Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 september 2018

Referat kredsbestyrelsesmøde

Dato og Tid: 3 september kl. 16.
Lokation: Vesterbro 62 a 9000 Aalborg

Til Stede var : Frode, Else, Finn, Gitte, Steffen, Henning, Torben, Maj-Lis og konsulenterne Anette og Tommy.

Afbud fra: ingen.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 21 Dataforordningen (GDPR)
Nyt punkt 22 undervisning. Nyt punkt 23 eventuelt og bordet rundt.
Herefter blev den nye dagsorden godkendt.

AD 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet blev godkendt som værende både møde og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer

04A. Ejerforeningen
Intet nyt omkring fordelingsnøglen.

04B. Struktur i DBS
Strukturudvalgsmøde, Frode kan desværre ikke deltage.

AD 05 Aktivitetsudvalget.
Der er besluttet at lave en fælles tilmelding@dbsaalborg.dk for at ensarte tilmelding til diverse arrangementer, aktivitetsudvalget styrer mailadressen og holder øje med indkommende mails. Torben Kan bistå med eventuelt oprettelse i mailklient.

05A. Medlemsmøde efteråret
Pris 125 kr for Stjerneskud eller pariserbøf. Øl vand købes hos 3F, Vin sørger Henning for. Gitte aftaler med Frode mht personale og kaffe og service.
Blad deadline til Steffen 7 september kl 12. Underholdning bliver Sundance. Tilmeldingsfrist cirka 1 uge før arrangementet.
Husk at sørge for mikrofonanlæg er klar (Frode )

05B. Søren Holmgren.
Intet at bemærke.

05C. Tur Hanstholm.
Der er cirka 32 deltagere.

AD 06. Inklusion se kopi Annette
25 september, kl 13 – 18. Frode og finn deltager
Maj-Lis overvejer og vender tilbage til Frode.

AD 08. Klub i Rebild
Frode snakker med lars Peter, og Maj-Lis snakker med ””Støvring.
Henning laver et udkast til vores medlemmer som kan være mulige brugere, og koordinerer med Tommy.
Kommer klubben op at stå, flyttes Fjellerad holdet dertil.

AD 09. Økonomi ved Henning
Det ser stadig fornuftigt ud, budget overholdes til den gode side.

AD 10. Miniferien.
Det var en rigtig god tur.

AD 11. Bladet
Der skal gøres opmærksom på der deadline for stof til kredsens spalte i medlemsbladet fredag kl 12:00 til bladet der af deadline den følgende Tirsdag. Alle deadlines kan ses på vores hjemmeside i årskalenderen. Stof der kommer senere end dette tidspunkt kommer ikke med.
Steffen sætter en notits herom i bladet underskrevet bestyrelsen.
Med hensyn til korrekturlæsning af stoffet så sender Steffen det til bestyrelsen så de har mandagen til at rette eventuelle fejl og melder det tilbage til Steffen, brug gerne svar alle funktionen så alle ved vad der bliver ønsket rettet.

AD 12. Forsamlingshuset
Underholdning er på plads. (Gitte og Annette). Henvendelse vedrørende besøg af Hjælpemiddelkufferten så er det en god ide at se om hun kan komme til forsamlingshuset.

AD 13. Kredsnyt CD
Torben Kan kontaktes hvis nogen har problemer med den udsendte kredsnyt cd.
Der lægges lydfiler ud på vores hjemmeside på forsiden til download.

AD 14. Tilgængelighedsudvalg.
14A. Lydfyr og stoppesteder.
Intet nyt.

AD 15. Tilgængelighedsforum Møde Vesterbro 13 august 2018. Forummet vil gerne have at bestyrelsen tager op med NT at det er blevet ret uhensigtsmæssigt med rækkefølgen af busserne på vesterbro stoppestedet.
Der skal også kikkes på forholdene i Hobro, der er et ønske om at tilgængelighedsudvalg/bestyrelse laver en tur til Byen for at se med selvsyn.
Forummet er først ved at finde sin arbejdsform og holder møde igen 19 november kl. 16.
Referat fra mødet er tilgængeligt for Tilgængelighedsudvalget og bestyrelsen.

AD 16. Møde Fredericia efteråret
Intet møde i Fredericia, der afholdes seminardag i Aalborg fredag 18 Januar 2019 10 – 18, Finn er tovholder på at samle ind til program.
Alle bedes til næste møde at meddele om de kan deltage den dato.

AD 17. Dagrenovation – Aalborg Kommune
Frode kontakter Aalborg forsyning for at få en foreløbig afklaring på om det med Molokker kommer til at påvirke vores affaldsstation om vi kan risikerer at skulle et andet sted hen med affaldet.

AD 18. DGI Annette
David Møller som er idrætskonsulent hos DGI vil gerne holde møde med os for at få flere synshandicappede ud og dyrke motion. Annette laver aftale med ham måske allerede nu på mandag kl. 14 ellers en anden dag.
Finn, Else, Gitte og Torben vil gerne deltage, Annette spørger også Ulla (suppleant) for at høre om hun vil være med.

AD 19. Massage – kopi er mail er sendt
Onsdag, 14 eller 21 november kan lokaler udlånes.
Frode kontakter IBOS.

AD 20,. Køb af Fakta
Henvendelse fra Lykkebo om byt af lokaler med vores nuværende og så fakta, men da det viser sig at det drejer sig om udlejning , så er det ikke relevant. For nuværende

AD 21. Dataforordningen GDPR.
Der skal kigges på gamle dokumenter som ligger her i lokalerne.
Det skal indskærpes at der ABSOLUT ikke må sendes cpr numre med usikker mail eller på anden vis op bevares usikkert, det vil sige elektroniske medier så som USB keys skal krypteres og kodeordsbeskyttes. Har man CPR numre på sin pc skal den også krypteres.
Det indskærpes at de som har en @blind.dk mail skal bruge den i forbindelse med personfølsomme oplysninger.
Henning kontakter hovedkontoret omkring hvordan vores undervisningsleder skal kunne arbejde sammen med fx AOF i forhold til personoplysninger

AD 22 Undervisning.
Den tilsendte liste blev gennemgået og flere af emnerne lyder interessante, men kan ikke iværksættes da de allerede skal starte nu, et par af weekendkurserne skal vi tage stilling til på næste møde.

AD 22 Eventuelt og bordet rundt
Frode opfordrede igen alle til at finde sælgere til Blindes jul, og der skal et stykke i bladet om der er nogen der kan stå og sælge ved centrale steder fxSalling, Kvickly vestbyen eler andre.
Torben har iværksat opgradering af pc’erne i edb lokalet så de er klar til undervisningsstart.
Annette fortalte at der er lavet en intern ombudsmandsordning i foreningen.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 4 september 2018

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 29 juni 2016

FERAT
Kredsbestyrelsesmøde

Dato og Tid: 29 juni 2017 kl. 11:00

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Ordstyrer var: Henning.
Værter var: Maj-Lis og Else
Til stede var: Frode, Steffen, Henning, Else, Karen, Esben, Torben samt suppleanterne Maj-Lis, Michelle, Gitte og konsulent Annette.

Afbud fra: Tommy

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode åbnede mødet og bød velkommen til de 2 nye suppleanter Michelle og Gitte.
Derefter gav han ordet til ordstyren.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden.
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden indsigelser.

AD. 03. Godkendelse af referatet samt medlemsreferatet
Referatet blev godkendt som værende både møde og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer

04A. Legat Odd Fellow nr. 27 Ansgar
Frode har snakket med Blindekredsen/Oddfellow, og ansøgning til blindekredsen behøver ikke være efter et arrangement har fundet sted.

04B. Børge stole
Børge Andersen har skaffet skruer til stolene på Vesterbro 62A og sørger for at de bliver ordnet.
Fremover vil de blive set efter en gang imellem. Der skal også checkes om der er ordentlige stolesøm på stolebenene.
Frode finder ud af hvordan det sættes i værk.

04C. Sy og Læder Fjellerad
De nuværende medlemmer Vil vi prøve at flytte til Støvring, hvis der kan findes lokaler. Dette tiltag er for at lette tilgangen til deres klub og samtidig optimere kørslen.

AD. 05. Aktivitets udvalg. Eventuel fest og medlemsmøder med mere
Med hensyn til medlemsmødet i oktober, 3F lokaler kan ikke længere benyttes. En mulighed er Fynsgadecenteret eller Vejgårdhallen. Frode undersøger lidt videre.
Frode undersøger lidt omkring en busferie, så der er lidt at fortælle på medlemsmødet.
Med hensyn til underholdning på medlemsmødet, Torben undersøger om Den skallede pædagog med 4 jacks musikforedrag kan bookes til den 31 oktober.
Alle opfordres til at komme med brugbare forslag til lokaler til afholdelse af medlemsmøder med videre.
Frode arbejder videre med det.

AD. 06. Udsendelse af CD til alle
Daisy og mp3 på en cd, torben skriver en lille indledning, og sætter i værk. Master CD sendes til Torben og han kontakter Esben så snart den er klar. Frode har fået labels og kuverter, Frode skaffer også cd’er hos Lars Peter.
For at sikre alle medlemmer får så kontrollere Frode lige om der er kommet nye medlemmer siden han fik labels, konsulenter og kasserer kan fortælle om der er kommet nye.

AD. 07. Kursus i yoga
Der er dags dato kun 2 der har vist interesse for et yoga kursus, der annonceres i bladet igen.
Kurset droppes hvis der ikke kommer flere interesserede.
Hvis kurset skal etableres skal det foregå i vores egne lokaler.

AD. 08. Økonomi ved Henning.
Kvartals balance udsendt, Henning har rykket for manglende kontingentindbetalinger, i alt 11 .
Der er kommet 4 nye medlemmer til kredsen.
1 kredsmedlem har ikke betalt.
Sommerundervisning, 1 rykker sendt.
Med hensyn til kredsens økonomi så er der glad smiley.

AD. 09. Møde frivilligt arbejde
Der var ingen fra bestyrelsen til stede.
Ved næste møder af samme slags skal der sørges for at der er nogen der deltager, hvis ikke nogen fra bestyrelsen kan, så forespørges kredsens medlemmer

AD.10. Miniferien 2017.
32 er tilmeldt, 28 har betalt.
2 ekstra deltager er på vej, så deltagerantallet ender nok på 34.

AD. 11. Hjertestarter
Intet at bemærke, Henning vender tilbage når der er nyt.

AD. 12. Møde Born
Der er problemer med svartider på ansøgninger til kompenserende undervisning, fra kommunernes side.
Der er eksempler på at der er søgt i januar og svar er først kommet nu i juni trods folk hele tiden har haft deres udstyr udleveret, dette bevirker at der kan gå ¾ år inden folk får undervisning.
Frode spørger Lars Peter omkring hvad der skal gøres i forbindelse med syltning af ansøgninger om kompenserende undervisning.

AD. 13. Møde med Erna og arkitekt Villy G. Hansens fond III
Fondens bestyrelse foreslår at holde møde på Vesterbro 62A for at se lokaler og møde bestyrelse og konsulenter. Mødets formål er at afstemme forventninger til hvem der først og fremmest kommer i betragtning til uddeling.
Dato for møde er, (frode sender dato til Torben) kl 11.

AD. 14. Pjecen
Intet nyt, Pjeceudvalget (Esben, Else og Tommy) meddeler når punktet skal med igen.

AD. 15. Førstehjælpskursus.
Esben afventer stadig svar, Gitte foreslog at kontakte røde kors, hun har kontaktoplysninger som Esben kan bruge i fald det første falder til jorden.

AD. 16. Bestyrelsesmøde Fredericia efteråret
Mødedato for bestyrelsesmøde/seminar er fastsat til 2 og 3 november.
Punkter til seminaret ønskes stadig.

AD. 17. Forsamlingshuset
Annette meddelte at Lone Møller ikke længere vil stå for forsamlingshuset, og hun vil gerne have hjælp til at finde en mere som kan være med til at stå for det.
Hvis der skal noget i bladet skal det være hos Steffen inden 27 juli.
2 suppleant Michelle vil gerne være med.
På sigt vil Annette også gerne afløses, men indtil videre fortsætter hun med forsamlingshuset.

AD. 18. Medlemsmøde til efteråret
Se Under punktet aktivitetsudvalget.

AD. 19. Førerhunde Se mail fra Esben m.fl.
Frode kontakter og arrangerer eventuelt møde, så vi kan finde ud af hvad vedkomnes ønsker og tanker er med hans henvendelse, samt at kunne bruge det fremadrettet hvis andre henvender sig.
Generelt omkring førerhunde problematikken så er det vigtigt at hvis Dansk Blindesamfund bliver draget ind skal Frode orienteres og varskos.

AD. 20. Bladet Kursus i yoga
Intet at bemærke.

AD. 21. Teleslynge på Vesterbro
Mandelauget forespørger om der kan anskaffes et headset til teleslyngeanlægget, det er ret uhensigtsmæssig for en del foredragsholdere at skulle håndtere pc, projekter, noter og mikrofon samtidig.
Det undersøges hos Aalborg Radio og høreteknik om hvad et headset koster og ligeledes hvad et nyt anlæg og om det eventuelt kan være mobilt koster.
Esben og Steffen er tovholdere på projektet.
De vender tilbage med forslag til eventuelle indkøb med videre.

AD. 22. Ansøgning Børge
Børges ansøgning om videreuddannelse i forbindelse med EDB lære er godkendt. Derudover skal Else også med hvis det passer ind.

AD. 23. Koncert Klub
Alle var enig om at det var en god ide.
Der aftales et møde med Michael Ashtar for at komme videre med projektet.
Fra bestyrelsen deltager Esben, torben og Frode.
De vender tilbage når der er nyt.

AD. 24. Eventuelt og bordet rundt
Problematikken omkring Daisy afspiller og Aalborg kommune, det ser ud til at der er fundet en ordning så udlevering og reparation af afspillerne stadig kan bevilges.
Esben får ikke respons fra meldingerne omkring lydfyr, der skal laves et møde med kommunen.
Esben samler materiale sammen til mødet.
Der er tillidsmandskursus 23 til 27 oktober på Fuglsangcenteret.
Der er opstået situationer hvor eksempelvis reparation af stokke trækker i langdrag og dette er meget uacceptabelt, det skal prøves om der kan findes en løsning så meget vigtige hjælpemidler ikke kan trækkes i langdrag, visse hjælpemidler må være det man kalder kategoriseret som til straksudlevering.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 4. juli 2017