Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 september 2018

Referat kredsbestyrelsesmøde

Dato og Tid: 3 september kl. 16.
Lokation: Vesterbro 62 a 9000 Aalborg

Til Stede var : Frode, Else, Finn, Gitte, Steffen, Henning, Torben, Maj-Lis og konsulenterne Anette og Tommy.

Afbud fra: ingen.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 21 Dataforordningen (GDPR)
Nyt punkt 22 undervisning. Nyt punkt 23 eventuelt og bordet rundt.
Herefter blev den nye dagsorden godkendt.

AD 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet blev godkendt som værende både møde og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer

04A. Ejerforeningen
Intet nyt omkring fordelingsnøglen.

04B. Struktur i DBS
Strukturudvalgsmøde, Frode kan desværre ikke deltage.

AD 05 Aktivitetsudvalget.
Der er besluttet at lave en fælles tilmelding@dbsaalborg.dk for at ensarte tilmelding til diverse arrangementer, aktivitetsudvalget styrer mailadressen og holder øje med indkommende mails. Torben Kan bistå med eventuelt oprettelse i mailklient.

05A. Medlemsmøde efteråret
Pris 125 kr for Stjerneskud eller pariserbøf. Øl vand købes hos 3F, Vin sørger Henning for. Gitte aftaler med Frode mht personale og kaffe og service.
Blad deadline til Steffen 7 september kl 12. Underholdning bliver Sundance. Tilmeldingsfrist cirka 1 uge før arrangementet.
Husk at sørge for mikrofonanlæg er klar (Frode )

05B. Søren Holmgren.
Intet at bemærke.

05C. Tur Hanstholm.
Der er cirka 32 deltagere.

AD 06. Inklusion se kopi Annette
25 september, kl 13 – 18. Frode og finn deltager
Maj-Lis overvejer og vender tilbage til Frode.

AD 08. Klub i Rebild
Frode snakker med lars Peter, og Maj-Lis snakker med ””Støvring.
Henning laver et udkast til vores medlemmer som kan være mulige brugere, og koordinerer med Tommy.
Kommer klubben op at stå, flyttes Fjellerad holdet dertil.

AD 09. Økonomi ved Henning
Det ser stadig fornuftigt ud, budget overholdes til den gode side.

AD 10. Miniferien.
Det var en rigtig god tur.

AD 11. Bladet
Der skal gøres opmærksom på der deadline for stof til kredsens spalte i medlemsbladet fredag kl 12:00 til bladet der af deadline den følgende Tirsdag. Alle deadlines kan ses på vores hjemmeside i årskalenderen. Stof der kommer senere end dette tidspunkt kommer ikke med.
Steffen sætter en notits herom i bladet underskrevet bestyrelsen.
Med hensyn til korrekturlæsning af stoffet så sender Steffen det til bestyrelsen så de har mandagen til at rette eventuelle fejl og melder det tilbage til Steffen, brug gerne svar alle funktionen så alle ved vad der bliver ønsket rettet.

AD 12. Forsamlingshuset
Underholdning er på plads. (Gitte og Annette). Henvendelse vedrørende besøg af Hjælpemiddelkufferten så er det en god ide at se om hun kan komme til forsamlingshuset.

AD 13. Kredsnyt CD
Torben Kan kontaktes hvis nogen har problemer med den udsendte kredsnyt cd.
Der lægges lydfiler ud på vores hjemmeside på forsiden til download.

AD 14. Tilgængelighedsudvalg.
14A. Lydfyr og stoppesteder.
Intet nyt.

AD 15. Tilgængelighedsforum Møde Vesterbro 13 august 2018. Forummet vil gerne have at bestyrelsen tager op med NT at det er blevet ret uhensigtsmæssigt med rækkefølgen af busserne på vesterbro stoppestedet.
Der skal også kikkes på forholdene i Hobro, der er et ønske om at tilgængelighedsudvalg/bestyrelse laver en tur til Byen for at se med selvsyn.
Forummet er først ved at finde sin arbejdsform og holder møde igen 19 november kl. 16.
Referat fra mødet er tilgængeligt for Tilgængelighedsudvalget og bestyrelsen.

AD 16. Møde Fredericia efteråret
Intet møde i Fredericia, der afholdes seminardag i Aalborg fredag 18 Januar 2019 10 – 18, Finn er tovholder på at samle ind til program.
Alle bedes til næste møde at meddele om de kan deltage den dato.

AD 17. Dagrenovation – Aalborg Kommune
Frode kontakter Aalborg forsyning for at få en foreløbig afklaring på om det med Molokker kommer til at påvirke vores affaldsstation om vi kan risikerer at skulle et andet sted hen med affaldet.

AD 18. DGI Annette
David Møller som er idrætskonsulent hos DGI vil gerne holde møde med os for at få flere synshandicappede ud og dyrke motion. Annette laver aftale med ham måske allerede nu på mandag kl. 14 ellers en anden dag.
Finn, Else, Gitte og Torben vil gerne deltage, Annette spørger også Ulla (suppleant) for at høre om hun vil være med.

AD 19. Massage – kopi er mail er sendt
Onsdag, 14 eller 21 november kan lokaler udlånes.
Frode kontakter IBOS.

AD 20,. Køb af Fakta
Henvendelse fra Lykkebo om byt af lokaler med vores nuværende og så fakta, men da det viser sig at det drejer sig om udlejning , så er det ikke relevant. For nuværende

AD 21. Dataforordningen GDPR.
Der skal kigges på gamle dokumenter som ligger her i lokalerne.
Det skal indskærpes at der ABSOLUT ikke må sendes cpr numre med usikker mail eller på anden vis op bevares usikkert, det vil sige elektroniske medier så som USB keys skal krypteres og kodeordsbeskyttes. Har man CPR numre på sin pc skal den også krypteres.
Det indskærpes at de som har en @blind.dk mail skal bruge den i forbindelse med personfølsomme oplysninger.
Henning kontakter hovedkontoret omkring hvordan vores undervisningsleder skal kunne arbejde sammen med fx AOF i forhold til personoplysninger

AD 22 Undervisning.
Den tilsendte liste blev gennemgået og flere af emnerne lyder interessante, men kan ikke iværksættes da de allerede skal starte nu, et par af weekendkurserne skal vi tage stilling til på næste møde.

AD 22 Eventuelt og bordet rundt
Frode opfordrede igen alle til at finde sælgere til Blindes jul, og der skal et stykke i bladet om der er nogen der kan stå og sælge ved centrale steder fxSalling, Kvickly vestbyen eler andre.
Torben har iværksat opgradering af pc’erne i edb lokalet så de er klar til undervisningsstart.
Annette fortalte at der er lavet en intern ombudsmandsordning i foreningen.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 4 september 2018

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn