Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15 maj 2019

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid: 15 16 maj kl 13:30.
Lokation: FSC

Til stede var:
Frode, Henning, Torben, Finn, Gitte, Else, Erik samt 1 suppleant Ulla og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: ingen.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og gav ordet til Henning.

02. Godkendelse af dagsorden.
Følgende blev tilføjet: Nyt punkt 18 paragraf 18 midler. Nyt punkt 19 Kredsnyt CD: Nyt punkt 20 Undervisning. Nyt punkt 21 Forsamlingshus og til sidst punkt 22 Eventuelt og bordet rundt.
Dagsorden blev derefter godkendt.

AD. 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Godkendt som medlems og mødereferat.

AD. 04. Konstituering
Formand: Frode, Kredskasserer Henning (begge valgt på generalforsamling),
Næstformand Torben.
Økonomiudvalg Frode, Henning og Torben
Tilgængelighedsudvalg: Finn, Tommy og Torben.
Aktivitetsudvalg: Gitte, Else og Finn.
Undervisningsleder Else Aaved.
Kørselsleder Annette Winther.

AD 05. Formanden orienterer
05A. HB Møde 12.05.2019
Frode gav en kort opsummering af pågældende møde, hvor man ikke nåede alle punkter.

05B. Strukturudvalget
Mødet blev udsat på grund af det udskrevne folketingsvalg.

Ad. 06. Kredsgeneralforsamling
Bestyrelsen er enig om at der skal findes et andet sted end Vejgaard Hallen. Bestyrelsen var ikke begejstret for dirigentens måde at styre mødet på. Dette skal ikke gentages sig.
Formandens beretning skal rundt til bestyrelsen inden generalforsamling for at undgå noget bliver glemt.
Der tages stilling til om der skal afholdes et medlemsmøde omkring CVR problematikken når der kommer nyt fra HB i juni.
Frode finder ud af om Thorkild kan komme til medlemsmødet 29 oktober.

AD 07. Aktivitetsudvalget
Bustur med Else der er tilmeldt 41.
Holmgren. Der er annonceret i MB og hjemmeside mv, Frode er obs på om der kommer en tilbagemelding fra kreds Vendsyssel.
Medlemsmøde 29 oktober: AKKC er pt bedste bud på lokation. Men udvalget arbejder videre med det.
Der skal også overvejes om der kan afholdes et medlemsmøde uden for Aalborg.

AD. 08. Klub i Rebild
Pt. Er der 11 som er interesseret.

AD. 09. Økonomi ved Henning
Intet at bemærke.

AD. 10. Pjeceholder
Der købes ny, skal passe til A5 med plads til 10 – 15 stk. Gerne mørk.
Torben køber.

AD. 11. Kørsel
Bestyrelsen vil prøve at lave en mere retfærdig og tidsvarene ordning for kredskørsel. Henning forsøger at lave en gradueringsmodel i forhold til kilometerafstand i stedet for den nuværende hvor kommunegrænse bestemmer.
Som så skal afprøves i en periode.
Henning vender tilbage til augustmøde.

AD. 12. Rehabilitetsplan/valgkamp
Vi samler information fra Hovedforeningen om hvad ”vi” mener i forhold til valget.
Det er primært Frode som udtaler sig i fald vi bliver kontaktet.

AD. 13. Vore unge/yngre medlemmer
Henning prøver at finde ud af antal vi snakker om.
Blinde bag rattet skal prøves snarest. Annette og Finn er tovholder i første omgang for ungegruppen op til 40, arrangementet skal finde sted i september.
Annette og Tommy kontakter medlemmer mellem 40 og 60 med henblik på at skabe en gruppe som kan mødes og aftale forskellige arrangementer mv.
AD. 14. Lokal PR for kredsen
Der laves kun pr ved specifikke arrangementer.

Ad. 15. Arrangementer/årskalender.
Ikke noget at bemærke.

AD. 16. Brandmateriel
Frode tager sig af det og aftaler videre om vi eventuelt skal have andet slukningsmateriel end en slange.
Det tilsendte tilbud omkring kontrol af vores brandmateriel er ok.

AD. 17. Miniferie
Else sender deltagerliste til bestyrelsen.
Et sidespring: Miniferie falder sammen med kredsbestyrelsesmødet i august, som derfor flyttes til 12 august, alle skal melde tilbage, om det er ok snarest.

AD. 18. Paragraf 18
Det afventes udspil fra hovedforeningen omkring struktur for økonomien.

AD. 19 Kredsnyt cd
Set i værk, der kom ingen tilbagemeldinger på forespørgslen på kredsgeneralforsamlingen.
Der skal en bemærkning omkring at dette års CD bliver den sidste, med mindre der kommer ønsker om at den skal fortsætte. Undervisningsprogram skal være færdig midt juni.

Ad. 20 Undervisning
Sommerhold: madlavning, strik, skind og læder og sjov med hund
Et engelsk hold skal forsøges.

AD. 21 Forsamlingshus
Annette og Gitte tager sig af det helt og holdent og spørger om hjælp hvis der bliver behov.
Emner til underholdning og foredrag modtages gerne.

AD. 22 Eventuelt og bordet rundt
Måske skal der forsøges med at få lavet et ”Moviakort” så man som synshandicappet kan rejse i hele Nordjylland for et fast beløb, som man har kunnet i hovedstadsområdet i mange år.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 24 maj 2019

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn