Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 29 april 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 29-04-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torbensamt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: Maj-Lis.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt Punkt 16 anmodning fra studerende. Nyt Punkt 17 undervisning. Nyt punkt 18 eventuelt og bordet rundt. Nyt punkt 4e HB møde.
Dagsorden blev godkendt med disse ændringer.

AD. 03 referat fra sidste møde.
Godkendt som møde og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer.
04a. Artikel i avis.
Frode orienterede om en omtalt avis artikel om en af vores medlemmer som savnede kontakt, Frode har været i kontakt med vedkommende og Tommy er også inddraget i sagen.

04b. Radioudsendelse.

Frode orienterede om at han havde været i P4 Nordjylland omkring et radioindslag med Ask abildgaard der omhandlede manglen på undervisning i at bruge udleverede hjælpemidler.

04C Møde i Brovst.

Punktet blev sprunget over? Frode??

04D nyblindekursus.
Kredsen er blevet forespurgt om vi ville deltage i nyblindekursus i Thisted, det blev et nej tak herfra.

04E Ekstra HB møde.

Der afholdes ekstraordinært HB møde 12 maj, Frode deltager. Mødet indeholder bla. Bevilling til blindes arbejde. Ændring omkring brugerbetaling af FSC og antal gange man kan benytte FSC med tilskud.

AD. 05. Aktivitetsudvalget.
Bustur til Mariager: pt 22 deltager.

AD. 06. Klub Rebild.
Udsat til mødet den 15. pt 7 mulige deltagere.

AD. 07 Økonomi.
Der er udsendt balance for 1 halvår 2019.
7 medlemmer har ikke betalt kontingent endnu, disse vil blive udmeldt af foreningen pr 30 april, hvis ikke kontingent er betalt.

AD. 08. Parkering i Gården.
Intet at bemærke, det tages op i punkt 17 undervisning.

AD. 09. Varme Vesterbro.
Tado systemet er opsat på nær en radiator i møderummet hvor ventil skal efterses.
Alle henvendelser vedrørende varmen skal ske Til bestyrelsen/Torben Frederiksen.
Det henstilles til at man ikke regulerer på de nye termostater. Følgende rum er der ikke nye tado termostater i: Væverummet, EDB-lokalet.

AD. 10. Miniferie.
10 har indbetalt til turen.

AD. 11. Brev til NT.
Der er sendt mail til NT omkring betaling af flexhandicap via kort samt rettelser til app og hjemmeside og forespurgt omkring mulighed for at benytte plustur uden at skulle gøre det via rejseplanen. NT har endnu ikke svaret tilbage. Spørgsmålet omkring kortbetaling skal ikke forfølges da det efterfølgende er konstateret at det allerede er muligt.

AD. 12. Pjeceholder
Der har tidligere været opsat pjeceholder, hvis ikke den gamle kan findes skal der Købes ny.
Den foreslås opsat over kommoden ved indgangen.

AD 13. Stof til mødet i Fredericia
Punkter til mødet. Kørsel, valgkamp/rehabilitet, hvad gør vi for at inddrage aldersgruppen Under 40, Brand materiel, Pr for kredsen. Næste års arrangementer/årskalender.

Punkter til mødet sendes til Frode.
Den nyvalgte bestyrelse samt nyvalgte 1 suppleant og konsulenter deltager i mødet i Fredericia 15 – 16 maj.

AD. 14. Tilgængelighedskursus i Vrå.
Et godt kursus. Erik og Torben fortalte lidt om kurset.Der var bred deltagelse fra de nordjyske kommuners byggesagsbehandlere som faktisk meget gerne vil blive bedre til at vurdere byggesagerne i forhold til tilgængelighed. Det nye byggereglement (BR18) frygtes dog at kunne give nogle misforståelser omkring det nye begreb at der nu bygges til de brugere som skal benytte byggeriet. I det nye reglement bruger man nu universelt design begrebet for at tilgodese alle. Både Erik og Torben anbefaler at der deltages i kurserne fremadrettet hvis vi får muligheden.
Torben og Erik har kursus slides (pdf) som bestyrelsen gerne må få tilsendt hvis nogen ønsker at læse omkring emnet (Det indskærpes at det er til eget brug).

AD. 15. Kredsgeneralforsamlingen 4 maj.
Frode, Gitte og Torben er ved Vejgaard Hallen cirka 09:15.
Program Kl. 10:00 kaffe på bordene, Kl. 12:00 spisning, Kl. ca. 15:00 kaffe og kage, Kl. 16:00 Hjemkørsel.
Gitte sender liste over tilmeldte til bestyrelsen fredag.
Finn forbereder et par spørgsmål omkring CVR problematikken som skal stilles til Landsformanden.
Der skal opstilles et bord til Frode, Henning thorkild og Torben. Resten af bestyrelsen sidder blandt medlemmerne.
Der skal holdes mandtal ved ankomst og udleveres stemmemateriel.
Henning holder navneopråb samt læser listen over afdøde medlemmer op (der holdes et minuts stilhed)

AD. 16. brev fra studerende vedr. interview af jobsøgende synshandicappede.
Annette har en i tankerne og kontakter vedkommende og vender tilbage til Frode snarest. Finn deltager også gerne.
Frode tager sig af det.

AD. 17. Undervisning.
Det er kun undervisere som kan få p-tilladelse.
Der er hermed besluttet at der skal være mindst 3 kursister på hvert hold.
Madlavning, hobby , strikning og sjov med din hund og yoga vil gerne fortsætte sommeren overr.
Undervisning skal med som punkt på mødet i Fredericia.

AD. 18. Eventuelt og bordet rundt.
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 30 april 2019

e

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn