Ny bestyrelse efter kredsgeneralforsamling 15. april 2024

Kære Alle.

Kredsen afholdt ordinær kredsgeneralforsamling i går 15. april på Motel Shell i Støvring. Vi var i alt 46 hvor 34 var stemmeberettigede. Diana Stentoft fra FU ledede os med sikker hånd gennem dagsordenen og bagefter var kredsen vært ved aftensmad. Tak til alle som deltog og gjorde deres stemme gældende samt var med til at gøre dagen og aftenen til en god og hyggelig en af slagsen.

Den nye bestyrelse ser således ud efter kredsgeneralforsamlingen:
Kredsformand Torben Frederiksen valgt 2023
Kredskasserer Bruno Hjorth valgt 2024.
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Tina l Andersen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Palle Thygesen valgt 2024.
Bestyrelsesmedlem Jesper Laursen valgt 2024.
Bestyrelsesmedlem Annette Winther valt 2024.

Derudover fik vi alle 3 suppleantposter besat.
1. suppleant Stein Erik Skotkjerra valt 2024.
2. suppleant Ulla Sørensen valgt 2024.
3. suppleant Lise-lotte Esmann valgt 2024.

Tillykke til de nyvalgte.
Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

herunder kan Formandens årsberetning læses.

Årsberetning DBS kreds Aalborg 2023

Aalborg den 12. april 2024.

Indledning:
Tak, så enkelt kan det siges. En stor tak til jer medlemmer, aktivitetsmedlemmer og ledsager som i stor stil har bakket op om vores forskellige aktiviteter igennem 2023. Det er en fornøjelse at lave kredsarbejde når der bakkes op om de initiativer vi sætter i gang. Vi har såmænd også haft en lille medlemsfremgang så vi ved årsskiftet 2023 var i alt 430 medlemmer og aktivitetsmedlemmer, den tendens kan vi jo håbe fortsætter til næste år. Der skal i den forbindelse lyde et stort velkommen til jer nye medlemmer.
Så trods lidt malurt i bægeret i løbet af året har det alt i alt været et meget positivt år for kredsen.

Aktiviteter
Som før nævnt har der været rigtigt godt gang i vores aktiviteter både fysisk og online og de var også meget forskellige. Vi har blandt andet været til Nytårskur, tur til Fårup sommerland, på byvandring, til workshop i japansk papirkunst, høstfest med 135 deltagere, julebowling, til Tørfisk koncert med spisning hos vores venner i kreds Thy-Mors. Vi havde også som noget nyt lanceret fredags cafe som afløser for forsamlingshuset og det håber vi fortsat i medlemmer vil bakke op om og komme med ideer til hvad en sådan dag kan indeholde. I samme regi ville vi også afprøve om der var stemning for at mødes på lørdage og quizze og nyde noget godt mad sammen så Quiz og spis er nu også en del af vores aktiviteter.
Vi havde selvfølgelig også et medlemsmøde i efteråret hvor vi var 60 samlet til en god debat omkring det fremtidige medlemskriterie og en god julefrokost bagefter. Med hensyn til online aktiviteter så har vi prøvet at gøre det muligt for de af vores medlemmer som ikke selv har lyst til eller kan være med på Zoom arrangementerne derhjemme at mødes fysisk på Vesterbro 62A. Vi deltog blandt andet i hovedforeningens online øjenlægeforedrag, og en temaaften for førerhundebrugere og foderværter. Det har rent teknisk fungeret rigtigt godt så de af jer som indtil nu ikke har prøvet at være med til Zoom arrangementer kan nu også være med. Vores tv og lydanlæg er selvfølgelig til fri afbenyttelse hvis der er nogen af jer som ønsker at samles om et af foreningens online aktiviteter. Mange af vores arrangementer har også i vid udstrækning kunnet afvikles på så gode vilkår som de har været på grund af den fortsatte mulighed for at få del i foreningens aktivitetspuljemidler. Den mulighed er vi meget glade for at fortsat eksistere og gør brug af den i vid udstrækning der hvor det giver mening.
Selvfølgelig ingen årsberetning uden at nævne kredsens miniferie. Det var en rigtig god tur hvor der var 26 afsted på nogle hyggelige dage i Fredericia og omegn. Desværre bliver Miniferien 2024 (som der for i øvrigt stadig er ledige pladser på)den sidste som Vores mangeårige arrangører Else Aaved og Annelise Lausten arrangerer. Men vi håber selvfølgelig at der findes en eller 2 som kan overtage jobbet som miniferiearrangører fremover. Så spred gerne budskabet til en som i mener kunne have lyst til at prøve det af.

Fritidsundervisning
Vores fritidsundervisning som vi køre i samarbejde med AOF har kørt godt det meste af året med samme tilslutning og hold som vi plejer, dog var der lidt panik en måneds tid i september/oktober da AOF Aalborg pludselig uden varsel meddelte at de var gået konkurs. Kredsen havde ugen for inden lige indbetalt penge for alle hold som kørte i efterårssæsonen. Men heldigvis blev der lavet en rekonstruktion og vores undervisning kunne fortsætte uændret efter en måneds pause. Undervisningen køre fortsat fint her i 2024 og på samme vilkår som før konkursen.
Vi har også med støtte fra aktivitetspuljen kunnet fortsætte Dans og motion i Aabybro i samarbejde med kreds Vendsyssel, så der er fortsat mulighed for at få danseskoene kridtet og svunget træbenet.
Vi har i kredsbestyrelsen besluttet at det er nødvendigt at hæve lektionsprisen fra efterårsæssonnen 2024 grundet stigende omkostninger. Men det er fortsat utroligt billigt at gå til undervisning hos os, prisen bliver kun hævet med 1 krone til6 kr. pr. lektion.

Klubber
Det har været godt at mærke at der har været godt gang i vores egne klubber rundt om i kommunerne og der fortsat er god tilslutning til jeres aktiviteter. Vi prøvede som noget nyt at lave en fælles sommerudflugt for klubbernes medlemmer og alle klubber bakkede op om ideen, turen gik til Børglumkloster og trods lidt transportvanskeligheder blev det en god oplevelse og vi gentager succesen i 2024.
Desværre har vi også måtte sige farvel til så vidt vides Danmarks ældste DBS klub nemlig Kristineklubben hvor klubbens formand igennem rigtigt mange år valgte at trække sig og desværre var der ikke andre som ønskede at være med til at køre klubben videre. Der skal fra kredsens side lyde en stor tak til Jytte Petersen for hendes mangeårige arbejde for Kristineklubben. Heldigvis er der fortsat godt gang i både Mandelauget og klub-EDB samt Showdown og Tandemklubben som nu også har en eltanddemcykel. Desværre må vi også sige farvel til elektronskydning her i Aalborg da der som med Kristineklubben ikke er nogen som ønsker at køre klubben videre. Men en stor tak til både egne og eksterne klubledere for jeres indsats det forgangne år den er er vi fra kredsbestyrelsen meget taknemlig for.

Lokalerne på Vesterbro
Lidt er der sket i løbet af året, vi har blandt andet fået opvaskemaskine i køkkenet og så vidt vides fungerer det ok mht. tømning osv. og der skal nok blive lavet en vejledning til både opslag i køkkenet og på hjemmesiden. Derudover har vi smårenoveret baggangen så vi bedre kan bruge den til at opbevare materialer og redskaber i. Der mangler dog stadig lige lidt før det projekt er færdigt. Som mange af jer har lagt mærke til har vi fjernet væggen med foldedøren i det store mødelokale for at gøre lokalet mere anvendeligt når vi er mange samlet. Og det har bevirket at vi nu kan være 40 personer. I samme ombæring har vi fået indkøbt og opsat et stort tv som er koblet til vores teleslyngeanlæg som skal bruges til foredrag, online zoom arrangementer med mere. Vi planlægger på at få søgt midler til støjdæmpende foranstaltninger i mødelokalet i løbet af 2024 og 2025, så det vil ikke være noget som påvirker kredsens økonomi nævneværdigt.
Derudover kan det nævnes at vi desværre ikke får opsat en central affaldsstation, da kommunen ikke mener der er plads til den i vores gade. Så vi skal desværre fortsat døje med affaldscontainerne. Som mange af jer også ved så er der som de hidtidige år fortsat småproblemer med både elevator og port til gården, den følgeton stopper nok desværre aldrig helt.

Det politiske
Det har fortsat været lidt småt med det lokalpolitiske arbejde i 2023. Men mit håb at der med støtte fra den nyansatte lokalpolitiske konsulent at vi kan få lidt mere styr på de lokalpolitiske sager rundt om i vores kommuner og et vædre samarbejde i DH-regi. Mit håb er at der kan laves et lokalpolitisk netværk/udvalg bestående af interesserede medlemmer der i samarbejde med kredsbestyrelsen kan varetage den del af kredsens arbejde, men mere om det i løbet af 2024.

Blindes jul
Salget i 2023 gik desværre ikke helt som forventet men trods det for vores kreds standard dårlige salg blev overskuddet dog til 246000 kr. Men uanset resultatet skal der lyde en meget meget stor tak til Anni og Frode der som altid har gjort en stor indsats for salget. Desværre har Anni og Frode ønsket at stoppe som distributører efter salget 2023. så der pågår allerede nu et arbejde med at finde afløsere for dem, melder ingen sig til jobbet og Som det ser ud nu bliver det mig og Bruno som kommer til at stå for det fremover. Jeg kan som Frode de forgangne år gang på gang har sagt kun gentage at i som medlemmer meget meget gerne må være med til at skaffe sælgere. For kommer vi til at mangle de 250000 kr. i budgettet så vil der i sagens natur blive skåret gevaldigt i vores aktiviteter og de muligheder vi har for at støtte jer medlemmer. Så husk det er hjælp til selvhjælp.
Vi er selvfølgelig kede af at Frode og Annie har valgt at stoppe, men jeg har fuld forståelse for deres beslutning for de har kørt blindes jul salget i omkring 10 år og skaffet rigtigt mange penge til gavn for kredsarbejdet. Så igen vi kan ikke takke dem nok for deres indsat og så må vi håbe at vi også fremover kan have et godt salg af blindes jul.

Økonomi
Omkring Økonomien vil jeg ikke sige så meget da vi kommer ind på det senere. Som nævnt har vi haft en nedgang i indtægterne i 2023 blandt andet pga. mindre salg af Blindes Jul, men der er også et stadig fald i de tilskud som vi hidtil har været vant til at få og alt i alt bevirker det at vi med vores aktivitetsniveau i løbet af 2023 har presset budgettet til det yderste og da der fortsat har været stigende omkostninger gør det at i medlemmer i det kommende år må se en stigning i deltagerpriser og indførelse af betaling ifm. kørsel til de arrangementer som traditionelt har være gratis for jer medlemmer. Vi kigger selvfølgelig også på vores omkostninger og spare der hvor det giver mening. Men ikke alt er trist i den forbindelse. Vi har hvis det fortsætter som det gør nu snart indhentet det store værdipapirtab vi fik i forbindelse med krisen sidste år og det er vi selvfølgelig glade for. Det gør forhåbentligt også at vi igen får lidt højere tilskud fra diverse vanlige ”donorer”. Alt det bevirker at vi kommer ud af 2023 med et underskud på driften men samlet set et overskud.

Så til sidst
Her til sidst skal der som jeg startede med at skrive lyde endnu en stor tak. En stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde og også en stor tak til vores konsulenter som altid bakker op om vores arrangementer og initiativer og yder en uvurderlig støtte til kredsarbejdet. Der skal selvfølgelig og ikke mindst lyde en stor tak til alle jer frivillige som hjælper til i det daglige rundt om i kredsen og til alle vores arrangementer, uden jeres støtte og hjælp vil der være langt færre aktiviteter i kredsen. Jeg håber selvfølgelig at de gode samarbejder fortsætter fremover og jeg vil sige trods der er nok at se til er det herligt at være formand for en kreds som har aktive og glade medlemmer og jeg vil håbe i fortsat i stor udstrækning deltager i de kommende aktiviteter og også gerne selv kommer med forslag til nye tiltag eller ønsker om vi genoptager noget som vi før har haft på tapetet. Tak for ordet.

På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.