Kredsens Miniferie 2024

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Bemærk kort frist til sidste tilmelding.
Du og evt. ledsagere inviteres hermed til at deltage i miniferie på Fuglsangcentret i Fredericia fra 5. til 8. august 2024.
Tirsdag går udflugten til den jyske hede, hvor vi besøger Knaplund mikro destilleri. Her skal vi høre historien om stedet, smage på gin og spise frokost.
Onsdag kører vi til historie center Dybbøl Banke, hvor temaet er Slagtebænk Dybbøl. Fortælling fra 1864. Ved rundvisningen må der føles på de udstillede genstande.
Efter rundvisning vil vi spise madpakker.
Efter hjemkomst vil der om aftenen blive serveret festmiddag, og dertil musik og dans.
Deltagerprisen er 2.500 kr. pr. deltager (drikkevarer dog for egen regning).
Bindende tilmelding og betaling senest 1. maj til Else på 21 75 54 82 eller Anna Lise på 24 47 23 84.
Beløbet indsættes på reg.nr. 3409 konto nr. 3201542979 eller på Mobile Pay til 96 30 31. Husk at påføre navn og miniferie.
Anni og Knud er med som hjælpere.
Der køres i fælles bus til Fuglsangcentret og alle bliver kontaktet ang. opsamlingssted.
OBS:
Da dette bliver vores sidste tur som arrangører, vil vi gerne hvis der er en, som har lyst til at være arrangør fremover, som kan tage med på turen som føl i år for at opleve vores fantastiske miniferie. Det bliver selvfølgelig uden beregning. Er du interesseret, så kontakt kredsformanden herom på 30 49 59 20 eller pr mail tgf@blind.dk.
Har du ikke mulighed for at tage med i år er du selvfølgelig også velkommen til at henvende dig.

Vi glæder os til at se jer til en dejlig ferie.

Mvh. Else og Anna Lise

Ny bestyrelse efter kredsgeneralforsamling 15. april 2024

Kære Alle.

Kredsen afholdt ordinær kredsgeneralforsamling i går 15. april på Motel Shell i Støvring. Vi var i alt 46 hvor 34 var stemmeberettigede. Diana Stentoft fra FU ledede os med sikker hånd gennem dagsordenen og bagefter var kredsen vært ved aftensmad. Tak til alle som deltog og gjorde deres stemme gældende samt var med til at gøre dagen og aftenen til en god og hyggelig en af slagsen.

Den nye bestyrelse ser således ud efter kredsgeneralforsamlingen:
Kredsformand Torben Frederiksen valgt 2023
Kredskasserer Bruno Hjorth valgt 2024.
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Tina l Andersen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Palle Thygesen valgt 2024.
Bestyrelsesmedlem Jesper Laursen valgt 2024.
Bestyrelsesmedlem Annette Winther valt 2024.

Derudover fik vi alle 3 suppleantposter besat.
1. suppleant Stein Erik Skotkjerra valt 2024.
2. suppleant Ulla Sørensen valgt 2024.
3. suppleant Lise-lotte Esmann valgt 2024.

Tillykke til de nyvalgte.
Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

herunder kan Formandens årsberetning læses.

Årsberetning DBS kreds Aalborg 2023

Aalborg den 12. april 2024.

Indledning:
Tak, så enkelt kan det siges. En stor tak til jer medlemmer, aktivitetsmedlemmer og ledsager som i stor stil har bakket op om vores forskellige aktiviteter igennem 2023. Det er en fornøjelse at lave kredsarbejde når der bakkes op om de initiativer vi sætter i gang. Vi har såmænd også haft en lille medlemsfremgang så vi ved årsskiftet 2023 var i alt 430 medlemmer og aktivitetsmedlemmer, den tendens kan vi jo håbe fortsætter til næste år. Der skal i den forbindelse lyde et stort velkommen til jer nye medlemmer.
Så trods lidt malurt i bægeret i løbet af året har det alt i alt været et meget positivt år for kredsen.

Aktiviteter
Som før nævnt har der været rigtigt godt gang i vores aktiviteter både fysisk og online og de var også meget forskellige. Vi har blandt andet været til Nytårskur, tur til Fårup sommerland, på byvandring, til workshop i japansk papirkunst, høstfest med 135 deltagere, julebowling, til Tørfisk koncert med spisning hos vores venner i kreds Thy-Mors. Vi havde også som noget nyt lanceret fredags cafe som afløser for forsamlingshuset og det håber vi fortsat i medlemmer vil bakke op om og komme med ideer til hvad en sådan dag kan indeholde. I samme regi ville vi også afprøve om der var stemning for at mødes på lørdage og quizze og nyde noget godt mad sammen så Quiz og spis er nu også en del af vores aktiviteter.
Vi havde selvfølgelig også et medlemsmøde i efteråret hvor vi var 60 samlet til en god debat omkring det fremtidige medlemskriterie og en god julefrokost bagefter. Med hensyn til online aktiviteter så har vi prøvet at gøre det muligt for de af vores medlemmer som ikke selv har lyst til eller kan være med på Zoom arrangementerne derhjemme at mødes fysisk på Vesterbro 62A. Vi deltog blandt andet i hovedforeningens online øjenlægeforedrag, og en temaaften for førerhundebrugere og foderværter. Det har rent teknisk fungeret rigtigt godt så de af jer som indtil nu ikke har prøvet at være med til Zoom arrangementer kan nu også være med. Vores tv og lydanlæg er selvfølgelig til fri afbenyttelse hvis der er nogen af jer som ønsker at samles om et af foreningens online aktiviteter. Mange af vores arrangementer har også i vid udstrækning kunnet afvikles på så gode vilkår som de har været på grund af den fortsatte mulighed for at få del i foreningens aktivitetspuljemidler. Den mulighed er vi meget glade for at fortsat eksistere og gør brug af den i vid udstrækning der hvor det giver mening.
Selvfølgelig ingen årsberetning uden at nævne kredsens miniferie. Det var en rigtig god tur hvor der var 26 afsted på nogle hyggelige dage i Fredericia og omegn. Desværre bliver Miniferien 2024 (som der for i øvrigt stadig er ledige pladser på)den sidste som Vores mangeårige arrangører Else Aaved og Annelise Lausten arrangerer. Men vi håber selvfølgelig at der findes en eller 2 som kan overtage jobbet som miniferiearrangører fremover. Så spred gerne budskabet til en som i mener kunne have lyst til at prøve det af.

Fritidsundervisning
Vores fritidsundervisning som vi køre i samarbejde med AOF har kørt godt det meste af året med samme tilslutning og hold som vi plejer, dog var der lidt panik en måneds tid i september/oktober da AOF Aalborg pludselig uden varsel meddelte at de var gået konkurs. Kredsen havde ugen for inden lige indbetalt penge for alle hold som kørte i efterårssæsonen. Men heldigvis blev der lavet en rekonstruktion og vores undervisning kunne fortsætte uændret efter en måneds pause. Undervisningen køre fortsat fint her i 2024 og på samme vilkår som før konkursen.
Vi har også med støtte fra aktivitetspuljen kunnet fortsætte Dans og motion i Aabybro i samarbejde med kreds Vendsyssel, så der er fortsat mulighed for at få danseskoene kridtet og svunget træbenet.
Vi har i kredsbestyrelsen besluttet at det er nødvendigt at hæve lektionsprisen fra efterårsæssonnen 2024 grundet stigende omkostninger. Men det er fortsat utroligt billigt at gå til undervisning hos os, prisen bliver kun hævet med 1 krone til6 kr. pr. lektion.

Klubber
Det har været godt at mærke at der har været godt gang i vores egne klubber rundt om i kommunerne og der fortsat er god tilslutning til jeres aktiviteter. Vi prøvede som noget nyt at lave en fælles sommerudflugt for klubbernes medlemmer og alle klubber bakkede op om ideen, turen gik til Børglumkloster og trods lidt transportvanskeligheder blev det en god oplevelse og vi gentager succesen i 2024.
Desværre har vi også måtte sige farvel til så vidt vides Danmarks ældste DBS klub nemlig Kristineklubben hvor klubbens formand igennem rigtigt mange år valgte at trække sig og desværre var der ikke andre som ønskede at være med til at køre klubben videre. Der skal fra kredsens side lyde en stor tak til Jytte Petersen for hendes mangeårige arbejde for Kristineklubben. Heldigvis er der fortsat godt gang i både Mandelauget og klub-EDB samt Showdown og Tandemklubben som nu også har en eltanddemcykel. Desværre må vi også sige farvel til elektronskydning her i Aalborg da der som med Kristineklubben ikke er nogen som ønsker at køre klubben videre. Men en stor tak til både egne og eksterne klubledere for jeres indsats det forgangne år den er er vi fra kredsbestyrelsen meget taknemlig for.

Lokalerne på Vesterbro
Lidt er der sket i løbet af året, vi har blandt andet fået opvaskemaskine i køkkenet og så vidt vides fungerer det ok mht. tømning osv. og der skal nok blive lavet en vejledning til både opslag i køkkenet og på hjemmesiden. Derudover har vi smårenoveret baggangen så vi bedre kan bruge den til at opbevare materialer og redskaber i. Der mangler dog stadig lige lidt før det projekt er færdigt. Som mange af jer har lagt mærke til har vi fjernet væggen med foldedøren i det store mødelokale for at gøre lokalet mere anvendeligt når vi er mange samlet. Og det har bevirket at vi nu kan være 40 personer. I samme ombæring har vi fået indkøbt og opsat et stort tv som er koblet til vores teleslyngeanlæg som skal bruges til foredrag, online zoom arrangementer med mere. Vi planlægger på at få søgt midler til støjdæmpende foranstaltninger i mødelokalet i løbet af 2024 og 2025, så det vil ikke være noget som påvirker kredsens økonomi nævneværdigt.
Derudover kan det nævnes at vi desværre ikke får opsat en central affaldsstation, da kommunen ikke mener der er plads til den i vores gade. Så vi skal desværre fortsat døje med affaldscontainerne. Som mange af jer også ved så er der som de hidtidige år fortsat småproblemer med både elevator og port til gården, den følgeton stopper nok desværre aldrig helt.

Det politiske
Det har fortsat været lidt småt med det lokalpolitiske arbejde i 2023. Men mit håb at der med støtte fra den nyansatte lokalpolitiske konsulent at vi kan få lidt mere styr på de lokalpolitiske sager rundt om i vores kommuner og et vædre samarbejde i DH-regi. Mit håb er at der kan laves et lokalpolitisk netværk/udvalg bestående af interesserede medlemmer der i samarbejde med kredsbestyrelsen kan varetage den del af kredsens arbejde, men mere om det i løbet af 2024.

Blindes jul
Salget i 2023 gik desværre ikke helt som forventet men trods det for vores kreds standard dårlige salg blev overskuddet dog til 246000 kr. Men uanset resultatet skal der lyde en meget meget stor tak til Anni og Frode der som altid har gjort en stor indsats for salget. Desværre har Anni og Frode ønsket at stoppe som distributører efter salget 2023. så der pågår allerede nu et arbejde med at finde afløsere for dem, melder ingen sig til jobbet og Som det ser ud nu bliver det mig og Bruno som kommer til at stå for det fremover. Jeg kan som Frode de forgangne år gang på gang har sagt kun gentage at i som medlemmer meget meget gerne må være med til at skaffe sælgere. For kommer vi til at mangle de 250000 kr. i budgettet så vil der i sagens natur blive skåret gevaldigt i vores aktiviteter og de muligheder vi har for at støtte jer medlemmer. Så husk det er hjælp til selvhjælp.
Vi er selvfølgelig kede af at Frode og Annie har valgt at stoppe, men jeg har fuld forståelse for deres beslutning for de har kørt blindes jul salget i omkring 10 år og skaffet rigtigt mange penge til gavn for kredsarbejdet. Så igen vi kan ikke takke dem nok for deres indsat og så må vi håbe at vi også fremover kan have et godt salg af blindes jul.

Økonomi
Omkring Økonomien vil jeg ikke sige så meget da vi kommer ind på det senere. Som nævnt har vi haft en nedgang i indtægterne i 2023 blandt andet pga. mindre salg af Blindes Jul, men der er også et stadig fald i de tilskud som vi hidtil har været vant til at få og alt i alt bevirker det at vi med vores aktivitetsniveau i løbet af 2023 har presset budgettet til det yderste og da der fortsat har været stigende omkostninger gør det at i medlemmer i det kommende år må se en stigning i deltagerpriser og indførelse af betaling ifm. kørsel til de arrangementer som traditionelt har være gratis for jer medlemmer. Vi kigger selvfølgelig også på vores omkostninger og spare der hvor det giver mening. Men ikke alt er trist i den forbindelse. Vi har hvis det fortsætter som det gør nu snart indhentet det store værdipapirtab vi fik i forbindelse med krisen sidste år og det er vi selvfølgelig glade for. Det gør forhåbentligt også at vi igen får lidt højere tilskud fra diverse vanlige ”donorer”. Alt det bevirker at vi kommer ud af 2023 med et underskud på driften men samlet set et overskud.

Så til sidst
Her til sidst skal der som jeg startede med at skrive lyde endnu en stor tak. En stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde og også en stor tak til vores konsulenter som altid bakker op om vores arrangementer og initiativer og yder en uvurderlig støtte til kredsarbejdet. Der skal selvfølgelig og ikke mindst lyde en stor tak til alle jer frivillige som hjælper til i det daglige rundt om i kredsen og til alle vores arrangementer, uden jeres støtte og hjælp vil der være langt færre aktiviteter i kredsen. Jeg håber selvfølgelig at de gode samarbejder fortsætter fremover og jeg vil sige trods der er nok at se til er det herligt at være formand for en kreds som har aktive og glade medlemmer og jeg vil håbe i fortsat i stor udstrækning deltager i de kommende aktiviteter og også gerne selv kommer med forslag til nye tiltag eller ønsker om vi genoptager noget som vi før har haft på tapetet. Tak for ordet.

På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen

All inclusive fisketur 4. maj

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.
vi gentager succesen. Tag din ægtefælle, ledsager, ven, børn og børnebørn med på en dejlig tur i fiskeriets tegn
LØRDAG DEN 4. MAJ fra 10 til 16 inviterer vi til fisketur for alle i kongeriget Danmark. Turen går til Vesthimmerlands put and take , Østergårdsvej 4, 9600 Aars hvor der bl.a. er borde/bænke rundt om søen, flere små hytter hvor man kan sidde og hygge sig og en børnefiskesø. Så betingelserne for en skøn dag med ligesindede i den frie natur (og vi satser på godt vejr) er helt klart til stede.
Vi starter kl. 10 med kaffe/te og rundstykker. kl. 10:30 kaster vi snøren ud, Kl. 12:30 står Dennis fra fiskeparken klar ved grillen hvor der grilles 2 slags kød, dertil 2 slags mix salater, kartoffelsalat og pastasalat samt flutes. hertil 1 stk sodavand eller øl. Kl. 13 kaster vi atter snøren ud og Kl. ca. 15:30 er der så kaffe og hjemmebagt kage inden vi pakker sammen og drager hjem med – forhåbentlig – flere kilo friskfanget fisk. Yderliger forplejning står du selv for.
Fiskeparken er tilgængelig og de stiller med to guider som kan hjælpe med råd og vejledning samt opsætning af fiskestang og ikke mindst rengøre de fisk man fanger.
Der vil selvfølgelig være præmie til den størst fangede fisk (af både voksne og børn)
Har du ingen fiskestang så meld det ved tilmelding så ser vi på muligheden for at låne en. Der kan købes madding samt lidt andet fiskegrej på stedet.
Prisen for hele denne skønne dag er KUN 200 kr. for voksne ( første ledsager er gratis) og 50 kr. pr barn under 15 ,år. Skynd dig at melde dig til, da vi har et maksimum deltagerantal på 50. så det er “først til mølle”
Har du brug for hjælp til transport så meddel det ved tilmelding, Transport koster 60 kr. pr person
Tilmelding til Palle Thygesen (DBS Aalborg)21 44 87 45 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk senest den. 25. april.
Bindende betaling ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv fisketur, kredsnavn og dit navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du UNDTAGELSESVIS ikke har mulighed for elektronisk betaling.
Vi håber at se mange af jer ved søbredden😊

Med venlig hilsen DBS Aalborg på vegne af Kredsene i Region Nordjylland og i samarbejde med medlemsstrategi.

Den digitale assistent i Be my eyes – fælles online workshop

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Gå ikke glip af denne mulighed for at blive introduceret til et meget nyttigt værktøj for blinde og stærkt svagsynede. Da Workshoppen foregår på Zoom og du måske ikke har mulighed eller lyst til at selv være på Zoom giver vi dig hermed muligheden for at melde dig til en fælles fysisk online workshop på Vesterbro 62A 9000 Aalborg. Vi mødes kl. 13 en time før selve Workshoppen starter så har alle mulighed for at få hjælp til evt. installering og oprettelse af konto på app’en Be my Eyes.
Klokken 14 følger vi Workshoppen via vores tv/lydanlæg og efter workshoppen kl 15:30 er der lidt kaffe og kage og her kan vi snakke videre om dagens emne.
Pris for at deltage på Vesterbro 62A er 25 kr (selve workshoppen er selvfølgelig gratis hvis du følger den hjemme).
Har du lyst til at være med til vores arrangement så kontakt Jesper Laursen på 23 40 92 39 eller jel@blind.dk
. senest 10. april. Kørsel kan ikke tilbydes.
Bindende betaling ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv Zoom og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for at betale elektronisk.

Se herunder og under de landsdækkende arrangementer for info om selve workshoppen og på www.blind.dk/workshopai

med venlig hilsen
DBS Aalborg Jesper og Torben samt medlemsstrategi

AI (en del af Be my eyes)
Vi inviterer dig til en spændende online workshop om den innovative digitale assistent, Be My AI, i Be My Eyes.
Deltag i en spændende workshop, hvor Anders Schmidt fra Accenture vil fortælle om Be my Eyes/Be my AI, og hvad appen kan gøre for dig.
Hvad kan Be My AI så gøre for dig?
Be My AI er ikke bare en almindelig digital assistent – den er designet til at hjælpe med at beskrive billeder, læse tekst højt og endda svare på spørgsmål baseret på det, den ser.
Workshoppen vil udforske nogle af de mange anvendelsesmuligheder, som f.eks.:
– information fra emballage, dokumenter og skilte. Få hjælp til at få nødvendig information læst højt fra diverse kilder.
– beskrivelse af dine omgivelser: Få en detaljeret beskrivelse af det, der er tæt på dig, såvel som fjerne objekter. Perfekt til at forstå dine omgivelser, uanset hvor du er.
– fotografering på ferie: tag billeder og få dem beskrevet, både under ferien og når du er hjemme. Stil senere spørgsmål om nye detaljer, du måske gik glip af.
Hvordan fungerer det i praksis?
Be My AI gør det muligt at tage billeder af genstande, tekst og mere. Den indbyggede kunstige intelligens beskriver billedet i detaljer. Hvis du ikke får svar på det, du ønsker, kan du altid kontakte en frivillig seende via appen for yderligere hjælp.
Forudsætninger for at deltage:
Du skal bruge en smartphone (iPhone eller android) for at kunne bruge appen.
For at få mest muligt ud af den online workshop skal du have appen Be My Eyes installeret. Du skal også have oprettet en gratis konto hos Be My Eyes og være logget ind i appen. Du behøver ikke at have kendskab til Be My Eyes eller Be My AI på forhånd, da begge vil blive introduceret under workshoppen. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære mere om den digitale assistent og appen.
Da du skal bruge din smartphone til workshoppen, kan det være en fordel, hvis du logger på Zoom via en computer eller iPad/tablet.
Bruger du VoiceOver eller Talkback på din smartphone, kan det også være en god idé at have et headset klar, så man bedre kan høre sin egen lyd fra telefonen.
Det er en fordel, hvis du har lidt kendskab til brugen af VoiceOver eller TalkBack, alternativt er du meget velkommen til at invitere en med, som kan hjælpe dig.
Du kan deltage ved at logge på linket her:
https://us02web.zoom.us/j/83091563786?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
Du kan også ringe ind til mødet på tlf. 47 37 25 75 efterfulgt af MødeID og passcode:
Meeting ID: 830 9156 3786
Passcode: 1
Ønsker du at blive ringet op – evt. på fastnettelefon, så kontakt Gitte Micheelsen på mail gmi@blind.dk eller tlf. 92 82 29 31 senest den 12. april kl. 12.
Vi glæder os til at se dig online og udforske de spændende muligheder med Be My AI!

DBS Aalborg kredsgeneralforsamling 15. april 2024

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

OBS deadline for tilmelding er i dag!
Der er indkaldt til ordinær kredsgeneralforsamling i DBS Aalborg mandag den 15. april kl. 15 til 20:30 på Motel Shell, Hobrovej 12, 9530 Støvring.
Der bydes på kaffe og kage ved ankomsten og en genstand i pausen. Efter generalforsamlingen er kredsen vært for aftensmad. Drikkevare til maden er for egen regning.
I opfordres alle til at deltage denne dag, og være med til at sætte jeres præg på det fremtidige kredsarbejde. Forslag til behandling på kredsgeneralforsamlingen skal være kredsformand Torben Frederiksen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Tilmelding af hensyn til forplejning og transport til Palle Thygesen på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest 8. april.
Fælles kørsel koster 60 kr. og tilrettelægges efter tilmeldingsfristen. Husk at oplyse om særlige kosthensyn.
Bindende betaling for transport ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv KGF og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning. (Regnskab kan fås ved henvendelse til Bruno Hjorth på mail brh@blind.dk)
6. Forslag:
6A. Behandling af lokale forslag
6B. Behandling af forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredskasserer
7B. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
7C. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
8. Beretning fra landsforeningen ved Diana Stentoft da Sofie er sygemeldt
9. Eventuelt.

Program for dagen (cirka tider):

15:00 – 15:15 Velkomst og mødet åbnes (der serveres kaffe og kage)
15:15 – 18:15 Kredsgeneralforsamling med indlagt pause (kredsen er vært for en genstand).
18:15 – 18:30 Pause og klargøring til spisning.
18:30 – 20:30 Spisning.
20:30 Hjemkørsel.

Vi håber at se mange af jer, og alle aktivitetsmedlemmer er jo også meget velkommen, i har dog ikke stemmeret og kan ikke stille op til bestyrelsen.
.

Med venlig hilsen Kredsbestyrelsen

Quiz og spis fortsætter 6. april

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.
Vi minder om Quiz og spis” arrangement lørdag den 6. april kl. 11 -15 på Vesterbro 62A.,
Vi forsætter Matador quizzen, så tag din viden og konkurrenceånd med, og vind spiselige præmier!
Nyd en lækker varm ret, dessert, samt vin, øl, vand, og kaffe.
Pris 150 kr. Evt. ledsager samme pris.
Kørsel efter aftale og kredsens gældende regler (60 kr. som betales sammen med deltagerprisen).
Tilmelding til Palle 21 44 87 45, eller Tina på 21 74 54 86 eller tilmelding@dbsaalborg.dk senest31. marts.
Bindende betaling ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller til reg 3409 konto 3201542979, skriv Quiz og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du UNDTAGELSESVIS ikke har mulighed for elektronisk betaling.
Mvh. Aktivitetsudvalget.

Fælles online smagning og foredrag med Nordthy

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer samt venner og familie.

Skulle du/i have en sød tand og ikke føle dig helt sikkert på om det der online halløj er noget for dig og ikke helt har styr på teknikken, eller har du blot lyst til at dele oplevelsen med andre så giver vi dig og dine mulighed for at tage din smagskasse under armen og mødes med andre i vores lokaler på Vesterbro 62A 9000 Aalborg.
Her kan vi opleve onlinearrangementet sammen og nyde de mange lækkerier.
Du/i skal blot inden den 10 marts give os et praj om du/i kommer til Palle Thygesen på 21 44 87 45 eller på mail tilmelding@dbsaalborg.dk.
du skal selv sørge for at jf nedenstående at få bestilt og modtaget en smagskasse, den del har vi ikke noget med at gøre. læs mere om selve arrangementet herunder.

Hvem har ikke hørt om kager, slik, nødder eller andet lækkert fra Nordthy? Men hvordan startede de egentlig? Og hvad er historien bag succesen?
Simon Lukassen, som er barnebarn af grundlæggeren af familievirksomheden, vil være vores guide denne aften, og han vil fortælle historien fra den spæde start til, hvad Nordthy er i dag – blandt andet gennem en del forskellige smagsprøver, som vi kan nyde undervejs.
Smagskassen indeholder smagsprøver fra i alt 7 forskellige kategorier:
– kiks og kager
– nødder og snacks
– konfekture
– børneprodukter
– drikkevarer
– den lille sukkerfri
og rygtet vil vide at muligvis kommer noget i, som endnu ikke er kommet på markedet! Der vil være flere smagsprøver i hver kategori.
Prisen for en smagskasse er 125 kr. Alle er velkomne.
Tilmeld og betal senest mandag 4. marts. Tilmelding til Gitte Micheelsen på e-mail gmi@blind.dk eller tlf. 92 82 29 31.
Ved tilmelding oplyses: navn og adresse, mailadresse og mobilnummer, antal smagskasser og samtykke til videregivelse af dine oplysninger.
Betaling senest 4. marts skal ske til Kreds Thy-Mors og HUSK at skrive deltagernavn + NORDTHY på din indbetaling, og du kan betale enten via MobilePay 23 08 08 eller bankoverførsel til. 9114 – 1430053961.
Hilsen kredsene i Region Nordjylland og Medlemsstrategi.

Medlemsreferat 18. december 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 18. december 2023 kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina og suppleanterne Stein Erik og Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra: Bjarne og Søren

 

1. Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 4.4 Årskalender Udgår og udsat til næste møde. Dagsorden godkendt med denne ændring.

 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 231120 referat bestyrelsesmøde 20. november 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Undervisningsprogram første halvår 2024 og budget. Team U. (bilag)

Den rundsendte undervisningsplan blev godkendt. Budget blev også godkendt med den tilføjelse at der skal ske en regulering af deltagerprisen til undervisningssæsonen andet halvår 2024 og dette skal informeres ud til kursisterne i god tid. Der vil blive tale om en stigning i lektionsprisen fra 5 til 6 kr.

Det skønnes nødvendigt at gøre dette grundet stigende omkostninger ved driften af Vesterbro 62A.

Kredsens udgift vil være cirka 30000 kr for første halvår 2024.

Det besluttedes også at der skal arbejdes videre med at få Dans og Motion i Aabybro op at køre igen i det nye år. pris vil være cirka 24000 kr dertil skal så fratrækkes deltagerpris og evt. tilskud. Team undervisning vender tilbage når der er et fastlagt forløb.

 

4.2 DBS Aalborg budget 2024 Øko udvalg (bilag)

Det rundsendte budget blev vedtaget. eneste ændringer var nedregulering af Blindes jul indtægt fra 290000 til 250000 og at hvis regnskab overgår til hovedkontoret med virkning pr 1 januar 2024 så vil der være en 0 udgift til revisor (budgetteret med 37000 kr.)

 

4.3 Regnskabspraksis 2024 og frem, hvad gør vi? Bruno Torben (bilag)

Det besluttedes at lade regnskab overgå til hovedkontoret pr 1. januar 2024 så hovedkontoret varetager regnskabsaflæggelsen samt bogføring. Denne ordning bliver en udgiftsneutral post for kredsen.

vores Revisorregninger bortfalder. Kredskasserer vil fortsat være eneste der kan godkende og sende bilag mv. til hovedkontoret.

Kredsen bibeholder sekretærtimerne for både formand og kredskasserer som omdannes til kredstimer på i alt 375 stk. som kredsen frit kan benytte.

 

4.4 Årshjul 2024 all (bilag.

udgår og tages op på næste møde.

 

4.5 Blind motion Vandretur i Hobro/Mariager fjord TGF (bilag)

Det blev besluttet at bakke op om projektet. Palle tager sig af tilmeldinger, Torben er tovholder og sørger for ansøgning til aktivitetspuljen.

 

4.6 Fælles regions workshop ChatGPT/Gemini TGF (bilag)

Palle og Torben deltager, Annette deltager måske.

Afholdes den 20. januar kl. 10 - 17 på Vesterbro 62A. Torben er Tovholder.

Der søges om puljemidler til udgiften, det forventes at det bliver udgiftsneutralt for kredsen.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Medlemsmøde og julefrokost hvordan gik det?

Det var overordnet en succes og vi gør det på nogenlunde samme måde næste år. Dog var det noget tidspresset og det skal vi sørge for ikke bliver tilfældet næste gang.

Maden og serveringen var helt ok undtagen risalamanden.

Der var 60 deltagere. Debatten omkring nyt medlemskriterium gik også godt, der var en god og konstruktiv debat med gode indspark fra medlemmerne.

​​ 

5.2 Fredags Cafe - Nytårskur status mv. Aktiv udv. (bilag)

Der er endnu ikke taget stilling til indkøbssted af kurve til de frivillige. Den rundsendte liste over frivillige blev ikke reguleret.

Bjarne sørger for indkøb af rødvin/hvidvin. Torben ser på nye vinglas i Ikea.

 

5.3 Ny Blindes Jul distributør i 2024 TGF (bilag)

Annie og Frode ønsker efter mange gode år at blive afløst som ansvarlige for vores Blindes jul salg. Dette er vi selvfølgelige kede af. Vi skal i god tid arbejde på at få nye kørt ind. Torben og hans kone Kirsten påtager sig at stå som distributøren og aftaler med Frode hvordan han ønsker overdragelsen. Vi skal forsøge at gøre det sådan at det ikke som hidtil kun er 2 personer som står med hele eneansvaret. Bruno og Inger Lise vil gerne hjælpe til det samme gælder Jesper.

Vi skal have sat noget i gang umiddelbart efter regnskab for årets salg er afsluttet så vi ikke kommer på bagkant i 2024.

 ​​​​ 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Pt. er der cirka 267000 kr. på vores konti. porto stiger til 25 kr. for almindeligt brev i 2024. der forventes at modtage 75000 kr fra AOF i lokaleleje. Der forventes også et ukendt beløb fra BORN i lokaleleje.

Torben sender mail til BORN med anmodning.

 

6.2 Ny lokalpolitisk konsulent på besøg. TGF.​​ 

Torben har talt med den nye konsulent Ditte og hun vil meget gerne komme på besøg på vores første møde den 15. januar 2024.

 

6.3 Referat HB-mødet den- 24 - 26 november. TGF. (bilag)

Den rut rundsendte referat gav ikke anledning til yderligere spørgsmål, Torben fortalte at der arbejdes på at forlængeforsøgsordningen med ledsagelse for personer over 67 år og at timetallet udvides til 15. Derudover var det besluttet at Kreds Frederiksberg kunne få lov at bruge et medlem fra en anden kreds til kredskasserer pga. det ikke har været muligt at få valgt en kredskasserer igennem længere tid. ordningen løber til HB mødet i juni 2025.

 

6.4 Bestyrelsesmøde ISH​​ 

Referat fra mødet var desværre ikke nået at blive udsendt, men Torben fortalt at der stadig kun var op til 3 måneders ventetid på konsulentbistand fra ISH og at der​​ arbejdes på en revision af vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsen. Der er også blevet indført en ordning om at ISH tager ud på sosu uddannelserne og fortæller om det at have et hørehandicap. Torben har spurgt om der er eller kommer en lignende ordning mht. synshandicappede.

​​ 

 7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer.

 

8. Eventuelt

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 20. december 2023.

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat 20. november 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20., november 2023 kl. 17:15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Stein Erik, Meska samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra: Ulla og Søren

 

1. Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Meska Memedo trækker sig som 2. suppleant da han flytter væk fra kredsen 1. december.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 231016 referat bestyrelsesmøde 16. oktober 2023 (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 fredags cafe/nytårskur 2024 aktiv udvalg (bilag)

Det besluttes at deltagerpris er 100 kr. da vi kun har fået cirka halvdelen bevilget fra aktivitetspuljen (4200 kr.) der var søgt om 9700 kr. ​​ så kredsens udgift ved 40 deltagere bliver så med ny deltagerpris i alt 1500 kr.

udvalgt sørger for liste mht. frivillige. klar til næste møde.

Kurv pris 400 - 500 kr.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Budgetforslag 2024 input ønskes Økob udv (bilag).

Det rundsendte budget gav ikke anledning til justeringer. Miniferie hæves deltagerpris umiddelbart til 2800 kr. pga. prisstigninger.

Vi vil prøve at omorganisere rengøringen så det kun bliver til omkring 65000 kr. i 2024 (75.000 kr. i 2023) Det budgetterede underskud er sat til 145.000 kr. (177.000 i 2023)

Der forventes også kursgevinst denne gang. som gør det lettere at overholde budgettet.

 

5.2 HB møde 24 november, er der noget? TGF (bilag)

Det ser ud til at ved indførsel af nyt regnskabssystem i DBS at vi får mulighed for at overgå til bogføring hos hovedkontoret omkostningsfrit og derved spare revisor og andre bankudgifter. Vi bibeholder også vores sekretærtimer som det ser ud til skal puljes til en samlet kredspulje på 375 timer.

Kredsen skal senest overgå til nyt godkendt regnskabssystem eller bogføring hos DBS  ​​​​ med udgangen af regnskabsår 2024.

 

5.3 Online øjenlægeforedrag hvordan gik de.

Det nye tv og tilkoblingen af lydanlæg fungerede rigtigt godt. Placering af tv er ok. Der var i alt 31 deltagere til de to arrangementer og det var et par rigtig hyggelige og informative aftener. Det gør vi gerne igen.

Indtil videre ser det ud til at det fungerer bedst med brug af pc når det er et Zoom møde som skal vises fra skærmen.

Jesper har muligvis et ældre Apple tv som vi kan prøve at sætte til tv'et.

 

5.4 Medlemsmøde og julefrokost status er der noget her til sidst? aktiv udv​​ 

Der er 60 tilmeldte til medlemsmøde og julefrokost. ​​ Alt er klart.

 

5.5 Årshjul 2024 all (bilag).

Der udfærdiges årshjul, alle som har relevante datoer skal melde dem ind så de kan komme på årskalenderen inden næste møde.​​ 

Datoer og arrangementsnavn sendes til redaktionen (redaktion@dbsaalborg.dk) Carsten og Torben. det kan være alt fra møder, arrangementer, online zoommøder, deadlines for medlemsblad, regionsarrangementer kort sagt alt hvad der kan være relevant for medlemmerne.

Jesper vil gerne hjælpe med årskalenderen på IPhone. Torben sender en adgang til ham. (alle kan få adgang til den, så slipper i får at selv skulle lægge ting ind i jeres egen kalender)

udkast til årskalender sendes med som bilag til næste møde hvor den kan kommenteres og rettes.

 

5.6 Møde for nye medlemmer (skal punktet på? konsulenterne

Konsulenter og Torben afholder planlægningsmøde 8. januar kl. 13:30 (meld tilbage hvis ikke dato og KL passer) og kort derefter sendes invitationer ud.

program fra sidst tilrettes, især mad skal gøres mere overkommeligt.​​ 

Det skal overvejes om vi skal lade hovedkontoret tage sig af postforsendelsen denne gang. (ny pris pr brev i 2024 er 25 kr.) Der vendes tilbage på mødet i januar med endeligt budget og program.​​ 

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt er der en kursgevinst på cirka 262000,00 kr. Der udbetales honorar til kørselsleder på 10000,00 kr. Alle som ønsker telefongodtgørelse henvender sig til Bruno snarest.

Danske Bank har hævet deres gebyrer så det igen bliver lidt dyrere at være bankkunde. Det skal meldes ud at hvis man ønsker udbetalt udgifter for kørsel skal de sendes til Bruno eller lægges i postkassen inden 18. december kl. 14.

Bruno prøver at se om strømforbrug i kilowatt har ændret sig efter de nye vedrør er sat op.

Bruno har fundet et par steder hvor vi kan prøve at søge penge til forskellige formål. punkt til næst møde.

 

6.2 2 eksterne klubber lukker/lukkes TGF (bilag)

Kristineklubben er lukket da der ikke kunne vælges ny formand og bestyrelse. Torben Meddelte at der indkaldes til generalforsamling i Aalborg elektronskydning og der med al sandsynlighed ikke kan opstilles ny bestyrelse og klubben derfor må lukke.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Undervisningsprogram 1 halvår 2024, Årshjul 2024, Budget 2024.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 1. december 2023.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat 16 oktober 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 16. oktober 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleant Stein​​ Erik, Meska, Ulla​​ samt konsulent​​ Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Bruno og Søren

 

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.​​ 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230918​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 18.​​ september​​ 2023 (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Den økonomiske situation, AOF og budget generelt TGF (bilag)

Der​​ skal ikke​​ for​​ indeværende iværksættes​​ yderligere aktiviteter før vi har en endelig afklaring​​ omkring AOF. Det er meldt ud at der sandsynligvist vil​​ blive​​ indbetalte​​ tilbagebetalt​​ penge i tilfælde af at det ikke kommer op at køre igen. Pt. vil​​ nuværende udgifter​​ gøre at vores konti vil løbe tør inden nytår. Vi har droslet rengøring ned til 1 gang hver 14. dag indtil vi ved mere. Regning for lys og elektrikerarbejde forventes først til næste år. Regning for 24000 kr.​​ for den meget langvarige og kludrede tinglysningssag på 24000​​ kr.​​ tager hovedforeningen sig af så det gør at​​ vores økonomi​​ resten af året ser noget​​ lysere ud.

De fleste arrangementer vil kun koste kørsel da der er modtaget puljemidler.

Det besluttes at vores klubbers økonomi ikke skal røres og​​ d e skal køre som hidtil. Vi fortsætter med de sidste 2​​ fredags​​ caféer (udgift for kreds​​ pr gang​​ cirka 2000​​ kr.).​​ 

​​ 

4.2​​ Arvesag TGF (bilag)

Det​​ besluttes​​ at gøre som hovedforeningen har foreslået, at de tager sig af forvaltningen. Torben melder dette til hovedkontoret.

Vi beder dem​​ holde os​​ orienteret når der er midler til uddeling eller omkring hvordan der kan søges.

 

4.3​​ Klubberne Rebild, Jammerbugt Hobro og​​ Aars juleafslutning​​ 2023 TGF(bilag)

Det besluttes at klubberne fortsat skal have 150 kr. pr deltager til deres juleafslutning. Koster deres arrangement yderligere må der være en egenbetaling. Det er tilladt at tage en ledsager med, hvis man er enig om det i den enkelte klub. Faste​​ hjælpere skal​​ ikke selv betale.

 

 

4.4​​ Hyggegruppens julebowling​​ (bilag​​ CS US​​ )

Den traditionelle julebowling som Hygge og kulturgruppen står for er planlagt til 16. december og der søges puljemidler til arrangementet for 30 deltagere. Hyggegruppen foreslår 150 i egenbetaling og søger om 269​​ kr.​​ i støtte pr deltager i​​ alt 8070 kr.

DBSU i kredsen tilbydes at deltage på samme vilkår. Torben indsender ansøgning. Modtages ikke puljemidler skal egenbetaling være 200​​ kr.​​ hvis kredsen skal give tilskud så det besluttes​​ at give​​ 6570 kr.

Carsten og Ulla tager sig af arrangementet og diverse opslag.

 

4.5​​ Kredssbestyrelsesmøde 20. november tid flyttes til kl. 17, er det ok?​​ TGF

Mødestart sættes til kl. 17:15 (DH mødet slutter først kl 17) Vi starter med spisning.

​​ 

4.6 Medlemsmøde - emne medlemskriterium TGF (bilag)

Det besluttes​​ at medlemsmødet bliver omkring medlemskriteriet og Diana kommer og styrer debatten. Mødet bliver mellem​​ kl 16​​ og 17:30 hvorefter der inviteres til julefrokost.

Aktivitetsudvalget er ansvarlig.

 

4.7 Opsætning af TV TGF (bilag)

Det nye TV opsættes i modsatte ende af projekter (i den​​ lille del af mødelokalet.) Teleslynge/lydanlæg flyttes hen til TV​​ i Det​​ møbel som indkøbes til at det skal stå på.

Pris for tv blev 11300​​ kr., tilbud fra Fabers lyd til flytning af anlæg samt tilkøb af dekoder til TV bliver 4400 kr. Der indkøbes møbel i​​ Ikea Til TV til max pris 6000 kr.

i​​ alt udgift 21700​​ kr.​​ (der skal fratrækkes​​ 5000 som​​ modtages i puljemidler ifm.​​ ansøgning) så kredsens udgift bliver 16700 kr.

 

 

4.8 Ansøgning sjov​​ med hund og om online arrangement og besøg TGF (bilag)

Der er kommet ansøgning om støtte til​​ deres foderværter/førerhunde online arrangement den 8 november. Torben søger om puljemidler til arrangementet så kredsen udgift bliver max500​​ kr.​​ det besluttes at give støtte til arrangementet til omkring 14. deltagere.

Kommer der støtte holdes kredsens udgift neutral.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Frivillig fredag hvordan gik det. TGF, BK og JL.

Det var helt igennem en god dag og det skal​​ vi​​ deltage i igen, der var omkring 300 deltagere. Vores stand var godt besøgt og vi fik en enkelt skrevet op, Blindes jul gav mange henvendelser. Næste gang skal vi huske lidt pynt mv til bordet.

 

5.2​​ fredags​​ cafe, hvordan gik det​​ 

Præmieren gik godt der var i alt 17 tilmeldte og denne gang var det kun til fælles hygge og samvær. ​​ Vi​​ køre helt​​ klart de næste 2 fredags cafeer igennem.

 

5.3​​ Quiz og spis, hvordan gik det?

Helt igennem en god oplevelse og hyggelig dag, Quizmaster​​ Jesper var​​ fænomenal​​ og godt forberedt og kørte en Matador Quiz meget professionelt. Alle havde en god dag og der var rigeligt mad fra Vejgaard Hallen. Der var helt klart stemning for at lave endnu en Quiz og spis dag næste år.

 

5.4 Nytårskur 2024 gør vi det? TGF, AKU (bilag)

Det besluttes at gentage Nytårskuren og lave den som en del af fredags Cafe den 12. januar 2024. Der søges midler til det som sidste år. Palle sørger for at sende budget til Torben.​​ Torben indsender ansøgning.

Teaser sættes i blad 15. endelig opslag i blad 16.

Aktivitetsudvalget​​ arbejder videre med arrangementet.

 

5.5 Ledsagerordningen Aalborg kommune JL (bilag)

Det er blevet utroligt ufleksibelt at bruge ledsagerordningen i Aalborg Kommune den​​ styres meget​​ rigidt.

Vi Skal have samle​​ nogle cases​​ sammen og​​ så går​​ vi videre med det til Forvaltningen og ender det ikke i noget positivt går vi​​ videre til​​ handicapråd og i sidste ende medierne.

Konsulenterne er ansvarlige for​​ indsamling a cases.

 

5.6 Regler for Førerhunde på Vesterbro 62A CS (bilag)

Der laves en Skriv omkring regler for​​ førerhunde​​ på Vesterbro. Carsten laver dette. jf.​​ nedenstående input. - Der sættes et indlæg​​ i medlemsblad​​ 14.

Hunde skal være i bøjle og ellers være dækket af. fodring af hunde foregår i det store handicaptoilet, låner man skåle gøres de rene igen og stilles på plads (hvor?). Sker uheld skal der gøres rent og dette meldes​​ til bestyrelsen. Når der er sjov med hund har​​ de råderetten​​ over lokalerne​​ og hunde​​ kan​​ være i frifase​​ dog under opsyn. (sjov med hund må ikke benytte følgende lokaler: Væverum og Showdown.​​ (er der andre?)

 

 

5.7 Bestyrelsesseminar/kursus regionen - ChatGPT TGF (bilag)​​ 

Der var stemning for at vi godt kan mødes til en dag med de 2 andre kredse men der var ikke stemning for at det kun skulle være en Workshop omkring ChatGPT.

Torben, Palle og Annette tager det med tilbage til regionsgruppen.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Bruno var ikke til stede men har meddelt at​​ Tinglysning sagen​​ på 24000 kr. betaler hovedforeningen.​​ 

Der er pt 91000​​ kr.​​ på konti.

Der laves budget 2024 forslag til​​ næste møde.

 

6.2​​ Referat​​ bestyrelsesmøde ISH TGF (bilag)

Intet at bemærke blot rundsendt referat og punkt blev gennemgået på forrige KB møde.

 

6.3 Henvendelse fra på AAU om virtuel reality for Blinde TGF (bilag)

Blot en orientering om et ønske om eventuel hjælp til at​​ finde personer​​ som vil være med i fald projekt bliver til noget. Nærmere herom på​​ senere​​ tidspunkt i medio 2024.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer.​​ Budget 2024 forslag. Nytårskur.

 

,8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 11.​​ november​​ 2023

 

Huskelisten eller glem ikke listen:​​ 

Opvaskemaskine. Team Vesterbro.

Vesterbro gulv i det store toilet.​​ TeamVesterbro.

EDB​​ rum. Team Vesterbro.

Baggang/sjov med hund. Team undervisning/Vesterbro

Nøglesituation Vesterbro. Team Vesterbro

Køkken, inventar mv. Team Vesterbro

Fliser lille toilet ​​ TGF

Lys/lamper baggang TGF JL.

tilskudsgruppen.

ældre trænning.

webbox

Lys lamper​​ Vesterbro TGF JL

Besøgskorps

Gulv ​​ formandskontoret.

Tv i ​​ mødelokalet.

Klub manual/vejledning​​ samt regler for ​​ førerhunde. TGF, CS og JL US.

Møde for nye medlemmer​​ 2024 suh, JL og AW

 

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater