Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18. oktober 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 18. oktober 2021, klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Bruno, Tina, Carsten, Gitte, Ulla og suppleanterne Stein Erik og Palle samt konsulent Annette.

Afbud fra: Tommy, Jesper og Søren.

1. Mødet åbnes

>h2<<>1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 20. september 2021

Referatet blev enstemmigt godkendt som værende møde- og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Køkken – udskift af inventar mv TLA, AWI og US.(bila)

Der indkøbes nye glas, krus, lille og store tallerkener. Dybe tallerkener der beholder vi dem vi har. Der er indkøbt nye gryder, pande, ilfast fad, grydeskeer, ostehøvle. Begge kaffemaskiner og kogekedlen udskiftes, vi har den ene kaffemaskine i depotet. pris for ny kaffemaskine cirka 1500 og kogekedel koster cirka 400 kr.
Der indkøbes også nyt bestik.
Budgettet for det hele er max 15000,00 kr.
Opvaskemaskine skal findes, købes og installeres. Ulla hjælper med at finde model og pris.

Bruno undersøger hos Blæksprutten om de har vaskeservice ifh. til klude og viskestykker (hver 3 uge), og til hvilken pris.

4.2 Ejerforeningssag – underskrives? TGF (bilag)

Konklusion: enstemmigt vedtaget at Bruno og Torben underskriver fuldmagter mv så tinglysningssagen kan gøres færdig.

4.3 økonomi – Samling af investeringer og konti. Bruno (bilag)

Beslutning: Det besluttes enstemmigt at samle kredsens bankkonti i 2 konti, hhv. en blindes jul konto og en drift konto. Bruno bemyndiges til at sætte dette i værk.
Grunden hertil er at det ikke giver mening at have flere konti og jf aftale med Danske Bank koster det ekstra at have mere end 2 konti.
Det besluttes ligeledes at samle vores investeringer så vores obligationer afhændes og vi kun har investeringer hos hovedforeningen. Grunden hertil er at vores obligationer taber voldsomt i værdi.
Bruno bemyndiges til at sætte dette i værk.

4.4 Blindes jul -Facebook annoncer? TGF (bilag)

Det besluttedes enstemmigt at prøve at indrykke Blindes jul sælger annoncer i området omkring Hadsund, Hobro og Arden. Budget op til 500 kr. Torben Tager sig af dette.

4.5 December mødet fastlagt til den 20.december? TGF

Enstemmigt vedtaget mødet afholdes kl 16 den 20. december.

4.6 Klubben i Aars ansøgning om julefrokost? TGF

Det besluttes at Klubben i Aars kan afholde julefrokost på Kimbrer kroen i Aars budget op til 3000 kr.
Torben giver klubben besked.

4.7 DH indstillinger. TGF (bilag)

Det besluttedes enstemmigt at de på listen nedenfor anførte kan indstilles til DH arbejdet og repræsenterer kredsen.
DH Mariagerfjord: Erik B. Hansen ønsker også Handicapråd.
DH Jammerbugt: Bent Petersen og Else Åved også handicapråd.
DH Vesthimmerland: Gitte Micheelsen. ønsker ikke Handicapråd.
DH-Aalborg: torben Frederiksen også Handicapråd.
DH-Rebild ingen kandidat pt.

5. Sager til drøftelse.

5.1. Undervisning følge kalender år eller? TGF GMI

Bestyrelsen er enige om at Fremadrettet tilrettelægges undervisningen så det følger kalenderåret, dette blandt andet for at lette regnskabsførelsen og følge AOFs måde at afregne på. Der bliver fortsat en forårssæson og efterårssæson. Team undervisning er ansvarlig og arbejder videre med dette.

5.2 Undervisning – kan pårørende deltage i undervisning? TGF (bilag)

Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring pårørendes som er fuldt seende deltagelse i undervisningen. Bestyrelsen er af den opfattelse at vores undervisning som er tilrettelagt for synshandicappede som i trykke rammer og blandt ligesindede kan deltage i undervisning og derved ikke skal føle sig hæmmet af seendes deltagelse
Så der gøres ikke mere ved den sag og praksis er fortsat kun medlemmer og aktivitetsmedlemmer kan deltage. med den ene undtagelse ifh. Slægtsforskning hvor det er tilladt at have en hjælper med som kan læse de til tider svære skrifter med videre, har man ikke behov for denne hjælp deltager man alene.

5.3 Undervisning – klubben i Aars TGF

Klub Aars har et ønske om at kunne få undervisning i nærområdet. Bestyrelsen syntes det er en god ide og Team undervisning arbejder videre med det og vender tilbage.

5.4 Q-park ny ordning eler? TGF (bilag)

Torben spurgte om det kunne være en ide at skifte nuværende ordning ud med en nummerplade baseret elektronisk parkeringstilladelse.
Bestyrelsen ønskede ikke at gå videre med dette og vi fortsætter med nuværende ordning.

5.5 Forslag til aktiviteter i Region Nordjylland foråret 2021. GMI (bilag)

Gitte spurgte om der var emner hun kunne bringe med til næste møde i regions aktivitetsudvalget. Der kom en del forslag som Gitte tog med.
Blandt andet, Rold adventure park, fisketur som sidste år, svæveflyvning, koncerter og ud at køre med de blinde.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Bruno havde rundsendt balance som dog er meget svær at få noget ud af som blind.
Der skal indbetales til AOF for undervisning ialt 135000 kr., der er begyndt at komme betalinger for undervisning ind.
Blindes jul adgang til vores konti kan ikke gennemføres for nuværnde Torben og Bruno sender konto udtræk til Anni og Frode i stedet for.
Der er fortsat ikke afklaring på arvesag vedr afdød medlem, bruno arbejder videre med dette, sag har prioritet da efterladte ikke får deres arv og livsforsikring før DBS har reageret, vedkommende er død i marts måned.
.

6.2 DH status. TGF

Intet at bemærke.

6.3 EDB-lokale og Internet Team IT.

Carsten har indkøbt ny og udskiftet 12 ports switchen i EDB-lokalet, dette har forbedret netværkshastigheden væsentligt.
Carsten indkøber et Webcam til brug i EDB lokalet.
Fastnettelefonen er nu igen brugbar.

6.4 Blindes jul. TGF

Anni og Frode har accepteret den midlertidige løsning mht manglende kontoadgang. der arbejdes videre med en løsning.
Der mangler fortsat sælgere. Der blev afholdt et infomøde som var godt besat og gav et par sælgere.
Bladene udkommer planmæssigt i år.

6.5 Førstehjælpskursus. TGF GMI.

Gitte og Torben deltog i Røde Kors førstehjælpskurset og det havde været rigtigt godt og forhåbentligt bliver det en tilbagevendende begivenhed som alle kan have gavn af.

7. Punkter til næste møde

Kørsel, opvaskemaskine.

8. Eventuelt

Torben og Stein nævnte at det afholdte webinar omkring social medier ifh. til valgkamp havde været virkeligt godt.
Referat skrevet af Torben Frederiksen 30. oktober 2021

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn