er arrangementer og aktiviteter, der har foreningspolitisk karakter. Af hensyn til aktivitetsmedlemmers mulighed for at holde sig opdateret om foreningens aktiviteter, kan kredsbestyrelsen dog vælge at invitere aktivitetsmedlemmer til kredsgeneralforsamlinger som observatører uden de vedtægtsbestemte rettigheder, der i øvrigt knytter sig til medlemskab af foreningen.

Stk. 4. Aktivitetsmedlemmer er ikke medlemmer af Dansk Blindesamfund. For at kunne deltage i aktiviteterne jf. stk. 3, skal aktivitetsmedlemmer betale et aktivitetstilskud svarende til kontingent for medlemskab af foreningen. Aktivitetstilskuddet går til den kreds, hvori pågældende aktivitetsmedlem har bopæl.

Stk. 5. Aktivitetsmedlemmer kan modtage medlemsbladet og anden relevant kommunikation fra foreningen.

Stk. 6. Såfremt et aktivitetsmedlem gør sig skyldig i at handle i modstrid med foreningens værdier, kan foreningens forretningsudvalg beslutte, at vedkommendes adgang til foreningens aktiviteter og kurser skal ophøre.

Stk. 7. Gruppen af aktivitetsmedlemmer ledes og tegnes af foreningens forretningsudvalg.

Blinde og stærkt svagsynede, der ikke er medlemmer

§ 4. I tilfælde, hvor Dansk Blindesamfund administrerer ordninger for private selskaber eller offentlige myndigheder, der er målrettet blinde og stærkt svagsynede i Danmark, har alle, uanset medlemskab, ret til støtte i det omfang, de overholder opdragsgiverens betingelser for støtte.

Stk. 2. Blinde og stærkt svagsynede, der opfylder Dansk Blindesamfunds medlemskriterium, men ikke er medlemmer, kan søge om økonomisk støtte fra legater, som Dansk Blindesamfund administrerer og i det omfang legaternes vedtægter tilsiger dette. Der kan ikke modtages støtte fra Dansk Blindesamfunds egne legatmidler.

Stk. 3. Blinde og stærkt svagsynede, der opfylder Dansk Blindesamfunds medlemskriterium, men ikke er medlemmer, kan deltage i aktiviteter på Fuglsangcentret på lige vilkår med foreningens medlemmer. Alle ekstra udgifter eller afgifter, som er et direkte resultat af manglende medlemskab af foreningen (eksempelvis moms ved ophold), betales dog fuldt ud af pågældende. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra dette krav og refundere udgiften.

Stk. 4. For at modtage støtte, jf. ovenstående, skal blinde og stærkt svagsynede, der ikke er medlemmer, godtgøre, at de vil kunne blive medlemmer af Dansk Blindesamfund ved fremsendelse af dokumentation fra øjenlæge eller synsinstitution i Danmark til Dansk Blindesamfunds hovedkontor. Hvor Dansk Blindesamfund iflg. offentlig regulering ikke kan opbevare personfølsomme oplysninger for ikke-medlemmer udover det, som kræves for at kunne behandle den konkrete sag, må fornøden dokumentation derfor i givet fald kræves fremsendt ved alle henvendelser om støtte mv.

§ 5. Uanset bestemmelserne ovenfor i dette regulativ kan blinde og svagsynede, der har været medlem af foreningen i 2020, modtage økonomisk og anden støtte i 2021. Det er en forudsætning, at medlemmet ønsker at fortsætte medlemskabet ved at indbetale kontingent for 2021.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 5, stk. 1 gælder kun i kalenderåret 2021. Herefter ophæves bestemmelsen automatisk.

Senest vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 26. og 27. februar 2021.

Vi ses den 21. november.😊
n

Fælles online øjenlægeforedrag om svagssynsoptik

Kære alle interesserede.
Vi inviterer igen til fælles online Zoom arrangement på Vesterbro 62A.
Hovedforeningen afholder en række online øjenlægeforedrag på Zoom, og vi ved at mange af jer medlemmer gerne vil deltage, men ikke ønsker bøvle med teknikken.
Derfor viser vi foredraget på vores 85 tommer tv,.
Næste gang bliver den 16 november, med emnet svagsynsoptik. Selve foredraget starter kl. 20. Vi vil gerne invitere til fællesspisning kl. 18, hvor du kan få en sandwich og en øl/vand. Der til kaffe/te og lidt kage under foredraget for kun 50 kr., ledsager til samme pris, inviter gerne pårørende eller en ven med. Foredraget er for alle.
Selve foredraget er gratis og efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.
Tilmelding senest 12. november til Palle på 21 44 87 45 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk. Tilmelding uanset du kun ønsker at deltage i det gratis foredrag.
Vedr. betaling :
Bindende betaling ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv zoom og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling.
skriv Zoom og navn i kommentarfelt.
Kørsel i strengt nødvendigt omfang og efter gældende regler.
Vi glæder os til at se jer.
Mvh. Aktivitetsudvalget

Se mere om foredraget på blind.dk ved at klikke her
Du er selvfølgelig også velkommen til at se foredraget hjemme hos dig selv.

Fælles arrangement – Sjov med din førerhund, foderværter og DBS førerhundeordning

Kære Medlemmer med hunde fra DBS førerhundeordning.

Holdet Sjov med din førerhund  inviterer  alle foderværter og brugere  som har hunde fra Dansk Blindesamfund til en hyggelig aften på Vesterbro 62a 9000 Aalborg, hvor vi vil vise og fortælle om brug af vores hunde både med og uden sele  onsdag den 8. november. 
Vi mødes kl. 17:30 hvor vi får sandwich og en ,vand efter vi har snakket og vist lidt af hvad en førerhund kan.
kl. 19. kobler vi os på den store skærm og ser udsendelsen fra Dansk Blindesamfund, under udsendelsen får vi kaffe samt småkage der er en egenbetaling på     30 kr. som betales ved fremmøde
tilmelding senest  6 november til Børge på telefon 22 15 73 09 Eller osvald@101048.dk
Hilsen holdet sjov med din førerhund. Børge

Læs om online foredraget herunder:

Spændende arrangement om ernæring for førerhundebrugere og foderværter
Hvor meget mad skal min hund have? Hvilken type foder skal jeg vælge? Hvad sker der med hundens behov for ernæring, fra den er hvalp til den bliver gammel? Og hvordan sikrer jeg, at min hund ikke bliver overvægtig?
I Dansk Blindesamfunds Førerhundeordning ønsker vi at sætte fokus på det sunde hundeliv, men spørgsmålene er mange og ikke altid entydige, når det handler om ernæring hos vores hunde. Derfor afholder vi et Zoom-arrangement om ernæring hos førerhunde og førerhundehvalpe onsdag den 8. november kl. 19 til 21. Vi har fået Monica Buske, som er veterinærsygeplejerske og de sidste 10 år har arbejdet med ernæring for hunde og katte hos firmaet Royal Canin, til at gøre os klogere på dette emne. Monica vil starte med et oplæg om bl.a. ovenstående emner, og herefter bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Med venlig hilsen
DBS Aalborg – Sjov med din førerhund/bestyrelsen

Fredags Cafe – Bodil Bjerring

Fredag den 3. november afholder vi igen møde i vores fredags cafe mellem kl. 11 og 15 på Vesterbro 62A med frokost, kaffe og kage.
Vi får besøg af Bodil Bjerring, født i 1946, som vil fortælle om sit liv. Både som barn og ung i Aalborg og som voksen bosat rundt i Danmark og i udlandet. Bodil har læst antropologi og fik job på Aalborg Universitet.
Som Bodil siger “man kan ikke tage Aalborg ud af pigen”.
Pris 100 kr. Ledsager til samme pris.
Tilmelding til Palle på 21 44 87 45 eller Tina på 21 74 54 86 eller mail tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 29. oktober.
Bindende betaling ved tilmelding, på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979. Anfør navn og Cafe i kommentarfeltet.
Aftal hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling, at betale kontant på dagen.
Kørsel i strengt nødvendigt omfang og efter kredsens gældende regler.

På hyggeligt gensyn, aktivitetsudvalget.

fælles online øjenforedrag på Vesterbro 62A – Grå Stær

Kære medlemmer, aktivitetsmedlemmer og pårørende samt øvrige interesserede.

Dansk Bindesamfund Aalborg vil gerne som noget nyt invitere jer til fælles online Zoom arrangement på Vesterbro 62A, 1. sal 9000 Aalborg.
Hovedforeningen afholder en række online øjenlægeforedrag på Zoom, og vi ved at mange af jer medlemmer gerne vil deltage, men måske ikke har mod på at bøvle med teknikken.
Derfor viser vi foredraget på vores 85 tommer tv, der er koblet til teleslynge og lydanlæg, så alle kan være med helt uden at tænke på bøvl med teknikken..
Skulle du være garvet online bruger så er du/i selvfølgelig også velkommen, arrangementet er for alle interesserede også hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund, så tag gerne pårørende, ven eller ledsager med..
Første gang bliver den 26. oktober, hvor emnet er Grå Stær (ved fejl meldt ud i medlemsblad af emnet var svagssynsoptik men det er som nævnt Grå stær). Selve foredraget starter kl. 20. Vi vil gerne invitere til fællesspisning kl. 18, hvor du kan få en sandwich og en øl/vand. Der til kaffe/te og lidt kage under foredraget for kun 50 kr. pr. deltager.
Selve foredraget er gratis og efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholder.
Tilmelding senest 23. oktober til Palle på 21 44 87 45 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk. Tilmelding ska ske uanset om du ønsker at deltage i spisning eller kun det gratis foredrag, da der kun er plads til 40 deltagere.
Bindende betaling til spisning ved tilmelding, på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979. Anfør navn og Zoom i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding, hvis du ikke har mulighed for elektronisk betaling.
Kørsel efter aftale ifølge kredsens gældende regler og i strengt nødvendigt omfang.

du kan læse mere om selve foredraget herunder.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsener, Aktivitetsudvalget

Øjenlægeforedrag grå stær

uddrag fra Blind.dk:

Øjenlægeforedrag grå stær (zoom)
Torsdag den 26. oktober kl. 20-21.30
Vores foredragsrække om øjensygdomme fortsættes med et foredrag om grå stær, hvor tidligere ansvarlig for grå stær på Aarhus Universitetshospital og nuværende praktiserende øjenlæge Kathrine Tilma vil give os et indblik i øjensygdommen.
Grå stær er en øjensygdom, der kan føre til synsnedsættelse. Den rammer overvejende ældre mennesker, men kan forekomme i alle aldre. Grå stær opstår, fordi øjets linse som led i normal aldring bliver uklar og får en grå eller brun farve. Symptomerne på grå stær kan være sløret eller nedsat syn, blændingsgener og ændret opfattelse af farver. Grå stær behandles med en operation, hvor man udskifter den slørede, naturlige linse med en klar og gennemsigtig plastiklinse, så synet igen bliver brugbart.
I dette foredrag vil Kathrine fortælle om indgrebet, yderligere muligheder for behandling, forskningsresultater og meget mere. Så lyt med på zoom, hvis du vil vide mere om grå stær.
Du kan deltage enten ved at klikke på nedenstående link eller via telefon.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/86314520931?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
Du kan også deltage ved at ringe ind til mødet på 32 72 80 11
Meeting ID: 863 1452 0931
Passcode: 1
Ønsker du at blive ringet op, kan du sende en mail til aktivitet@blind.dk eller ringe til Lene Johannsen på 23 40 92 56 senest kl. 12 den 26. oktober.
Læs også på www.blind.dk/oejenlaegeforedrag-graastaer

Alle er selvfølgelig også meget velkommen til at benytte sig af linket hjemme i privaten.

Quiz og spis – lørdag 14. oktober

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Hvem udtalte i TV serien Matador: Jeg ville hellere have den af far? eller hvad hedder Agnes og Rødes 2 drenge? Kender du svaret eller ønsker at få det så læs mere nedenfor. Bemærk sidste tilmeldingsfrist er ændret til 10 oktober.

Lørdag 14. oktober kl. 11 byder vi indenfor til en hyggelig “Quiz og Spis” eftermiddag i lokalerne på Vesterbro med quiz, en varm ret, dessert, kaffe, øl og vand. Vi slutter kl.15.
Vi quizzer først og derefter spiser vi.
Prisen for alt dette er kun 150 kr. Evt. ledsager til samme pris.
Tilmelding senest tirsdag 10 oktober. oktober til Palle på 21 44 87 45 eller Tina på 21 74 54 86 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk.
Bindende betaling ved tilmelding til Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979. Anfør navn og quiz i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding, hvis du ikke har mulighed for elektronisk betaling.
Vi håber at se mange af jer og ser frem til en hyggelig dag sammen med jer. , Kørsel i nødvendigt omfang og efter kredsens gældende regler.
Mange hilsener, Aktivitetsudvalget.

Fredags Cafe – 6. oktober kl. 11.

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.
Som noget nyt vil vi gerne invitere jer til ”Fredags Cafe” på Vesterbro62A. Første gang bliver fredag den 6. oktober kl. 11. Vi forventer at slutte mellem kl. 14 og 15. Denne første gang bliver med hyggelig samvær, med en god snak og et godt grin!
Vi serverer frokost, øl, vand, kaffe og kage.
Egenbetaling er 100 kr. Evt. ledsager til samme pris.
Tilmelding senest 1. oktober til Palle på 21 44 87 45 eller Tina på 21 74 54 86 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk.
Bindende betaling ved tilmelding, på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979. Anfør navn og fredagscafe i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding, hvis du ikke har mulighed for elektronisk betaling.
Kørsel i nødvendigt omfang og efter kredsens gældende regler.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsener, Aktivitetsudvalget

Unik workshop på Museum for papirkunst kun 20 pladser

Vi minder om dette unikke tilbud og der er stadig plads:

Museum for papirkunst, der ligger på Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus tilbyder i samarbejde med Medlemsstrategi og kredsene i Region Nordjylland, en helt speciel oplevelse, som kun finder sted denne ene dag. Du får nemlig muligheden for i forbindelse med udstillingen Hands on Origami at deltage i en origami-workshop med den internationale japanske kunstner, Yuko Nishimura. Workshoppen er specielt tilrettelagt til blinde og svagsynede.
Yuko Nishimura skaber 3-dimensionelle origami-relieffer, hvis grundlæggende mønstre ændres ved at introducere varierende, kurvede former til hver fold. Herved opstår mødet mellem komplekse mønstre, der undersøger lys og skygge. Nishimura har allerede en lang udstillingsrække bag sig. 
Under workshoppen vil hun også  fortælle om, hvordan hun forelskede sig i det hvide materiale, papir, hendes egen kunstneriske praksis og den japanske foldekunst, origami.
Derefter får  du mulighed for selv at prøve kræfter med origamien, når vi skal lave værker inspireret af hendes relieffer. Herved får du indblik i origamiens essentielle teknikker.
Dagens program: 
15:00-16:00: Udstillingsbesøg i Hands on Origami
16:00-16:20 : Foredrag ved Yuko Nishimura
16:20-17:10: Origami-teknikker
17:10-17:30: Spørgsmål i origami-teknikker
17:30-19:00: Vi slutter af med en sandwich og har mulighed for at kigge nærmere på udstillingen og workshoppen
19:00: Tak for i dag
Det koster 50,- kr. at deltage, og du kan tage en ledsager med gratis.
Da Yuko Nishimurakun holder denne ene workshop, og der kun er plads til 20 blinde eller svagsynede deltagere, er det først til mølle og tilmeldingen er bindende.
Du kan indbetale senest 25. september på enten Mobile Pay 25 32 03 eller via bankoverførsel til Dansk Blindesamfunds konto i Danske Bank reg.nr. 4180 kontonummer 000 300 2217 – mærk gerne din indbetaling med Papir.
Du skal tilmelde dig senest mandag den 25. september til aktivitetskoordinator Gitte Micheelsen på mail: gmi@blind.dk eller på tlf. 92 82 29 31.
Vi kan ikke tilbyde kørsel til dette arrangement, men du kan ved tilmeldingen oplyse, om du evt. har ekstra plads i bilen eller har ønske om mulighed for en samkørsel.
Ved tilmelding har vi også brug for at vide, om du har specielle kosthensyn, din mailadresse samt telefonnummer.
Efter sidste tilmeldingsdato vil Medlemsstrategi i samarbejde med de tre nordjyske kredse i Region Nordjylland, give dig besked om mulighederne for evt. samkørsel og muligheder for offentlig befordring til arrangementet.
Vi glæder os til at se dig!

Praktisk information
STED
Museum for Papirkunst. Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus
TYPE
Fysisk
DATO
3. oktober 2023 kl. 15.00 – 19.00
PRIS
50 kr, ledsager gratis.
TILMELDING
Gitte Micheelsen på mail: gmi@blind.dk eller tlf. på 92 82 29 31 senest 25/9 (max 20 deltagere plus ledsagere