Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 25. april 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 25. april 2023 kl. 16:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina,​​ Bjarne og suppleanterne Meska  ​​​​ , Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren.

 

. Godkendelse af dagsorden (kun bestyrelsen)

Godkendt uden ændringer.

 

2. Konstituering kun bestyrelsen.

.1 Valg af næstformand og sekretær, mødeledelse og dagsordner (bilag).

Næstformand Carsten Sørensen, sekretær Torben Frederiksen. vi fastholder fast mødeledelse med enten Stein Erik eller Palle.

 

2.2 Forretningsorden, bruges den og i fald er der ændringer? (bilag)​​ 

Den rundsendte forretningsorden bruges. Der skal lige tjekkes omkring tavshedspligt, at alle er nævnt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230320 referat møde 20 marts (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat. en enkelt kommentar mangler at blive fjernet.

 

,4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Mødeplan 2023​​ - 2024 TGF (bilag)

Nuværende mødeplan med tredje mandag i måneden fastholdes. Mht. uge 42 (16 okt.) ​​ og uge 8 (19 feb. 2024) så afholdes møder i disse uger såfremt der ikke meldes afbud fra bestyrelsesmedlemmerne i de to uger.

Torben rundsender mødeplan.

 

4.2 Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. ​​ TGF (

Følgende udvalg og teams er fastlagt efter konstitueringsmøde 25 april 2023.

 

Team undervisning​​ (2 personer)​​ 

Torben og Annette​​ 

 

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF​​ og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af undervisningsprogram og Aktivitetsoversigt. Afholder møde med AOF og undervisere inden opstart.

 

Redaktionen​​ (2 til 3 personer):​​ 

Torben og Carsten

 

Tager sig af alt vedr. medlemsblad, hjemmeside og social medier. Deadline for kredsstof er onsdag kl 16.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette. Palle bakker op mht. kredsarrangementer.

 

Tager sig af kørsel til undervisning, bookning, afmelding med videre når det drejer sig om undervisning og kørsel til kredsens klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Palle (tovholder), Bjarne, Tina og Annette.

 

Tager sig af arrangementer i kreds og regions regi, medlemsmøder,​​ kgf. Deltager i regionsgruppen (zoommøder; hvor også kredsformænd deltager).

​​ 

Forsamlingshuset (nedlagt indtil videre).​​ 

Tina og Palle, Annette Støtter ved forfald.

 

tager sig alt vedrørende forsamlingshuset.

(ændres til fredagscafe mv.)

 

Tilgængeligheds​​ forum (alle som har lyst)

Torben, Jesper og Carsten er tovholder.

Vi genindfører tilgængelighedsforum for at forsøge at nå bredere ud mht. tilgængeligheden i kommunerne.

Tager sig af alt vedrørende kollektiv trafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt. (Nt møder kun bestyrelsesmedlemmer)

inddrager DH repræsentanterne.

 

Team Vesterbro.​​ 

Annette, Torben og Palle. Carsten støtter mht. it.

 

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige samt it varme internet osv.

 

Mini ferien​​ (1 til 2 pers):​​ ​​ udestår afklaring.

Else Aaved og Anna Lise Lausten.  ​​​​ 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

 

Økonomiudvalg (3 personer).

Torben, Bruno og Carsten.​​ (vedtægtsbestemt)

 

4.3 Ansøgning fra Sjov med hund om materialer. TGF (bilag)

Godkendt. max 400 kr. til ny længere balancebom til hundene ifm. Sjov med hund holdet.

 

4.4 Byvandring 22 juni aktiv udv. (bilag).

anslået  ​​​​ udgift 1500 kr. arrangement godkendt.

Deltager pris 75 kr. guide koster 1000 kr. max antal deltagere 30.Palle tager tilmeldinger, Torben laver tilmeldingsskema.

 

4.5 Fårup Sommerland tur ændrede vilkår. (AW PT og TGF). (bilag).

Der er modtaget 10000 kr. fra aktivitetspuljen, Transport var der​​ ikke tilskud til.​​ 

Anslået udgift 6000 - 8000 kr. Arrangementet er et regionsarrangement som vi har ansvar for.

Deltagerpris er uændret 200 kr. Palle tager tilmeldinger, aktivitetsudvalget afklare mht hjælpere og tager sig af ​​ mad og drikke. Torben laver​​ tilmeldingsskema.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2024 og opsamling på KGF 2023.

Det gik ok med at afholde ​​ det en mandag, der er lidt megen støj der hvor vi spiser, det undersøges om vi ​​ kan spise andet sted med bedre akustik.

lydanlæg bestod generelt prøven. Det undersøges om lyden kan skrues endnu højere op, ellers ombyttes ​​ til større højtaler for ​​ en merpris på 3000 kr. torben ​​ undersøger dette.

Næste års KGF afholdes i Rebild kommune. aktivitetsudvalg undersøger steder og​​ forslag til datoer er 13, 14 og 15 april 2024

Aktivitetsudvalg vender tilbage når afklaret, og så meldes datoer til hovedforeningen for endelig afklaring om FU medlem kan deltage.

 

5.2 Udflugt for klubber TGF

Der afholdes et møde med klub Aars, Jammerbugt,​​ Rebild og Hobro i næste uge. Aktivitetsudvalg repræsentanter deltager og Torben. det er ikke umiddelbart en god ide med sejlture pga. dårlig adgangsforhold. Mødet skal afklare andre muligheder og hvem som er interesseret.

Mødet tænkes afholdt som Zoom/telefonmøde, aktivitetsudvalget afklare dato og tid. Torben støtter.

En evt. sejltur med Svanen kan evt. foregå i kredsregi. Der spørges hos aktive blinde som har nævnt de planlægger en tur om de kan byde ind medplanlægning. Torben tager kontakt til dem.

 

5.3​​ Klub Rebild hvad gøres TGF.​​ 

Tina tager med 1. maj og vil måske overtage klubværtsrollen. Har nogen ide til emne på mandag så kom gerne med det.

 

5.4 Klubmanual og ordensregler Vesterbro TGF (bilag)

Den gamle plan om at lave klubmanual/vejledning til klubberne genoptages og laves færdig. Carsten, Jesper Ulla og Torben kigger på det.

 

5.5 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF (bilag)

Blev ikke afklaret, udestår.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt 305000kr. ​​ på konti, ikke alle har​​ betalt for miniferie endnu, ikke alle har betalt for undervisning endnu. Vi har modtaget regning fra Seaport fra 2021 Bruno tager den med Seaport.

Det aftales at der laves et skema som alle arrangementers udgifts-/indtægtstal sættes ind i for at lette overskuelighed ift. budget.

Torben laver skema og sender til Bruno.

​​ 

6.2 Referat fra HB møde februar 2023 TGF (bilag)

Intet yderligere til det rundsendte.

 

6.4 Status lys Vesterbro TGF.

Udestår til næste møde.

 

6.4 Møde hos Aktive blinde. JL TLA og TGF.

Jesper, Tina og Torben havde et positivt og konstruktivt møde med aktive blinde i Hadsund.

 

6.5 HB møde 23 april TGF.

Der kommer sandsynligvis en pris stigning på ophold på FSC så ophold for medlem koster 524 kr. Der bliver sandsynligvis også tale om yderligere prisstigninger på andre ydelser på FSC så som leje af grupperum, køb af drikkevare. ophold og arrangementer så som miniferier osv. som allerede er booket og afholdes i 2023 afregnes til gammel pris. Nye bookninger osv. som afholdes efter 1. juni 2023​​ afregnes til nye priser.

Alle nye og gamle bookninger efter 1 januar 2024 er til nye priser.

Endelige priser vedtages i juni på HB mødet.

​​ 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

,8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 26. april 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. marts 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20. marts 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleanterne Meska  ​​ ​​​​ og Finn samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren, Bruno og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

lys Vesterbro, snart færdigt, der opsættes bevægelsessensorer i gangen.

 

2. Godkendelse af​​ dagsorden

Den rundsendte er Godkendt. uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230228 referat møde 28. februar (bilag)

Godkendt som møde- og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Regnskab 2023 godkendelse (bilag BH <)​​ 

Revisor har​​ revideret regnskab og har ingen kritikpunkter. Alle Bestyrelsesmedlemmer har godkendt regnskabet.

​​ 

4.2 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jesper arbejder videre. Finn kontakter fotograf. Rikke arbejder videre ud fra det rundsendte udkast til layout. Der aftales et fysisk møde mellem Rikke og Jesper for at få layout færdigt og tekst endelig færdiggjort.

Ideer til billeder tak.​​ 

 

4.3 ny frivilligstrategi deltagelse i møde 13 april? (bilag)

Torben deltager Måske palle eller Annette.

 

4.4​​ Det digitale sociale kompas (bilag TGF)

Det gøres der  ​​​​ ikke mere ved, Det er ikke rigtigt målrettet vores foreningstype.​​ 

 

4.5 Regler vedr. betaling for kredsaktive i arrangementer og møder TGF (bilag)n

Den rundsendte ændring er godkendt. Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage​​ gratis i kredsarrangementer evt. ledsager for egen regning.

 

 

4.6 Kristineklubben og Mandelaugets bustur i år. TGF.

Der gives tilsagn til klubbernes bustur i år mod et cirka deltagerantal på 15. Der skal undersøges mht. billigste transport.

Torben giver klubberne besked.

 

4.7 KGF status hvem hvad osv. (bilag)

Hvad koster det for mad og drikke? 250 kr. for  ​​​​ kaffe og kage samt skipperlabskovs til aften. evt. drikkevare koster 40 kr. for øl og 35 kr. for sodavand.​​ 

Hvor mange er pt tilmeldt? 2.

 

Hvem tager sig af lydanlægsafprøvning inden: ​​ Torben Carsten og Tina. (fredag 30 marts, tidpunkt aftales senere), Annette spørger Jess om vi kan låne ekstra højtaler.

,

Hvem tager sig af opsætning af lydanlæg på dagen Carsten Tina ​​ 

Hjælpere på dagen (til mikrofonbærer​​ osv.) Inger Lise, Finn og måske Kirsten.

Hvem tager sig af afkrydsning og uddeling af stemmemateriale ved medlemmers ankomst? Palle (alle i bestyrelsen møder kl. 14)

Er der andet?: Zoom møde ifald forslag eller andet kort før den 17.

Der aftales foreløbigt bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 18 april kl 17​​ 

Palle tager mod tilmeldinger og indkaldelse er i blad som udgives 22. marts.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Aktivitetsudvalget nye aktiviteter nye tiltag, noget nyt?)

Aalborg historiske museum byvandring arbejdes der videre med, museet er klar. ​​ 

fredagscafe og lørdagscafe endnu uafklaret.

Musik til den kommende høstfest 16 september: Den Skallede pædagog plus makker underholder med firser Expressen og ballepressen for 12000 kr. (4000 pr kreds) Beslutning: ja det kan godt godtages.

​​ 

5.2 Klubben Aktive blinde i mariagerfjord TGF (bilag)

Der aftales møde med klubben, Torben, Tina og Jesper deltager ​​ 

Torben er tovholder.

 

5.3 Kornets hus hvordan gik det.

En rigtig god tur og 34 deltog. ​​ 

Husk billeder og gerne video på dagen.

​​ 

5.4 Audio-gaming hvordan gik det.

Godt arrangement 16 deltagere og ledsager.​​ 

Alle fik noget ud af arrangementet og der er allerede et par stykker som ikke deltog der har spurgt om det gentages.

Næste gang husk at sige hvis man har brug for megen teknisk hjælp er det en god ide med egen hjælper, og man skal have styr på sine koder og udstyr inden.

Det passede fint mht. antal deltagere.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF (bilag)

Den Generelle holdning er at der kun skal repareres småting indtil videre. Der er ønske om at få gulvtæppet væk fra det lille kontor og lagt vinyl.

 

5.6 Klubledermøde 14. marts hvordan gik det.

Der var stort fremmøde og de fleste fik noget ud af mødet. Der skal arbejdes videre med budget og økonomi for​​ egne klubber så de kan få et budget at holde sig til. Dette arbejder  ​​​​ økonomiudvalget videre med. regler for kørsel sendes til klubberne.

(er der tilføjelser til punktet??)

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH​​ 

Regnskabet r revideret og​​ godkendt. vi har modtaget 41.000 kr. fra hovedkontoret i refusion for kørsel 2022. der pt knapt 400000,00 på vores konti. Der var som forventet et stort smæk i forbindelse med vores investeringspuljer for 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

ingen.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 22. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 28. februar 2023

referat kan downloades i ODT formatved at klikke her

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 28. februar​​ 2023 kl.​​ 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Meska  ​​​​ samt konsulent Annette

 

Afbud fra:​​ Søren, Finn og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Torben fortalte han havde​​ været med​​ til besigtigelse af den ny 25 meter​​ lange plusbus​​ som skal sættes ind på linje2 senere i år.

Annette spurgte om nogen havde hørt til ændret praksis fra fx Aalborg kommune​​ omkring bevilling​​ af solbriller​​ med filterglas​​ hvor man​​ nu får​​ en type​​ som sættes uden på eksisterende brille.​​ Dette undersøges videre.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt​​ uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230116​​ referat​​ møde​​ 16.​​ januar(bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Klubledermøde TGF​​ (bilag)​​ 

Det besluttes at afholde klubledermøde 14. marts 2023 kl. 15:30. Forplejning kaffe og kage. Transport/Kørsel til deltagerne.

Bruno Carsten, Torben og Annette afholder møde online​​ omkring klubøkonomien​​ snarest. Torben indkalder.

 

Der afgives et svar til aktive blinde i mariagerfjord mht. deres henvendelse.

 

4.2 Audio-gaming TGF (bilag)

Der afholdes audiogaming arrangement den 18. marts kl.​​ 11 til cirka 20. indlæg og brev er udsendt. Deadline for tilmelding er 12. marts. Transportudgifter over 50 kr. dækkes.​​ Der er søgt aktivitetspuljen​​ om støtte, svar forventes cirka 7. marts.​​ ​​ 

Der søgt​​ om 7650​​ kr. kredsenes udgifter vil med tilskud blive max 2500 kr. for (egenbetaling af mad). Det er lagt ud som regionsarrangement og DBSU er også indbudt.

Status antal tilmeldte dags​​ dato?​​ 3 deltagere pt.

Skal vi have et minimumsantal deltagere?​​ Nej, det​​ er vigtigt​​ at få det afprøvet.

Mht. sodavand: måske ide med​​ 25 cl cola med låg (Annette​​ prøver at kigge på​​ d et).

Torben tager sig af frokost og aftensmad.

Ansvarlige på dagen: Jesper, Carsten, Stein Erik og Torben (meld tilbage hvis i ikke kan deltage)

 

4.3 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jespers udkast til​​ tekst er​​ som udgangspunkt ok, de ændringer som blev nævnt på mødet tager​​ Jesper med og laver nyt udkast.

Rikke laver forslag​​ til folder, sort baggrund og den stribe som er for oven og neden i foreningens farver bibeholdes., der skal tages billeder.​​ Tekst skal være hvid.​​ 

 

4.4 Ejerforening regnskab 2022 budget 2023 godkend (bilag​​ A og B)

Det rundsendte regnskab kan godkendes og​​ budgetforslag​​ er ligeledesgodkendt.

Torben spørger ind til følgende på den kommende​​ EF-generalforsamling:​​ Vicevært hvad laver de?

Elforbrug hvad​​ dækker det over.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ ​​ ​​ Det ny​​ Aalborg.dk er​​ den ok​​ TGF

Generelt en fin hjemmeside,​​ ikke​​ yderligere​​ kommentarer​​ udover de som Carsten, Palle og Torben har meldt ind.

 

5.2​​ Aktivitetsudvalget nye aktiviteter (bilag)

Medlemsmøde julefrokost 28 november. Orkideen.

​​ Aktivitetsudvalget​​ vender tilbage​​ når nyt.

 

 

Fredagscafe afløser​​ forsamlingshuset (der spørges hos forsamlingshuset om de syntes om ideen)

 

Fællesspisning​​ lørdage med quiz eller anden underholdning.

 

Der undersøges om muligheden for​​ Byvandring​​ fra Aalborg historiske museum.

Aktivitetsudvalget prøver​​ at lægge​​ nogle datoer for ovennævnte tiltag.

Vi prøver at søge frivillige gennem frivilligportalen​​ når årshjul er lagt.

Eller når vi har et par​​ konkrete arrangementer​​ hvor det giver mening.

Aktivitetsudvalget tager sig af opslagstekst og spørger om hjælp/input hos os andre.

 

Aktivitetsudvalget vil gerne en yderligere​​ præcisering​​ mht. deltagelse/betaling for bestyrelsesmedlemmer/konsulenter mv.​​ Torben laver udkast​​ af nuværende og rundsender det. Tages med på næste møde.​​ 

 

5.3 Aktivitetsudvalget status kornets hus og KGF 2023 (bilag)

Kornets hus: pt 16 deltagere, der er indbetalt fra kreds Vendsyssel men Palle har ikke​​ modtaget tilmeldingerne, dette afklares så det tyder på at der bliver omkring 25 deltager og at det derved gennemføres.

 

KGF ​​​​ 

Den endelig indkaldelse og dagsorden kommer i blad 4. ​​ Kaffe og kage kl.​​ 15. aftensmad bliver​​ skipperlabskovs​​ kl.​​ 18:30​​ drikkevare for egen regning​​ Hjemkørsel kl. 20:30.

Lydanlæg skal​​ afprøves i​​ god tid inden.​​ 

Budgetoverslag inkl.​​ Transport til næste møde for 55 deltagere.​​ 

 

5.4 Afmærkning containere ifm. Affaldssortering TGF (bilag)

Det​​ Undersøges videre.​​ Torben er tovholder. Annette​​ prøver at​​ finde ud af hvilken løsning det​​ er Jammerbugt​​ bruger.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH​​ 

Der er betalt 123000 kr.​​ for undervisningen i 1. halvår. Vi har modtaget 25.000 kr.​​ i p18 midler fra Aalborg kommune. Vi har pt ikke​​ modtaget refusion​​ fra hovedforeningen mht. kørsel. Beløbet er cirka 41000 kr.

Blindes jul regnskab​​ er lige​​ blevet underskrevet​​ og godkendt.

 

6.2​​ Blindes jul 2022 resultat​​ (bilag)

Årets​​ resultat blev 286000 kr.​​ i overskud. ​​ Pris for indkøb af blade til 2023​​ stiger fra 6 til 7 kr.

 

6.3 Bestyrelsesmøde ISHD TGF

Referat fra mødet rundsendt, der blev bla. Talt om Gobox om hvorfor den ikke generelt​​ er med​​ som afprøvningsmulighed. Der blev nævnt fra synskonsulent Margit at​​ der generelt er​​ 180 til 200​​ synshandicappede under​​ 18. Man anses som​​ svagsynede​​ ved en​​ synsrest​​ på 6/18 medmindre der​​ er andre​​ forhold som gør at man​​ har synsproblemer​​ trods bedre synsrest. ISHD lægges sammen med CDH​​ under det meget lidt sigende navn undervisning og kommunikation. ISHD forbliver på Sofiendalsvej. Daglig tale vil stadig være ISHD. Sammenlægning sker pr 1 januar 2024. Der skal fortsat spares 750000 kr. Dette er dog ikke en yderligere​​ besparelse fra​​ de besparelser som var i 2022. Så intet tyder på forringelse af serviceniveauet ift.​​ 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Intet at bemærke.

 

. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 5. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 16. januar 2023

Referatet kan også downloades ved at klikke her

Referat​​ Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 16.​​ januar​​ 2023​​ kl 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleanterne Finn, Meska  ​​​​ og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra:​​ Søren.

 

1. Mødet åbnes

1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden

tilføjes punkt​​ 5.7​​ træningscenter.​​ Dagsorden godkendt med ændring.

​​ 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 221219​​ referat​​ møde​​ 19. december​​ (bilag)

Godkendt.

 

04.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1Blindes jul 2023(bilag)

Det​​ besluttes​​ at bestille 20500 stk.​​ til salget julen 2023.

​​ 

4.2​​ Møde for nye medlemmer i 2023? (bilag)

vi planlægger et møde.

Tovholdere.​​ ​​ Bjarne,​​ Jesper, Annette, palle​​ og​​ Torben.

Der vendes tilbage når der er nyt.

 

4.3 Miniferie 2023 TGF (bilag)

minimumsantal er 20​​ deltagere.​​ Deltagerpris for​​ årets miniferie er 2500 kr.

Budgetforslag skal sendes til Bruno​​ 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Gamin for synshandicappede (bilag)

Lørdag​​ 18 eller 25​​ marts. Stein Erik,​​ Jesper, Carsten​​ deltager gerne på dagen.

​​ start​​ omkring 11​​ til lidt mad.​​ Torben spørger Søren​​ Jensen​​ om hvilken dag der passer ham. Torben og Søren Uhrenholt er tovholder og vender tilbage når der er nyt.

 

5.2​​ Kursus i konflikthåndtering​​ (bilag)

Vi arbejder videre med det. ​​ alt efter​​ hvad hovedforeningen​​ foreslår Enten​​ region eller- ​​​​ kredsvis.

Torben er Tovholder.

 

5.3​​ KGF 2023 status og plan​​ (bilag)

17.​​ april. Orkideen​​ 15 - 20:30.​​ kaffe mv ​​ ved ankomst​​ middag kl 18:30.

Aktivitetsudvalget er tovholder. Dagsorden og indkaldelse i blad 3.

Torben sørger for stemmemateriale og klokke.

 

5.4 Ny kredsfolder (bilag)

Jesper​​ og Finn​​ kigger på​​ det.​​ Torben​​ finder gammel​​ kredsfolder​​ elektronisk​​ og sender​​ TIL Jesper/Finn. De vender tilbage​​ med forslag​​ til ny.

​​ 

5.5 Høringsvar nyt bybusnet i Aalborg (bilag)

Det rundsendte høringsvar var ok. Torben sender det ind.

​​ 

​​ 5.6 Nytårskur, hvordan gik det?

Godt arrangement. 29 deltagere.​​ Vi​​ gentager​​ det i 2024. Samme koncept.

​​ 

5.7 Boost træningscenter er det noget?

Finn og Stein Erik har prøvet og haft kontakt til centret, det kan godt bruges af​​ svagsynede​​ men  ​​​​ som blind​​ kræver det​​ at man​​ har en​​ hjælper med. Umiddelbart kan det ikke anbefales som et vi kan bruge. Men der undersøges videre.

Stein Erik og Finn er tovholdere.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH​​ 

693000,00 kr.​​ på konti pt.

 

6.2 Referat HB møde november 2022 (Bilag)

Det rundsendte referat gav ikke anledning​​ til ønske​​ om​​ yderligere​​ opfølgning og​​ kommentarer.

 

6.3 KB mødeplan revideret (bilag)

Den​​ rundsendte​​ ændrede mødeplan​​ med fast​​ mødetid kl 15 samt fastholdelse af februar​​ mødet​​ til tirsdag den 28. februar. gav ikke anledning​​ til kommentarer.

 

6.4 Lys på Vesterbro TGF.

Det er nu​​ aftalt at​​ Lasse går i​​ gang med udskiftning af rør mv i kommende weekend. Han​​ får udleveret​​ nøgle og p-tilladelse. Der tilsendes samlet faktura​​ efter projektet​​ er afsluttet.

 

6.5 Kredsmedlemstal 31 december 2022. (bilag)

ingen kommentarer til det rundsendte udover at der sås tvivl om korrektheden.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Gulvtæppe i formandskontoret. Generel gennemgang af hvad skal laves på Vesterbro?

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 22​​ februar 2024.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredssbestyrelsesmøde 19. september 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 19. september 2022 kl 16.

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Jesper (online), suppleant Stein Erik, Finn og konsulent Annette.

Afbud fra: Tina, palle, Bjarne og Søren.
Fravær uden afbud: Meska.

1. Mødet åbnes

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 220815 referat møde 15. august (bilag)

Referat godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Politiker i praktik? (bilag)

Vi tager imod tilbuddet og foreslår 1. november omkring kl 12 – 15. Intet ønske om speciel politiker. Vedkommende politiker skal selv finde vores lokaler!!.
Torben er tovholder og giver Frivilligrådet besked.
Ideer til program/plan for dagen tilrettelægges på næste møde.

4.2 Politik vedr. bestyrelse/hjælper/konsulenter deltagelse i arrangementer (bilag)

Det besluttedes at lave en politik omkring hvornår bestyrelsesmedlemmer/ansvarlige/konsulenter og hjælpere betaler eller ikke betaler for at deltage/være til stede ved diverse arrangementer.
Torben laver udkast til næste møde.

4.3 Opvaskemaskine igen igen TGF.

Da der ikke umiddelbart kan findes en almindelig opvasker som kan vaske op på mindre en cirka 60 minutter forsøges der at finde økonomisk Støtte til indkøb af en Miele professionel opvasker som kan klare opvask på 17 minutter.
Finn undersøger mulighed for støtte og vender tilbage. Kan støtte ikke findes afventes med indkøbet til vi har fulgt overblik over årsregnskabet.

4.4 Blindes Jul – rygsæk til nye sælgere TGF (bilag)

Bestyrelsen er med på at købe rygsække med logo til brug for sælgerne. Der forsøges at finde en sponser til indkøbet
Torben Er tovholder.

Der afholdes Blindes jul sælger infomøde den 11. oktober kl 17. Kredsen er vært ved forplejning.
Torben Deltager sammen med Frode og Anni.
Alle bedes sprede budskabet.

4.5 Koncert i mørke 29. oktober TGF/aktiv udv. (bilag)

Der er søgt og bevilget 21.500,00 kr. fra aktivitetspuljen til Koncert i mørke arrangementet den 29. oktober og arrangementet er ændret til et regionsarrangement. pris pr billet for medlem 100 kr. pris for spisning 100 kr. pr deltager.
Der er søgt midler til gratis ledsager for aktivitetsmedlemmer.
Det besluttes at vælge menu med 2 retter efter kokkens valg på dagen til 278 kr. der afsat yderligere 72 kr. pr person til drikkevare. Med hensyn til antal af ledsagere for aktivitetsmedlemmer så dækker kredsen pris for antallet over de bevilgede 5.
Palle tager imod tilmeldinger, Bruno tager sig af regnskabet efterfølgende. Faktura fra Musikkens hus og restaurant Fauna sendes til Bruno.
Bruno afregner og sender kvitteringer mv til aktivitet@blind.dk.

5 Sager til drøftelse

,5.1 Besøg fra medlemsservice TGF (bilag)

Mødet den 17. oktober kl. 15:30 – 17:30 ønsker vi blandt andet at komme med nedenstående input ud fra det oplæg vi har modtaget fra medlemsservice.

1.Hvordan ser I mulighederne for at DBS bliver en større organisation med større sammenhæng mellem kredse, hovedkontor og kursusafdelingen/Fuglsangcenteret?
hjælp til lokale indsats mht. udbredelsen af kendskabet til foreningen.
Svar: Medlemskriteriet.
Navneændring på Foreningen der bevirker at også svagsynede kan identificere sig med foreningen.
Aktivitetsmedlemmer i bestyrelsen.

2. Hvordan kan vi i praksis få ind tænkt samarbejde mellem kredse, regionssamarbejde, samarbejde med andre aktører og landsdækkende samarbejde?
Svar Regionskoordinatorer.
fælles arrangementer med fx ældre sagen og lignende.
Fælles kredsbestyrelsesmøder regionen imellem.
fortsat brug af Røde Kors med videre.

3. Hvordan får vi sat fokus på øjensygdomme?
(medlemsundersøgelsen viste at mange ønsker mere oplysning mv. omkring øjensygdomme – hvad er ønskerne og hvordan gør vi det?)
Svar:
Det kan være en række foredrag digitalt og fysisk lokalt/regionsvis i samarbejde med andre øjenforeninger osv.
AOF 10 procent pulje. til foredrag.
Kredsarrangementer medlemsmøder.

4. Særlige ordninger.
Hvilke særlige ordninger kan tænkes at gøre Dansk Blindesamfund interessant for medlemmer?
(Medlemsundersøgelsen viste en stor interesse for opdatering og udvidelse af særlige ordninger – Har I konkrete forslag og hvilke særlige ordninger vil især gavne i netop jeres område?)
Svar:
Et kort til busserne som gør at de der ikke er digitale kan køre med bus uden brug af kontanter.
bedre Ledsagermuligheder på Skråen.

5. Information til medlemmerne
Hvad er jeres højeste ønske vedr. information til medlemmer?
Er der andre måder at få fx. Medlemsbladet på?
Aktivitetsnyhedsbrevet og telefontjenesten – hvilke informationer skal prioriteres? (skal det være langt eller kort? kun omhandle aktiviteter, eller også kursustilbud og politiske indsatser mv.)
Kunne der tænkes andre formidlingsmuligheder til medlemmer?
Svar:
Fint med aktivitetsnyhedsbrev, lav også et politisk nyhedsbrev. SMS tjenesten.
Medlemsblad kredsene rundt først..
Måske Radio frekvens.
Mulighed for at få både sort og andet medie, så både medlem og pårørende kan læse medlemsbladet.
Måske central indlæsning for telefontjeneste.
Sikre sig at medie valg i forhold til medlemsbladet.

6. Medlemsservice og Aktivitetskoordinatorer
Hvordan er samarbejdet med Medlemsservice? (Hvad virker godt og mindre godt? hvad kunne I tænke jer vi ændrede på, eller hvilke samarbejde/ydelser kunne I have
brug for fra Medlemsservice?) hvordan er samarbejdet med Aktivitetskoordinatorerne?
(Hvad virker godt og mindre godt? hvad kunne I tænke jer vi ændrede på, eller hvilke samarbejde/ydelser kunne I have brug for fra Aktivitetskoordinatorerne?)
Svar
Medlemsservice: blot rent faktisk at vide hvad medlemsservice er og består af samt nem indgang fra jeres hjemmeside. Giver ingen mening med blot tlf. og mailadresse. klare beskrivelser for de enkelt mailadresser hvad bruges de til.
Klar opdeling af den service medlemmer kan få og den kredse og tillidsfolk kan få som burde hedde kredsservice.
Få nu styr på den hjemmeside. en vejledning og oversigt over organisationen til tillidsfolkene.
Selv erfarne konsulenter aner ikke hvad sammenhængen er.
Kredsservice bør være tildelt regionalt så vi får hjælp til politisk arbejde, administrativt arbejde, aktivitetsarbejde.

Aktivitetskoordinatorerne: helt klare retningslinjer over hvad de må og ikke skal gøre.
De skal ikke kun være ideformidler.

7 Andet fra vores side?
Mangler et fælles net hvor tillidsfolk kan finde ideerne og spare samt kommunikere. Det nye medlemssystem er et skridt på vejen, men kan ikke stå alene.
Alle tillidsfolk bør have en blind.dk mail til foreningsarbejdet. sikring af dokumenthåndtering så GDPR lettere overholdes

5.2 Udskiftning af lys og evt. lamper Vesterbro 62A TGF (bilag)

Der kan spares cirka 55 procent på strømforbruget på lamperne ved udskiftning til moderne LED rør. Bestyrelsen besluttede at udskifte rør til nye LED rør og modificerer de eksisterende lamper så de kan bruges med LED rør
Annette tager kontakt til Connie T. og høre om hendes søn kan hjælpe/vejlede. Dette skal ske snarest.

(nedenstående Afklares og sættes ind i referat i færdig udgave)
Hvem er med på projektet? og hvem er tovholder.
Tidshorisont (hvornår ønskes projektet færdigt?

5.3 Klub Rebild 2023 – ny klubleder? TGF

Der skal ny klubvært til i Rebild til støtte for Tommy da Maj-Lis stopper til nytår. Brevudfærdiges og sendes pr post til alle medlemmer i Rebild kommune. Torben og Jesper tager sig af dette.
Ellers må vi prøve at søge offentligt om der kunne være en frivillig der vil være klubvært.

5.4 Seminar – afholder vi det? TGF

De tilstedeværende syntes det var en god ide og følgende mulige emner blev fremført:
Er det de rigtige aktiviteter vi har, kan det gøres anderledes.
Kan vi organiseres anderledes. Kan vi få noget Blindes arbejde i gang. Aktiviteter for de yngre mænd.
Da alle ikke var til stede blev dato ikke fastsat, dette gøres på næste møde. Alle skal til næste møde tilkendegive om de ønsker at deltage i et seminar og overveje hvad de syntes indholdet skal være.
Tovholder og ansvarlig findes på næste møde.

5.5 Høstfesten hvordan gik det?

Det var en rigtig god dag og stor ros til Brovst Sport og kulturcenter. God underholdning. Ved eventuelt gentagelse af fællesarrangement kan vi med fordel lige lave navneopråb.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH
kontobeholdning 370.000,00 kr. Blandt andet pga. regninger på Miniferie og indkøb stole. og der er sket stor stigning i elregning. pt betalt mere end 19.000,00 kr. mod 11.000,00 sidste år. Sagen omkring renovation har udviklet sig til at vi får cirka 4500,00 kr. tilbage. Derudover anlægges der næste år Molokker til højre for porten og jf. mail fra Aalborg forsyning skal vi som forening ikke betale for brugen, så renovationsudgiften forsvinder sandsynligvis helt.
Der er søgt 70.000,00 kr. til indkøb af mobilt højtaleranlæg med 10 teleslynger og center højtaler hos Sparkassen Kron Jylland. Der er søgt om paragraf 18 midler hos Aalborg kommune (75.000,00 kr.)
Forventede større regninger for resten af året Medlemsmøde, Høstfest, AOF undervisning. Budgetlægning for 2023 skal forberedes.

6.2 Referat Bestyrelsesmøde ISHD TGF (bilag)

Referat var desværre ikke blevet udsendt, derfor ikke rundsendt. Men ventetider for besøg af synskonsulent fra ISDH er stadig utroligt ringe cirka 5 måneder. ISDH vil næste år have fokus på tilgængeligheden til ISDH (synlighed, tilgang og kendskab

6.3 Det nye medlemssystem for tillidsfolk TGF

Torben er blandt andre med til at teste det nye medlemssystem som bliver webbaseret og umiddelbart ser det meget lovende ud.

6.4 Undervisning TGF AWI.

Der arbejdes stadig på træning for ældre og instruktør til Spinning. Der er fundet en ny EDB underviser til afløsning for det ene af Lars Peters hold. Det bliver Flemming Thomsen.
Der arbejdes på et dansehold i Brovst.
Der er nu 3 på sy holdet og måske kommer der 2 til Strik tirsdag eftermiddag.
De sidste hold starter op den 22 september og når alle holds deltagere er tjekket af sendes faktura til kursisterne (medio oktober)

6.5 Nyt bybus rutenet i Aalborg TGF (bilag)

Materiale var desværre ikke modtaget men kort fortalt så er Aalborg kommune i samarbejde med NT ved at forberede et nyt rutenet for bybusserne Dette bør vi holde øje med.

7. Punkter til næste møde

Seminar.

8. Eventuelt

Torben udsender mail omkring afklaring ifh. til den 17. oktober om vi fortsætter med bestyrelsesmøde bagefter.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 25. september 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15. august 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 15. august 2022 kl 16.
Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Palle,, Carsten, Bjarne, Jesper suppleant Finn og Meska samt konsulent Annette og Søren.

Afbud fra: Tina og Stein Erik.

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Palle kan ikke deltage i næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 220620 referat møde 20. juni (bilag)

Ændring: Tina som fraværende, Referat godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Ulla og Helge skovs fond – repræsentation TGF (bilag)

Det besluttedes at kredsformand Torben Frederiksen overtager Frode Fichs post i Bestyrelsen for Ulla og Helge Skovs legat. Så det nu er Torben Frederiksen og Bruno Hjorth som repræsenterer Dansk Blindesamfund kreds Aalborg i bestyrelsen.

4.2 Dato for KGF 2023 flyttes. TGF/AKT udvalg (bilag)

KGF flyttes til mandag den 17 april 2023 kl 16 til afholdelse på Orkideen Aalborg Øst.

4.3 Medlemsmøde november 2022 Akt udvalg (bilag)

Afholdes 8. november på Hotel Amerika i Hobro og Den skallede Pædagog, Der skal findes en som der kan fortælle om hotellets historie. Aktivitetsudvalget er tovholder og inddrager andre hvis nødvendigt.

4.4 Miniferie frameldingspolitik TGF (bilag)

Der kan tilbagebetales penge indtil sidste frist for tilmelding er overskredet derefter er tilmeldingen bindende.
Der kan derefter undtagelsesvis tilbagebetales penge i tilfælde af alvorlig sygdom eller man er kommet til skade.

4.5 Tillidsmandskurser (bilag)

Carsten og Palle på grundkursus i november, palle og klubvært Hobro Jens Frederiksen på den gode vært kursus.

4.6 Ansøgning fra Sjov med hund TGF (bilag)

Bestyrelsen støtter ansøgningen om besøg af foderværtsfamilier, der blev bevilget, op til 50 kr. pr person.

5. Sager til drøftelse.

,5.1 Kredsdøgn 2 september 2022 TGF (bilag)

Større sammenhængskræft mellem hovedkontor og kredse. hvad skal tages med til kredsdøgn: mere ensrettet og lettere indgang til de enkelte afdelinger. medlemsservice. måske @blind.dk til alle tillidsfolk. Fælles net til dokumentdeling med videre.
Administrativ støtte til regionen. Afklaring af konsulenternes rolle i forhold til kredsarbejdet.

5.2 Årshjul – aktivitetskalender (bilag)

Søren foreslog svanen og togtur i Mariager. Aktivitetsudvalget arbejder videre med den rundsendte liste og planlægger.
Aktivitetsudvalg arbejder videre med datoerne for de enkelte arrangementer og melder tilbage.

5.3 Blinde og svagsynedes deltagelse i kulturlivet (bilag)

Det rundsendte blev tage til efterretning og tilbagemeldinger gives i fald noget dukker op.

,5.4 oplæg til besøg fra medlemsservice TGF (bilag)

næste kredsbestyrelsesmøde starter kl 15:30 Der bruger vil lige en halv time på at samle input til mødet.
Annette tager kage med?
Ordinært møde starter så kl 16:00 for de som ikke deltager fra kl 15:30

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH

pt samlet indestående bankkonti 483.000,00 kr.
Faktura for stole er fejlbehæftet, Bruno arbejder videre med det. Vi har konstateret at vi betaler rigtigt mange penge for renovation cirka 13.600,00 kr om året fordeling er jf aftale fra 2006 at vi betaler 1/3 del af det samlede pt ovenstående beløb.
Der er indsendt ansøgning til Paragraf 18 på 75.000,00 kr.

6.2 Referat HB møde juni 2022 (bilag)

Der blev talt lidt om delen om strukturen, som umiddelbart tegner til at kunne ordnes inden for de nuværende vedtægter.

6.3 Patientforeningernes møde med Aalborgkommune TGF (PT bilag)

Torben og Palle deltog og det var et godt informativt møde. Forhåbentlig oprettes pårørende rådgiver i Aalborg Kommune.

6.4 AOF undervisning

Der arbejdes på ny EDB underviser til eftermiddagsholdet. Vævning og strik Brovst kommer først i gang til januar 2023 pga. sygdom. Opstartsmøde mellem DBS/AOF og underviserne afholdes den 30 august. Det ene tirsdags strikkehold savner også kursister.
Der arbejdes fortsat på træning for ældre.

6.5 Klubben i Hobro SUH

Klubdag bliver 3 onsdag i måneden 13 – 15. Jens Anker Frederiksen har meldt sig som klubleder. Indtil videre har 12 – 15 medlemmer vist interesse for at deltage i klubbens aktiviteter. Økonomi osv aftales senere men generelt som øvrige klubber.

7. Punkter til næste møde

Opvaskemaskine igen igen. politik for konsulenter og ansvarlige for arrangementers deltagelse i kreds arrangementer med videre.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 11 september 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. juni 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 20. juni 2022 kl 16.
Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Palle,, Carsten, Bjarne, suppleant Finn samt konsulent Annette.

Afbud fra: Søren, Tina Stein Erik, Jesper og Meska.

Referent: Bjarne.
Ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

intet at bemærke.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 5.2 ændres fra Besøgstjeneste til patientforeningernes møde med Aalborg kommune.
,Dagsorden blev godkendt med ovenstående ændring.

3. Godkendelse af referater

3.1 220516 referat møde 16. maj (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Indkøb af nye stole til Vesterbro. TGF (bilag)

Det besluttedes at købe 30 nye stole ud fra tilbuddet fra Daarbach (1718,00 kr pr stk inkl moms). torben arbejder videre med det, forventet levering om 6 uger.
De gamle stole gives til Kirkens korshær i svenstrup.

4.2 Undervisningsprogram efterårssæson Team U. (bilag)

Det udsendte program er ok. Slægtsforskning startes ikke op før der er nye kursister.
Ældre motionstræning i samarbejde med Aalborg kommune sættes i søen 1/9.Anette,Jesper og bjarne lukker aftalen med kommunen.
Der ydes Stadig gratis kaffe på Vesterbro 62
Syhold kan fortsætte med 2 på holdet, på sigt skal vi se om det kan laves om til et kreativ hold hvor syning kan indgå.

4.3 Dato for KGF 2023 og afholdelsessted. TGF/AKT udvalg

Kreds generalforsamling afholdes 1/4 -23, Annette kontakter Orkideen

4.4 Opvaskemaskine tgf (3 bilag)

Det besluttedes ikke at gå efter en industriopvasker pga prisen. der kan købes en hurtig almindelig opvasker til max 12.000,00 kr.
Torben arbejder videre med det.

4.5 Medlemsmøde november 2022 Akt udvalg (bilag)

Det besluttes næste gang tilbud fra Hotel Amerika og Hos Hammer indhentes afholdelse Bliver i Hobro kl cirka 16 – 20.

4.6 Dato besøg fra medlemsservice 17 oktober. TGF

Dato for besøg fra medlemsservice bliver 17 oktober kl. 15:30. Medlemsservice sender oplæg.

4.7 Miniferie nyt budget RTGF BH (Bilag)

26 tilmeldte til miniferie. Budget overskridelse 6000 godkendt

5. Sager til drøftelse.

,5.1 Dagsordenen HB møde juni 2022 er der nedslagspunkter TGF (bilag)

Den rundsendte dagsorden gav ikke anledning til særlige opmærksomhedspunkter.

5.2 Patientforeningernes møde med Aalborgkommune TGF (bilag)

Torben og Palle deltager.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH

5 restancer vedr undervisning
AOF tilskud (lokaleleje 1 halvår)104000
Likviditet 400000

6.2. Fisketuren, gik det godt osv.

Turen gik godt trods lidt ustadig vejr, der mangler opbakning, og deltager man er det for at fiske. spørgsmålet er om vi gentager det da der ikke er nogen stor interesse for det, aktivitetsudvalget vurderer dette til den tid

6.3 Klubben i Hobro Søren

Udsat til næste møde.

6.3 Regions Samarbejde aktivitetsudvalg (bilag)

Der var ikke bemærkninger til det rundsendte.

6.4 Bestyrelsesmøde ISHD 9. juni TGF (bilag)

TGF gjorde opmærksom på at bestyrelsen har øje på de lange ventetider for tid hos konsulenterne på ISHD, det er nu et fast punkt og det forventes at der nu for alvor kommer styr på ventetiderne.

6.5 Referat HB møde april 2022 (bilag)

Der var ingen bemærkninger til det rundsendte.

7. Punkter til næste møde

Medlemsmøde og betaling arrangementer.

8. Eventuelt

Palle kan ikke være vært på forsamlingshuset den 1 november, Annettte tager over.

Referat skrevet af Bjarne Kurinow den 12. juli 2022.

medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 16. maj 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 16. maj 2022, klokken 16 – 19:30

Til stede var: Torben, Palle, Jesper, Carsten, Bjarne, suppleanterne Stein Erik og Finn samt konsulent Annette.

Afbud fra: Bruno, Tina, Søren og Meska.

Referent: Bjarne.
Ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Finn havde været på besøg hos bevillingsnævnet af sin førerhund. Det var en god oplevelse for både Finn og nævnet.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4.3 ændres fra Dato for KGF2023 til Undervisning – betaling for stoppede hold.
Dagsorden blev derefter godkendt.

3. Godkendelse af referater

3.1 220426a konstituerende møde 26 april kl 15.(bilag)

Referat godkendt så værende møde- og medlemsreferat.

3.2 220426b referat ordinært møde 26 april kl 16:30 (bilag)
Referat godkendt så værende møde- og medlemsreferat.

3.3 220409 referat KGF 9 april. (bilag)

Referat godkendt så værende møde- og medlemsreferat, det er sendt til underskrift hos hovedkontoret.

4. Sager til beslutning.

4.1. Forretningsorden 2022 TGF (bilag)

Afsnittet omkring kredsnyt skal fjernes.
Den rundsendte forretningsorden blev derefter godkendt med ovenstående ændring.

4.2. Miniferien gennemføres den? TGF

gennemføres. pt 20 tilmeldte og 7 har betalt.

4.3 undervisning – betaling forår TEAM U.

Pga sygdom hos underviser har væve og strik i Brovst kun kørt cirka 1 måneds tid. Bestyrelsen besluttede at der IKKE skal opkræves kursusgebyr for deltagelsen i foråret.

4.4 Aktivitetsudvalget, Hvem deltager i Regions aktivitetsudvalget?

Palle træder ind i regionsgruppen, så det nu er Palle og Annette fra aktivitetsudvalget og Torben som kredsformand.

4.5 Teams og udvalg endelig liste TGF (bilag)

Ingen ændring fra forrige møde. Listen lægges sammen med forretningsorden på hjemmesiden under Bestyrelsen.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Fisketuren status aktivudv TGF (bilag)

pt 16 tilmeldte.
palle og Annette koordinerter kørsel. Torben ER tovholder på dagen og aftaler med Vesthimmnerlands Put and take.

Konsulenterne spurgte om det var muligt at da en tidligere beslutning om at støtte de syriske flygtning kunne konverteres til deltagelse i fisketuren da det pga corona ikke havde været mulig at afholde de påtænkte aktiviteter. Bestyrelsen var positivt stemt for dette og beslutter at de kan deltage hvis de ønsker.
. Konsulenterne vender tilbage til Palle om hvor mange der vil deltage samt om de skal have kørsel og lejet fiskestænger.
til info er beslutningen som henvises til fra KB møde 28 juni 2021. punkt 4.6 (indsat herunder)
4.6 Syriske familier.
Der støttes med 2000 kr. til møder på Vesterbro frem til juni 2022.
Der laves Corona ansøgninger strandtur og adventure park i Rebild.
det støtter vi.

5.2 Webbox hvad gør vi TGF (bilag)

Bestyrelsen besluttede at afvente og indsamle yderligere info om brugen af den og om anvendeligheden

5.3 Tilskudsgruppen – udkast til tilskudsplan for klubber mv. TGF SES CS (Bilag)

Det rundsendte udkast blev godkendt med tilføjelse af mulighed for konvertering af bustur til anden form for ekstra arrangement. udvalget arbejder videre og får de endelig tal på så der kan laves budget.

5.4 DBSU og samarbejde CS.

Carsten har haft en snak med Kent Banner fra DBSU omkring et eventuelt samarbejde om arrangementer, bestyrelsen er positiv stemt for ideen og Carsten arbejder videre med det.

5.5 Henvendelse om støtte til Træning for ældre medlemmer TGF AW.

Annette og Bjarne arbejder videre med henvendelse og kontakter Marlene og aftaler møde. De vender tilbage når der er nyt.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH (in absentia).

Der er pt cirka 390.000,00 kr på vores bankkonti.

6.2. Djurs sommerlandturen gik det godt osv.

Det var en rigtig god tur og hyggelig stemning 35 deltog. Ved en eventuel tur af ligende art skal der pointeres at har man brug for hjælp/ledsager skal man selv sørge for dette.

6.3. DH Aalborg/handicaprådet. TGF.

Torben gjorde opmærksom på at der pt ingen mulighed for at betale med kontanter på den ny plusbus linje (nuværende bus 2) Handicapråd har haft spørgsmålet oppe. vi bør som forening arbejde videre med dette.

7. Punkter til næste møde

8. Eventuelt

afbud jesper.

Referat skrevet af Bjarne Kurinow den 16 maj 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 26. april 2022 kl 16:30

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 26 april 2022, klokken 16:30 – 20.

Til stede var: Torben, Tina, Palle, Jesper, Carsten, Bjarne, Bruno og suppleanterne Stein Erik og meska samt konsulentrne Annette og Søren.

Afbud fra: Finn.

Referent: Søren
Ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre.

1.2 kort præsentation af nye og gamle medlemmer bordet rundt.

Alle præsenterede sig kort.

1.3 værter (lave kaffe sørge for check af oprydning efter møde)/ spisning hvad hvem?

Tina og Annette sørger for bestilling af mad og ordne kaffen.
Dem der sørger for opvasken sørger også for at bordet er ryddet og tørret af. Hvem der tager opvasken besluttes på det enkelte bestyrelsesmøde.
Bruno har ønske om danskvand.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt med tillæg af to punkter fra Søren: nyt punkt 5.8 Klub Hobro og nyt punkt 6.6 demonstration af Webbox.

3. Godkendelse af referater
ingen.

4. Sager til beslutning.

4.1. Mødeplan 2022 – 2023TGF

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at afholde BM den 3. mandag i måneden kl 16. Der er følgende undtagelser:
Bestyrelsesmødet flyttes i oktober til tirsdag den 25. oktober.
I februar 2023 rykkes BM til tirsdag den 28. februar.
Planen er vedtaget med to ovenstående rettelser.
Torben renskriver den rundsendte mødeplan og rundsender den igen når KGF 2023 er fastsat.

4.2. Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. TGF (bilag)

Der er blevet lavet et team ombyg, som udelukket tager sig af ombygningen af Vesterbro som er Jesper Dam, Torben og Annette.
Team undervisning Annette og Torben. Jesper er med Ad-hoc med øje for at det i fremtiden bliver Jesper og Annette.
Kørselsleder Annette.
Redaktion: Torben og Carsten.
Aktivitetsudvalget: Palle, Bjarne, Tina og Annette med som støtte.
Forsamlingshuset: Tina og Palle og hvis en er syg, vil Annette gerne hjælpe.
Tilgængelighedsudvalget: Stein Erik, Torben, Tina og Carsten.
Team Vesterbro: Torben, Annette og Palle. Carsten er backup til IT
Tilskudsudvalg: Torben, Carsten, Stein Erik.
Miniferien: Anna lise og Else
Økonomiudvalget: Bruno, Torben og Carsten.

4.3 Tavshedspligtsærklæring underskrives, (sendes til aktuelle). TGF

De nye personer i bestyrelsen, Meska og Bjarne, underskriver tavshedserklæringen sammen med Torben efter mødet.

4.4 ansøgning Klub Rebild -midler til Agnete Odgaard foredrag?

Der er ansøgt om midler til foredragsholder, som i alt bliver 2200 kr.
Det bevilges.

4.5 Klub jammerbugt tur til zoo. (bilag)

Der søges om 1000 kr. i alt til arrangementet.
Det bevilges.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2023 og opsamling på KGF 2022 (bilag)

Datoer for KGF 2023: Enten 1. april eller 15. april.
Næste KGF bliver afholdt i Aalborg. Der er forslag om Orkideen. Aktivitetsudvalget hører Orkideen når Torben har en dato klar.
Opsamling på KGF 2022. Der var ikke den store tilfredshed med serveringen og maden.
Toiletforholdene var ikke for gode.
Der var ikke skiltning med, hvor vi skulle med.
Til gengæld tog de ikke for de personer, som var blevet bestilt for meget, og det var billigt.
Der skrives en klage over servicen.
Vi vælger ikke det samme sted igen.
Fremover skal vi være mere skarp på, hvad vi gerne vil have.
Der var et medlem, som ikke kunne finde frem til, hvor bussen holdt på Aalborg busterminal. Det var ærgerligt men der blev også gjort meget for at finde ham, uden at det lykkedes.

5.2 opfølgning på Louis’ forslag? (bilag)

Der foreslås, at der tages kontakt til ældre sagen og Røde Kors for at høre om de kunne være interesseret i at vi finder medlemmer som kan bruges til besøgsven hos synshandicappede. Torben Tager kontakt.
Er ovenstående positivt indstillet, forsøges der at finde medlemmer i kredsen som kunne være interesseret i ovennævnte. Torben er tovholder og vender tilbage når der er nyt i sagen.

5.3 Henvendelser fra Studerende hvad gør vi? (bilag)

Det foreslås at det ligges ud til medlemmerne.
Der foreslås at der bliver engageret en gruppe, som kan hjælpe til.
Det bliver enten en mailing-gruppe eller en fb-gruppe.
Redaktionen går videre med det sidste forslag.

5.4 Mini ferien – manglende tilsslutning hvad gøres? TGF TGF

Miniferien har kun 5 tilmeldte til dd.
Indtil den 22. maj kan vi afbestille op til 50% af pladserne vederlagsfrit.
Hovedskaren er de samme.
Ved næste møde kan vi se status på det og melde ud, hvor mange vi bliver.
Der er forslag om, at der kan ligges et depositum og så senere lægges det resterende beløb, hvis det er at medlemmerne er i pengenød. Dette vedtages.
Konsulenterne ringer ud til medlemmer fra 60 og opefter, som vi mener kunne være interesserede i at komme med.

5.5 Næste medlemsmøde – hvornår hvad osv.

Tirsdag 8. november er besluttet som dato til næste medlemsmøde. Der arbejdes videre med form og indhold.
Aktivitetsudvalget er tovholder.

5.6 Status Djurs sommerland og fisketur TGFPT og AW.

Pt. Djurs 27 tilmeldte. 10 børn og 17 voksne.
3 ledsagerkort. Det bliver fulgt op på.
Fisketur: 11 voksne og 2 børn. 100 kr. for voksne og 75 for børn.
Der arbejdes videre med arrangementerne.

5.7 Projekt Vesterbro – næste skridt – hvem hvad hvornår?

Kontakt til Annette Bredmose. UCN søger projekter indimellem. De har en portal til projekter. Der arbejdes videre med dette.
Team Ombyg er tovholder.

5.8 Klub i Hobro

Søren orientere om fremgangen med at besøge Biescenteret. De tager 30 kr. for kaffe og kage og gratis lokale op til 12 deltagere. andet lokale 20 kr. for kaffe og kage, hvis man er medlem. Medlemskab koster 200 kr. årligt pr deltager.
Bestyrelsen er enige om at der gås videre med denne løsning.
Søren er tovholder.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Kapitalpleje 3,5 mio. kr.
bygning: 2,1 mio.
De tre konti: ca. 400.000 kr.

Næste store udgift er miniferien.
Vi betaler omkring 1000 kr. mere om måneden i strøm.
Kørslen er den største post.
Vi får omkring 40.000 kr. tilbage i refusion for kørsel.
Showdown 3500
Christine klubben: ca. 8500 kr.
Der kan hentes penge ud 4 gange om året gratis fra kapitalplejen.

6.2 Referat fra HB møde februar 2022 TGF (bilag)

Torben orientere.
Overskuddet endte på 16 mio. kr.
Der er blevet sat en pulje af på godt 9 mio. kr. til kredsarbejde,arrangementer i kredsene for budget 2023, hvordan de udmøntes udestår.

6.3 FU arbejdsfordeling TGF (bilag)

eneste ændring i forhold til rundsendte er at Jesper Holten varetager kontakten til DBSU resten af året hvorefter Sofie Monggaard overtager kontakten, dette for at sikre habiliteten

6.4 Lamper Baggang TGF og JL

Jesper L og Torben har skiftet lamperne i baggangen (undtagen den helt nede ved bagdøren, den skiftes senere) der er nu langt bedre lys dog er dog virker en af dem stadig ikke, dette undersøges. prisen var under400 kr. for projektet indtil videre.

6.4 DH Aalborg og Handicapråd status TGF

udsat til næste møde.

6.6 Webbox SU.

Søren demonstrerede webboxen for at danne beslutningsgrundlag for, om kredsen skal købe en webbox til konsulenterne kan have med.

7. Punkter til næste møde

DH Aalborg/Handicapråd TGF
Beslutning: Køb af webbox – bilag.

8. Eventuelt

Bruno kommer ikke næste gang.
Søren kommer ikke de næste to gange.

Referat skrevet af Søren Uhrenholt den 27 april 2022

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat konstituerende kredsbestyrelsesmøde 26. april 2022 kl 15.

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 26 april 2022, klokken 15 til 16:30.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Tina, Jesper, Carsten, Bjarne, Bruno og Palle

Afbud fra: ingen

Mødeleder: Torben Frederiksen
Referent: Torben Frederiksen.

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke

1.2 kort præsentation af nye og gamle medlemmer bordet rundt.

Udsat til næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 29. marts 2022 (bilag)

Godkendt som værende både møde- og medlemsreferat.

3.2 Godkendelse af referat kredsgeneralforsamling 9. april så det kan sendes til underskrift. (bilag)

Udsat, da alle ikke havde nået at læse det igennem.

4. Sager til beslutning.

4.1. konstituering, valg af næstformand og sekretær. mv. TGF (Bilag)

Carsten Sørensen valgt til næstformand. Bjarne Kurinow valgt til sekretær. Bjarne Kurinow valgt til sekretær.

4.2. Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. TGF (bilag)

Følgende er foreløbigt med i nedenstående teams og udvalg.
fastlagt ved konstitueringsmøde 26 april 2022.

Team Ombyg.
Torben, Jesper Dam

Tager sig af projekt ombygning af Vesterbro i fald det skal ske.

Team undervisning(2 personer)
Torben Jesper Lauersen er med på sidelinjen.
Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. Ansvarlige for distribution af Undervisningsprogram og aktivitetsplan. Holder møede med AOF og undervisere inden opstart.

Redaktionen(2 personer):
Torben og Carsten

Tager sig af alt vedr medlemsblad, hjemmeside og social medier.
Deadline for kredsstof er onsdag kl 16.

Kørselsleder (1 person):
ingen udpeget endnu.

Tager sig af kørsel ifm undervisning, bookning, afmelding med videre når det drejer sig om undervisning og kørsel til klubber.
Kan støtte ved arrangementer.

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)
Tina, Palle, Bjarne.

Tager sig af arrangementer, medlemsmøder, kgf i kredsregi.

Forsamlingshuset
Tina og Palle,.

tager sig alt vedrørende forsamlingshuset.

Tilgængelighedsudvalg (NT og kommune mindst 3 personer):
Carsten, Torben og Tina.

Tager sig af alt vedrørende kollektivtrafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt.

Team Vesterbro.
Torben og Palle.
Carsten støtter mht it.

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige så som opfyldning check af rengøring mv samt it varme internet osv.

Mini ferien(1 til 2 pers):
Else Aaved og Anna Lise Lausten.

Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.
Økonomiudvalg.
Bruno, Torben og Carsten (kredskasserer, kredsformand og næstformand)

udfærdiger budget for året.

Derudover er der en tidsbegrænset arbejdsgruppe Team tilskud som skal kigge på forenkling og overskueliggørelse af de midler vi støtter klubberne med. Den består af:
Torben Carsten.

4.3. Skal vi bruge forretningsorden og skal den ændres TGF (bilag)

Den rundsendte forretningsorden skal bruges, Torben retter den til og rundsendes til gennemsyn og endelig godkendelse.

4.4 Tavshedspligtsærklæring underskrives, udlevering af nøgler. TGF

Jesper Lauersen og Bjarne Kurinow underskriver tavshedserklæring.
Jesper lauersen fik udleveret nøglenummer A13. Bjarne Kurinow fik nøglenummer A4.
Ulla Sørensen har afleveret sine nøgler som var nummer A13 og en nøgle til spritdispenserne.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Mødeplan 2022 TGF (bilag)

mødeplan fastsættes på næste møde, umiddelbart fortsættes med tredje mandag i måneden undtagen juli hvor der intet møde er.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

udsat til næste møde.

6.2 Referat fra HB møde februar 2022 TGF (bilag)

udsat til næste møde.

6.3 FU arbejdsfordeling TGF (bilag)

Udsat til næste møde.

7. Punkter til næste møde

Ingen.

8. Eventuelt
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 27 april 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater