Medlemsreferat 18. december 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 18. december 2023 kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina og suppleanterne Stein Erik og Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra: Bjarne og Søren

 

1. Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 4.4 Årskalender Udgår og udsat til næste møde. Dagsorden godkendt med denne ændring.

 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 231120 referat bestyrelsesmøde 20. november 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Undervisningsprogram første halvår 2024 og budget. Team U. (bilag)

Den rundsendte undervisningsplan blev godkendt. Budget blev også godkendt med den tilføjelse at der skal ske en regulering af deltagerprisen til undervisningssæsonen andet halvår 2024 og dette skal informeres ud til kursisterne i god tid. Der vil blive tale om en stigning i lektionsprisen fra 5 til 6 kr.

Det skønnes nødvendigt at gøre dette grundet stigende omkostninger ved driften af Vesterbro 62A.

Kredsens udgift vil være cirka 30000 kr for første halvår 2024.

Det besluttedes også at der skal arbejdes videre med at få Dans og Motion i Aabybro op at køre igen i det nye år. pris vil være cirka 24000 kr dertil skal så fratrækkes deltagerpris og evt. tilskud. Team undervisning vender tilbage når der er et fastlagt forløb.

 

4.2 DBS Aalborg budget 2024 Øko udvalg (bilag)

Det rundsendte budget blev vedtaget. eneste ændringer var nedregulering af Blindes jul indtægt fra 290000 til 250000 og at hvis regnskab overgår til hovedkontoret med virkning pr 1 januar 2024 så vil der være en 0 udgift til revisor (budgetteret med 37000 kr.)

 

4.3 Regnskabspraksis 2024 og frem, hvad gør vi? Bruno Torben (bilag)

Det besluttedes at lade regnskab overgå til hovedkontoret pr 1. januar 2024 så hovedkontoret varetager regnskabsaflæggelsen samt bogføring. Denne ordning bliver en udgiftsneutral post for kredsen.

vores Revisorregninger bortfalder. Kredskasserer vil fortsat være eneste der kan godkende og sende bilag mv. til hovedkontoret.

Kredsen bibeholder sekretærtimerne for både formand og kredskasserer som omdannes til kredstimer på i alt 375 stk. som kredsen frit kan benytte.

 

4.4 Årshjul 2024 all (bilag.

udgår og tages op på næste møde.

 

4.5 Blind motion Vandretur i Hobro/Mariager fjord TGF (bilag)

Det blev besluttet at bakke op om projektet. Palle tager sig af tilmeldinger, Torben er tovholder og sørger for ansøgning til aktivitetspuljen.

 

4.6 Fælles regions workshop ChatGPT/Gemini TGF (bilag)

Palle og Torben deltager, Annette deltager måske.

Afholdes den 20. januar kl. 10 - 17 på Vesterbro 62A. Torben er Tovholder.

Der søges om puljemidler til udgiften, det forventes at det bliver udgiftsneutralt for kredsen.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Medlemsmøde og julefrokost hvordan gik det?

Det var overordnet en succes og vi gør det på nogenlunde samme måde næste år. Dog var det noget tidspresset og det skal vi sørge for ikke bliver tilfældet næste gang.

Maden og serveringen var helt ok undtagen risalamanden.

Der var 60 deltagere. Debatten omkring nyt medlemskriterium gik også godt, der var en god og konstruktiv debat med gode indspark fra medlemmerne.

​​ 

5.2 Fredags Cafe - Nytårskur status mv. Aktiv udv. (bilag)

Der er endnu ikke taget stilling til indkøbssted af kurve til de frivillige. Den rundsendte liste over frivillige blev ikke reguleret.

Bjarne sørger for indkøb af rødvin/hvidvin. Torben ser på nye vinglas i Ikea.

 

5.3 Ny Blindes Jul distributør i 2024 TGF (bilag)

Annie og Frode ønsker efter mange gode år at blive afløst som ansvarlige for vores Blindes jul salg. Dette er vi selvfølgelige kede af. Vi skal i god tid arbejde på at få nye kørt ind. Torben og hans kone Kirsten påtager sig at stå som distributøren og aftaler med Frode hvordan han ønsker overdragelsen. Vi skal forsøge at gøre det sådan at det ikke som hidtil kun er 2 personer som står med hele eneansvaret. Bruno og Inger Lise vil gerne hjælpe til det samme gælder Jesper.

Vi skal have sat noget i gang umiddelbart efter regnskab for årets salg er afsluttet så vi ikke kommer på bagkant i 2024.

 ​​​​ 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Pt. er der cirka 267000 kr. på vores konti. porto stiger til 25 kr. for almindeligt brev i 2024. der forventes at modtage 75000 kr fra AOF i lokaleleje. Der forventes også et ukendt beløb fra BORN i lokaleleje.

Torben sender mail til BORN med anmodning.

 

6.2 Ny lokalpolitisk konsulent på besøg. TGF.​​ 

Torben har talt med den nye konsulent Ditte og hun vil meget gerne komme på besøg på vores første møde den 15. januar 2024.

 

6.3 Referat HB-mødet den- 24 - 26 november. TGF. (bilag)

Den rut rundsendte referat gav ikke anledning til yderligere spørgsmål, Torben fortalte at der arbejdes på at forlængeforsøgsordningen med ledsagelse for personer over 67 år og at timetallet udvides til 15. Derudover var det besluttet at Kreds Frederiksberg kunne få lov at bruge et medlem fra en anden kreds til kredskasserer pga. det ikke har været muligt at få valgt en kredskasserer igennem længere tid. ordningen løber til HB mødet i juni 2025.

 

6.4 Bestyrelsesmøde ISH​​ 

Referat fra mødet var desværre ikke nået at blive udsendt, men Torben fortalt at der stadig kun var op til 3 måneders ventetid på konsulentbistand fra ISH og at der​​ arbejdes på en revision af vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsen. Der er også blevet indført en ordning om at ISH tager ud på sosu uddannelserne og fortæller om det at have et hørehandicap. Torben har spurgt om der er eller kommer en lignende ordning mht. synshandicappede.

​​ 

 7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer.

 

8. Eventuelt

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 20. december 2023.

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat 20. november 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20., november 2023 kl. 17:15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Stein Erik, Meska samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra: Ulla og Søren

 

1. Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Meska Memedo trækker sig som 2. suppleant da han flytter væk fra kredsen 1. december.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 231016 referat bestyrelsesmøde 16. oktober 2023 (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 fredags cafe/nytårskur 2024 aktiv udvalg (bilag)

Det besluttes at deltagerpris er 100 kr. da vi kun har fået cirka halvdelen bevilget fra aktivitetspuljen (4200 kr.) der var søgt om 9700 kr. ​​ så kredsens udgift ved 40 deltagere bliver så med ny deltagerpris i alt 1500 kr.

udvalgt sørger for liste mht. frivillige. klar til næste møde.

Kurv pris 400 - 500 kr.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Budgetforslag 2024 input ønskes Økob udv (bilag).

Det rundsendte budget gav ikke anledning til justeringer. Miniferie hæves deltagerpris umiddelbart til 2800 kr. pga. prisstigninger.

Vi vil prøve at omorganisere rengøringen så det kun bliver til omkring 65000 kr. i 2024 (75.000 kr. i 2023) Det budgetterede underskud er sat til 145.000 kr. (177.000 i 2023)

Der forventes også kursgevinst denne gang. som gør det lettere at overholde budgettet.

 

5.2 HB møde 24 november, er der noget? TGF (bilag)

Det ser ud til at ved indførsel af nyt regnskabssystem i DBS at vi får mulighed for at overgå til bogføring hos hovedkontoret omkostningsfrit og derved spare revisor og andre bankudgifter. Vi bibeholder også vores sekretærtimer som det ser ud til skal puljes til en samlet kredspulje på 375 timer.

Kredsen skal senest overgå til nyt godkendt regnskabssystem eller bogføring hos DBS  ​​​​ med udgangen af regnskabsår 2024.

 

5.3 Online øjenlægeforedrag hvordan gik de.

Det nye tv og tilkoblingen af lydanlæg fungerede rigtigt godt. Placering af tv er ok. Der var i alt 31 deltagere til de to arrangementer og det var et par rigtig hyggelige og informative aftener. Det gør vi gerne igen.

Indtil videre ser det ud til at det fungerer bedst med brug af pc når det er et Zoom møde som skal vises fra skærmen.

Jesper har muligvis et ældre Apple tv som vi kan prøve at sætte til tv'et.

 

5.4 Medlemsmøde og julefrokost status er der noget her til sidst? aktiv udv​​ 

Der er 60 tilmeldte til medlemsmøde og julefrokost. ​​ Alt er klart.

 

5.5 Årshjul 2024 all (bilag).

Der udfærdiges årshjul, alle som har relevante datoer skal melde dem ind så de kan komme på årskalenderen inden næste møde.​​ 

Datoer og arrangementsnavn sendes til redaktionen (redaktion@dbsaalborg.dk) Carsten og Torben. det kan være alt fra møder, arrangementer, online zoommøder, deadlines for medlemsblad, regionsarrangementer kort sagt alt hvad der kan være relevant for medlemmerne.

Jesper vil gerne hjælpe med årskalenderen på IPhone. Torben sender en adgang til ham. (alle kan få adgang til den, så slipper i får at selv skulle lægge ting ind i jeres egen kalender)

udkast til årskalender sendes med som bilag til næste møde hvor den kan kommenteres og rettes.

 

5.6 Møde for nye medlemmer (skal punktet på? konsulenterne

Konsulenter og Torben afholder planlægningsmøde 8. januar kl. 13:30 (meld tilbage hvis ikke dato og KL passer) og kort derefter sendes invitationer ud.

program fra sidst tilrettes, især mad skal gøres mere overkommeligt.​​ 

Det skal overvejes om vi skal lade hovedkontoret tage sig af postforsendelsen denne gang. (ny pris pr brev i 2024 er 25 kr.) Der vendes tilbage på mødet i januar med endeligt budget og program.​​ 

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt er der en kursgevinst på cirka 262000,00 kr. Der udbetales honorar til kørselsleder på 10000,00 kr. Alle som ønsker telefongodtgørelse henvender sig til Bruno snarest.

Danske Bank har hævet deres gebyrer så det igen bliver lidt dyrere at være bankkunde. Det skal meldes ud at hvis man ønsker udbetalt udgifter for kørsel skal de sendes til Bruno eller lægges i postkassen inden 18. december kl. 14.

Bruno prøver at se om strømforbrug i kilowatt har ændret sig efter de nye vedrør er sat op.

Bruno har fundet et par steder hvor vi kan prøve at søge penge til forskellige formål. punkt til næst møde.

 

6.2 2 eksterne klubber lukker/lukkes TGF (bilag)

Kristineklubben er lukket da der ikke kunne vælges ny formand og bestyrelse. Torben Meddelte at der indkaldes til generalforsamling i Aalborg elektronskydning og der med al sandsynlighed ikke kan opstilles ny bestyrelse og klubben derfor må lukke.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Undervisningsprogram 1 halvår 2024, Årshjul 2024, Budget 2024.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 1. december 2023.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat 16 oktober 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 16. oktober 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleant Stein​​ Erik, Meska, Ulla​​ samt konsulent​​ Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Bruno og Søren

 

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.​​ 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230918​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 18.​​ september​​ 2023 (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Den økonomiske situation, AOF og budget generelt TGF (bilag)

Der​​ skal ikke​​ for​​ indeværende iværksættes​​ yderligere aktiviteter før vi har en endelig afklaring​​ omkring AOF. Det er meldt ud at der sandsynligvist vil​​ blive​​ indbetalte​​ tilbagebetalt​​ penge i tilfælde af at det ikke kommer op at køre igen. Pt. vil​​ nuværende udgifter​​ gøre at vores konti vil løbe tør inden nytår. Vi har droslet rengøring ned til 1 gang hver 14. dag indtil vi ved mere. Regning for lys og elektrikerarbejde forventes først til næste år. Regning for 24000 kr.​​ for den meget langvarige og kludrede tinglysningssag på 24000​​ kr.​​ tager hovedforeningen sig af så det gør at​​ vores økonomi​​ resten af året ser noget​​ lysere ud.

De fleste arrangementer vil kun koste kørsel da der er modtaget puljemidler.

Det besluttes at vores klubbers økonomi ikke skal røres og​​ d e skal køre som hidtil. Vi fortsætter med de sidste 2​​ fredags​​ caféer (udgift for kreds​​ pr gang​​ cirka 2000​​ kr.).​​ 

​​ 

4.2​​ Arvesag TGF (bilag)

Det​​ besluttes​​ at gøre som hovedforeningen har foreslået, at de tager sig af forvaltningen. Torben melder dette til hovedkontoret.

Vi beder dem​​ holde os​​ orienteret når der er midler til uddeling eller omkring hvordan der kan søges.

 

4.3​​ Klubberne Rebild, Jammerbugt Hobro og​​ Aars juleafslutning​​ 2023 TGF(bilag)

Det besluttes at klubberne fortsat skal have 150 kr. pr deltager til deres juleafslutning. Koster deres arrangement yderligere må der være en egenbetaling. Det er tilladt at tage en ledsager med, hvis man er enig om det i den enkelte klub. Faste​​ hjælpere skal​​ ikke selv betale.

 

 

4.4​​ Hyggegruppens julebowling​​ (bilag​​ CS US​​ )

Den traditionelle julebowling som Hygge og kulturgruppen står for er planlagt til 16. december og der søges puljemidler til arrangementet for 30 deltagere. Hyggegruppen foreslår 150 i egenbetaling og søger om 269​​ kr.​​ i støtte pr deltager i​​ alt 8070 kr.

DBSU i kredsen tilbydes at deltage på samme vilkår. Torben indsender ansøgning. Modtages ikke puljemidler skal egenbetaling være 200​​ kr.​​ hvis kredsen skal give tilskud så det besluttes​​ at give​​ 6570 kr.

Carsten og Ulla tager sig af arrangementet og diverse opslag.

 

4.5​​ Kredssbestyrelsesmøde 20. november tid flyttes til kl. 17, er det ok?​​ TGF

Mødestart sættes til kl. 17:15 (DH mødet slutter først kl 17) Vi starter med spisning.

​​ 

4.6 Medlemsmøde - emne medlemskriterium TGF (bilag)

Det besluttes​​ at medlemsmødet bliver omkring medlemskriteriet og Diana kommer og styrer debatten. Mødet bliver mellem​​ kl 16​​ og 17:30 hvorefter der inviteres til julefrokost.

Aktivitetsudvalget er ansvarlig.

 

4.7 Opsætning af TV TGF (bilag)

Det nye TV opsættes i modsatte ende af projekter (i den​​ lille del af mødelokalet.) Teleslynge/lydanlæg flyttes hen til TV​​ i Det​​ møbel som indkøbes til at det skal stå på.

Pris for tv blev 11300​​ kr., tilbud fra Fabers lyd til flytning af anlæg samt tilkøb af dekoder til TV bliver 4400 kr. Der indkøbes møbel i​​ Ikea Til TV til max pris 6000 kr.

i​​ alt udgift 21700​​ kr.​​ (der skal fratrækkes​​ 5000 som​​ modtages i puljemidler ifm.​​ ansøgning) så kredsens udgift bliver 16700 kr.

 

 

4.8 Ansøgning sjov​​ med hund og om online arrangement og besøg TGF (bilag)

Der er kommet ansøgning om støtte til​​ deres foderværter/førerhunde online arrangement den 8 november. Torben søger om puljemidler til arrangementet så kredsen udgift bliver max500​​ kr.​​ det besluttes at give støtte til arrangementet til omkring 14. deltagere.

Kommer der støtte holdes kredsens udgift neutral.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Frivillig fredag hvordan gik det. TGF, BK og JL.

Det var helt igennem en god dag og det skal​​ vi​​ deltage i igen, der var omkring 300 deltagere. Vores stand var godt besøgt og vi fik en enkelt skrevet op, Blindes jul gav mange henvendelser. Næste gang skal vi huske lidt pynt mv til bordet.

 

5.2​​ fredags​​ cafe, hvordan gik det​​ 

Præmieren gik godt der var i alt 17 tilmeldte og denne gang var det kun til fælles hygge og samvær. ​​ Vi​​ køre helt​​ klart de næste 2 fredags cafeer igennem.

 

5.3​​ Quiz og spis, hvordan gik det?

Helt igennem en god oplevelse og hyggelig dag, Quizmaster​​ Jesper var​​ fænomenal​​ og godt forberedt og kørte en Matador Quiz meget professionelt. Alle havde en god dag og der var rigeligt mad fra Vejgaard Hallen. Der var helt klart stemning for at lave endnu en Quiz og spis dag næste år.

 

5.4 Nytårskur 2024 gør vi det? TGF, AKU (bilag)

Det besluttes at gentage Nytårskuren og lave den som en del af fredags Cafe den 12. januar 2024. Der søges midler til det som sidste år. Palle sørger for at sende budget til Torben.​​ Torben indsender ansøgning.

Teaser sættes i blad 15. endelig opslag i blad 16.

Aktivitetsudvalget​​ arbejder videre med arrangementet.

 

5.5 Ledsagerordningen Aalborg kommune JL (bilag)

Det er blevet utroligt ufleksibelt at bruge ledsagerordningen i Aalborg Kommune den​​ styres meget​​ rigidt.

Vi Skal have samle​​ nogle cases​​ sammen og​​ så går​​ vi videre med det til Forvaltningen og ender det ikke i noget positivt går vi​​ videre til​​ handicapråd og i sidste ende medierne.

Konsulenterne er ansvarlige for​​ indsamling a cases.

 

5.6 Regler for Førerhunde på Vesterbro 62A CS (bilag)

Der laves en Skriv omkring regler for​​ førerhunde​​ på Vesterbro. Carsten laver dette. jf.​​ nedenstående input. - Der sættes et indlæg​​ i medlemsblad​​ 14.

Hunde skal være i bøjle og ellers være dækket af. fodring af hunde foregår i det store handicaptoilet, låner man skåle gøres de rene igen og stilles på plads (hvor?). Sker uheld skal der gøres rent og dette meldes​​ til bestyrelsen. Når der er sjov med hund har​​ de råderetten​​ over lokalerne​​ og hunde​​ kan​​ være i frifase​​ dog under opsyn. (sjov med hund må ikke benytte følgende lokaler: Væverum og Showdown.​​ (er der andre?)

 

 

5.7 Bestyrelsesseminar/kursus regionen - ChatGPT TGF (bilag)​​ 

Der var stemning for at vi godt kan mødes til en dag med de 2 andre kredse men der var ikke stemning for at det kun skulle være en Workshop omkring ChatGPT.

Torben, Palle og Annette tager det med tilbage til regionsgruppen.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Bruno var ikke til stede men har meddelt at​​ Tinglysning sagen​​ på 24000 kr. betaler hovedforeningen.​​ 

Der er pt 91000​​ kr.​​ på konti.

Der laves budget 2024 forslag til​​ næste møde.

 

6.2​​ Referat​​ bestyrelsesmøde ISH TGF (bilag)

Intet at bemærke blot rundsendt referat og punkt blev gennemgået på forrige KB møde.

 

6.3 Henvendelse fra på AAU om virtuel reality for Blinde TGF (bilag)

Blot en orientering om et ønske om eventuel hjælp til at​​ finde personer​​ som vil være med i fald projekt bliver til noget. Nærmere herom på​​ senere​​ tidspunkt i medio 2024.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer.​​ Budget 2024 forslag. Nytårskur.

 

,8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 11.​​ november​​ 2023

 

Huskelisten eller glem ikke listen:​​ 

Opvaskemaskine. Team Vesterbro.

Vesterbro gulv i det store toilet.​​ TeamVesterbro.

EDB​​ rum. Team Vesterbro.

Baggang/sjov med hund. Team undervisning/Vesterbro

Nøglesituation Vesterbro. Team Vesterbro

Køkken, inventar mv. Team Vesterbro

Fliser lille toilet ​​ TGF

Lys/lamper baggang TGF JL.

tilskudsgruppen.

ældre trænning.

webbox

Lys lamper​​ Vesterbro TGF JL

Besøgskorps

Gulv ​​ formandskontoret.

Tv i ​​ mødelokalet.

Klub manual/vejledning​​ samt regler for ​​ førerhunde. TGF, CS og JL US.

Møde for nye medlemmer​​ 2024 suh, JL og AW

 

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18 september 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 18. september 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten,​​ Palle,​​ Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Ulla og konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Søren, Stein Erik​​ og Meska.

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230821​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 21.​​ august​​ 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Indkøb og opsætning af opvaskemaskine TGF (bilag)

Fischer og Paykel dobbelt skuffe opvaskemaskine købes til 13500,00 kr. Vi opsætter og monterer selv. Torben står for dette. Den gamle vandvarmer som ikke har været koblet til i lang​​ tid fjernes​​ i samme ombæring.

Der kan komme lidt småudgifter​​ ifm.​​ opsætningen. max 400 kr.

 

4.2​​ Indkøb og opsætning af 85. tommer tv TGF JL (bilag)

Det besluttes at der købes et 85" Samsung TV til det store mødelokale. pris 11000,00 kr. dertil kommer evt. møbel eller opsætning samt udgift til sammenkobling med eksisterende lyd- og teleslyngeanlæg. så pris i​​ alt​​ forventes til​​ at ende omkring 13000,00 kr.

I den forbindelse​​ søges om​​ tilskud til online arrangementer som også dækker en del af udgiften af TV'et. så kredsens udgift forventes lavere end ovennævnte.

 

4.3 Frivilligflyer er den ok TGF JEL/SES​​ (bilag)

Den rundsendte Frivillig flyer er godkendt.​​ Rikke får nogle printet.

 

4.4 Møde for nye medlemmer TGF konsulenter (bilag)

Mødedatoer 8. og 15. marts 2024.​​ Konsulenterne kommer​​ med et programforslag​​ ud fra sidste års program, enten på oktober eller november bestyrelsesmødet.​​ 

Der er​​ kommet omkring 65 nye medlemmer​​ siden sidste års møde.

 

4.5​​ Aktivitetsudvalget:​​ Medlemsmøde og julearrangement november 2023 (bilag)

mødet starter kl. 16 (mødetid 15:45) og julearrangementet starter kl. 17:30 og​​ slutter senest​​ 21:30. Der gives en genstand under mødet. pris for deltager i julearrangement 200 kr. pris for julebuffet og dessert 275 kr. der gives en genstand til max 50 kr. der tilbydes en snaps til 30 kr. Forventet max antal deltagere80.

Kredsens andel uden puljetilskud vil være inkl. kørsel 30000,00 kr. ved 80 deltagere.

Palle tager tilmeldinger. Palle og Annette arrangerer kørsel. Vi skal have fundet ud af​​ hvem hjælper​​ på dagen.

Der søges midler til julearrangementet, Torben sørger for dette.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Den hvide stoks dag 15 oktober​​ AKT. UDV.

Der gøres ikke​​ noget særskilt​​ ud over at indsætte ledelinje debatindlæg i Nordjyske underskrevet alle 3 kredsformænd i regionen.

 

5.2 Arvesag hvordan griber vi den an TGF (bilag)

Det undersøges hos advokat om der er noget vi kan ændre, gøre anderledes.

Torben tager sig af dette og vender tilbage når der er nyt.

 

5.3​​ Høstfesten hvordan​​ gik det.

Det var overordnet set en rigtig god dag. Der var lidt​​ for lidt​​ plads, og der var ikke nok serveringspersonale og de var ikke afstemt med vores ønsker. Men trods dette var de venlige og hjælpsomme. næste​​ gang (for der var så vidt vides stemning for en næste gang)​​ skal der​​ være bedre plads og udluftning samt​​ bedre organisering af buffeten.

Der var 135 deltagere 50 fra Aalborg.

 

5.4 Klage over førerhundes opførsel på Vesterbro, hvad gøres TGF (Bilag)

Der​​ udfærdiges et​​ regelsæt og der sættes et stykke i medlemsbladet. Carsten tager sig af dette.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Pt. 162000,00 kr.​​ på konti. AOF regning på 123000,00 kr.​​ betalt, miniferie betalt, regning for opvaskemaskine 13500,00 kr. og TV på cirka 13000,00 kr. kommer.

Varmeopgørelse giver 4085 kr.​​ retur.​​ 

Danske Bank er begyndt at tage 1 kr. pr postering i netbank. Dette er Bruno i samarbejde med Hovedforeningen ved at​​ forsøge omgjort.

 

6.2 Referat​​ bestyrelsesmøde ISH TGF (bilag)

referat var ikke nået at komme. Torben orienterede om sidste afholdt møde og nu hedder ISHD igen ISH og sagsbehandlingstiden er​​ igen nede​​ på max 3 måneder. Der kigges på Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden i den næste tid. Referat rundsendes til næste møde.

 

6.3 ledelinje​​ og artikel i nordjyske. TGF.

Der har været en del skriverier​​ omkring ledelinjer​​ udeservering og skilte i Aalborg midtby, Hovedforeningen udfærdiger i samarbejde med de 3 kredsformænd et debatindlæg til nordjyske som svar på dette.

 

6.4 status baggang.

Det kommer til at tage lidt længere tid da baggangen er mere skadet en først​​ antaget og​​ der skal en del spartling til. Men projektet skrider frem. Der er ikke dukket noget uventet op. Budgettet ser ud til at kunne holde.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer, arvesag,​​ 

 

8. Eventuelt.

Intet at bemærke.

 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 8. oktober 2023

 

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 21. august 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 21. august 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Jesper, Tina,​​ Bjarne og​​ suppleanterne Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Palle, Søren og Meska.

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Der bliver udleveret nøgle til vores opgangsdør til rengøringsselskabet.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt​​ med følgende​​ ændring.​​ 4.6 Arrangører Miniferie 2024 tilføjes

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230619​​ referat​​ bestyrelsesmøde 19. juni​​ 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Aktivitetsudvalg​​ KGF afholdelsessted​​ mv.​​ Aktiv udvalg(bilag)

Det besluttes at afholde KGF på Shellmotel i​​ Støvring mandag​​ 15. april 2024 kl 15. med efterfølgende spisning.

Kørsel med fælles bustransport i videste omfang. OBS Højtaleranlæg skal medbringes.

​​ 

4.2​​ Høstfest 16 september​​ kørselsplanlægning Coda mv​​ TGF PT AW (bilag).

Der er bevilget støtte fra aktivitetspuljen til arrangementet og deltager betaling blev 300​​ kr.​​ inklusiv transport og 4 drikkebilletter. Coda skal vi være OBS på om det kræves.

Kredsens udgift bliver kun til transport anslået til 14000 kr.

 

4.3​​ Undervisning. midler til opstart træning på Vesterbro. TGF og AW (bilag)

Det besluttes at give op til 3000​​ kr.​​ til opstart af nyt træningshold på Vesterbro pengene bruges til aflønning af træner halleje og​​ evt.​​ udstyr. Team undervisning tager sig af det og vender tilbage når der er nyt.

 

4.4​​ EDB lokale​​ vedligehold pc'er lokale mv.​​ (bilag)

Det besluttes at 2 fra bestyrelsen/suppleanter skiftes​​ til at se om Super Nova og Zoomtext kører som de skal og at Windows ikke er ændret til andet tema. (Ulla og Jesper). Det besluttes at rydde op i kabelhelvedet i EDB lokalet så der kun er det​​ som absolut​​ skal være der. Det​​ besluttes at​​ der skal i nær fremtid skiftes til​​ enkeltstående​​ hæve-/sænkeborde på hjul til hver enkelt arbejdsstation.

Der indkaldes til arbejdsdag mht.​​ oprydning​​ snarest​​ (Torben) Alle undervisere får besked på at når maskinerne er tjekket igennem mv. så​​ skal de​​ tilsikre sig at de er som de var da de startede undervisning og hvis der​​ er fejl​​ og mangler så skal Torben kontaktes pr​​ tlf.​​ og gerne mail.

Born skal melde til os når der igangsættes hold og hvilke dage/tidsrum de kører. BORN fremskaffer ny version af Super Nova og vi tager os af installation.

 

4.5 Baggang forskønnelse oprydning TGF (bilag)

Det besluttes at give op til 3000 kr. for at få malet og sat den sidste lampe op. Torben er tovholder​​ og giver​​ besked hvis der skal bruges hjælpere. tidsplan: snarest.

 

4.6 Miniferie 2024 arrangører TGF (bilag)

Else og Anna Lise har ombestemt sig og vil gerne​​ tage et​​ år mere så de tager sig også af Miniferie 2024. Der bliver tale om at der skal en ekstra hjælper med. Dette er bestyrelsen enig om at bakke op om.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Stand på Frivillig fredag 29​​ september​​ ​​ frivillig folder​​ TGF (bilag)​​ 

Det besluttes at vi får lavet en lille flyer (A5) som kort og præcist fortæller hvad vi gerne vil tilbyde frivillige hos DBS Aalborg. Stein Erik og Jesper laver forslag til flyertekst. Rikke laver layout og printer. Tidsplan snarest og senest færdig 29. september.​​ 

Stein Erik og Jesper sender forslag til kommentering og derefter​​ får Rikke​​ tekstforslag at arbejde med. Torben. er tovholder

Der Skal lige undersøges om vi har mulighed for at​​ få relevante​​ foldere til dagen samt noget udsmykning. ​​ Torben tager sig af det.

 

5.2​​ Budgetopfølgning​​ strammes der op eller bruger vi løs? BH (bilag)

Budget og forbrug ser pt ret fornuftigt ud, men vi tager først beslutning om der kan bruges ekstra til oktober mødet for at sikre os mod overraskelser.

​​ 

5.3 punkter til møde med NT og Aalborg​​ kommune TGF (bilag)

Flexhandicap tider urimeligt.

Flextrafik app.

Flextrafik​​ manglende​​ pris rabat ved tlf.​​ bestilling (forskelsbehandling)

Vesterbro stoppested standere.

Annoncering​​ af stoppesteder i bus​​ ved omkørsel,​​ skal stoppes.

udvendig annoncering​​ X-bus placering højtaler.

lydfyr langs​​ plusbusrute.

status perron​​ for landbusser og annoncering af busafgange.

Torben laver​​ udkast til mødeoplæg og sender til kommentering samt kontakter​​ NT mht.​​ mødedato.

 

5.4 Kredsfolder er den som den skal være? TGF JL (bilag)

Folder er færdig og godkendt. der bestilles 500 stk. hosLasertryk.dk Torben er Tovholder.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

450.000 på konti pt. 40.000​​ kr.​​ fra Ulla og Helge skovs legat modtaget.

 

6.2​​ Referat fra​​ HB møde juni 2023​​ TGF (bilag)

Det rundsendte referat blev løseligt gennemgået.

 

6.3 Ansættelse af landsdækkende​​ lokalpolitisk konsulent​​ i DBSTGF

Torben er kommet i ansættelsesudvalget og stillingsopslag er indrykket og kommer i medlemsbladet næste gang. Sidste samtaler afholdes 25 september.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer. Frivillig folder. Ny arvesag hvad gør vi.​​ 

8. Eventuelt

Carsten fortalte der​​ er​​ en ny interessant app som hedder Mit tog.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 24. august 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat 19. juni 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 19. juni 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne ​​ og suppleanterne Ulla og Meska samt konsulenterne Søren og Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Stein Erik.​​ 

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230515​​ referat​​ bestyrelsesmøde 15. maj 2023 (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Aktivitetsudvalg​​ priser osv​​ for fredags og lørdagscafeer mv.​​ Aktiv udvalg(bilag)

Fredagscafe deltagerbetaling sættes til 100 kr. Lørdags quiz og spis sættes til 150 kr. KGF​​ 2024​​ Hotel ved​​ Shell Støvring 14,15 april.​​ Palle undersøger om vi kan være der og til hvilke priser.

​​ 

4.2​​ Høstfest 16 september deltagerpris budget mv TGF PT AW (bilag).

Deltagerbetaling foreslås til 275​​ kr.​​ inklusiv 2 genstande. Der kan blive tale om deltagerbetaling på transport, dette besluttes senere.

Torben, Palle og Annette tager det med til regionsgruppen.

 

4.3 Undervisningsprogram for 2. halvår 2023- til godkend. TGF og AW (bilag)

Det rundsendte budget og program blev godkendt.

Undervisningen vil koste​​ kredsen omkring​​ 30000kr. for efteråret.

 

4.4​​ Ulla og​​ Helges fond ansøgning​​ TGF og​​ BH (bilag)

Der er varslet møde 26. juni. Men vi har pt. ikke fået indkaldelsen endnu men​​ Bliver der uddeling, søges til Samsung TV, Playstation 5,​​ større højtaler til vores lydanlæg​​ og Miniferie 2024.

​​ Bruno og Torben deltager i mødet.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Stand på Frivillig fredag 29​​ september​​ TGF (bilag)​​ 

Vi deltager, Torben,​​ Jesper og Bjarne er tovholder.

Kredsfolder skal være klar dertil.

 

5.2​​ HB møde juni 2023 - noget særligt? TGF (bilag rundsendt særskilt) ​​​​ 

Dagsordenens punkter​​ blev​​ gennemgået.

 

5.3 Erfa Fårup sommerland tur

Det var en god tur, 30 var afsted.​​ 

Det var en rigtig god ide med fælles grill selv arrangement.​​ Mht. billetter til Fårup,​​ de​​ skal aftales,​​ betales og​​ være klar inden.

Vær også​​ OBS om​​ nogen har sæsonkort.

Dato​​ i​​ fald vi​​ gør det igen​​ inden sommersæson.

 

5.4 Erfa Klubberne fællesudflugt.

Generelt god tur, trods dårlig adgangsforhold.​​ Desværre beregnede busselskabet som​​ kørte Klub​​ Aars, Hobro og​​ Rebild​​ tiden skævt så der blev en stor forsinkelse og nogle medlemmer gik glip af noget af rundvisningen.​​ Busselskabet har​​ lovet økonomisk​​ kompensation og​​ vi valgte at medlemmer fra Klub Aars, Hobro og Rebild ikke skulle betale deres deltagergebyr som et plaster på såret. Næste års tur skal planlægges i god tid. Aktivitetsudvalget er tovholder på det.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Det ser ud til at vi nu endelig får vores paragraf 18 midler på 35000, AOF lokaleleje på 84000 er også på vej.​​ Vi håber også på at få uddeling fra Ulla og Helge skovs legat.

 

6.2​​ Referat fra bestyrelsesmøde ISHD TGF (bilag)

Det rundsendte referat blev løsligt gennemgået. Institut for syn og​​ hørelse ændre​​ ikke navn efter strukturomlægningen.​​ 

 

6.3​​ Demo af plusbus 14. juni. TGF, JL, CS.

Carsten, Jesper og Torben​​ var med​​ til demonstration og​​ prøvetur med en nye plusbus. Den ser ud til at være en​​ god løsning, i hvert fald bedre end de eksisterende elbusser. Der kan​​ tjekkes​​ ind i  ​​​​ bussen men ikke ud. Bussens døre åbner kun ​​ ved stop når der er trykket på stopknappen i nærheden af døren, så man skal huske at trykke på stopknap. Åbner dør ikke når man er ved den skal man berøre knap til højre for døren.

Der er automatisk rampe til kørestole med videre. Desværre fik vi ikke afprøvet stoppestedannonceringen og​​ udvendig annoncering da​​ der ikke var programmeret rute ind i​​ systemet endnu. Men alt i alt en positiv oplevelse. Bussen køre behageligt.

Man har ingen kontakt med chaufføren og der kan ikke købes kontantbilletter inde i bussen, eneste mulighed​​ for at​​ købe en billet er en for blinde utilgængelig billetautomat ved stoppestederne.

​​ 

6.4​​ Patientforeningernes møde med Aalborg Kommune TGF PT

Palle og Torben​​ deltog,​​ det var​​ lidt en skuffelse denne​​ gang man​​ brugte lang tid på kræftens bekæmpelse og røg, og der var​​ ikke god​​ tid til​​ at patientforeningerne kunne​​ komme med​​ noget under deres punkt.

Torben melder tilbage til​​ kommunen at vi var​​ lidt skuffede​​ over mødet.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Frivillig​​ fredag, kredsfolder færdig.​​ 

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 28. juni 2023​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15. maj 2023

Referatet kan læses nedenfor eller hentes som open text file ved at klikke her

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 15. maj 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina​​ 

 

Afbud​​ fra: Stein Erik, Bjarne, Meska, Ulla, Annette og Søren.

 

1. Mødestarter og bordet rundt.​​ 

Elevator virker igen. Norlys installere fibernet tirsdag 16 maj.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230417referat kredsgeneralforsamling 17 april til underskrift (bilag)

Godkendt og ​​ kan sendes til underskrift, 2 formuleringer rettes inden, indvarsling af KGF og medlems død.

 

3.2 230425 referat møde 25 april (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til​​ beslutning.​​ 

4.1 Sommerudflugt til Børglum kloster for egne klubber Aktiv udvalg(bilag)

Der gives tilsagn til at der arrangeres ​​ en fælles tur for klubberne til Børglum kloster 13. juni. ​​ Tur indbefatter, transport rundvisning, frokost og eftermiddagskaffe, Budget cirka 20000 kr. egenbetaling 75 kr pr. person.

Der ansøges om ​​ puljemidler ​​ hvis det giver mening.

Tovholder fra kredsen Palle og Torben. Else Aaved har kontakten til Børglum.

 

4.2 patientforeningernes møde med Aalborg Kommune TGF (bilag)

Torben​​ og ​​ Palle deltager i mødet den 8. juni.

 

4.3 Færdig gældende Forretningsorden TGF (bilag)

Godkendt.

 

,5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Møde omkring støtte til politisk arbejde i kredsene? TGF (bilag)

Carsten ​​ og Torben, deltager i et møde. for os giver det mest​​ mening med central styring og lønnet lokal støtte. Det bliver svært at få frivillige.​​ 

 

5.2 Fårup sommerland status med videre aktiv udv.

Deadline er flyttet til 22. maj. pt kun 7 tilmeldte.

 

5.3 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF.​​ 

Torben og Konsulenter arbejder videre med det. indtil videre ​​ er det Frederiksberg og Storstrøm. Økonomi skal også afklare i fald ​​ fælles møde . Der undersøges omkring hvad indhold skal være om medlemsservice har ​​ nogle tanker da det var dem som foreslog ideen.

 

5.4 Miniferie​​ 2024 skal have nye arrangører TGF

Der skal findes ​​ nye inden ​​ nytår. Der annonceres i medlemsbladet.

Værelser på fSC er aftalt ​​ for 2024 og 2025, så det er på plads.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

P18 midler ikke udbetalt endnu pga.​​ nedlagt CVR nr. Bowlingfaktura fra 2020 endt med 4000 kr. Pt 325800,00 kr. på konti.​​ 

 

6.2 Status lys Vesterbro TGF.

Der er nu opsat bevægelsessensorer i gangarealet og i køkken. Der skal lige justeres på tændetiden.

 

6.3 Færdig mødeplan (bilag)

Dato skal​​ lige rettes for uge 42.

 

6.4 Afklaring omkring tegningsret og ansvar TGF (bilag)

Alle fremtidige ​​ underskrifter for egendommen Vesterbro skal foretages af ​​ Landsformand og næstformand. den daglige drift og beslutninger tages fortsat af kredsen. Ulla og Helge skovs legat skal fortsat varetages af kredsens repræsentanter.

 

6.5 Mini Ferie endelig antal.

Der er ​​ i alt ​​ 32 som skal afsted i år.

 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 16. maj 2023.​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 25. april 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 25. april 2023 kl. 16:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina,​​ Bjarne og suppleanterne Meska  ​​​​ , Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren.

 

. Godkendelse af dagsorden (kun bestyrelsen)

Godkendt uden ændringer.

 

2. Konstituering kun bestyrelsen.

.1 Valg af næstformand og sekretær, mødeledelse og dagsordner (bilag).

Næstformand Carsten Sørensen, sekretær Torben Frederiksen. vi fastholder fast mødeledelse med enten Stein Erik eller Palle.

 

2.2 Forretningsorden, bruges den og i fald er der ændringer? (bilag)​​ 

Den rundsendte forretningsorden bruges. Der skal lige tjekkes omkring tavshedspligt, at alle er nævnt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230320 referat møde 20 marts (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat. en enkelt kommentar mangler at blive fjernet.

 

,4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Mødeplan 2023​​ - 2024 TGF (bilag)

Nuværende mødeplan med tredje mandag i måneden fastholdes. Mht. uge 42 (16 okt.) ​​ og uge 8 (19 feb. 2024) så afholdes møder i disse uger såfremt der ikke meldes afbud fra bestyrelsesmedlemmerne i de to uger.

Torben rundsender mødeplan.

 

4.2 Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. ​​ TGF (

Følgende udvalg og teams er fastlagt efter konstitueringsmøde 25 april 2023.

 

Team undervisning​​ (2 personer)​​ 

Torben og Annette​​ 

 

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF​​ og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af undervisningsprogram og Aktivitetsoversigt. Afholder møde med AOF og undervisere inden opstart.

 

Redaktionen​​ (2 til 3 personer):​​ 

Torben og Carsten

 

Tager sig af alt vedr. medlemsblad, hjemmeside og social medier. Deadline for kredsstof er onsdag kl 16.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette. Palle bakker op mht. kredsarrangementer.

 

Tager sig af kørsel til undervisning, bookning, afmelding med videre når det drejer sig om undervisning og kørsel til kredsens klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Palle (tovholder), Bjarne, Tina og Annette.

 

Tager sig af arrangementer i kreds og regions regi, medlemsmøder,​​ kgf. Deltager i regionsgruppen (zoommøder; hvor også kredsformænd deltager).

​​ 

Forsamlingshuset (nedlagt indtil videre).​​ 

Tina og Palle, Annette Støtter ved forfald.

 

tager sig alt vedrørende forsamlingshuset.

(ændres til fredagscafe mv.)

 

Tilgængeligheds​​ forum (alle som har lyst)

Torben, Jesper og Carsten er tovholder.

Vi genindfører tilgængelighedsforum for at forsøge at nå bredere ud mht. tilgængeligheden i kommunerne.

Tager sig af alt vedrørende kollektiv trafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt. (Nt møder kun bestyrelsesmedlemmer)

inddrager DH repræsentanterne.

 

Team Vesterbro.​​ 

Annette, Torben og Palle. Carsten støtter mht. it.

 

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige samt it varme internet osv.

 

Mini ferien​​ (1 til 2 pers):​​ ​​ udestår afklaring.

Else Aaved og Anna Lise Lausten.  ​​​​ 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

 

Økonomiudvalg (3 personer).

Torben, Bruno og Carsten.​​ (vedtægtsbestemt)

 

4.3 Ansøgning fra Sjov med hund om materialer. TGF (bilag)

Godkendt. max 400 kr. til ny længere balancebom til hundene ifm. Sjov med hund holdet.

 

4.4 Byvandring 22 juni aktiv udv. (bilag).

anslået  ​​​​ udgift 1500 kr. arrangement godkendt.

Deltager pris 75 kr. guide koster 1000 kr. max antal deltagere 30.Palle tager tilmeldinger, Torben laver tilmeldingsskema.

 

4.5 Fårup Sommerland tur ændrede vilkår. (AW PT og TGF). (bilag).

Der er modtaget 10000 kr. fra aktivitetspuljen, Transport var der​​ ikke tilskud til.​​ 

Anslået udgift 6000 - 8000 kr. Arrangementet er et regionsarrangement som vi har ansvar for.

Deltagerpris er uændret 200 kr. Palle tager tilmeldinger, aktivitetsudvalget afklare mht hjælpere og tager sig af ​​ mad og drikke. Torben laver​​ tilmeldingsskema.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2024 og opsamling på KGF 2023.

Det gik ok med at afholde ​​ det en mandag, der er lidt megen støj der hvor vi spiser, det undersøges om vi ​​ kan spise andet sted med bedre akustik.

lydanlæg bestod generelt prøven. Det undersøges om lyden kan skrues endnu højere op, ellers ombyttes ​​ til større højtaler for ​​ en merpris på 3000 kr. torben ​​ undersøger dette.

Næste års KGF afholdes i Rebild kommune. aktivitetsudvalg undersøger steder og​​ forslag til datoer er 13, 14 og 15 april 2024

Aktivitetsudvalg vender tilbage når afklaret, og så meldes datoer til hovedforeningen for endelig afklaring om FU medlem kan deltage.

 

5.2 Udflugt for klubber TGF

Der afholdes et møde med klub Aars, Jammerbugt,​​ Rebild og Hobro i næste uge. Aktivitetsudvalg repræsentanter deltager og Torben. det er ikke umiddelbart en god ide med sejlture pga. dårlig adgangsforhold. Mødet skal afklare andre muligheder og hvem som er interesseret.

Mødet tænkes afholdt som Zoom/telefonmøde, aktivitetsudvalget afklare dato og tid. Torben støtter.

En evt. sejltur med Svanen kan evt. foregå i kredsregi. Der spørges hos aktive blinde som har nævnt de planlægger en tur om de kan byde ind medplanlægning. Torben tager kontakt til dem.

 

5.3​​ Klub Rebild hvad gøres TGF.​​ 

Tina tager med 1. maj og vil måske overtage klubværtsrollen. Har nogen ide til emne på mandag så kom gerne med det.

 

5.4 Klubmanual og ordensregler Vesterbro TGF (bilag)

Den gamle plan om at lave klubmanual/vejledning til klubberne genoptages og laves færdig. Carsten, Jesper Ulla og Torben kigger på det.

 

5.5 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF (bilag)

Blev ikke afklaret, udestår.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt 305000kr. ​​ på konti, ikke alle har​​ betalt for miniferie endnu, ikke alle har betalt for undervisning endnu. Vi har modtaget regning fra Seaport fra 2021 Bruno tager den med Seaport.

Det aftales at der laves et skema som alle arrangementers udgifts-/indtægtstal sættes ind i for at lette overskuelighed ift. budget.

Torben laver skema og sender til Bruno.

​​ 

6.2 Referat fra HB møde februar 2023 TGF (bilag)

Intet yderligere til det rundsendte.

 

6.4 Status lys Vesterbro TGF.

Udestår til næste møde.

 

6.4 Møde hos Aktive blinde. JL TLA og TGF.

Jesper, Tina og Torben havde et positivt og konstruktivt møde med aktive blinde i Hadsund.

 

6.5 HB møde 23 april TGF.

Der kommer sandsynligvis en pris stigning på ophold på FSC så ophold for medlem koster 524 kr. Der bliver sandsynligvis også tale om yderligere prisstigninger på andre ydelser på FSC så som leje af grupperum, køb af drikkevare. ophold og arrangementer så som miniferier osv. som allerede er booket og afholdes i 2023 afregnes til gammel pris. Nye bookninger osv. som afholdes efter 1. juni 2023​​ afregnes til nye priser.

Alle nye og gamle bookninger efter 1 januar 2024 er til nye priser.

Endelige priser vedtages i juni på HB mødet.

​​ 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

,8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 26. april 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. marts 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20. marts 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleanterne Meska  ​​ ​​​​ og Finn samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren, Bruno og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

lys Vesterbro, snart færdigt, der opsættes bevægelsessensorer i gangen.

 

2. Godkendelse af​​ dagsorden

Den rundsendte er Godkendt. uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230228 referat møde 28. februar (bilag)

Godkendt som møde- og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Regnskab 2023 godkendelse (bilag BH <)​​ 

Revisor har​​ revideret regnskab og har ingen kritikpunkter. Alle Bestyrelsesmedlemmer har godkendt regnskabet.

​​ 

4.2 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jesper arbejder videre. Finn kontakter fotograf. Rikke arbejder videre ud fra det rundsendte udkast til layout. Der aftales et fysisk møde mellem Rikke og Jesper for at få layout færdigt og tekst endelig færdiggjort.

Ideer til billeder tak.​​ 

 

4.3 ny frivilligstrategi deltagelse i møde 13 april? (bilag)

Torben deltager Måske palle eller Annette.

 

4.4​​ Det digitale sociale kompas (bilag TGF)

Det gøres der  ​​​​ ikke mere ved, Det er ikke rigtigt målrettet vores foreningstype.​​ 

 

4.5 Regler vedr. betaling for kredsaktive i arrangementer og møder TGF (bilag)n

Den rundsendte ændring er godkendt. Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage​​ gratis i kredsarrangementer evt. ledsager for egen regning.

 

 

4.6 Kristineklubben og Mandelaugets bustur i år. TGF.

Der gives tilsagn til klubbernes bustur i år mod et cirka deltagerantal på 15. Der skal undersøges mht. billigste transport.

Torben giver klubberne besked.

 

4.7 KGF status hvem hvad osv. (bilag)

Hvad koster det for mad og drikke? 250 kr. for  ​​​​ kaffe og kage samt skipperlabskovs til aften. evt. drikkevare koster 40 kr. for øl og 35 kr. for sodavand.​​ 

Hvor mange er pt tilmeldt? 2.

 

Hvem tager sig af lydanlægsafprøvning inden: ​​ Torben Carsten og Tina. (fredag 30 marts, tidpunkt aftales senere), Annette spørger Jess om vi kan låne ekstra højtaler.

,

Hvem tager sig af opsætning af lydanlæg på dagen Carsten Tina ​​ 

Hjælpere på dagen (til mikrofonbærer​​ osv.) Inger Lise, Finn og måske Kirsten.

Hvem tager sig af afkrydsning og uddeling af stemmemateriale ved medlemmers ankomst? Palle (alle i bestyrelsen møder kl. 14)

Er der andet?: Zoom møde ifald forslag eller andet kort før den 17.

Der aftales foreløbigt bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 18 april kl 17​​ 

Palle tager mod tilmeldinger og indkaldelse er i blad som udgives 22. marts.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Aktivitetsudvalget nye aktiviteter nye tiltag, noget nyt?)

Aalborg historiske museum byvandring arbejdes der videre med, museet er klar. ​​ 

fredagscafe og lørdagscafe endnu uafklaret.

Musik til den kommende høstfest 16 september: Den Skallede pædagog plus makker underholder med firser Expressen og ballepressen for 12000 kr. (4000 pr kreds) Beslutning: ja det kan godt godtages.

​​ 

5.2 Klubben Aktive blinde i mariagerfjord TGF (bilag)

Der aftales møde med klubben, Torben, Tina og Jesper deltager ​​ 

Torben er tovholder.

 

5.3 Kornets hus hvordan gik det.

En rigtig god tur og 34 deltog. ​​ 

Husk billeder og gerne video på dagen.

​​ 

5.4 Audio-gaming hvordan gik det.

Godt arrangement 16 deltagere og ledsager.​​ 

Alle fik noget ud af arrangementet og der er allerede et par stykker som ikke deltog der har spurgt om det gentages.

Næste gang husk at sige hvis man har brug for megen teknisk hjælp er det en god ide med egen hjælper, og man skal have styr på sine koder og udstyr inden.

Det passede fint mht. antal deltagere.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF (bilag)

Den Generelle holdning er at der kun skal repareres småting indtil videre. Der er ønske om at få gulvtæppet væk fra det lille kontor og lagt vinyl.

 

5.6 Klubledermøde 14. marts hvordan gik det.

Der var stort fremmøde og de fleste fik noget ud af mødet. Der skal arbejdes videre med budget og økonomi for​​ egne klubber så de kan få et budget at holde sig til. Dette arbejder  ​​​​ økonomiudvalget videre med. regler for kørsel sendes til klubberne.

(er der tilføjelser til punktet??)

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH​​ 

Regnskabet r revideret og​​ godkendt. vi har modtaget 41.000 kr. fra hovedkontoret i refusion for kørsel 2022. der pt knapt 400000,00 på vores konti. Der var som forventet et stort smæk i forbindelse med vores investeringspuljer for 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

ingen.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 22. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 28. februar 2023

referat kan downloades i ODT formatved at klikke her

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 28. februar​​ 2023 kl.​​ 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Meska  ​​​​ samt konsulent Annette

 

Afbud fra:​​ Søren, Finn og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Torben fortalte han havde​​ været med​​ til besigtigelse af den ny 25 meter​​ lange plusbus​​ som skal sættes ind på linje2 senere i år.

Annette spurgte om nogen havde hørt til ændret praksis fra fx Aalborg kommune​​ omkring bevilling​​ af solbriller​​ med filterglas​​ hvor man​​ nu får​​ en type​​ som sættes uden på eksisterende brille.​​ Dette undersøges videre.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt​​ uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230116​​ referat​​ møde​​ 16.​​ januar(bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Klubledermøde TGF​​ (bilag)​​ 

Det besluttes at afholde klubledermøde 14. marts 2023 kl. 15:30. Forplejning kaffe og kage. Transport/Kørsel til deltagerne.

Bruno Carsten, Torben og Annette afholder møde online​​ omkring klubøkonomien​​ snarest. Torben indkalder.

 

Der afgives et svar til aktive blinde i mariagerfjord mht. deres henvendelse.

 

4.2 Audio-gaming TGF (bilag)

Der afholdes audiogaming arrangement den 18. marts kl.​​ 11 til cirka 20. indlæg og brev er udsendt. Deadline for tilmelding er 12. marts. Transportudgifter over 50 kr. dækkes.​​ Der er søgt aktivitetspuljen​​ om støtte, svar forventes cirka 7. marts.​​ ​​ 

Der søgt​​ om 7650​​ kr. kredsenes udgifter vil med tilskud blive max 2500 kr. for (egenbetaling af mad). Det er lagt ud som regionsarrangement og DBSU er også indbudt.

Status antal tilmeldte dags​​ dato?​​ 3 deltagere pt.

Skal vi have et minimumsantal deltagere?​​ Nej, det​​ er vigtigt​​ at få det afprøvet.

Mht. sodavand: måske ide med​​ 25 cl cola med låg (Annette​​ prøver at kigge på​​ d et).

Torben tager sig af frokost og aftensmad.

Ansvarlige på dagen: Jesper, Carsten, Stein Erik og Torben (meld tilbage hvis i ikke kan deltage)

 

4.3 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jespers udkast til​​ tekst er​​ som udgangspunkt ok, de ændringer som blev nævnt på mødet tager​​ Jesper med og laver nyt udkast.

Rikke laver forslag​​ til folder, sort baggrund og den stribe som er for oven og neden i foreningens farver bibeholdes., der skal tages billeder.​​ Tekst skal være hvid.​​ 

 

4.4 Ejerforening regnskab 2022 budget 2023 godkend (bilag​​ A og B)

Det rundsendte regnskab kan godkendes og​​ budgetforslag​​ er ligeledesgodkendt.

Torben spørger ind til følgende på den kommende​​ EF-generalforsamling:​​ Vicevært hvad laver de?

Elforbrug hvad​​ dækker det over.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ ​​ ​​ Det ny​​ Aalborg.dk er​​ den ok​​ TGF

Generelt en fin hjemmeside,​​ ikke​​ yderligere​​ kommentarer​​ udover de som Carsten, Palle og Torben har meldt ind.

 

5.2​​ Aktivitetsudvalget nye aktiviteter (bilag)

Medlemsmøde julefrokost 28 november. Orkideen.

​​ Aktivitetsudvalget​​ vender tilbage​​ når nyt.

 

 

Fredagscafe afløser​​ forsamlingshuset (der spørges hos forsamlingshuset om de syntes om ideen)

 

Fællesspisning​​ lørdage med quiz eller anden underholdning.

 

Der undersøges om muligheden for​​ Byvandring​​ fra Aalborg historiske museum.

Aktivitetsudvalget prøver​​ at lægge​​ nogle datoer for ovennævnte tiltag.

Vi prøver at søge frivillige gennem frivilligportalen​​ når årshjul er lagt.

Eller når vi har et par​​ konkrete arrangementer​​ hvor det giver mening.

Aktivitetsudvalget tager sig af opslagstekst og spørger om hjælp/input hos os andre.

 

Aktivitetsudvalget vil gerne en yderligere​​ præcisering​​ mht. deltagelse/betaling for bestyrelsesmedlemmer/konsulenter mv.​​ Torben laver udkast​​ af nuværende og rundsender det. Tages med på næste møde.​​ 

 

5.3 Aktivitetsudvalget status kornets hus og KGF 2023 (bilag)

Kornets hus: pt 16 deltagere, der er indbetalt fra kreds Vendsyssel men Palle har ikke​​ modtaget tilmeldingerne, dette afklares så det tyder på at der bliver omkring 25 deltager og at det derved gennemføres.

 

KGF ​​​​ 

Den endelig indkaldelse og dagsorden kommer i blad 4. ​​ Kaffe og kage kl.​​ 15. aftensmad bliver​​ skipperlabskovs​​ kl.​​ 18:30​​ drikkevare for egen regning​​ Hjemkørsel kl. 20:30.

Lydanlæg skal​​ afprøves i​​ god tid inden.​​ 

Budgetoverslag inkl.​​ Transport til næste møde for 55 deltagere.​​ 

 

5.4 Afmærkning containere ifm. Affaldssortering TGF (bilag)

Det​​ Undersøges videre.​​ Torben er tovholder. Annette​​ prøver at​​ finde ud af hvilken løsning det​​ er Jammerbugt​​ bruger.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH​​ 

Der er betalt 123000 kr.​​ for undervisningen i 1. halvår. Vi har modtaget 25.000 kr.​​ i p18 midler fra Aalborg kommune. Vi har pt ikke​​ modtaget refusion​​ fra hovedforeningen mht. kørsel. Beløbet er cirka 41000 kr.

Blindes jul regnskab​​ er lige​​ blevet underskrevet​​ og godkendt.

 

6.2​​ Blindes jul 2022 resultat​​ (bilag)

Årets​​ resultat blev 286000 kr.​​ i overskud. ​​ Pris for indkøb af blade til 2023​​ stiger fra 6 til 7 kr.

 

6.3 Bestyrelsesmøde ISHD TGF

Referat fra mødet rundsendt, der blev bla. Talt om Gobox om hvorfor den ikke generelt​​ er med​​ som afprøvningsmulighed. Der blev nævnt fra synskonsulent Margit at​​ der generelt er​​ 180 til 200​​ synshandicappede under​​ 18. Man anses som​​ svagsynede​​ ved en​​ synsrest​​ på 6/18 medmindre der​​ er andre​​ forhold som gør at man​​ har synsproblemer​​ trods bedre synsrest. ISHD lægges sammen med CDH​​ under det meget lidt sigende navn undervisning og kommunikation. ISHD forbliver på Sofiendalsvej. Daglig tale vil stadig være ISHD. Sammenlægning sker pr 1 januar 2024. Der skal fortsat spares 750000 kr. Dette er dog ikke en yderligere​​ besparelse fra​​ de besparelser som var i 2022. Så intet tyder på forringelse af serviceniveauet ift.​​ 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Intet at bemærke.

 

. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 5. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater