Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 29 april 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 29-04-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torbensamt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: Maj-Lis.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt Punkt 16 anmodning fra studerende. Nyt Punkt 17 undervisning. Nyt punkt 18 eventuelt og bordet rundt. Nyt punkt 4e HB møde.
Dagsorden blev godkendt med disse ændringer.

AD. 03 referat fra sidste møde.
Godkendt som møde og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer.
04a. Artikel i avis.
Frode orienterede om en omtalt avis artikel om en af vores medlemmer som savnede kontakt, Frode har været i kontakt med vedkommende og Tommy er også inddraget i sagen.

04b. Radioudsendelse.

Frode orienterede om at han havde været i P4 Nordjylland omkring et radioindslag med Ask abildgaard der omhandlede manglen på undervisning i at bruge udleverede hjælpemidler.

04C Møde i Brovst.

Punktet blev sprunget over? Frode??

04D nyblindekursus.
Kredsen er blevet forespurgt om vi ville deltage i nyblindekursus i Thisted, det blev et nej tak herfra.

04E Ekstra HB møde.

Der afholdes ekstraordinært HB møde 12 maj, Frode deltager. Mødet indeholder bla. Bevilling til blindes arbejde. Ændring omkring brugerbetaling af FSC og antal gange man kan benytte FSC med tilskud.

AD. 05. Aktivitetsudvalget.
Bustur til Mariager: pt 22 deltager.

AD. 06. Klub Rebild.
Udsat til mødet den 15. pt 7 mulige deltagere.

AD. 07 Økonomi.
Der er udsendt balance for 1 halvår 2019.
7 medlemmer har ikke betalt kontingent endnu, disse vil blive udmeldt af foreningen pr 30 april, hvis ikke kontingent er betalt.

AD. 08. Parkering i Gården.
Intet at bemærke, det tages op i punkt 17 undervisning.

AD. 09. Varme Vesterbro.
Tado systemet er opsat på nær en radiator i møderummet hvor ventil skal efterses.
Alle henvendelser vedrørende varmen skal ske Til bestyrelsen/Torben Frederiksen.
Det henstilles til at man ikke regulerer på de nye termostater. Følgende rum er der ikke nye tado termostater i: Væverummet, EDB-lokalet.

AD. 10. Miniferie.
10 har indbetalt til turen.

AD. 11. Brev til NT.
Der er sendt mail til NT omkring betaling af flexhandicap via kort samt rettelser til app og hjemmeside og forespurgt omkring mulighed for at benytte plustur uden at skulle gøre det via rejseplanen. NT har endnu ikke svaret tilbage. Spørgsmålet omkring kortbetaling skal ikke forfølges da det efterfølgende er konstateret at det allerede er muligt.

AD. 12. Pjeceholder
Der har tidligere været opsat pjeceholder, hvis ikke den gamle kan findes skal der Købes ny.
Den foreslås opsat over kommoden ved indgangen.

AD 13. Stof til mødet i Fredericia
Punkter til mødet. Kørsel, valgkamp/rehabilitet, hvad gør vi for at inddrage aldersgruppen Under 40, Brand materiel, Pr for kredsen. Næste års arrangementer/årskalender.

Punkter til mødet sendes til Frode.
Den nyvalgte bestyrelse samt nyvalgte 1 suppleant og konsulenter deltager i mødet i Fredericia 15 – 16 maj.

AD. 14. Tilgængelighedskursus i Vrå.
Et godt kursus. Erik og Torben fortalte lidt om kurset.Der var bred deltagelse fra de nordjyske kommuners byggesagsbehandlere som faktisk meget gerne vil blive bedre til at vurdere byggesagerne i forhold til tilgængelighed. Det nye byggereglement (BR18) frygtes dog at kunne give nogle misforståelser omkring det nye begreb at der nu bygges til de brugere som skal benytte byggeriet. I det nye reglement bruger man nu universelt design begrebet for at tilgodese alle. Både Erik og Torben anbefaler at der deltages i kurserne fremadrettet hvis vi får muligheden.
Torben og Erik har kursus slides (pdf) som bestyrelsen gerne må få tilsendt hvis nogen ønsker at læse omkring emnet (Det indskærpes at det er til eget brug).

AD. 15. Kredsgeneralforsamlingen 4 maj.
Frode, Gitte og Torben er ved Vejgaard Hallen cirka 09:15.
Program Kl. 10:00 kaffe på bordene, Kl. 12:00 spisning, Kl. ca. 15:00 kaffe og kage, Kl. 16:00 Hjemkørsel.
Gitte sender liste over tilmeldte til bestyrelsen fredag.
Finn forbereder et par spørgsmål omkring CVR problematikken som skal stilles til Landsformanden.
Der skal opstilles et bord til Frode, Henning thorkild og Torben. Resten af bestyrelsen sidder blandt medlemmerne.
Der skal holdes mandtal ved ankomst og udleveres stemmemateriel.
Henning holder navneopråb samt læser listen over afdøde medlemmer op (der holdes et minuts stilhed)

AD. 16. brev fra studerende vedr. interview af jobsøgende synshandicappede.
Annette har en i tankerne og kontakter vedkommende og vender tilbage til Frode snarest. Finn deltager også gerne.
Frode tager sig af det.

AD. 17. Undervisning.
Det er kun undervisere som kan få p-tilladelse.
Der er hermed besluttet at der skal være mindst 3 kursister på hvert hold.
Madlavning, hobby , strikning og sjov med din hund og yoga vil gerne fortsætte sommeren overr.
Undervisning skal med som punkt på mødet i Fredericia.

AD. 18. Eventuelt og bordet rundt.
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 30 april 2019

e

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 1 april 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 01-04-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torben, Maj-Lis samt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: ingen.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 15 Bustur ved Else lægges under aktivitetsudvalget, efterfølgende punkter rykkes et nummer op.
Dagsorden blev derefter godkendt.

AD. 03 referat fra sidste møde.
Godkendt som møde og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer.
04a. Strukturudvalgsmøde.
Frode gav en orientering om mødet i Høje Taastrup. Frode deltager også i næste møde.

04b. HB møde.
Man overvejer om der skal reguleres i prisen for ophold på FSC, den har været 450 kr. i mange år. Derudover var der ikke noget specielt at berette.

04C. Ejerforeningen.
Frode er godt tilfreds med den nye formand i ejerforeningen og føler at han tager sig af de ting som han bliver bedt om.

AD. 05. Aktivitetsudvalget.
Bustur 28 maj ved else.
Den ændrede og tilrettede plan er i kommende blad.
Deadline for tilmelding 14. maj.

Søren Holmgren.
Frode har sendt brev til kreds Vendsyssel svar frist 1 juni, Derudover Intet at bemærke.

Medlemsmøde 29. oktober.
Aalborg Vandrehjem virker til at være en god ide, Finn følger op mht. pris og lydanlæg.
Kan man leje/låne lokaler uden at bestille mad?

AD. 06. Klub Rebild.
Tommy er i gang, punkt med på næste møde.

AD. 07 Økonomi.
Paragraf 18 midler er kommet ind (80.000,00) samt kørselstilskud fra hovedkontoret på 43.000,00 og regnskabet 2018 er godkendt. Helge skovs legat, der afholdes bestyrelsesmøde kredsen skal afgive Ønsker for 60.000,00 kr. Alle har betalt undervisning. Vi har pt 6 aktivitetsmedlemmer, der er få medlemmer som endnu ikke har betalt kontingent for 2019.
Henning syntes det vil være en god ide at have et punkt omkring kørsel med til mødet i Fredericia.
Henning bestiller punktudskrifter af regnskabet til kredsgeneralforsamlingen.

AD. 08. Undervisning.
Holdet sjov med din hund fortsætter i sommerperioden.

AD. 09. Varme Vesterbro.
Showdown rummet skal med. Der købes snarest.

AD. 10. Miniferie.
Intet at bemærke.

AD. 11. Møde med NT.
Det var et godt møde hvor det ser ud til at NT og Aalborg kommune tager tilgængeligheden seriøst i forhold til BRT busprojektet og indretning af de nye busstoppesteder med videre. Finn gav en kort redegørelse fra mødet, opsummering/referat vedlagt som bilag nederst. Yderligere spørgsmål rettes til NT omkring flextur/flexhandicap i forholdt til app og forudbetaling for flexhandicap.

AD. 12. DH Mariagerfjord.
Erik er kommet med i DH mariagerfjord og deltager i deres næste møde.

AD 13. formøde til landsmødet.
Frode gav lidt orientering omkring arrangementet om fredagen inden landsmødet.

AD. 14. landsmøde 2019.
Der var et interessant indlæg omkring genmanipulation i forhold til bekæmpelse af øjensygdomme samt omkring selvkørende biler. Selve landsmødet gik stille og roligt.

AD. 15. Tilgængelighedskursus ifm. BR 18 i Vrå.
Erik og Torben Er tilmeldt og gebyr er betalt.
Torben kontakter Erik omkring kørsel og afhentningstidspunkt med videre.

AD. 16. kredsgeneralforsamling.
Den er på skinner. Som dirigent Forslås repræsentanten fra landsforeningen.
Gitte rundsender liste over deltagere.
Forberedende møde mandag 29 april kl. 16.

AD. 17. Nye Pc’er i EDB lokale.
DE 5 nye pc’er er indkøbt og sat op, Lars Peter installere Super Nova og anden relevant software til brug for undervisningen. De gamle pc’er er koblet til på switch så de kan stadig bruges, dog uden Zoomtext. Netværk laves når undervisning er afsluttet.

AD. 18. Eventuelt og bordet rundt.
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 5 april 2019

Bilag fra mødet med NT.

Møde med NT, Aalborg kommune og Dansk Blindesamfund
Den 7 marts 2019
Lokation: Hos NT J. F. Kennedys plads 1R

Deltagere fra DBS:
Frode Fich
Torben Frederiksen
Tommy Simonsen
Finn Bjørn
Endvidere var derr representanter fra NT og Aalborg kommune til stede

Efter en velkomst og en kort præsentationsrunde fik vi en præsentation af Plus bus projektet.

Plusbus projektet drejer sig om indførelse af BRT busser. Disse busser er større end almindelige busser, og de kan transportere op til 150 passagerer ad gangen. Busserne bliver leddelte og får 3 ind og udgange. Busserne får særlige perroner som bliver forsynet med ledelinjer og opmærksomheds felter. Ruten kommer til at starte ved vædeløbsbanen og forløber ad Skydebanevej, Kastetvej,Borgergade, Boulevarden, Jyllandsgade, Bornholmsgade, Sohngårdsvej, Bertil Ohlinsvej, AAU busterminalen og videre ud til det nye sygehus.
Da der skal etableres nye perronner langs hele ruten bliver andre busser flyttet fra Boulevarden, og denne bliver ført direkte igennem J. F. Kennedys plads. De nye busruter er endnu ikke fastlagt, men det kommer sandsynligvis til at medføre flere busser på Vesterbro.
Det medførte en debat, hvor vi påpegede de problemer med stoppestedet på Vesterbro. NT erkendte problemet, men havde ikke nogle løsninger klar. De lovede dog at de var opmærksomme på problemet, og håbede at have nogle svar klar snart. Det vil dog ikke nødvendigvis løse problemet , da en løsning ville have en indkøringsperiode.
Dernæst diskuterede vi problemet med at finde busserne på rutebilstationen. NT forklarede at man er opmærksomme på problemet, og at man er ved at kigge på et nyt system, som både skal kunne kommunikere med busserne og med afgangstavlerne, og som også vil kunne bruges af synshandicappede. Man havde ikke et bud på hvornår det vil kunne implementeres.

Så blev der informeret om den førerløse bus, der skal køre i Aalborg Øst. Status er at trafikstyrelsen endnu ikke har godkendt busserne, men at der stadig arbejdes på at få den godkendt.
Det er planen at den skal køre frem og tilbage på stisystemet i Aalborg Øst i dag og aften timerne.

Endelig stillede vi nogle spørgsmål om Flex handicap og betaling. Der var dog ingen af de fremmødte, der havde nok indsigt i dette, men de ville sende kontakt oplysninger på en der vil kunne svare på disse spørgsmål.

Endelig blev det aftalt at mødes igen efter sommerferien.