Medlemsreferat 22. november 2021

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 22. november 2021, klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Bruno, Jesper, Tina, Carsten, Ulla, Palle og suppleant Stein Erik samt konsulenterne Annette og Søren.

Afbud fra: Tommy og Gitte udtrådt.

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 18. oktober 2021

Ændres: jesper Dam skal rettes fra deltagende tilfraværendeEllers godkendt som værende møde- og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Gitte udtrådt af bestyrelse hvem overtager?

Gitte Micheelsen har pga sit fuldtidsarbejde valgt at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. . Palle Thygesen træder ind i bestyrelsen frem til kommende kredsgeneralforsamling.
Nedenstående er derfor enstemmigt vedtaget:
Ulla Sørensen overtager undervisningsleder posten Torben og Annette bakker hende op og danner nu Team undervisning.
Carsten og Torben er nu redaktionen, dette meldes til medlemsbladet.

Mht. Romsmagningen. så er Jesper vært og Torben byder velkommen torben sender mail ud til deltagere. gitte Micheelsen gør tilmeldingen færdig for os for ikke at lave for meget kludder for medlemmerne. Torben aftaler med Gitte omkring de sidste detaljer. Der skal nok søges om endnu en forhøjelse da vi snart rammer 100 tilmeldte.

4.2 Honorar til kørselsleder, Team undervisning og Team IT? TGF (bilag).

Nedenstående er enstemmigt vedtaget:
Der udbetales fortsat honorar til Undervisningsleder og Kørselsleder. i år som hidtil hhv 1/3 til hver af det tilsendte lederhonorar fra AOF. Næste år når ny AOF aftale træder i kraft fastsættes honoraret fast til 10.000,00 kr. til kørselsleder og 10.000,00 kr til Undervisningsleder.
Pengene udbetales som løn og er skattepligtige, kredskasserer sørger for udbetalingen.
IT ansvarlig er nu et Team (Team It) på 4 personer og derfor er der ikke længere honorar til den post.

4.3 Ansøgning fra Tandemklubben. TGF (bilag)

Bestyrelsen er positivt indstillet over for ansøgningen på 6900 kr. men beslutning udskydes til næste møde og der indhentes flere oplysninger hos tandemklubben. Tovholder Torben og Bruno.

4.4 Ansøgning om julemad Klub Rebild. TGF (bilag)

Klub Rebild har søgt om tilskud til deres julearrangement. der bevilges 150 kr pr deltager.

4.5 Kørselsregler i kredsregiTGF AW BH (Bilag)

Nedenstående kørselsregler er enstemmigt vedtaget regelsæt kan ses i bilag 1 under referatet.
Regelen omkring tilskud til undervisning for kørsel over flere kommunegrænser er i første omgang tidsbegrænset fra 1 januar 2022 til 30 juni 2022 idet det er en forsøgsordning for at se om der deltager flere i vores undervisning. Kredskasseren holder skarpt øje med udviklingen omkring kørselsudgifterne og melder tilbage hvis der sker en voldsom stigning i udgifterne.
Team U sørger for at de nye regeler indsættes i undervisningsprogrammet.

4.6 Undervisning – skal online Mindfulness fortsættenæste år TGF

Corona Taskforcen har tilbudt at overtage online Mindfulness efter årskiftet og køre det videre.
Bestyrelsen har enstemmigt takket ja til dette.

5. Sager til drøftelse.

5.1. SMS tjeneste hvad gør vi TGF (bilag)?

Bestyrelsen er enig om at SMS skal bruges og Jesper arbejder videre med det og finder evt. en anden måde at gøre det på en med den nuværende platform.

5.2 Strukturdebat, hvordan griber vi det an?

Der udbydes ikke et fælles zoommøde på Vesterbro ifm webinarene i januar.
Der laves Medlemsmøde på en af følgende dator alt efter om FU kan deltage: 7, 8, 9 eller 10. februar kl 16 til21 med eftermiddagskaffe og aftensspisning. Torben aftaler med hovedkontoret mht. dato.
Aktivitetsudvalget finder sted med videre og vender tilbage til næste møde. endeligt program skal i blad 1 2022, deadline 30. december 2021.

5.3 HB møde 26 november – er der noget? TGF (Bilag)

den voldsomme Dagsorden blev kort gennemgået, ingen havde specielle punkter som skulle adresseres.

5.4 Medlemsmødet opfølgning

Der var bred enighed om at medlemsmødet var gået godt og alle hyggede sig. Måske skal der lige strammes op omkring afviklingen af transport men dette var kun en lille detalje.

5.5 Indkøb borde stole.

Team Byg og inventar aftaler møde på Scanoffice og afsøger muligheder der.

5.6 Indkøb opvaskemaskine.

udsat til senere møde

5.7 Kredsbestyrelsesseminar – hvordan gik det og gør vi det igen?

Udsat til senere møde.

5.8 Møde for nye medlemmer konsulenterne.

Konsulenterne foreslog at lave et møde over et par dage hvor nye medlemmer bliver introduceret til DBS og kredsens tilbud. Det laves i stil med det som gøres i Kreds Vendsyssel. konsulenterne og Torben er tovholder. Søren og Torben finder datoer i det tidlige forår.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Der er indkommet 84000 kr fra AOF (ny aftale træder først i kræft fra næste år). Der skal gøres mere for at medlemmer mv. som indbetaler på vores konti eller Mmobilepay skriver hvad det er de indbetaler for.
Der er udsendt et balance udtræk. bruno forsøger at finde ud af hvordan resultatet ender ved årskiftet så vi kan vurderer om der skal anvendes midler på anskaffelser i indeværende år.

/h2>6.2 DH status. TGF

udsat til senere møde.

7. Punkter til næste møde

Rengøring samt vinduespudsning Vesterbro det halter med kvaliteten Bruno og Team service.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 28. november 2021.

Bilag 1 til punkt 4.5 Kørsel.

Vejledning for brug af kørsel DBS Aalborg
Generelt:
Som udgangspunkt skal der bruges flexhandicapkørsel i forbindelse med undervisning, arrangementer og klubber. Har man ikke mulighed for at afse ture fra sin pulje af flexhandicap kan man bevilges kørslen ved brug af almindelig flexkørsel.
Det ska præciseres at ovenstående brug af almindelig flexkørsel gælder for kørsel inden for samme kommune.
Ligeledes skal det præciseres at der skal afleveres gyldig kvittering for de ture som foretages. Disse skal sendes til Kredskasseren brh@blind.dk Eller via brev til hans adresse.
Udbetaling af refusionen sker som udgangspunkt umiddelbart efter indsendelse af sine kvitteringer, er beløbet under 30 kr. ved kørsel til undervisning eller klubber som er gentagne vil der blive samlet sammen og udbetaling sker på et senere tidpunkt.

1. Kørsel til undervisning.
Sådan bestilles kørsel:
Kørsel bestilles enten ved eget initiativ eller man kontakter kørselsleder Annette Winther som så sørger for bestilling og tilbagemelding til kursisten med tider med videre.

Hvornår kan kørsel benyttes:
Som udgangspunkt kan kørsel benyttes hvis man ikke selv er i stand til at transporterer sig til undervisningsstedet og ens undervisning foregår i ens egen bopælskommune. I det tilfælde gælder reglen med refusion af beløbet over 20 kr.
Skal man krydse kommunegrænser så skal der visiteres til kørsel og der kan kun gives kørsel ved brug af Flexhandicap.
Dette skyldes at der ved krydsning af kommunegrænser sker en 3 dobling af prisen ved brug af almindelig flexkørsel.
Har man ikke mulighed for at afse sine flexhandicapture så kan konsulenterne være behjælpelig med at søge om ekstra ture til kursisten (kan de det og kan det lade sig gøre, er endnu ikke afklaret).
Kredsens økonomi kan ikke bære at der blot pr automatik benyttes almindelig flexkørsel ved kørsel over 1 eller flere kommunegrænser.

Takster for refusion flexhandicap:
Ved kørsel inden for samme kommune refunderes beløbet over 20 kr. pr tur.

Ved kørsel over kommunegrænser refunderes jf. følgende:
Op til 100 kr. refunderes beløbet over 20 kr. pr tur.
100 – 200 kr. refunderes beløbet over 40 kr. pr. tur.
200 – 300 kr. refunderes beløbet over 60 kr. pr. tur.

Takster for almindelig flexkørsel.
Beløbet over 20 kr. pr. tur refunderes.
Gælder for kørsel indenfor samme kommune.

Takster for brug af almindelig Taxa.
Denne form for kørsel kan ikke som udgangspunkt bruges i forbindelse med kørsel til undervisning. Almindelig taxakørsel bevilges kun ved kontakt til kørselsleder Annette Winther i særlige tilfælde og ved udebleven Flexhandicap/Flexkørsel.
Benyttes almindelig taxakørsel på kredsens konto skal kørslen med dato/fra/til meddeles til kredskasseren til brug for regnskab.

2. kørsel for klubber.
Kørsel kan bevilges hvis man ikke selv kan transportere sig til sin klub.
Kørsel kan kun bevilges inden for samme kommunegrænse og fortrinsvis ved brug af flexhandicap.
Kørslen arrangeres af klubberne selv og klubberne melder til kredskasseren hvem som benytter Kørsel.

Takster for flexhandicap og almindelig Flex:
Beløb over 20 kr. refunderes.

Takster for almindelig taxa kørsel:
Kan kun benyttes hvis det aftales med Kørselsleder eller kredsformand/kredskasserer og det er mere praktisk/økonomisk at benytte almindelig taxakørsel på kredsens konto.
Der refunderes for beløbet over 20 kr. pr tur.

3. Kørsel til kredsgeneralforsamling og medlemsmøder.
Som udgangspunkt er der gratis transport til kredsgeneralforsamlinger og medlemsmøder.
Kørslen tilrettelægges ud fra antal tilmeldte og den geografiske spredning.
Kørslen planlægges af aktivitetsudvalget eventuelt i samarbejde med kørselsleder.

4 kørsel til arrangementer.
Som udgangspunkt sørger det enkelte medlem selv for transport til arrangementer.
Ved fælles transport vil der fortrinsvis blive benyttet lejet bus hvor der laves opsamlingssteder ud fra deltagerlisten.
Ydes der kørsel i forbindelse med arrangementet vil det fremgå af programmet for arrangementet.
Kørsel arrangeres af aktivitetsudvalget i eventuelt samarbejde med kørselsleder.

5 kørsel i forbindelse med Kredsarbejde.
Bestyrelsesmøder:
Som udgangspunkt ydes kørsel/kilometergodtgørelse hvis man ikke selv kan transporterer sig til møderne.
Foretrukne kørsel er som udgangspunkt flexhandicap.
Kvitteringer/opgørelse over kørte kilometre sendes til kredskasseren.

Kredsarbejde:
Der kan ydes kilometergodtgørelse eller refusion for kørselsudgifter hvis der ydes arbejde for kredsen. Dette aftales med Kredsformand/kredskasserer eller på bestyrelsesmøder.
Kvitteringer/opgørelse for kørte kilometre sendes til kredskasseren til brug for regnskab.

Ovenstående er vedtaget på bestyrelsesmøde den:
22 november 2021 og er gældende frem til 30. juni 2022.

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18. oktober 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 18. oktober 2021, klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Bruno, Tina, Carsten, Gitte, Ulla og suppleanterne Stein Erik og Palle samt konsulent Annette.

Afbud fra: Tommy, Jesper og Søren.

1. Mødet åbnes

>h2<<>1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 20. september 2021

Referatet blev enstemmigt godkendt som værende møde- og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Køkken – udskift af inventar mv TLA, AWI og US.(bila)

Der indkøbes nye glas, krus, lille og store tallerkener. Dybe tallerkener der beholder vi dem vi har. Der er indkøbt nye gryder, pande, ilfast fad, grydeskeer, ostehøvle. Begge kaffemaskiner og kogekedlen udskiftes, vi har den ene kaffemaskine i depotet. pris for ny kaffemaskine cirka 1500 og kogekedel koster cirka 400 kr.
Der indkøbes også nyt bestik.
Budgettet for det hele er max 15000,00 kr.
Opvaskemaskine skal findes, købes og installeres. Ulla hjælper med at finde model og pris.

Bruno undersøger hos Blæksprutten om de har vaskeservice ifh. til klude og viskestykker (hver 3 uge), og til hvilken pris.

4.2 Ejerforeningssag – underskrives? TGF (bilag)

Konklusion: enstemmigt vedtaget at Bruno og Torben underskriver fuldmagter mv så tinglysningssagen kan gøres færdig.

4.3 økonomi – Samling af investeringer og konti. Bruno (bilag)

Beslutning: Det besluttes enstemmigt at samle kredsens bankkonti i 2 konti, hhv. en blindes jul konto og en drift konto. Bruno bemyndiges til at sætte dette i værk.
Grunden hertil er at det ikke giver mening at have flere konti og jf aftale med Danske Bank koster det ekstra at have mere end 2 konti.
Det besluttes ligeledes at samle vores investeringer så vores obligationer afhændes og vi kun har investeringer hos hovedforeningen. Grunden hertil er at vores obligationer taber voldsomt i værdi.
Bruno bemyndiges til at sætte dette i værk.

4.4 Blindes jul -Facebook annoncer? TGF (bilag)

Det besluttedes enstemmigt at prøve at indrykke Blindes jul sælger annoncer i området omkring Hadsund, Hobro og Arden. Budget op til 500 kr. Torben Tager sig af dette.

4.5 December mødet fastlagt til den 20.december? TGF

Enstemmigt vedtaget mødet afholdes kl 16 den 20. december.

4.6 Klubben i Aars ansøgning om julefrokost? TGF

Det besluttes at Klubben i Aars kan afholde julefrokost på Kimbrer kroen i Aars budget op til 3000 kr.
Torben giver klubben besked.

4.7 DH indstillinger. TGF (bilag)

Det besluttedes enstemmigt at de på listen nedenfor anførte kan indstilles til DH arbejdet og repræsenterer kredsen.
DH Mariagerfjord: Erik B. Hansen ønsker også Handicapråd.
DH Jammerbugt: Bent Petersen og Else Åved også handicapråd.
DH Vesthimmerland: Gitte Micheelsen. ønsker ikke Handicapråd.
DH-Aalborg: torben Frederiksen også Handicapråd.
DH-Rebild ingen kandidat pt.

5. Sager til drøftelse.

5.1. Undervisning følge kalender år eller? TGF GMI

Bestyrelsen er enige om at Fremadrettet tilrettelægges undervisningen så det følger kalenderåret, dette blandt andet for at lette regnskabsførelsen og følge AOFs måde at afregne på. Der bliver fortsat en forårssæson og efterårssæson. Team undervisning er ansvarlig og arbejder videre med dette.

5.2 Undervisning – kan pårørende deltage i undervisning? TGF (bilag)

Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring pårørendes som er fuldt seende deltagelse i undervisningen. Bestyrelsen er af den opfattelse at vores undervisning som er tilrettelagt for synshandicappede som i trykke rammer og blandt ligesindede kan deltage i undervisning og derved ikke skal føle sig hæmmet af seendes deltagelse
Så der gøres ikke mere ved den sag og praksis er fortsat kun medlemmer og aktivitetsmedlemmer kan deltage. med den ene undtagelse ifh. Slægtsforskning hvor det er tilladt at have en hjælper med som kan læse de til tider svære skrifter med videre, har man ikke behov for denne hjælp deltager man alene.

5.3 Undervisning – klubben i Aars TGF

Klub Aars har et ønske om at kunne få undervisning i nærområdet. Bestyrelsen syntes det er en god ide og Team undervisning arbejder videre med det og vender tilbage.

5.4 Q-park ny ordning eler? TGF (bilag)

Torben spurgte om det kunne være en ide at skifte nuværende ordning ud med en nummerplade baseret elektronisk parkeringstilladelse.
Bestyrelsen ønskede ikke at gå videre med dette og vi fortsætter med nuværende ordning.

5.5 Forslag til aktiviteter i Region Nordjylland foråret 2021. GMI (bilag)

Gitte spurgte om der var emner hun kunne bringe med til næste møde i regions aktivitetsudvalget. Der kom en del forslag som Gitte tog med.
Blandt andet, Rold adventure park, fisketur som sidste år, svæveflyvning, koncerter og ud at køre med de blinde.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Bruno havde rundsendt balance som dog er meget svær at få noget ud af som blind.
Der skal indbetales til AOF for undervisning ialt 135000 kr., der er begyndt at komme betalinger for undervisning ind.
Blindes jul adgang til vores konti kan ikke gennemføres for nuværnde Torben og Bruno sender konto udtræk til Anni og Frode i stedet for.
Der er fortsat ikke afklaring på arvesag vedr afdød medlem, bruno arbejder videre med dette, sag har prioritet da efterladte ikke får deres arv og livsforsikring før DBS har reageret, vedkommende er død i marts måned.
.

6.2 DH status. TGF

Intet at bemærke.

6.3 EDB-lokale og Internet Team IT.

Carsten har indkøbt ny og udskiftet 12 ports switchen i EDB-lokalet, dette har forbedret netværkshastigheden væsentligt.
Carsten indkøber et Webcam til brug i EDB lokalet.
Fastnettelefonen er nu igen brugbar.

6.4 Blindes jul. TGF

Anni og Frode har accepteret den midlertidige løsning mht manglende kontoadgang. der arbejdes videre med en løsning.
Der mangler fortsat sælgere. Der blev afholdt et infomøde som var godt besat og gav et par sælgere.
Bladene udkommer planmæssigt i år.

6.5 Førstehjælpskursus. TGF GMI.

Gitte og Torben deltog i Røde Kors førstehjælpskurset og det havde været rigtigt godt og forhåbentligt bliver det en tilbagevendende begivenhed som alle kan have gavn af.

7. Punkter til næste møde

Kørsel, opvaskemaskine.

8. Eventuelt

Torben og Stein nævnte at det afholdte webinar omkring social medier ifh. til valgkamp havde været virkeligt godt.
Referat skrevet af Torben Frederiksen 30. oktober 2021

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 7. september 2020

​​ REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

 

Dato og tid: 7 september kl.​​ 14.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode, Henning, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulent Annette​​ 

Afbud fra: ​​ Tommy.

 

Ordstyrer. Ulla.

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

Ula blev valgt som ordstyrer.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt​​ punkt 4D:​​ Landsmøde. Nyt punkt​​ 4E:​​ Møde​​ Klub Aars.

Punkt​​ 6​​ ændres til: Møde NT.​​ Nyt punkt​​ 14:​​ Hjælpemidler for Handicappede og​​ nyt​​ punkt 15:​​ Eventuelt og​​ bordet rundt.

Den ændrede dagsorden blev herefter godkendt​​ 

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Der blev godkendt​​ et møde-​​ og et medlemsreferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ Blindes jul​​ opvask

Blad fastholdes stadig. Møde for nye sælgere tirsdag 6​​ oktober kl.​​ 17:15.​​ Der skal bruges engangsservice.

Mødet skal​​ gerne promoveres​​ (redaktionen gør dette).

 

 ​​ ​​​​ B. ​​ Cykler​​ på p plads​​ Ejerforeningen.​​ 

Q parks skilte skal​​ kontrolleres​​ om​​ de er​​ læselige. Der skal påsættes​​ sedler på​​ cykler om at de fjernes.

Skilt endnu ikke færdigt.

 

 ​​​​ C.  ​​​​ Formandens​​ skabet og​​ sprit​​ i​​ køkkenet

Intet at bemærke.​​ Løst.

 

D​​ Landsmøde.

Man kan deltage virtuelt i landsmøde. Frode deltager fysisk.

 

E. Klub​​ Aars.

Frode deltager 28​​ september.

Gitte tager med.

 

AD.​​ 05​​ ​​ ​​ Team Corona​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Forstøvere mangler. ​​ Der indkøbes selvklæbende A6 lamineringslommer.

Låseproblem på inderste​​ depotrum.​​ Der skal​​ laves opfølgning​​ på nøglesituationen efter​​ generalforsamlingen.​​ 

Der arbejdes fortsat på at få de sidste ting på plads.

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ Møde NT​​ 

Der afholdes møde​​ 6​​ oktober kl.​​ 13:15​​ hos NT på arkaden.​​ Frode, Finn, Tommy og Torben deltager.

​​ 

 

AD.​​ 07.​​ ​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 31.10.2020 ​​​​ 

Der er mulig vis endnu​​ et par bud på kredskasserer. AKKC​​ overholder indgået aftale.

 

Gitte har meddelt at hun har fået jobbet som aktivitetskoordinator​​ hos​​ Dansk Blindesamfund​​ ​​ som er en tidsbegrænset stilling som udløber december 2021. Men at hun stadig gerne vil genopstille til bestyrelsen. Hun påpeger at at hendes nye job kan bevirke at hun ikke altid kan deltage i kredsarbejdet​​ fysisk. Men mange af de ting som hun har beskæftiget sig med i kredsarbejdet foregår online eller pr telefon​​ ​​ og kan hun ikke være til stede fysisk på enkelte møder kan hun deltage virtuelt.

Så hun forventer ikke at det vil blive et problem.

Kredsbestyrelsen er enig heri og bakker Gitte op.

 

AD.​​ 08  ​​​​ Undervisning Vesterbro

Holdene er​​ ved at blive oprettet. Spinning mangler instruktør.

Madlavning mangler køkken.​​ Det arbejdes der på.

 

Medlemmer fra andre kredse.​​ Andre​​ kredses Medlemmer​​ kan deltage til fuld pris​​ i fald der er plads. Dette bør​​ afstemmes med​​ den pågældende kreds for ikke at skabe​​ problemer​​ for deres undervisning.

​​ 

 

Hvad nu hvis syg eller testet positiv​​ for​​ corona.

Hele​​ undervisning nedlukkes minimum 72 timer.​​ Det skal indskærpes overfor undervisere at de​​ i tilfælde de bliver bekendt med en kursist​​ som er​​ syg eller testet​​ positiv​​ skal meddele​​ dette til Team Undervisning​​ med det samme.

​​ 

Rengøring i​​ forbindelse​​ med undervisning. Der kontaktes ny leverandør Maxi clean.​​ ​​ 

Tovholdere:​​ Frode Henning.

 

Gamle pc’er​​ i​​ EDB-lokale.​​ 

Gives​​ evt.​​ væk,​​ torben undersøger​​ om de stadig er brugbare for andre.

 

Domænet​​ www.dbsundervisning.dk​​ nedlægges så snart det er muligt. Og der​​ oprettes @dbsaalborg.dk​​ mailadresser på​​ de 5​​ pc’er i​​ EDB-lokalet.

Dette kræver​​ der tilkøbes​​ yderligere 10 mailadresser til vores netsite abonnement.​​ Dette blev​​ vedtaget.

​​ 

Ønskes​​ der mulighed​​ for at​​ lave hjemmesider i​​ undervisningen tages​​ der stilling til​​ dette på​​ pågældende tidspunkt.

Torben ordner​​ dette.

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Medlemsmøde (julemiddag)​​ Sidste lørdag​​ i​​ november (28 november).

I Brovst. Finn er tovholder.

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Måske endnu 2 muligheder, Frode undersøger.

​​ Der​​ annonceres​​ stadig i blad med videre.

Henning kontakter tidligere​​ interessantere.

 

AD.​​ 11.​​ ​​ Økonomi ved Henning

Der er glad smiley😀😀

Der er kommet 50000 kr retur​​ fra AOF.

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ Møde om strukturen ved​​ Jannie​​ Hammershøj​​ er sendt ud til alle​​ 

En​​ tirsdag kl.​​ 16 møde med Jannie.​​ Frode aftaler.

 

AD.​​ 13.​​  ​​​​ Depotrummets renovering.

Foreløbig pris for renoveringen af det inderste depotrum​​ Pris i alt 3150,50​​ kr.

Der males også det yderste depotrum (vægge og​​ evt.​​ karme)

Rummene forventes klar til undervisningsstart 14 september.

Torben er tovholder for dette.

 

AD.​​ 14. ​​ Hjælpemidler​​ for handicappede.

HFH er på grund af​​ Corona og nedgang i omsætning nød til at omstrukturerer​​ og lukker deres​​ forretning på​​ Sofiendalsvej og overgår til online salg.

De vil​​ gerne for​​ at servicerer os lave en ordning hvor de kan afhente og​​ 

indleverer hjælpemidler hos​​ os på Vesterbro 62A

Bestyrelsen fremførte at der så måske også kunne​​ bestilles småting​​ hos HFH online og de​​ så kunne​​ afhentes på Vesterbro.

Annette går videre​​ med det​​ og​​ vender tilbage på næste møde.

 

AD​​ 15.bordet rundt​​ 

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben​​ Frederiksen 15 september​​ 2020

 

 ​​ ​​​​ 

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 10. august 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 10 august klokken 16.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode, Henning, Erik, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulent Annette​​ 

Afbud fra: ​​ Tommy.

 

Ordstyrer: Torben

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt​​ 15 Frode og telefonsamtale, nyt​​ 16​​ Ændring af Forretningsorden, nyt punkt 17 Busserne​​ Vesterbro, nyt​​ punkt 18​​ henvendelse fra​​ ungegruppe,​​ nyt punkt 19 hvad meldes der ud​​ omkring bestyrelsen​​ og nyt punkt​​ 

20​​ Eventuelt og bordet rundt.

 

Dagsorden blev herefter godkendt enstemmigt

 

AD. AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Ok godkendt​​ som værende både medlems og mødereferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ ny blinde kursus​​ 

Frode og Annette har været​​ på besøg​​ og​​ orienteret om​​ kredsen.

Der har været positiv feedback.

 

 ​​ ​​​​ B.  ​​​​ HB-møde

Frode gav en​​ orientering om​​ ting fra​​ HB-mødet​​ i juni.

Der blev også diskuteret omkring vores oplæsning af afdøde på kredsgeneralforsamling. Mail er modtaget, den er lidt uklar og der skal følges op på​​ det Frode​​ gør dette.

 

 ​​ ​​​​ C.  ​​​​ Blindes jul

Det er blevet besluttet at udgive Blindes jul 2020 på trods af Coronasituationen.

Frode gav et​​ kort oprids omkring arbejdsgang i forhold til blindes jul og hvad der skal ske den dag han​​ stopper som​​ distributør.

 ​​ ​​​​ D.  ​​​​ Nøgler, og Cykler​​ 

Frode orienterede om​​ Nøgle til​​ Vesterbro 62a lokalerne virker ikke​​ længere​​ til gadedøren, man skal​​ indtaste pinkode.

Frode får lavet.​​ Cykler​​ fjernes uden​​ ansvar skilte til vores parkeringspladser.

​​ 

AD.​​ 05​​ ​​ ​​ team Coruna​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ A. Ind køb Vesterbro

Mangler indkøb af kasser samt opfyldning af disse og aflukning af køkken. Det bliver gjort 19 august.

Renovering af depotrum gøres inden undervisningsopstart.

Dispensere er opsat 1 er defekt, Ulla står for påfyld af dispenserer.

Der samles op på hvad der mangler når Coronakasser er lavet.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B. Åbning af Vesterbro se kopier fra Gitte​​ 

19 august klar.

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ go-box se​​ video110111øøøøøøøø

Mht.​​ demonstration​​ afventer​​ vi​​ udviklingen af​​ produktet som ikke er helt fri for børnesygdomme.

 

AD.​​ 07.​​ ​​ Kredsgeneralforsamlingen 2020 ​​​​ 

Gitte kommer med menu på et senere tidspunkt, ellers er alt bestilt hos AKKC, vi afventer selvfølgelig​​ Corona​​ udviklingen​​ og aflyser hvis nødvendigt.

Finn​​ og Erik ønsker ikke genvalg. Ulla og Gitte ønsker at fortsætte.

Kredskasserer er også på valg og Henning ønsker ikke genvalg.

Torben og Gitte udfærdiger indkaldelse med dagsorden og sender den til frode.

Frode sender til Thorkild.

 

AD.​​ 08  ​​​​ undervisning Vesterbro

Team undervisning (Gitte og Ulla) har fået lavet et godt program med flere nye tiltag.

Program og aktivitetstilbud er udsendt på det medie som​​ medlemmerne får​​ medlemsbladet.

Der er allerede kommet flere positive tilbagemeldinger på deres arbejde.

Der reklameres videre for de forskellige hold og workshops i medlemsblad hjemmeside og sociale medier.

Gitte afholder møde mellem vores undervisere og AOF onsdag 12 august.

Team undervisning skal​​ lige være OBS på at tillægge 1 ekstra time for​​ lærers ventetid (pga.​​ kørsel)

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Intet nyt.

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Der​​ har nu været 2 henvendelser som overvejer at stille op som kasserer.

 

AD.​​ 11.​​ ​​ Økonomi ved Henning

Der er udsendt balance til bestyrelsen, der ikke sket væsentlige ændringer siden sidste møde, en enkelt mangler at betale sommerundervisning.

 

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ retningslinjer for​​ brug​​ af teleslynge og mikrofonerne.

Er indskrevet i retningslinjerne som kan​​ findes på​​ pulten ved indgangen og på hjemmesiden.

 

AD.​​ 13.​​  ​​​​ formidling af aktivitetsplan/kredsnyt hvad

Bedre tid ønskes​​ næste år.

Både sort, cd og mailudgaverne er afsendt.

Der vil blive lagt enkelte på pulten ved indgangen.

Pris for​​ at udsende​​ på denne måde er ca. 4500,00 kr.

Det er indtil videre denne måde vi gør det næste år også.

AD.​​ 14. ​​ ​​ Kørsel

Der skal laves​​ en forsøgsordning, og afsættes x antal penge til det. Team Kørsel som består af Annette, Henning og Ula udarbejder forslag og vender tilbage.

 

AD.​​ 15.  ​​​​ frode telefon

På grund af uoverensstemmelserne i bestyrelsen mener Erik ikke at han kan fortsætte i bestyrelsen og har valgt at trække sig fra sin post.

Der er ingen suppleant som kan træde ind i hans sted.

 

AD.​​ 16 ændring​​ af forretningsorden.

Erik ville gerne at vi gik tilbage til den gamle forretningsorden, hvor konsulenter kun deltager 2 gange årligt. det vil han stille som forslag til kredsgeneralforsamlingen.

Dette er ikke muligt da det er den siddende bestyrelse som bestemmer forretningsordenen, og det med konsulenters deltagelse er at de skal deltage 2 gange​​ som et led i deres arbejde. Bestyrelsen bestemmer​​ derudover​​ selv om de skal deltage eller ej.

Her i kredsen har de altid været indbudt, da de har en vigtig viden og stor berøringsflade i forhold til vores medlemmer og myndigheder mv.

Det to Erik til​​ efterretning.

 

AD.​​ 17 busser​​ Vesterbro

Der er blevet endnu mere kaos på Vesterbro da næsten alle by og landbusser holder ved de 2 stoppesteder på Vesterbro.

Frode indkalder nt til møde en tirsdag efter​​ klokken 13. Samtidig skal der følges op på vores sidste møde med NT.

Frode, Finn og torben​​ og​​ Tommy​​ deltager fra DBS.

 

 

AD.​​ 18 ungegruppen.

Annette er blevet kontaktet af en gruppe unge medlemmer som gerne​​ vil mødes, hun​​ tager et møde med dem og vender tilbage når der​​ er​​ nyt.

 

AD.​​ 19 hvad må meldes ud omkring bestyrelsen.

Konsulenterne må​​ gerne melde ud af der har været uoverensstemmelser i bestyrelsen som har bevirket at 1 har trukket sig fra bestyrelsen og at der nu er lagt låg på det.

 

AD.​​ 20​​ EVT og bordet rundt

Gitte fortalte at hun har fået tilsagn fra et firma om at lave​​ Ølbrygning workshop, mere info senere.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 27 august 2020

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 6 januar 2020

REFERAT kredsbestyrelsesmøde DBS kreds Aalborg

 

Dato og tid: 6.​​ januar 2020​​ kl. 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

 

Til stede var: Frode, Finn, Erik, Gitte, Torben og Henning samt suppleant Ulla og konsulent Annette.

 

Afbud fra: Else og Tommy.

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden.​​ 

Nyt punkt​​ 4B​​ paragraf​​ 18 midler.

Den ændrede dagsorden blev​​ herefter godkendt.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet blev godkendt som værende både møde​​ og medlemsreferat.

 

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ HB Møde

Frode gav en kort orientering omkring HB mødet.

 

 ​​ ​​​​ B. Paragraf​​ 18 midler.

Vi er tildelt 40.000,00 kroner​​ i 2020.

 

AD.​​ 05 ​​ ​​​​ ​​ Landsmøde mm

Der gives sædvanligt​​ tilskud.

Man skal selv tilmelde sig og sørge for at meddele at regning skal sendes til kredskasseren.

Landsmøde starter lørdag 14 marts​​ KL​​ 10:30 og forventet​​ afsluttet 15​​ marts kl. 12.

Deadline for tilmelding er 14 februar.​​ 

Pris for aktive er 0 kr ​​ for øvrige medlemmer i kredsen er 250 kr.Notits i næste blad.

 

AD.​​ 06  ​​ ​​​​ Blindes jul

Salget ser ud til at være gået godt der bliver cirka 750 blade som ikke er solgt, der er 1100 blade som endnu ikke er afregnet for.

Til salget Julen 2020 har Frode bemyndigelse til at bestille op til 23.000 blade.

 

AD.​​ 07. ​​ ​​​​ Generalforsamlingen 18.04.2020 ​​​​ 

Det er besluttet at afholde KGF i AKKC. Gitte er tovholder.

Husk at​​ bestille​​ lydanlæg,​​ og​​ melde tidlig​​ ankomsttid​​ pga.​​ kørsel​​ så lokale skal være klar allerede klokken 9.

 

AD.​​ 08  ​​ ​​​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde NT

Har modtaget referat i dag det bliver​​ rundsendt.

(indsat under dette referat som bilag)

 

AD.​​ 09. ​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Hellesø, frist for svar i februar ellers​​ prøves noget andet.

Nytårsbowling: pt 16 tilmeldte.​​ 

 

AD.​​ 10  ​​ ​​​​ Valg af ny kasserer​​ 

Notits skal i​​ blad Frode​​ forfatter og Henning læser korrektur.

Deadline for næste blad er 23 januar.

 

AD.​​ 11. ​​ Økonomi ved Henning

Pr. 31 december 2019​​ er der 441 medlemmer og 13 aktivitetsmedlemmer.

Med hensyn til årsresultat så ser det ud til vi rammer et rent 0, så hverken over- eller underskud.

 

AD.​​ 12.  ​​​​ Brandmateriel

Frode afventer kontakt fra montør.

 

AD.​​ 13.  ​​ ​​​​ EVT og bordet rundt

FDDB. (Foreningen danske døvblinde)​​ låner​​ i en periode​​ vores lokaler​​ (det store mødelokale,)​​ den anden​​ torsdag i​​ måneden i tidsrummet 10 til 14. Første gang 13 februar​​ 

Det henstilles til at andre ikke afholder møder med videre i dette tidsrum

Gitte:​​ eventbureauet​​ TIKKO​​ har kontaktet hende og vil​​ gerne sende gode​​ tilbud til os.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 12 januar 2020.

 

Bilag ​​ reerat fra møde med NT)

 

REFERAT

 

Møde ang.:​​ ERFA møde​​ 

Mødedato & tid: 17-09-2019

Sted:​​ NT John F. Kennedys Plads 1K, 6.sal

 

 

 • Mødedeltager

 • Morten Jensen Aalborg Kommune Kollektiv trafik

 • Torben​​ Frederiksen DBS

 • Finn Bjørn DBS

 • Tommy Simonsen DBS

 • Lars E. Thomsen NT

 • Gine M. Petersen NT

 • Natasja Berg NT

 

 • Agenda

 • Plus bus – tidsplan m.v.

 • Plus bus kan man bestille via tlf.

 • Boulevarden de nye stop, hvordan og hvorledes

 • Annoncering udenfor bussen ved ankomst til stoppested

 • Stoppestedsannoncering på linje 13

 • Flextur og Plus bus sammenhængende app?

 • Flextur bestilles og betales med dankort telefonisk?

 

 

 

 

 

 

 

  

Plus Bus:​​ 

Etappe – strækning

 • Etappe 1. startede i april 2019 og sluttede maj 2019

 • Etappe 2 – Morten Jensen Aalborg Kommune Kollektiv Trafik leverer dato for hvornår stoppesteder tages ud af drift.

 

Foreløbig tidsplan

 

Skydebanevej

Januar 2019 – marts 2019

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

April 2019 – oktober 2019

PlusBus tracéet anlægges

Marts 2021 – december 2021

Vendeplads til PlusBus etableres

 

Kastetvej (Vestre Fjordvej – Dannebrogsgade)

Juni 2019 – november 2019

Haraldslund stationsforplads anlægges

Marts 2021 – oktober 2021

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

Marts 2021 – oktober 2021

Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere

Marts 2022 – november 2022

PlusBus tracéet anlægges

 

Kastetvej (Dannebrogsgade – Badehusvej)

Marts 2020 – oktober 2020

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

Marts 2020 – oktober 2020

Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere

Marts 2021 – december 2021

PlusBus tracéet og stationsforpladsen ved Vestbyen Station anlægges

 

Borgergade/Ved Stranden (Badehusvej – Østerågade)

Marts 2019 – oktober 2019

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde på strækningen fra Badehusvej – Vesterbro

Marts 2019 – oktober 2019

Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere på strækningen fra Badehusvej – Vesterbro

August 2019 – juli 2020

Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde på strækningen fra Vesterbro – Østerågade

August 2019 – juli 2020

Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere på strækningen fra Vesterbro – Østerågade

Marts – december 2020

PlusBus tracéet anlægges

 

Østerågade (Østerågade – Algade)

Maj 2020 – oktober 2020

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

Marts 2021 – december 2021

PlusBus tracéet og stationsforpladsen ved Østerågade anlægges  

 

Boulevarden

Maj 2019 – oktober 2019

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

Marts 2020 – december 2020

PlusBus tracéet anlægges

 

Jyllandsgade (John F. Kennedys Plads – Dag Hammarskjölds Gade)

Januar 2020 – december 2020

Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde

Januar 2020 – december 2020

Aalborg Renovation nedgraver affaldscontainere

Marts 2021 – december 2021

PlusBus tracéet og stationsforpladsen på John F. Kennedys plads anlægges

 

Jyllandsgade (Dag Hammarskjölds Gade – Bornholmsgade)

Maj 2019 – december 2019

Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde

Marts 2020 – december 2020

PlusBus tracéet anlægges

Maj 2019 – december 2019

Aalborg kommune etablerer en kanal for at genåbne Østerå i  krydset ved Sønderbro.

 

Bornholmsgade

2019

Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere

Januar 2021 – december 2021

Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde

Marts 2022 – december 2022

PlusBus tracéet anlægges

 

Sohngårdsholmsvej (Østre Allé – Humlebakken)

Maj 2019 – oktober 2019

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

Marts 2020 – december 2020

PlusBus tracéet anlægges

 

Sohngårdsholmsvej (Humlebakken – Grønlands Torv)

Maj 2020 – oktober 2020

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

Marts 2021 – december 2021

PlusBus tracéet anlægges

 

Bertil Ohlins Vej (Grønlands Torv – Pontoppidanstræde)

Primo 2019

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

April – december 2019

PlusBus tracéet anlægges

2020-2022

Stationsforpladsen ved Gigantium anlægges i perioden mellem 2020-2022. Anlægsarbejdet forventes at vare 4-5 måneder, og koordineres med udvidelsen af Gigantium

 

Bertil Ohlins Vej (Pontoppidanstræde – Selma Lagerlöfs Vej)

Maj 2019 – oktober 2019

Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde

Marts 2021 – december 2022

PlusBus tracéet anlægges inkl. supercykelsti på strækningen

Juli 2021 – november 2021

Stationsforpladsen ved Universitetet anlægges

Under planlægning

Stationsforpladsen ved Frederik Bajers Vej er under planlægning

Nyt Aalborg Universitetshospital (Selma Lagerlöfs Vej –  Universitetshospitalet)

Under planlægning

Stationsforpladsen ved Nyt Aalborg Universitetshospital er under planlægning

Under planlægning

PlusBus tracéet er under planlægning

 

Ændring af buskørsel for følgende linjer

 

 • Linje 12 og 13

Via boulevarden til Vingårdsgade i den ene retning i stedet for via Østerågade

 • Den permanente løsning bliver Vesterå

 

 • Linje 11 og 14

  • Skal ikke have stop på Nytorv men i stedet for køre som forsøg igennem Danmarksgade fra Jyllandsgade

 

 • Når Borgergade er færdig, bliver der omkørsel via Vesterbro

Stoppesteder

 • Syd og Nordvest vil få stop på Boulevarden

 • Nordvest og sydøst med stop på Vingårdsgade vil få stop på Vesterbro

  • Stoppet på Vesterbro forlænges

Vesterbro stoppestedet

 • Regionalbusserne vil have stop bagerst

 • Bybusser forrest.

Andre ændringer

 

 • Stjerneplads til Føtex graves op pga ledningsarbejde – Cyklister/Gående og ærende kørsel er stadig muligt

 • Det skal være det grønne rum og der var en arkitetskonkurrence og der var 3 gode tilbud der kom.

 

Plus​​ bus – Kan den bookes selvstændig

 • Ikke alle ældre bruger app og-eller har PC til rejseplan

 • Plus bus er en del af den samlede rejse og kan derfor ikke bookes selvstændig.​​ 

  • Det er svært at lave telefonisk, så det er ikke en mulighed og der henvises til Flextur – da dette kan bookes telefonisk, men det er en dyrere mulighed og der skal afregnes bilen.

  • Plus bus er tænkt til dem der bor på i mindre byer og landet, hvor der er længere mellem stoppestederne

  • Det minder om service/tele taxa, men der bookede man 1 time før.

  • DBS har et ønske om det tages med på rejseplan​​ – Dette ønske tages med til de der sidder med Plus bus.

 • Forskellige løsninger med plus bus

  • Dyrere løsning er fra adresse til adresse

  • Middel løsning Bus/taxa

  • Billigst løsning er cykle/gå hen til nærmeste busstoppested

 

Flextur/Handicap:

Kan det bookes og betales via callcenter?

 

 • Det er allerede muligt for Flexhandicap-kunderne at bestille deres ture ved at oplyse kundenummer i Callcenteret fremfor CPR-nr., så det kan medlemmerne af Dansk Blindesamfund også.

 

På mødet med dansk Blindesamfund, snakkede vi om muligheden for, at man fra call-centerets side kunne sørge for, at en flextur skulle betales med det betalingskort ved telefonisk henvendelse, som man er tilmeldt handicapordningen med. Det må man ikke af G D P R-mæssige årsager.​​ 

 

 • Vores Data Protection Officer skriver følgende:

 

Et betalingskort er en personlige ting, som kun kortholderen må bruge. Derfor må medarbejdere i callcenteret ikke bestille kørsel med automatisk træk på dankortet for kunder. Heller ikke selvom de er blinde. Der er flere udfordringer:

 

 • Det er ikke efter bogen rent lovgivningsmæssigt

 • Der vil altid være en usikkerhed i forhold til, hvem det er, man har i røret. Det er umuligt for medarbejderen at få det valideret med 100 procent sikkerhed.

 • Der er en risiko for, at det er det forkerte beløb, der hæves

 

 • Minusser ved flextur

  • Det er dyrer end plus bus

  • Det passer sjælden med tog/bus

  • Fleksibilitet er dårlig

 

 

 

Udfordringer for DBS medlemmer

 • Svært at komme rundt, når man bor i fjernområderne

 • Utryghed, når stoppestederne ikke annonceres pga en fejl med lydannonceringen.

 • Utryghed, når de bliver sat af, hvor et stoppested er midlertidlig nedlagt og de bliver sat af ved en grøft. Der ønsker de information fra Kollektiv trafik og eller NT, så de kan informere deres medlemmer, at stoppet er nedlagt i en given tidsperiode eller at stoppet er flyttet. Såldes de kan planlægge deres rejse anderledes.

 • De ønsker en indgang for det hele​​ 

  • Det ligger mindst 5 plus år ude i fremtiden.

 • De ønsker udvendig annoncering ved busserne, således de kan høre hvilken bus der ankommer

  • Specielt er linje 60E og 200 nævnt.

 • De er utrygge over alle de løbehjul, der er rundt om i gademiljøet nu

  • Der oplyses af der er givet lov til 200 løbehjul i Aalborg

 • Cykelstativkampagnen der er kommet flere og der er også kommet et ved Tunnelen ved banen

 

 

Yderligere informationer, der er gavnlige:

 

 • Boulevarden​​  

  • Vejbanen bliver en 1 meter bredere

  • 12 Lufthavn AAU busterminal, der kører en EL bus​​ 

   • Tidsrum 7:00 til 16:00 med halvtimes drift

 • Førerløs bus

  • Den kan medtage 7-8 passager

   • Der mangler lige det sidste OK fra Trafikministeret

   • Den stopper ved stoppestederne

   • 1. operatør vil være i bussen

 • Hvis noget skal testes vil DBS gerne være behjælpelige

  • Der aftales af de modtager et kald inden test udføres

   • Ny station med NT

   • Danmarksgade med NT

   • Annonceres med NT

 • APPS

  • Rejseplan bluetooth skal slåes til

   •  

 

 

Nyt møde

NT indkalder til nyt møde før sommerferien

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 2 december 2019

REFERAT kredsbestyrelsesmøde DBS kreds Aalborg

 

Dato og tid:​​ 2.​​ december 2019​​ kl. 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

 

Til stede var: Frode, Else, Finn, Erik, Gitte, Torben og Henning samt suppleant Ulla og konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Ingen

 

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 4D: Strukturmøde DBS.​​ Nyt punkt 17:​​ Unge gruppen.​​ yt punkt 18:​​ Ledsagerbilletter​​ AKKC. Nyt punkt 19:​​ Aflønning​​ IT.​​ Nyt punkt 20:​​ Eventuelt og bordet rundt.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referat er godkendt​​ som både møde og medlemsreferat. Tillige blev det rundsendte referat fra Medlemsmødet 29 oktober godkendt.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A.​​ Blindes​​ Jul

Frode meddelte at​​ han meget overvejer at stoppe sit​​ arbejde med Blindes jul, på​​ grund af en stor arbejdsbyrde​​ samt at nogen spreder​​ rygter om,​​ at han opfordrer​​ sælgere til at snyde skattevæsnet ved at opfordre dem til at opgive fiktive hjælpere for at undgå at betale skat efter de først 300 solgte blade. Det vil han ikke stå model til. Han har alle sælgeres lister med navne som enhver myndighed kan få ved henvendelse og det er absolut ikke ham som har opdigtet eller fundet disse navne.​​ Men han vender tilbage til næste møde om han fortsætter eller stopper.

Han fortalte også kort at der afholdes fællessalg den 22 december, se medlemsbladet og hjemmeside for yderligere.

Mht. næste års salg så skal der et punkt på,​​ omkring hvor mange blade der skal bestilles,​​ med på næste møde, da der skal bestilles blade allerede 1 februar kan ​​ vi ikke nå at få opgjort ​​ årets salg inden ​​ der skal vurderes hvor mange blade kredsen vil ​​ købe, løsningen kan være at bestyrelsen giver​​ distributør card blanche til at bestille op til fx 24000 blade. Dette vil give distributøren handlefrihed så tidsfristen kan overholdes.

 

B. Ure

2 ure er indkøbt og 1 sættes op på endevæggen i mødelokalet.

 

C. ZoomText ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 

Frode spurgte om nogen kendte til et nyt Zoomtext, han havde hørt fra​​ et medlem at ISH arbejder på det.​​ 

Ingen havde hørt om det.

 

D.​​ ​​ DBS.​​ strukturmøde.

Frode​​ kunne ikke sige meget omkring det. Men der er ved at komme forslag frem.​​ 

Frode har mundkurv på.

 

AD.​​ 05 ​​ ​​​​ Møde Thorkild

Det var en succes og skal gentages, måske til​​ et medlemsmøde.

Det bliver for trangt i lokalerne og for stor arbejdsbyrde for​​ Forsamlingshuset.

 

AD.​​ 06. ​​ Besøg Ulrik

Det var et godt initiativ og​​ rart at møde ham,​​ så han kunne få et nogenlunde indblik i kredsens dagligdag.

Vi kan kun opfordre til fremtidige direktører​​ gør det samme.

 

AD.​​ 07. ​​​​ Gul vest. ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Frode har talt med​​ vedkommende​​ omkring,​​ at bestyrelsen ikke ​​ gør mere ved det.​​ 

 

AD.​​ 08. ​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde​​ NT

Finn har rykket for​​ NT-referat, melding tilbage​​ var,at vi​​ ikke​​ er​​ glemt.​​ 

Tommy:​​ der er 3 lydfyr,​​ som er suspenderet over​​ Hobrovej​​ ude ved Bilka/Skalborg.​​ Dette skal undersøges.

Annette opfordrede til at vi henvender os til kommunen og​​ klager over skiltene​​ med videre i de 2 gågader

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Generalforsamling: AKKC er​​ forudbestilt.​​ 

Bowling: er sat i blad Finn er tovholder med pris for mad og Bowl 164 kr.​​ Deltager-​​ og ledsager pris 100 pr stk.​​ inkl. en genstand.​​ Kørsel efter gældende regler.

 

AD.​​ 10.​​ ​​ Klub i Rebild​​ 

Der var 6​​ i dag.​​ Hele 2020 er forud​​ booket. Forårets​​ møder slutter i​​ maj,​​ og ​​ genopstart​​ i​​ september.

​​ 

AD.​​ 11.​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ 

Vi​​ prøver at sætte noget i bladet.​​ Henning laver et oplæg​​ og sender til redaktionen.

 

AD.​​ 12.​​ ​​ Økonomi ved Henning

AOF​​ husleje 48.000,00​​ kr ind. Arv 20000 kr​​ ind.​​ 

Undervisning:​​ kun 2 mangler at betale​​ for efterårssæsonen. ​​ 

Salget af Blindes​​ Jul: Allerede nu er det udgiftsneutralt.

 

AD.​​ 13. ​​​​ Kørsel ​​ 

Opgaven udsættes til efter KGF​​ april 2020

 

AD.​​ 14. ​​​​ Brandmateriel​​ se kopier

Beredskabsstyrelsens tilbud bruges med 4 røgalarmer.

Se tilbud​​ umiddelbart herunder.

Hermed tilbud på eftersyn af slukningsudstyr ved Dansk Blindesamfund, Vesterbro 62 A i Aalborg

 

Årligt eftersyn på 1 slangevinde, inkl. kørsel                                                         ​​ 325,00

                                                                                                                                                ​​ 

Slangevinde skal trykprøves hvert femte år, pris:                                                ​​ 350,00

 

Ved eftersyn og trykprøvninger faktureres reparationer og reservedele separat.

 

Første trykprøvning af slangevinde skal ud føres straks (2019)

Såfremt der ønskes en serviceaftale hos NOBR, vil NOBR automatisk udføre serviceeftersyn hvert år.

 

Trådløse og serieforbundne røgalarmer kan leveres til kr.​​ 410,-​​ pr. enhed, inkl. montering

Årligt eftersyn på røgalarmer udføres til kr.​​ 65,00​​ pr. enhed inkl. udskiftning af 9V batteri.

 

 

Alle priser er 2019 priser, ekskl. moms.

 

 

Venlig hilsen​​ 


Poul Vestergaard Larsen

Teamleder

Serviceafdelingen

 

pvl@nobr.dk​​ 
Tlf.​​ 
+45 72 29 20 44

 

AD.​​ 15. Medlemsmøde 29.​​ oktober

Henning sender lige faktura​​ beløb fra AKKC til bestyrelsen, samt pris for​​ medlemsmøde 3F 2018 og KGF i Vejgaard hallen 2019.​​ Punkt priser til medlemsmøde på næste møde.

For at afklare om KGF skal​​ være i AKKC.

 

AD.​​ 16.​​ Generalforsamling 2020

Thorkild repræsenterer hovedforeningen den 18 april 2020 kl. 10.

Aktivitetsudvalget går videre herfra​​ jf.​​ de oplysninger som Henning fremsender omkring priser.

 

AD.​​ 17. ​​ Ungegruppen

Ungegruppeudvalget orienterede kort.​​ Der skal være en drink/cocktail​​ aften​​ i​​ marts måned, og ​​ noget adventure tamtam i juni. En god ide at sende en skriftlig invitation ud pr brev.

Gruppen vender tilbage når der skal et punkt med igen.

 

AD.​​ 18 Ledsagerbilletter i AKKC.

Hvordan kan ​​ vi​​ få bedre bestillingsforhold og kan ​​ nå at bestille ​​ ledsagerbilletter inden der er udsolgt. Der laves en skriftlig henvendelse ​​ til direktøren Nikolaj Holm omkring vores problem​​ 

Frode forfatter og Henning laver korrektur.

 

19 Honorar IT ansvarlig.

Der​​ Bevilges samme honorar som til undervisningsleder og kørselsleder.

 

AD.​​ 20​​ Eventuelt​​ og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 12 december 2019.

Referat fra kredsgeneralforsamling 2019

REFERAT

Kredsgeneralforsamling DBS Aalborg

Dato og tid: lørdag den​​ 4. maj, klokken 10:00 til 15:30.

 

Lokation:​​ Vejgaard hallen,​​ 9000​​ Aalborg

 

Tilstede fra​​ bestyrelsen​​ var: Frode Fich,​​ Else Aaved, Henning Elholm,​​ Finn Bjørn,​​ Gitte Micheelsen​​ og Torben Frederiksen.

 

Afbud fra:​​ ingen.

 

Repræsentant fra hovedforeningen: Næstformand John Heilbrunn.

 

Antal​​ ​​ stemmeberettigede: 34.

AD.​​ 1. Mødet åbnes

Frode bød velkommen og der​​ blev foretaget​​ navneopråb i​​ alt 34​​ stemmeberettigede, derefter oplæste Henning Elholm navne på de som var døde i det forgangne år som desværre var i alt 48.

 

AD.​​ 2. Valg af stemmetællere og dirigent

Der blev foretaget valg af stemmetællere, Tommy, Anni​​ og Anders blev valgt. John Heilbrunn blev valgt som dirigent.

 

AD.​​ 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev​​ oplæst og​​ godkendt​​ uden ændringer.

 

AD.​​ 4. Kredsformandens beretning

Frode startede med at konstatere at vi nu er nede på​​ cirka​​ 460 medlemmer.​​ 

Derefter kom​​ Frode​​ ind på​​ Kredsnyt cd som han meget gerne vil have medlemmernes mening omkring. Skal vi fortsat lave den eller er den blevet overflødig da man kan få samme information via mail og hjemmeside,​​ samtidig opfordrede​​ han​​ igen medlemmerne​​ til​​ at huske​​ at læse kredsstoffet i medlemsbladet for​​ at få​​ information om hvad der sker i kredsen.

Han gjorde​​ derefter opmærksom​​ på synslinjen, som er for alle, også medlemmer og pårørende.

Tilgængelighedsudvalget har​​ haft møder med NT​​ og Aalborg​​ Kommune​​ omkring projektet​​ med den nye plus​​ bus linje og det ser heldigvis ud til at der​​ er​​ tænkt god tilgængelighed ind i projektet.

Han opfordrede også medlemmerne til at komme​​ med ønsker​​ og forslag til aktivitetsudvalget som meget gerne vil have input, herefter gav​​ han kort​​ ordet til​​ Gitte​​ Micheelsen og​​ Else Aaved som fortalte lidt​​ omkring kommende ture​​ og arrangementer.

Frode roste​​ også Gitte og Annette for deres arbejde med forsamlingshuset som har været en succes i denne sæson og opfordrede flere til at tilmelde sig.

Han kom​​ også med en​​ opfordring på​​ tandemklubbens vegne som stadig mangler piloter og​​ alle måtte​​ meget gerne være med til​​ at finde​​ nogen som kunne tænke sig at få noget god motion og samtidig hjælpe andre.

Frode fortalte​​ at han har valgt at træde tilbage som formand for ejerforeningen men stadig sidder i bestyrelsen og han har et godt samarbejde med den nye formand, og det ser nu​​ ud​​ til at vores smertens barn elevatoren endelig bliver hovedrenoveret. Dette sker ultimo september.

Med hensyn til DH arbejdet ser det endelig ud til at vi nu er repræsenteret i alle kredsens DH afdelinger, så nu er alle kommuner dækket ind. Bestyrelsen har i forbindelse​​ med DH arbejdet​​ haft 2 med på tilgængelighedskursus i Vrå omkring det nye​​ byggereglement kaldet​​ BR18.​​ 

Frode beklagede det​​ sidste medlemsmøde i​​ kælderen hos​​ 3F(hvor der var lidt trange forhold samt at der var lidt problemer med adgangsforholdene og en elevator som ikke virkede).​​ Dette​​ vil ikke gentage sig.​​ ** kan der ikke stå, hvad problemet var? **​​ 

Der har​​ også været​​ arbejdet på at få en klub i Rebild kommune op at stå, dette ​​ ​​​​ ser nu endeligt ud til at lykkes og​​ den vil​​ få tilholdssted i Stukhuset i Støvring, nærmere information kommer i medlemsblad og på hjemmesiden.

Kredsen har igen i år været så heldig at modtage paragraf 18 midler fra Aalborg kommune og vi fik​​ 80000 kroner​​ og kredsen har også modtaget​​ 60000 fra​​ Ulla​​ og Helge Skovs legat.

Der var i år en del som deltog i DBS landsmødet og​​ det syntes​​ Frode var godt​​ og selve​​ landsmødet​​ med foredrag om øjensygdomme og genmanipulation​​ samt arrangementet​​ inden​​ om​​ hjælpemiddel​​ præsentationer havde​​ været meget interessant, og alle som er aktive i kredsen i form af klubarbejde bestyrelse mm, kan deltage og vil få dækket deltagergebyret, alle andre kan også deltage og vil få betalt halvdelen.

Med hensyn til undervisning som Else Aaved overtog efter Sussanne så er der en del hold som fortsætter sommeren over.​​ ​​ har man​​ ikke de store planer for​​ sommeren har​​ man mulighed for at​​ deltage på​​ et af de hold.

Frode opfordrede til at man​​ i tilfælde af der er problemer​​ eller​​ mangler på​​ Vesterbro 62A​​ så skal man ikke​​ tage fat i​​ konsulenter eller​​ undervisere.​​ Men kontakte​​ Frode som så vil tage sig af det.

Er der nogen af kredsens medlemmer som har vanskeligheder med at  ​​​​ få ansøgt hovedforeningen om legater så er konsulenter og​​ bestyrelse gerne​​ behjælpelig og både konsulenter og bestyrelse​​ har tavshedspligt.

Derefter kom han kort ind​​ på den​​ artikel som har været i Nordjyske​​ Stiftstidende om​​ en ensom blind mand som savner kontakt til andre. Både Frode og Tommy som er hans konsulent har kontakt til ham og tager sig af sagen.

Frode​​ fortalte også​​ kort omkring CVR nummer problematikken,​​ hvor​​ (hovedforeningen) slettes​​ ** hovedbestyrelsen har besluttet, at der skulle iværksættes **​​ har sat et udvalg i gang med​​ at undersøge hvordan vi​​ kan lave en​​ struktur med​​ kun et CVR​​ nummer som​​ vil bevirke at alle kredsens midler vil tilfalde hovedkontoret som derefter​​ skal udstikke​​ en fuldmagt til kredsbestyrelsen så den kan råde over​​ midlerne og​​ håber at John kommer nærmere ind på det i sin beretning.

Til​​ sidst takkede​​ Frode den siddende​​ bestyrelse for​​ et godt​​ og eksemplarisk samarbejde.​​ 

John​​ Heilbrunn​​ satte derefter beretningen til kommentering.

Bent Petersen​​ spørger:​​  ​​​​ Kan man få en pjece omkring synslinjen​​ som man kan dele ud af.

Gitte​​ Micheelsen svarede:​​ synslinjen er for både nyblinde og medlemmer af DBS, Frode har nogle pjecer​​ som man kan få.

Jytte P​​ spørger: ​​​​ mener ikke at man overfalder Annette​​ når hun påpeger​​ der mangler​​ et eller andet på Vesterbro.

Bestyrelsen​​ svarede der​​ følges op​​ på det.

Ib Andersen​​ spørger: ​​ Er det kun​​ busser​​ og​​ lydfyr​​ som tilgængelighedsudvalget beskæftiger sig med.

Finn Bjørn​​ svarede:​​ Nej det er ikke kun busser og lydfyr, alt vedrørende tilgængelighed kan bringes i spil.

Jytte​​ N​​ bemærkede:​​ jeg​​ har​​ kontaktet teknisk​​ forvaltning​​ omkring byens mange dårlig​​ fortove​​ og kantstene​​ uden det​​ ser ud til at have hjulpet. Samtidig​​ har hun​​ påpeget at der er dårlig snerydning ved busstoppestederne.

Gitte Micheelsen​​ svarede: At man meget​​ gerne må​​ deltage i kredsens tilgængelighedsforum som netop er lavet for​​ at man​​ kan komme​​ og fortælle om eventuelle tilgængelighedsproblemer i ens lokale område, næste møde er den 24 juni på Vesterbro.

Jytte P​​ spørger: hvor mange skal​​ der​​ være på hold til undervisning.

Frode​​ svarede:​​ kom og deltag i​​ (tilgængelighedsforum)​​ TGF.​​ ** ved alle hvad TGF er? **​​ ​​ Og​​ Med hensyn til​​ undervisningshold​​ så er det mindst 3 helst​​ ​​ 4​​ på hvert​​ hold.

John Heilbrunn bemærkede: ​​ foredrag omkring genmanipulation var på selve mødet​​ og samtidig​​ foreslog John at CVR problematikken gemmes​​ til punktet beretning​​ fra landsforeningen​​ og at man gemte sine eventuelle spørgsmål dertil.

 

Der var ikke flere spørgsmål​​ og beretningen​​ blev sat til godkendelse og der var enstemmig godkendelse.

 

AD.​​ ​​ 5. Kredskassererens beretning.​​ 

Henning gennemgik årsberetningen, den kan findes på vores hjemmeside hvis nogen skulle have lyst til at læse den.

Kredsen har aktiver for i alt 6118000,00 kr.

 

Der var følgende spørgsmål til kredskasserens regnskabsaflæggelse:

 

Jytte P spørger: hvad dækker​​ posterne fester​​ og julefest over da der ikke har været sådanne.

 

Kredskasseren svarede: Det er fordi kontoplanen lyder sådan og i dette​​ tilfælde drejer​​ det sig blandt andet om arrangementerne:​​ Spis i mørke,​​ miniferie, foredrag med Søren Holmgren og filmen om Arne Christensen i Biffen.

 

Der var ikke flere spørgsmål og regnskabet blev​​ derefter godkendt​​ enstemmigt.

 

AD.​​ 6. Forslag:

6A. Lokale forslag​​ 

Ingen​​ forslag.

 

6B. Forslag fra landsforeningen

Ingen forslag.

 

AD.​​ 7. Valg.

7A. Valg af kredsformand. ​​ (Frode Fich ønsker genvalg).

Frode blev genvalgt​​ enstemmigt​​ uden modkandidat.

 

7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer​​ 

For 1 år,​​ 1 medlem​​ da Steffen Winther har trukket sig fra bestyrelsen.

For 2 år.​​ 2​​ medlemmer, afgående​​ er Else Klarborg Aaved og Torben Gjering Frederiksen (begge ønsker genvalg).​​ 

 

Opstillet var Else Aaved, Torben Frederiksen og Erik B Hansen.

Der stemmes på 2​​ kandidater.

Valg endte således:

For​​ 1 år​​ 7 stemmer​​ Erik B​​ Hansen.

For​​ 2 år:​​ 25​​ stemmer​​ Else​​ Aaved og​​ 21​​ stemmer til​​ Torben​​ Frederiksen

 

7C​​ Valg​​ af 3​​ suppleanter.

Der var kun​​ Ulla Sørensen​​ opstillet og hun blev derfor valgt til 1.​​ suppleant.

 

AD.​​ 8. Beretning fra landsforeningen​​ ved​​ næstformand​​ John​​ Heilbrunn.

John startede med at berette om den nu vedtagne flexhandicapkørsel. Generelt set er det en stor succes på trods af at enkelte kommuner har været sløje​​ til at​​ få det implementeret.​​ Der holdes øje med ordningen​​ og den​​ forbedres​​ løbende​​ i forhold til kortbetaling​​ bestilling via​​ app og hjemmeside osv.

Der er​​ besluttet at​​ indføre 4 årig forsøgsordning i forhold​​ til ledsagerordning​​ efter man er fyldt 67 år og får et synshandicap. Den er ikke klar endnu​​ men der arbejdes på sagen.

Med hensyn til medieforliget,​​ så er den oprindelige 4 årige​​ forsøgsperiode med 10​​ millioner målrettet tilgængelighed​​ for​​ blinde ændret til en​​ permanent​​ ordning​​ Dette fordi vi ikke længere skal betale licens​​ særskilt​​ men i​​ stedet​​ over skatten. Blinde har derfor ingen licensnedsættelse længere.

Nota​​ bliver den som​​ skal udmønte​​ ordningen da Nota​​ ligger under kulturministeriet.​​ ​​ I​​ øjeblikket ligger de ønsker man er kommet frem til.​​ Til​​ godkendelse i kulturministeriet.

Men hvad skal de penge så bruges til. Det skal være​​ (et apparat​​ slettes)​​ **en platform, som alle synshandicappede kan tilgå uanset, hvilket apparat de måtte have, fx computer, daisy-afspiller, mobiltelefon).Som udgangspunkt skal platformen vær det sted, hvor alle lokale lydaviser ligger og kan flyttes automatisk ned i brugernes apparatur til at blive afspillet. Ikke bare de lokale lydaviser, men også på sigt landsdækkende aviser skulle kunne findes på denne platform. ​​ **​​ og​​ som skal være brugbart​​ for​​ ​​ alle.​​ (Håbet er at det​​ også kan​​ bruges til at få lagt sine​​ lydbøger ind​​ på efter​​ man har​​ bestilt dem hos nota da der på​​ sigt ikke​​ længere vil​​ være produktion​​ af cd’er ​​ hele slettes).

Samtidig arbejdes der på en forbedret dansk talesyntese. Podcasts kunne også være​​ en mulighed​​ for​​ at formidle information til synshandicappede.

Til sidst​​ skal Notas​​ app forbedres.

Synstolkning af biograffilm er​​ også med inde​​ i billedet. Der er nu bevilget flere penge til at få flere film synstolket.

Det ser nu også endeligt ud til at der sker noget i forhold til TV2 og synstolkning​​ samt oplæsning​​ af undertekster.

 

Her blev der en kort pause og mulighed for at stille spørgsmål​​ til det​​ fremlagte.

Torben​​ spørger: ​​ hvad med synstolkning af udenlandske film, og hvor langt er man med​​ synstolkning og​​ tilgængeligheden på​​ tv2 play app

John H svarede: ​​ der kommer ikke dansk synstolkning for indeværende, men han vil undersøge omkring om muligheden for​​ flere synstolkede​​ udenlandske film​​ som​​ så vil kræve man er god til det sprog som filmen nu engang er lavet på. Med hensyn til TV2 play så er der nu mulighed for døve at følge med og der arbejdes på at  ​​​​ få synstolkningen med også. John vil​​ tage med​​ videre,​​ at app’en​​ ikke er særligt tilgængelig for blinde som bruger Voice Over.

Bent​​ Petersen​​ spørger:​​ hvad​​ med talesyntese​​ i forhold til ​​ e-bøger, de er tit ret ringe til at udtale ord korrekt.

John H svarede: Håbet er at arbejdet med den nye talesyntese vil kunne​​ løse disse​​ uheldige og​​ irriterende​​ fejl.

Tommy Simonsen​​ spørger: ​​ ​​ hvorfor skal man​​ betale​​ halv pris for ledsager og​​ at det ikke​​ længere er​​ gratis at have en ledsager med.

Bent Petersen​​ svarede: Gratis ledsager er kun i tilfælde af man har brug for​​ assistance under​​ selve kørslen.

John H​​ bemærkede: jeg vil også tage​​ det med​​ så det bliver ensrettet​​ regler for alle trafikselskaber.

Ib​​ Andersen​​ bemærkede:​​ jeg​​ betaler ikke for ledsager.

Tinna Andersen​​ spørger: en fra skindsyningsholdet kan få sin ledsager betalt, så der må være flere ordninger.

Henning Elholm Svare: det må bero på misforståelse, det er kun medlemmer som kan​​ få betalt​​ kørslen minus 20 kroner. Og der betales ikke for ledsager.

John H bemærker: det kan i lige afklare indbyrdes.

Erik Dam​​ bemærker:​​ Ved bestilling​​ Almindelig Taxa husk at fortælle man er medlem af DBS så for man10 procent.

Bent Petersen​​ spørger:​​ Det er ikke muligt for blinde at bruge NTs plustur da den kun kan​​ bestilles via​​ rejseplanen.

Torben​​ Svarede: nT er ved​​ at evaluere​​ ordningen​​ og vores​​ spørgsmål til dem om netop dette har gjort dem opmærksom på​​ at synshandicappede​​ kunne få gavn af den, vi vil følge op på vores henvendelse.

Irma spørger: hvorfor kan nogen få penge​​ tilbage når​​ de aflevere​​ taxakvitteringen til​​ Dansk Blindesamfund.

Frode svarede: Det er altså​​ kun til​​ arrangementer og​​ undervisning man​​ kan få kredstilskud i form af refundering af beløbet udover 20 kr.

Torben Spørger: hvem bestemmer kilometertaksten​​ for handicapkørslen​​ da der er stor forskel på landsplan fra 2,7  ​​​​ og op til NTs 4 kr.​​ pr kilometer.

John​​ svarede:​​ jeg undersøger​​ det.

 

Der var​​ ikke yderligere spørgsmål​​ til det​​ netop fremlagte.

John kom derefter ind på CVR nummerproblematikken i forhold til at der​​ nu er​​ sat en arbejdsgruppe i gang med at​​ undersøge om​​ der​​ skal skiftes​​ til et​​ centralt CVR nummer og alle​​ (21​​ rettes til 20)​​ ​​ ** 20 **​​ kredse så​​ ikke længere skal have eget cvr​​ nummer men​​ derimod p​​ nummer så​​ foreningen bliver​​ en samlet juridisk enhed.

Der​​ er kun foretaget​​ en principiel tilslutning​​ til den​​ konkrete advokatundersøgelse​​ og der vil​​ ikke blive tale om at hovedkontoret​​ vil overtage de enkeltes økonomi og umyndiggøre kredsbestyrelsen.

Arbejdsgruppen​​ skal komme​​ med sin indstilling​​ på HB mødet i juni.

John bemærkede​​ at hvis​​ man kunne huske da​​ hovedforeningen havde økonomiske problemer blev​​ der heller​​ ikke afkrævet penge fra de enkelte kredse.

John kan​​ ikke forstå​​ den mistillid​​ som er kommet frem​​ og det​​ vil jo ingen mening give ​​ hvis hovedforeningen​​ beslaglagde midler fra de enkelte kredse og det er absolut ikke hovedforeningens​​ tanke at umyndiggøre kredsene.

 

Følgende spørgsmål var til ovenstående.

Henning​​ Elholm​​ spørger:  ​​​​ ​​ Er det ikke korrekt at det så vil være hovedforeningen som har ejerskabet over fx kreds Aalborgs midler og til enhver tid kan tilbagekalde en fuldmagt.

Frode​​ bemærker​​ beklagede at han​​ havde​​ misforstået det med indstillingen og en fuldmagt til egne midler kan tilbagetrækkes, og han lovede at kommer det til afstemning i HB vil han absolut stemme imod.

John​​ H​​ svarede: ​​ man kunne jo​​ Overveje at lave en slags sikkerhedsventil for at sikre fuldmagtshaver​​ og at​​ hovedforeningen ikke​​ uden fx kredsbestyrelsens godkendelse​​ kan fratage den​​ fuldmagt​​ som er givet. Dette​​ vil kunne løse​​ problemet med frygten for​​ at man​​ føler at der er fare for at man får​​ frataget sine​​ midler. Han​​ understregede igen at han ikke forstår​​ den mistillid​​ som er kommet frem.

Erik B​​ Hansen. ​​ Spørger: ​​ hvorfor skal der ændres, er det eget ønske fra foreningen eller er det et lovkrav.

John​​ H svarede:​​ undersøgelsen​​ er​​ iværksat​​ fordi​​ vores​​ revisorer sagde der var et behov for at få​​ kigget det​​ efter og ja det er DBS som har bestilt undersøgelsen​​ pga.​​ blandt​​ andet hvidvaskningsregler​​ med videre. Som John opfatter det er det ikke et​​ egentligt lovkrav.

Tinna​​ Andersen:​​ ​​ hvad med Blindes jul​​ hvad sker der​​ med de penge​​ som hidtil​​ er gået​​ direkte til kredsen.

John H svarede:​​ Disse​​ penge fra​​ salg af​​ blindes jul​​ vil altid tilgå de enkelte kredse.

Gitte​​ N​​ spørger: ​​ er det sådan at pengene fra alle kredse skal fordeles ligeligt.

John H svarede:​​ Det bliver et formelt ejerskab, men tanken er​​ at kredsene​​ skal forvalte og administrere egne midler som hidtil.

Jytte P: hvorfor skal der flyttes penge til​​ København​​ og​​ at​​ vi skal søge om vores egne penge.

John svarede: det skal i heller ikke.

Bent Petersen spørger: der​​ er​​ ikke vedtaget​​ noget endnu er​​ det korrekt​​ og skal ​​​​ hovedbestyrelsen​​ beslutte​​ i den sidste ende.

John svarede: Det bliver HB som beslutter det i den sidste ende. Og de penge som man sparer på fx kredsens revisor går heller​​ ikke​​ til hovedforeningen​​ det​​ bliver blot​​ ekstra​​ penge til​​ gavn for medlemmerne​​ i kredsen.

Finn Bjørn​​ spørger: ​​ hvorfor​​ er det​​ ikke​​ udlagt​​ i medlemsbladet, bliver det ene og alene​​ hovedbestyrelsen​​ der beslutter, eller​​ kan det​​ blive til afstemning. ​​ Har man bestilt og fået ønsket undersøgelse​​ med det resultat som man ville have​​ på forhånd.​​ Han mener også at det skal​​ ud​​ på kredsenes​​ generalforsamlinger og at kredsenes medlemmer vil være  ​​​​ de rette til at bestemme hvad der skal ske.

 

John​​ H​​ svarede. Det er fordi udvalget ikke er færdigt.​​ Det er HB som er foreningens øverste myndighed og​​ derfor den​​ mest kompetente til det fremfor foreningens medlemmer som jo har valgt formand hovedbestyrelse​​ osv.​​ til netop et sådan arbejde.

Erik​​ Hansen bemærkede: ​​ Mener ikke han​​ fik​​ svar ​​​​ 

Ib Andersen​​ spørger: ​​ sidder du i både​​ hovedbestyrelsen og​​ forretningsudvalget.

John. Nej Fu medlemmer må ikke sidde i HB.

Gitte​​ Micheelsen​​ spørger: hvad​​ nu hvis nu​​ hovedbestyrelsen​​ ikke bestemmer sig for at​​ vedtage CVR​​ nummer ændringen hvad så?

John​​ H: ​​ Kan ikke pt svare på det.

Frode bemærkede: Det kan vel ikke være meningen​​ at vi​​ ikke​​ kan afholde​​ et medlemsmøde og spørge vores medlemmer om deres mening​​ samt at​​ er der en grund til at referaterne fra udvalgene er holdt hemmelige.

John​​ H​​ svarede: Nej det er bestemt ikke hans mening at afholde nogen fra at​​ afholde medlemsmøder​​ omkring emnet, han​​ mente blot​​ at det ikke​​ skulle til​​ afstemning på landsplan.​​ Med hensyn til referater så kan man altid henvende sig til hovedkontoret for at​​ få referater.

 

Det besluttedes herefter​​ at emnet​​ var uddebatteret.

John gik derefter over til rehabilitetsindsatsen som  ​​​​ forsøges at​​ gøre til​​ en automatisk igangsættelse når man får et synshandicap så der kommer en decideret plan for den enkelte.​​ ​​ Såsom​​ Flere ​​ nyblindekurser, familiekurser, jobkurser, flyt hjemmefrakurser og også lokale kurser.

Der bliver blandt​​ andet også​​ lavet nye motionsfaciliteter på FSC samt ​​ en​​ mobilitybane​​ så nyblinde kan træne​​ i at færdes ude​​ et sikkert sted.

Derudover bliver​​ FSC​​ 30 år i år, i august bliver der markering,​​ med første spadestik til​​ renovering af svømmefaciliteterne. ​​​​ Der vil også​​ blive lavet​​ svævebaner til de legesyge og andre motionstiltag.

Hovedforeningen​​ kom ​​ ud med et overskud i 2018 i omegnen af 9 – 10 millioner.

Der er​​ oprettet synsalliancen som​​ er en samling​​ af diagnoseforeninger​​ som er rundt om i landet. De bliver​​ samlet et​​ par gange om året for at udveksle synspunkter og forsøge at finde ud​​ af hvilke​​ øjensygdomme​​ osv.​​ der​​ skal forskes​​ i.​​ samt at knytte dem tættere til vores forening.

Direktør​​ **Rasmus Grue Christensen *(Groove​​ slettes)​​ skal til​​ ** Dignity, tidligere **​​ center for torturofre og der skal derfor til august ansættes ny direktør.

HB har også​​ behandlet en​​ kommende​​ Strategi i forhold​​ til udenlandske​​ organisationer. Vil​​ gerne øge​​ den​​ humanitære indsats i forhold til synshandicappede flygtninge i deres område. Samt​​ styrke andre​​ blindeorganisationer​​ i deres​​ arbejde i forhold til deres lands myndigheder.

 

**John nævnte endelig Synslinjen, som nu er blevet gjort landsdækkende og netop er begyndt sit arbejde bl.a. på Øjenafdelingen i aalborg. Den kørte først i en prøveperiode i Aarhus og mange personer, som netop har fået konstateret alvorlig synsnedsættelse og pårørende har haft stor glæde af at tale med de trænede samtalepartnere, som alle selv er synshandicappede. **

 

Der var ikke spørgsmål​​ til det​​ sidst fremlagte, John afsluttede​​ derfor sin​​ beretning og gik videre til​​ eventuelt.

 

AD.​​ 9. Eventuelt.

Bent P spørger: Hvorfor må DH ikke søge paragraf​​ 18​​ midler ind til DBS kredsen.

John​​ H​​ svarede: Jeg mener at det er DBS kredsen som​​ søger hjem​​ til alle kredsens kommuner. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

John​​ H​​ svarede: Det må vi undersøge.

Erik Dam​​ bemærkede:​​ det​​ er ret​​ træls at der tit ikke er stoppestedannoncering i bussen

John​​ H​​ svarede: Det​​ må kredsen​​ tage hånd om.

Tinna Andersen​​ spørger: ​​ Der er meget mangelfuld​​ brandslukningsudstyr på​​ Vesterbro 62A, hvad vil man gøre ved det.

Frode svarede: der er indhentet tilbud på brandslukningsmateriel, så tager vi den derfra, han var ikke klar over at det stod så trist til.

 

Der​​ var ikke​​ mere til eventuelt.

 

Frode sluttede af med at takke John for hans deltagelse.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 13. maj 2019

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 september 2018

Referat kredsbestyrelsesmøde

Dato og Tid: 3 september kl. 16.
Lokation: Vesterbro 62 a 9000 Aalborg

Til Stede var : Frode, Else, Finn, Gitte, Steffen, Henning, Torben, Maj-Lis og konsulenterne Anette og Tommy.

Afbud fra: ingen.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 21 Dataforordningen (GDPR)
Nyt punkt 22 undervisning. Nyt punkt 23 eventuelt og bordet rundt.
Herefter blev den nye dagsorden godkendt.

AD 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet blev godkendt som værende både møde og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer

04A. Ejerforeningen
Intet nyt omkring fordelingsnøglen.

04B. Struktur i DBS
Strukturudvalgsmøde, Frode kan desværre ikke deltage.

AD 05 Aktivitetsudvalget.
Der er besluttet at lave en fælles tilmelding@dbsaalborg.dk for at ensarte tilmelding til diverse arrangementer, aktivitetsudvalget styrer mailadressen og holder øje med indkommende mails. Torben Kan bistå med eventuelt oprettelse i mailklient.

05A. Medlemsmøde efteråret
Pris 125 kr for Stjerneskud eller pariserbøf. Øl vand købes hos 3F, Vin sørger Henning for. Gitte aftaler med Frode mht personale og kaffe og service.
Blad deadline til Steffen 7 september kl 12. Underholdning bliver Sundance. Tilmeldingsfrist cirka 1 uge før arrangementet.
Husk at sørge for mikrofonanlæg er klar (Frode )

05B. Søren Holmgren.
Intet at bemærke.

05C. Tur Hanstholm.
Der er cirka 32 deltagere.

AD 06. Inklusion se kopi Annette
25 september, kl 13 – 18. Frode og finn deltager
Maj-Lis overvejer og vender tilbage til Frode.

AD 08. Klub i Rebild
Frode snakker med lars Peter, og Maj-Lis snakker med ””Støvring.
Henning laver et udkast til vores medlemmer som kan være mulige brugere, og koordinerer med Tommy.
Kommer klubben op at stå, flyttes Fjellerad holdet dertil.

AD 09. Økonomi ved Henning
Det ser stadig fornuftigt ud, budget overholdes til den gode side.

AD 10. Miniferien.
Det var en rigtig god tur.

AD 11. Bladet
Der skal gøres opmærksom på der deadline for stof til kredsens spalte i medlemsbladet fredag kl 12:00 til bladet der af deadline den følgende Tirsdag. Alle deadlines kan ses på vores hjemmeside i årskalenderen. Stof der kommer senere end dette tidspunkt kommer ikke med.
Steffen sætter en notits herom i bladet underskrevet bestyrelsen.
Med hensyn til korrekturlæsning af stoffet så sender Steffen det til bestyrelsen så de har mandagen til at rette eventuelle fejl og melder det tilbage til Steffen, brug gerne svar alle funktionen så alle ved vad der bliver ønsket rettet.

AD 12. Forsamlingshuset
Underholdning er på plads. (Gitte og Annette). Henvendelse vedrørende besøg af Hjælpemiddelkufferten så er det en god ide at se om hun kan komme til forsamlingshuset.

AD 13. Kredsnyt CD
Torben Kan kontaktes hvis nogen har problemer med den udsendte kredsnyt cd.
Der lægges lydfiler ud på vores hjemmeside på forsiden til download.

AD 14. Tilgængelighedsudvalg.
14A. Lydfyr og stoppesteder.
Intet nyt.

AD 15. Tilgængelighedsforum Møde Vesterbro 13 august 2018. Forummet vil gerne have at bestyrelsen tager op med NT at det er blevet ret uhensigtsmæssigt med rækkefølgen af busserne på vesterbro stoppestedet.
Der skal også kikkes på forholdene i Hobro, der er et ønske om at tilgængelighedsudvalg/bestyrelse laver en tur til Byen for at se med selvsyn.
Forummet er først ved at finde sin arbejdsform og holder møde igen 19 november kl. 16.
Referat fra mødet er tilgængeligt for Tilgængelighedsudvalget og bestyrelsen.

AD 16. Møde Fredericia efteråret
Intet møde i Fredericia, der afholdes seminardag i Aalborg fredag 18 Januar 2019 10 – 18, Finn er tovholder på at samle ind til program.
Alle bedes til næste møde at meddele om de kan deltage den dato.

AD 17. Dagrenovation – Aalborg Kommune
Frode kontakter Aalborg forsyning for at få en foreløbig afklaring på om det med Molokker kommer til at påvirke vores affaldsstation om vi kan risikerer at skulle et andet sted hen med affaldet.

AD 18. DGI Annette
David Møller som er idrætskonsulent hos DGI vil gerne holde møde med os for at få flere synshandicappede ud og dyrke motion. Annette laver aftale med ham måske allerede nu på mandag kl. 14 ellers en anden dag.
Finn, Else, Gitte og Torben vil gerne deltage, Annette spørger også Ulla (suppleant) for at høre om hun vil være med.

AD 19. Massage – kopi er mail er sendt
Onsdag, 14 eller 21 november kan lokaler udlånes.
Frode kontakter IBOS.

AD 20,. Køb af Fakta
Henvendelse fra Lykkebo om byt af lokaler med vores nuværende og så fakta, men da det viser sig at det drejer sig om udlejning , så er det ikke relevant. For nuværende

AD 21. Dataforordningen GDPR.
Der skal kigges på gamle dokumenter som ligger her i lokalerne.
Det skal indskærpes at der ABSOLUT ikke må sendes cpr numre med usikker mail eller på anden vis op bevares usikkert, det vil sige elektroniske medier så som USB keys skal krypteres og kodeordsbeskyttes. Har man CPR numre på sin pc skal den også krypteres.
Det indskærpes at de som har en @blind.dk mail skal bruge den i forbindelse med personfølsomme oplysninger.
Henning kontakter hovedkontoret omkring hvordan vores undervisningsleder skal kunne arbejde sammen med fx AOF i forhold til personoplysninger

AD 22 Undervisning.
Den tilsendte liste blev gennemgået og flere af emnerne lyder interessante, men kan ikke iværksættes da de allerede skal starte nu, et par af weekendkurserne skal vi tage stilling til på næste møde.

AD 22 Eventuelt og bordet rundt
Frode opfordrede igen alle til at finde sælgere til Blindes jul, og der skal et stykke i bladet om der er nogen der kan stå og sælge ved centrale steder fxSalling, Kvickly vestbyen eler andre.
Torben har iværksat opgradering af pc’erne i edb lokalet så de er klar til undervisningsstart.
Annette fortalte at der er lavet en intern ombudsmandsordning i foreningen.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 4 september 2018