Byvandring i Aalborg – skal du med?

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Kridt de gode travesko , tage eventuelt en ledsager med og kom med på en spændende guidet byvandring rundt i “Det Glade Aalborg”, hvor vi kommer igennem det pæne og mindre pæne forlystelsesliv igennem tiderne.

Aalborg er under tiden blevet kaldt for Danmarks gladeste og mest festlige by. Det skyldes ikke bare Jomfru Ane Gade, hvor nutidens unge morer sig, for også i gamle dage var Aalborg en glad by – og der er mange historier at fortælle om forlystelsesbyen Aalborg og dens dansesteder, natklubber og brune værtshuse.
På byvandringen Det glade Aalborg får du blandt historierne om dengang, hvor John Lennon og Yoko Ono besøgte Jomfru Ane Gade og blev afvist på diskoteket Gaslight, og om Konditori Kristine, der i en menneskealder var kendt for at servere byens bedste kager i smarte og moderne omgivelser.
Men det glade Aalborg har også en mindre pæn bagside. For ud over baller, teatre og nogenlunde pæne værtshuse, så var der også en grim side med druk, prostitution og hasardspil i de mange ”sutter”, beværtninger og smugkroer, hvor ugelønnen eller daglønnen hurtigt kunne få ben at gå på. Byvandringen rummer derfor også fortællinger fra steder som Kridtpiben og Café Blodkoppen samt ulovlige spillebuler i Klokkestøbergade.
Undervejs kommer vi også forbi nogle af de steder, hvor prostitutionen florerede, og de letlevende damer holdt til. Aalborg blev blandt andet udråbt som ”det danske Sodoma” i flere danske aviser i begyndelsen af 1900-tallet, fordi byen havde danmarksrekorden i kønssygdomme.
Byvandringen fortæller historien om det glade Aalborg set fra begge sider – den pæne og den knap så pæne side.

Vi mødes torsdag den 22. juni kl. 10.50 foran Aalborg Historiske Museum på Budolfi Plads. Turen starter kl. 11, og varer 1,5 time.
Efterfølgende serverer vi kaffe og kage i lokalerne på Vesterbro 62A.
Pris er 75 kr. pr. person, også for ledsager.
Tilmelding senest den 10. juni til Palle på telefon 21 44 87 45 eller tilmelding@dbsaalborg.dk.
Betaling ved tilmelding til MobilePay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979. Anfør ”Byvandring og dit navn” på din indbetaling.
Aftal ved tilmelding, hvis du ikke har mulighed for elektronisk betaling.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsener, Aktivitetsudvalget.

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 25. april 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 25. april 2023 kl. 16:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina,​​ Bjarne og suppleanterne Meska  ​​​​ , Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren.

 

. Godkendelse af dagsorden (kun bestyrelsen)

Godkendt uden ændringer.

 

2. Konstituering kun bestyrelsen.

.1 Valg af næstformand og sekretær, mødeledelse og dagsordner (bilag).

Næstformand Carsten Sørensen, sekretær Torben Frederiksen. vi fastholder fast mødeledelse med enten Stein Erik eller Palle.

 

2.2 Forretningsorden, bruges den og i fald er der ændringer? (bilag)​​ 

Den rundsendte forretningsorden bruges. Der skal lige tjekkes omkring tavshedspligt, at alle er nævnt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230320 referat møde 20 marts (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat. en enkelt kommentar mangler at blive fjernet.

 

,4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Mødeplan 2023​​ - 2024 TGF (bilag)

Nuværende mødeplan med tredje mandag i måneden fastholdes. Mht. uge 42 (16 okt.) ​​ og uge 8 (19 feb. 2024) så afholdes møder i disse uger såfremt der ikke meldes afbud fra bestyrelsesmedlemmerne i de to uger.

Torben rundsender mødeplan.

 

4.2 Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. ​​ TGF (

Følgende udvalg og teams er fastlagt efter konstitueringsmøde 25 april 2023.

 

Team undervisning​​ (2 personer)​​ 

Torben og Annette​​ 

 

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF​​ og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af undervisningsprogram og Aktivitetsoversigt. Afholder møde med AOF og undervisere inden opstart.

 

Redaktionen​​ (2 til 3 personer):​​ 

Torben og Carsten

 

Tager sig af alt vedr. medlemsblad, hjemmeside og social medier. Deadline for kredsstof er onsdag kl 16.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette. Palle bakker op mht. kredsarrangementer.

 

Tager sig af kørsel til undervisning, bookning, afmelding med videre når det drejer sig om undervisning og kørsel til kredsens klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Palle (tovholder), Bjarne, Tina og Annette.

 

Tager sig af arrangementer i kreds og regions regi, medlemsmøder,​​ kgf. Deltager i regionsgruppen (zoommøder; hvor også kredsformænd deltager).

​​ 

Forsamlingshuset (nedlagt indtil videre).​​ 

Tina og Palle, Annette Støtter ved forfald.

 

tager sig alt vedrørende forsamlingshuset.

(ændres til fredagscafe mv.)

 

Tilgængeligheds​​ forum (alle som har lyst)

Torben, Jesper og Carsten er tovholder.

Vi genindfører tilgængelighedsforum for at forsøge at nå bredere ud mht. tilgængeligheden i kommunerne.

Tager sig af alt vedrørende kollektiv trafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt. (Nt møder kun bestyrelsesmedlemmer)

inddrager DH repræsentanterne.

 

Team Vesterbro.​​ 

Annette, Torben og Palle. Carsten støtter mht. it.

 

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige samt it varme internet osv.

 

Mini ferien​​ (1 til 2 pers):​​ ​​ udestår afklaring.

Else Aaved og Anna Lise Lausten.  ​​​​ 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

 

Økonomiudvalg (3 personer).

Torben, Bruno og Carsten.​​ (vedtægtsbestemt)

 

4.3 Ansøgning fra Sjov med hund om materialer. TGF (bilag)

Godkendt. max 400 kr. til ny længere balancebom til hundene ifm. Sjov med hund holdet.

 

4.4 Byvandring 22 juni aktiv udv. (bilag).

anslået  ​​​​ udgift 1500 kr. arrangement godkendt.

Deltager pris 75 kr. guide koster 1000 kr. max antal deltagere 30.Palle tager tilmeldinger, Torben laver tilmeldingsskema.

 

4.5 Fårup Sommerland tur ændrede vilkår. (AW PT og TGF). (bilag).

Der er modtaget 10000 kr. fra aktivitetspuljen, Transport var der​​ ikke tilskud til.​​ 

Anslået udgift 6000 - 8000 kr. Arrangementet er et regionsarrangement som vi har ansvar for.

Deltagerpris er uændret 200 kr. Palle tager tilmeldinger, aktivitetsudvalget afklare mht hjælpere og tager sig af ​​ mad og drikke. Torben laver​​ tilmeldingsskema.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2024 og opsamling på KGF 2023.

Det gik ok med at afholde ​​ det en mandag, der er lidt megen støj der hvor vi spiser, det undersøges om vi ​​ kan spise andet sted med bedre akustik.

lydanlæg bestod generelt prøven. Det undersøges om lyden kan skrues endnu højere op, ellers ombyttes ​​ til større højtaler for ​​ en merpris på 3000 kr. torben ​​ undersøger dette.

Næste års KGF afholdes i Rebild kommune. aktivitetsudvalg undersøger steder og​​ forslag til datoer er 13, 14 og 15 april 2024

Aktivitetsudvalg vender tilbage når afklaret, og så meldes datoer til hovedforeningen for endelig afklaring om FU medlem kan deltage.

 

5.2 Udflugt for klubber TGF

Der afholdes et møde med klub Aars, Jammerbugt,​​ Rebild og Hobro i næste uge. Aktivitetsudvalg repræsentanter deltager og Torben. det er ikke umiddelbart en god ide med sejlture pga. dårlig adgangsforhold. Mødet skal afklare andre muligheder og hvem som er interesseret.

Mødet tænkes afholdt som Zoom/telefonmøde, aktivitetsudvalget afklare dato og tid. Torben støtter.

En evt. sejltur med Svanen kan evt. foregå i kredsregi. Der spørges hos aktive blinde som har nævnt de planlægger en tur om de kan byde ind medplanlægning. Torben tager kontakt til dem.

 

5.3​​ Klub Rebild hvad gøres TGF.​​ 

Tina tager med 1. maj og vil måske overtage klubværtsrollen. Har nogen ide til emne på mandag så kom gerne med det.

 

5.4 Klubmanual og ordensregler Vesterbro TGF (bilag)

Den gamle plan om at lave klubmanual/vejledning til klubberne genoptages og laves færdig. Carsten, Jesper Ulla og Torben kigger på det.

 

5.5 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF (bilag)

Blev ikke afklaret, udestår.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt 305000kr. ​​ på konti, ikke alle har​​ betalt for miniferie endnu, ikke alle har betalt for undervisning endnu. Vi har modtaget regning fra Seaport fra 2021 Bruno tager den med Seaport.

Det aftales at der laves et skema som alle arrangementers udgifts-/indtægtstal sættes ind i for at lette overskuelighed ift. budget.

Torben laver skema og sender til Bruno.

​​ 

6.2 Referat fra HB møde februar 2023 TGF (bilag)

Intet yderligere til det rundsendte.

 

6.4 Status lys Vesterbro TGF.

Udestår til næste møde.

 

6.4 Møde hos Aktive blinde. JL TLA og TGF.

Jesper, Tina og Torben havde et positivt og konstruktivt møde med aktive blinde i Hadsund.

 

6.5 HB møde 23 april TGF.

Der kommer sandsynligvis en pris stigning på ophold på FSC så ophold for medlem koster 524 kr. Der bliver sandsynligvis også tale om yderligere prisstigninger på andre ydelser på FSC så som leje af grupperum, køb af drikkevare. ophold og arrangementer så som miniferier osv. som allerede er booket og afholdes i 2023 afregnes til gammel pris. Nye bookninger osv. som afholdes efter 1. juni 2023​​ afregnes til nye priser.

Alle nye og gamle bookninger efter 1 januar 2024 er til nye priser.

Endelige priser vedtages i juni på HB mødet.

​​ 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

,8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 26. april 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. marts 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20. marts 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleanterne Meska  ​​ ​​​​ og Finn samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren, Bruno og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

lys Vesterbro, snart færdigt, der opsættes bevægelsessensorer i gangen.

 

2. Godkendelse af​​ dagsorden

Den rundsendte er Godkendt. uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230228 referat møde 28. februar (bilag)

Godkendt som møde- og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Regnskab 2023 godkendelse (bilag BH <)​​ 

Revisor har​​ revideret regnskab og har ingen kritikpunkter. Alle Bestyrelsesmedlemmer har godkendt regnskabet.

​​ 

4.2 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jesper arbejder videre. Finn kontakter fotograf. Rikke arbejder videre ud fra det rundsendte udkast til layout. Der aftales et fysisk møde mellem Rikke og Jesper for at få layout færdigt og tekst endelig færdiggjort.

Ideer til billeder tak.​​ 

 

4.3 ny frivilligstrategi deltagelse i møde 13 april? (bilag)

Torben deltager Måske palle eller Annette.

 

4.4​​ Det digitale sociale kompas (bilag TGF)

Det gøres der  ​​​​ ikke mere ved, Det er ikke rigtigt målrettet vores foreningstype.​​ 

 

4.5 Regler vedr. betaling for kredsaktive i arrangementer og møder TGF (bilag)n

Den rundsendte ændring er godkendt. Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage​​ gratis i kredsarrangementer evt. ledsager for egen regning.

 

 

4.6 Kristineklubben og Mandelaugets bustur i år. TGF.

Der gives tilsagn til klubbernes bustur i år mod et cirka deltagerantal på 15. Der skal undersøges mht. billigste transport.

Torben giver klubberne besked.

 

4.7 KGF status hvem hvad osv. (bilag)

Hvad koster det for mad og drikke? 250 kr. for  ​​​​ kaffe og kage samt skipperlabskovs til aften. evt. drikkevare koster 40 kr. for øl og 35 kr. for sodavand.​​ 

Hvor mange er pt tilmeldt? 2.

 

Hvem tager sig af lydanlægsafprøvning inden: ​​ Torben Carsten og Tina. (fredag 30 marts, tidpunkt aftales senere), Annette spørger Jess om vi kan låne ekstra højtaler.

,

Hvem tager sig af opsætning af lydanlæg på dagen Carsten Tina ​​ 

Hjælpere på dagen (til mikrofonbærer​​ osv.) Inger Lise, Finn og måske Kirsten.

Hvem tager sig af afkrydsning og uddeling af stemmemateriale ved medlemmers ankomst? Palle (alle i bestyrelsen møder kl. 14)

Er der andet?: Zoom møde ifald forslag eller andet kort før den 17.

Der aftales foreløbigt bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 18 april kl 17​​ 

Palle tager mod tilmeldinger og indkaldelse er i blad som udgives 22. marts.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Aktivitetsudvalget nye aktiviteter nye tiltag, noget nyt?)

Aalborg historiske museum byvandring arbejdes der videre med, museet er klar. ​​ 

fredagscafe og lørdagscafe endnu uafklaret.

Musik til den kommende høstfest 16 september: Den Skallede pædagog plus makker underholder med firser Expressen og ballepressen for 12000 kr. (4000 pr kreds) Beslutning: ja det kan godt godtages.

​​ 

5.2 Klubben Aktive blinde i mariagerfjord TGF (bilag)

Der aftales møde med klubben, Torben, Tina og Jesper deltager ​​ 

Torben er tovholder.

 

5.3 Kornets hus hvordan gik det.

En rigtig god tur og 34 deltog. ​​ 

Husk billeder og gerne video på dagen.

​​ 

5.4 Audio-gaming hvordan gik det.

Godt arrangement 16 deltagere og ledsager.​​ 

Alle fik noget ud af arrangementet og der er allerede et par stykker som ikke deltog der har spurgt om det gentages.

Næste gang husk at sige hvis man har brug for megen teknisk hjælp er det en god ide med egen hjælper, og man skal have styr på sine koder og udstyr inden.

Det passede fint mht. antal deltagere.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF (bilag)

Den Generelle holdning er at der kun skal repareres småting indtil videre. Der er ønske om at få gulvtæppet væk fra det lille kontor og lagt vinyl.

 

5.6 Klubledermøde 14. marts hvordan gik det.

Der var stort fremmøde og de fleste fik noget ud af mødet. Der skal arbejdes videre med budget og økonomi for​​ egne klubber så de kan få et budget at holde sig til. Dette arbejder  ​​​​ økonomiudvalget videre med. regler for kørsel sendes til klubberne.

(er der tilføjelser til punktet??)

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH​​ 

Regnskabet r revideret og​​ godkendt. vi har modtaget 41.000 kr. fra hovedkontoret i refusion for kørsel 2022. der pt knapt 400000,00 på vores konti. Der var som forventet et stort smæk i forbindelse med vores investeringspuljer for 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

ingen.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 22. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Fårup sommerland tur og gril – tag familie og venner med deadline nærmer sig

Vi gør opmærksom på at der stadig er tid til at melde sig til turen og at deadline for tilmelding er flyttet til 22. maj.

Det er tid til at slippe dit indre legebarn løs. Kredsene i region Nordjylland arrangerer en tur til Fårup Sommerland pinselørdag 27. maj med fri leg og fælles hygge om grillen. Så varsko allerede nu dine børn, børnebørn mv. hvis du synes, at du vil give dem en på opleveren, eller tag din mor og far med, for denne gang har du mulighed for at tage familien med, og ikke kun en ven eller ledsager, Ven eller ledsager er selvfølgelig også velkommen.

Hvad koster det:
Prisen er 200 kr. pr person og inkluderer entre, mad og drikke, samt eventuel bustransport.

Hvor og hvornår mødes vi i Fårup samt tid for spisning og hjemtur:
Vi mødes kl. 10 ved indgangen til parken (dem der køre selv). Kl. 12:30 samles vi om en af grillerne, hvor vi i fællesskab vil grille. Derefter vil der igen være fri leg indtil turen går hjem ad kl. 17. (dem der er med bus, vi samles ved indgangen).

hvordan tilmelder du dig og dine:
Tilmelding til Palle på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 22. maj. Husk at oplyse om du har ledsagerkort og ønsker fælles bustransport.
Ledsagerkortet skal medbringes på dagen og har du ikke et ledsagerkort (ikke det samme som DBS medlemskort) kan du ringe eller skrive til medlemsservice på medlemsservice@blind.dk eller på 38 14 88 40 og bestille et.

Hvordan betaler du:
Betaling via Mobile Pay til 96 30 31 eller overførsel til reg. nr. 3409 konto nr. 3201542979,
OBS OBS HUSK at anføre Fårup og navn i bemærkningsfeltet. Tilmelding er bindende og betaling skal ske ved tilmelding.
Kan du ikke betale elektronisk så lav aftale herom ved tilmelding.

hvordan kommer du til Fårup:
Fælles bustransport planlægges i den enkelte kreds efter tilmeldingsfristen.
I kreds Aalborg planlægger vi hvor bussen samler folk op efter sidste tilmelding og derefter vil du få besked om hvor du nemmest kan stå på.Du skal selv sørge for at komme til busopsamlingsstederne til den tid du får oplyst at bussen køre.
Du kan selvfølgelig også selv finde til Fårup, blot vær der senest kl. 10.
Adressen er Pirupvejen 147 9492 Blokhus

Vi glæder os til at se jer.
Mvh Regionsgruppen DBS Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel.

Klub EDB – hør om “Seeing AI”

Der inviteres hermed til klubmøde
Mandag den 22. maj kl. 19:00
På Vesterbro 62A
Denne aften starter vi med en kort gennemgang af ”Seeing AI”, hvorefter vi diskuterer hvad vi skal lave i efteråret. Så hvis du har nogle ideer, så mød bare op.
Tilmelding til Finn senest fredag den 19. maj kl. 10:00 på telefon 22 75 59 30.
PBV Finn

Fårup sommerland – tag familie, børn, venn med der er plads til alle

Det er tid til at slippe dit indre legebarn løs. Kredsene i region Nordjylland arrangerer en tur til Fårup Sommerland pinselørdag 27. maj med fri leg og fælles hygge om grillen. Så varsko allerede nu dine børn, børnebørn mv. hvis du synes, at du vil give dem en på opleveren, eller tag din mor og far med, for denne gang har du mulighed for at tage familien med, og ikke kun en ven eller ledsager, Ven eller ledsager er selvfølgelig også velkommen.

Hvad koster det:
Prisen er 200 kr. pr person og inkluderer entre, mad og drikke, samt eventuel bustransport.

Hvor og hvornår mødes vi i Fårup samt tid for spisning og hjemtur:
Vi mødes kl. 10 ved indgangen til parken (dem der køre selv). Kl. 12:30 samles vi om en af grillerne, hvor vi i fællesskab vil grille. Derefter vil der igen være fri leg indtil turen går hjem ad kl. 17. (dem der er med bus, vi samles ved indgangen).

hvordan tilmelder du dig og dine:
Tilmelding til Palle på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 18. maj. Husk at oplyse om du har ledsagerkort og ønsker fælles bustransport.
Ledsagerkortet skal medbringes på dagen og har du ikke et ledsagerkort (ikke det samme som DBS medlemskort) kan du ringe eller skrive til medlemsservice på medlemsservice@blind.dk eller på 38 14 88 40 og bestille et.

Hvordan betaler du:
Betaling via Mobile Pay til 96 30 31 eller overførsel til reg. nr. 3409 konto nr. 3201542979, anfør Fårup og navn i bemærkningsfeltet. Tilmelding er bindende og betaling skal ske ved tilmelding.
Kan du ikke betale elektronisk så lav aftale herom ved tilmelding.

hvordan kommer du til Fårup:
Fælles bustransport planlægges i den enkelte kreds efter tilmeldingsfristen.
I kreds Aalborg planlægger vi hvor bussen samler folk op efter sidste tilmelding og derefter vil du få besked om hvor du nemmest kan stå på.Du skal selv sørge for at komme til busopsamlingsstederne til den tid du får oplyst at bussen køre.
Du kan selvfølgelig også selv finde til Fårup, blot vær der senest kl. 10.
Adressen er Pirupvejen 147 9492 Blokhus

Vi glæder os til at se jer.
Mvh Regionsgruppen DBS Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel.

Du kan stadig nå det – tag med på kredsens miniferie i august

Der er stadig pladser på kredsens Miniferie hvis du går og overvejer at tage med, men deadline nærmer sig hastigt. læs mere herunder.

Kredsens medlemmer, aktivitetsmedlemmer og eventuelle ledsagere inviteres hermed til at deltage i kredsens traditionsrige miniferie på Fuglsangcentret i Fredericia fra den 7. til 10. august 2023.
Lidt om miniferien. Tirsdag går turen til Kvægtorvet i Odense, hvor vi skal på rundvisning hos TV2. Rundvisningen foregår om eftermiddagen, vi satser derfor på, at finde et godt spisested, hvor vi spiser vores middag.
Onsdag går turen til Jelling Bryghus, hvor den står på øl smagning, rundvisning, beretning om ølproduktion og små historier fra Gorm den gamles tid. Her spiser vi også frokost.
Sidste aften markeres med festmiddag og musik til en lille svingom.
Deltagerprisen er som vanligt 2.500 kr. pr. person (drikkevarer dog for egen regning).
Bindende tilmelding og betaling senest den 1. maj til Else på tlf. 21 75 54 82 eller Anna Lise på24 47 23 84.
Betaling til reg.nr. 3409 konto nr. 3201542979 eller MobilePay 96 30 31. Husk at påføre navn og miniferie.
Har du problemer med at betale elektronisk så lav aftale herom ved tilmelding.
Anni og Kurt er ligeledes som vanligt med som fælleshjælpere.
Vi kører i bus til Fuglsangcentret, og alle bliver kontaktet angående opsamlingssted og tidspunkt.
endeligt Program fås på e-mail cirka . 14 dage før afrejse.
Vi glæder os til at se jer og har du aldrig være med på Miniferien så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål eller andet du gerne vil vide. Gå ikke glip af denne mulighed.

Venlig hilsen, Else og Anna Lise

Ny Bestyrelse efter Ordinær kredsgeneralforsamling 17. april

Kære Alle.
Kredsen afholdt ordinær kredsgeneralforsamling 17. april på orkideen i aalborg Øst. Hvor Fu medlem jesper Holten dirigerede os sikkert igennem dagsordenen. Det var dejligt at se at der var så mange som var mødt op. vi var i alt 65 deltagere hvoraf 40 var stemmeberettigede.
Tak til alle som var mødt op og gjorde deres stemme gældende samt var med til at gøre dagen til en rigtig hyggelig dag og aften, ikke mindst vores hjælpere.

Den nye bestyrelse ser således ud efter KGF:
Kredsformand torben Frederiksen valgt 2023
Kredskasserer Bruno Hjorth valgt 2022.
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Tina l Andersen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Palle Thygesen valgt 2022.
Bestyrelsesmedlem Bjarne kurinow valt 2022.
Bestyrelsesmedlem jesper Laursen valgt 2022.

Derudover fik vi alle 3 suppleantposter besat.
1. suppleant Stein Erik Skotkjerra valt 2023.
2. suppleant Meska Memedo valgt 2023.
3. suppleant Ulla Sørensen valgt 2023.

Tillykke til de nyvalgte.

Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

herunder kan Formandens årsberetning og Hovedforeningens beretning (punktform) læses.

Årsberetning 2022 for Dansk Blindesamfund kreds Aalborg

Hvordan er det sidste års tid her i kreds Aalborg forløbet? Overordnet set er det gået ret godt, og vi har haft et helt år uden at skulle tænke på eller tage hensyn til en vis virus. Det har været en utrolig lettelse, og vi fornemmer også at vores medlemmer er enige her i.
Alle træerne vokser dog ikke ind i himlen. Desværre ser det stadig dystert ud med hensyn til medlemstallet, i hvert fald set fra kredsens side af. Ved sidste årsberetning var vi 415 medlemmer inklusive aktivitetsmedlemmer,  det er faldet til pt. 384 medlemmer inklusive aktivitetsmedlemmer jf. det  nye medlemssystem.
Trods det faldende medlemstal har vi atter fået god tilslutning til vores aktiviteter, og det er fantastisk. Vi vil gerne have endnu flere med, så vi vil gerne have jeres hjælp til at sprede det gode budskab om de muligheder som medlemskabet af Dansk Blindesamfund giver. Ikke mindst muligheden for at deltage i lokale aktiviteter.
Vi forsøger og vil gerne nå meget længere ud end det Medlemsbladet, som jo i sagens natur er meget indadrettet, tilbyder. Vi forsøger til stadighed at gøre opmærksom på vores eksistens rundt omkring på sociale medier med videre, og håber at I medlemmer også vil hjælpe til med dette. Vi er også i fuld gang med at revidere vores kredsfolder, som øjenafdelinger, øjenlæger, konsulenter, synslinjen og andre kan bruge. Den nye folder vil fokusere mere på den mulighed, som vi repræsenterer for folk, der oplever et synstab samt for pårørende. Folderen har også til hensigt at gøre opmærksom på, at vi kan være relevante også selvom man ikke har mistet al synet i forhold til et eventuelt aktivitetsmedlemskab. Vi håber, at dette også kan skubbe medlemstallet i den positive retning.
 
Lidt om Aktiviteter.
Vi har haft mange forskellige aktiviteter i det forgangne år, både som kreds-, regions- og klubarrangementer, samt årets miniferie. Vi har et fantastisk samarbejde med de øvrige 2 kredse her i regionen, og vi håber meget i bestyrelsen, at det kan fortsætte og udbygges yderligere. I løbet af sidste år har vi blandt andet været på fisketur, sejltur ved Mors, været på familietur til Djurs sommerland, været til høstfest og været i Musikkens Hus til koncert i mørke med DR Pigekoret.
Årets miniferie var en succes, hvor de 26 deltagere havde en rigtig god tur. Vores forskellige klubber har også været gode til at samle medlemmerne lokalt. Bestyrelsen vil gerne i den forbindelse sige en kæmpe tak til de mange personer, der gør en stor indsats for at opretholde disse klubaktiviteter.
Vi havde også et velbesøgt medlemsmøde, hvor over 70 deltog på Dansk Blindesamfunds gamle kursuscenter i Hobro, som nu hedder Hotel Amerika, samt et medlemsmøde omkring strukturdebatten.
Vi prøver hele tiden at forny os, og vil i den forbindelse nævne nytårskuren, der godt nok hører 2023 til, som vi håber vil vende tilbage i 2024. Zoom og  andre online platforme er kommet for at blive, men vi har dog ikke været særligt aktive på Zoom i det forgangne år. Vi har nok alle haft en trang til at mødes fysisk nu hvor det igen har været muligt.  Det blev dog til et par stykker  med Online  chokoladesmagning og en oste og portvinssmagning begge med deltagelse fra hele landet.
Vi vil gerne takke hovedforeningen for at lytte til kredsenes ønske om puljemidler og støtte til vores arrangementer lokalt, og håber på fortsat støtte i fremtiden.
Vi kører også fritidsundervisning sammen med AOF, og i 2022 havde vi 20 hold i gang fordelt på forårs- og efterårssæson.
Vi har fået Flemming Thomsen som ny underviser på et af vores EDB hold, da vores mangeårige underviser Lars Peter ønsker at trappe ned. Som noget nyt kan vi tilbyde Dans i samarbejde med kreds Vendsyssel, og det ser ud til at der er godt gang i danseskoene oppe iAabybrohallen.
 
Lidt om det lokalpolitiske.
Der har desværre ikke været ressourcer i bestyrelsen til at gøre ret meget under valget til folketinget, og det er selvfølgelig ærgerligt, da der jo er emner nok at tage fat på.
Vi er i DH regi repræsenteret i 4 ud af vores 5 kommuner, kun i Rebild har vi ikke kunnet udpege en repræsentant. Det er dog meget svært, at følge med i hvad der sker rundt omkring i de enkelte DH bestyrelser/U’er grundet den stramme kurs man fra DH’s side kører i forhold til Databeskyttelsesforordningen, og det er ret frustrerende.
Vi har derudover haft et enkelt møde med NT og folk fra Aalborg kommunes plusbusprojekt, hvor vi blandt andet har drøftet muligheden for endeligt at få annoncering af landbusafgangene på Aalborg Busterminal, og det ser vi frem til sker.
Desværre blev indførslen af nye eldrevne busser, for at sige det lige ud, en ren katastrofe, og man må igen sige at der ødsles med skatteborgernes penge på en ikke rimelig måde. At tro man uden problemer kan indsætte et helt nyt busselskab, flytte 350 medarbejdere rundt, indsætte 90 nye uprøvede elbusser, samt tage et helt nyt busanlæg i brug på kun en weekend, ja det må man sige er tåbeligt. Det ente som I ved også i kaos de første mange uger, og mange af problemerne er stadig ikke løst den dag i dag.
Den største fadæse er for vores side set, at der ikke er taget særligt meget hensyn til handicappede og ældre i valget af elbusser. Ikke engang kommunens egen tilgængelighedsrådgiver har været involveret i projektet på noget tidspunkt.
Så tænkte vi, at det bliver nok anderledes, når de skal indsætte den lange BRT bus, men ak nej. Vi blev godt nok inviteret til besigtigelse af en bus som de fik på prøve, hvor vi kunne komme med bemærkninger osv. Det viste sig dog hurtigt, at det kun var for syns skyld. Alt hvad vi påpegede kunne ikke lade sig gøre at ændre, da produktionen af busserne allerede var i fuld gang.
Til gengæld har vi haft et rigtigt godt samarbejde med Aalborg kommunes Webfolk omkring opbygningen af den nye Aalborg.dk. De vil virkelig gerne gøre det så godt for os synshandicappede som muligt. Den nye hjemmeside skulle have været lanceret i marts2023, men som med så meget andet så måtte den udsættes, nu er forventningen den 19. april. Vi har selvfølgelig ikke fået alle ønsker opfyldt, men langt hen ad vejen bliver der lyttet og tingene rettet til.
 Vi har en plads i Aalborg kommunes tilgængelighedsudvalg hvor vi arbejder på at få en form for oversigt over alle de forskellige forbedringer som laves rundt omkring hvor kommunen renoverer og bygger nyt. For det er jo ikke meget ved at der er til at komme rundt hvis man ikke kender til mulighederne. Der arbejdes på at få studerende til at lave et projekt omkring tilgængelige ruter i midtbyen samt rundt til de største kulturelle faciliteter og få det offentliggjort så også  personer der besøger byen har mulighed for at tilegne sig relevant viden herom.
 
Lidt om økonomi.
Jeg vil ikke gå ind i de enkelte detaljer, da de kan læses i årsrapporten og den gennemgås af kredskasseren på KGF. Som alle ved, så lavede en vis Putin en ny verdensorden og verdensøkonomien gik lidt amok til den negative side. Dette har selvfølgelig også haft betydning for vores årsregnskab, hvor vi ender med et underskud på knapt 550.000 kr. Ser vi bort fra den store del af underskuddet, som skyldes kurstab på vores investeringer, så endte vi med et beskedent underskud på cirka 10.000 kr. og det er vi godt tilfredse med. At faste udgifter osv. stiger har vi ikke kunnet gøre ret meget ved på så kort sigt. En af de store syndere var elpriserne. Det tog vi konsekvensen af og har iværksat udskiftning af alle vores gamle lysstofrør og er ved at få opsat moderne LED rør i lokalerne på Vesterbro, som bruger 50 til 60 procent mindre strøm. Samtidig bliver der installeret bevægelsessensorer i gangen og i køkkenet.
Heldigvis har ikke alt været nedslående i forhold til det økonomiske. Frodes og Annis ihærdige indsats har igen indbragt kredsen en betragtelig sum penge på godt 286.000 kr. i overskud for salget af Blindes jul. Vi er dem meget taknemmelige. Overskuddet kunne have været større, men også Bindes Jul blev ramt af inflationen, da omkostningerne er steget fra 6 til 7 kr. pr blad i indkøb. Vi havde frygtet dårligt salg pga. bladet var steget og folk generelt ikke har så mange penge mellem hænderne som tidligere, men det gik heldigvis som det plejer, nemlig rigtigt godt, Så endnu en stor tak til Frode og Anni, der har lovet også at tager sig af salget her i 2023.
 
Lidt om fremtiden.
Som alle nok ved, havde jeg håbet på, at vi kunne få sat gang i en renovering af lokalerne på Vesterbro, men Corona, krise osv. har desværre sat en stopper for den plan, og det ser nok ikke ud til at vi har økonomi til det i de kommende år. Ej heller hvis vi får tilskud fra fonde eller andet. Så vi er pt. i tænkeboks omkring hvad der  så skal ske med Vesterbro. Skal der males, gøres noget ved lokalerne osv. Eller skal vi afvente bedre tider.
Derudover kan vi meddele at vores affaldscontainere forsvinder, og der i stedet kommer en såkaldt molog lige uden for porten til vores gård. Så vi skal til at håndtere affald på en lidt anden måde.
Lyset på Vesterbro udskiftes som tidligere nævnt, dette arbejde er allerede påbegyndt og snart færdigt.
Norlys vil også på et tidspunkt i år lægge fibernet ind i vores lejlighed, og som mange af jer ved så graver de allerede i gaden.
I forhold til kommende aktiviteter, så er der en regionstur til Fårup sommerland pinselørdag, og der arbejdes på at lave en fredagscafe, lørdagscafe en gang i mellem, som erstatning for forsamlingshuset, hvor det temmelig tit har været svært at få deltager nok til. Der kommer også endnu en høstfest den 16. september. Vi planlæger også at lave byvandringer i samarbejde med Aalborg historiske museum.
Bestyrelsen vil selvfølgelig også til stadighed opfordre jer medlemmer til at komme med ideer og ønsker til aktiviteter, store som små.
 
Så til sidst.
Jeg vil gerne takke alle jer, som i forbindelse med vores kredsaktiviteter og klubvirksomhed har ydet et uvurderligt frivilligt stykke arbejde her i kredsen, uden jeres indsats kunne vi ikke lave de ting vi gør. Vores 3 konsulenter skal også have en stor tak, ikke mindst for jeres andel af det frivillige arbejde i kredsen.
Min bestyrelse og suppleanter vil jeg også gerne takke for et rigtigt godt samarbejde, og tak for jeres indsats. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde, i så fald jeg bliver genvalgt

Skrevet af Torben Frederiksen 16. april 2023.

Hovedforeningens beretning:

Interessepolitisk.
• Vi arbejder målrettet ud fra en politisk handlingsplan. I arbejdet benytter vi os af sparring og rådgivning fra de stående politiske udvalg.
• Ny regering, udsendte breve til ministre om fremtidigt samarbejde.
• Nota: Der er fundet en løsning bagudrettet for de penge, de skylder. Meget få skønlitterære bøger er blevet indlæst, men mængden er ved at blive forøget igen Dog fungerer studiebogsservice stadig. Yderligere har de fået midler for 2023 SSA-reserven. Der arbejdes politisk for, at den fulde finansiering skal på finansloven fra og med 2024 for at sikre en fremtidig permanent finansiering.
• Det specialiserede socialområde. Fokus på at viden om synshandicap indgår i sagsbehandlingen. Det er vigtigt, at det specialiserede foregår allerede i visitationsprocessen. Vi arbejder for ensartede kvalitetsstandarder i alle landets kommuner. Vi ved at billedet for nuværende er broget.
• Hjælpemiddelsituationen. HB-indstilling, og gruppedrøftelse. Hvilken rolle skal DBS spille i vores rehabiliterende tilbud, og ikke mindst hvilke krav har vi til fremtidige kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. Udarbejdelse af positionspapir til fremlæggelse på HB-møde i juni.
• Digitalisering og MitID. Ny regering og et dedikeret digitaliseringsministerium som også står for ligestilling, hvilket vi overordnet kan være tilfredse med. Dog må tiden vise hvor meget et egentligt resortministereium kommer til at betyde for bedre tilgængelighed. Store udfodringer med overgangen fra NemiD til MitID, med bl.a.a lange ventetider på kodeoplæser uensartet service og sagsbehandling i kommunerne til følge. Sendt brev til Digst og KL i februar for at gøre opmærksom på lange ventetider og mistænkeliggørelse af medlemmer der tidligere har anvendt NemId på ikke sikker og lovlig vis. Anvendelse af digitale fuldmagter. Ny lov om undtagelse for digitale selvbetjeningsløsninger såfremt man også er undtaget for digital post, gør det letere at være ikke-digital, dog er der fortsat plads til bedre service overfor IKK-digitale samt svage digitale borgere.

• Synstolkning på tv2. Medieaftale fra maj sidste år, gør det helt klart at TV2 skal udbyde synstolkning. TV2 arbejder med nyt teknisk system, som også kan understøtte synstolkning. Vores håb at synstolkning på tv2 kan starte op i slut 2023 måske først i 2024. Vi informere når vi ved mere.

Egne tilbud og indsatser.
• Status på ledsagerordning. (Få 800 borgere har været i ordningen. 650 er for nuværende aktive i ordningen. FU arbejder på kontakt til relevante social og handicapordførere, vi vil gerne nå dem, i deres eget lokalområde, med de gode konkrete succeshistorier.
• Status på lokale nyblindekurser. HB har efterspurgt flere lokale kurser, som vi arbejder på at implementere. Det er fint i tråd med vores handlingsplan for rådgivning og rehabilitering.
• Førerhunde-eksamening i den internationale førerhunde sammenslutning i efteråret gik godt, og førerhundeordningen er blevet internationalt certificeret hvilket vi håber på bl.a. kan føre til indføring af kvalitetsstandarder for førerhunde samt tilhørende ændringer i hjælpemiddelbekendtgørelsen. Se min leder fra blad nr. 4.
• Politisk konsulentstøtte til kredsene. Processen er igangsat.
• Interne medlemstilbud. Aktivitetsnyhedsbrev. Onlineforedrag om øjenforskning. Fortsættelse af ind i fællesskabet.

Internt organisatorisk
• Prisstigninger i samfundets påvirkning på Fuglsangcenteret. Kigger på omkostningerne til HB-møde i februar. Svære beslutninger og underskud 2022 på 7 mio. Den generelle prisstigning i samfundet, kommer også til at kunne mærkes i DBS. Vi anerkender, at dette stiller vores medlemmer i en vanskelig situation, hvilket vi naturligvis balancerer efter bedste evne.
• Ny hjemmeside. Proces godt i gang, med deltagelse af både tillidsfolk, og styregruppe.
• Aktuel status på medlemmer.
Der er d.d. 6398 ordinære medlemmer og 717 aktivitetsmedlemmer. Altså i alt på landsplan 7115.Der er pr 28/3-2023 4542 ordinære medlemmer over 60 år og 1851 under 60 år og 5 uden angivelse af fødselsdag.
I forhold til aktivitetsmedlemmerne er der 593 over 60 år og 119 under 60 år og 5 uden angivelse af fødselsdag.
Overlæge Toke Bek har medvirket i artikel der beskriver en undersøgelse der i grove træk viser, at beregninger hvori det beregnes, at det samlede antal blinde og stærkt svagsynede, som kan optages som fuldgyldige medlemmer, er max knap 16.000 borgere, mens det før estimerede samlede antal blinde og svagsynede med syn under 10% var max 32.000 borgere, hvilket er en halvering af det hidtidige estimat.
For atktivitetsmedlemmers vedkommende, anslås det ca. at være det dobbelte antal borgere, altså ca. 32.000 potentielle aktivitetsmedlemmer.
• Ny vedtægtsændring blev stemt igennem med overvældende flertal sidste år, om afvikling af kredsgeneralforsamlinger i tredje kvartal.
• Igangsættelse af debat om medlemskriterier, som opfølgning på strukturdebatten.

På kredsbestyrelsens vegne.
Torben Frederiksen

Klub EDB – kom og hør om ChatGPT

Der inviteres hermed til klubmøde
 
Mandag den 24 april kl. 19:00
På Vesterbro 62A
 
Denne aften kommer Jesper og demonstrerer hvorledes man kan bruge Chat G P T.
Tilmelding til Finn senest fredag den 24 april kl. 10:00 på telefon 22 75 59 30.

PBV Finn

Kristineklubben invitere på sommerudflugt

Så er der sommerudflugt, skal du med?

Kære kvinder i kreds Aalborg.
Som noget nyt vil Kristineklubben gerne invitere alle kredsens kvinder, også jer som ikke er medlem af klubben, med på turen.
Kristineklubbens udflugt, onsdag den 24. maj, går til Hvidsten Kro, hvor vi spiser en god frokost, inden turen går til Dukkehusmuseet ved Randers.
Dagen afsluttes på Orkideen Danica, hvor vi får vores eftermiddagskaffe.
Vi starter fra Aalborg Busterminal perron 11, kl. 11 og er hjemme kl. 17.
Udflugten inkl. transport, spisning og indgang til museet koster 200 kr. pr. pers, også for ledsager.
Tilmelding senest onsdag 17. maj til Jytte på tlf. 20 73 29 02.
på klubbens vegne Jytte P.