Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 juni 2019

REFERAT Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg
Dato og tid: 3 juni 2019
Lokation: Vesterbro 62A, 9000 aalborg
Til stede: Frode, Else, Finn, Erik, Torben, Gitte, Henning samt 1. suppleant Ulla og konsulenterne Tommy og Annette.
Afbud: Ingen.

AD. 01: Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og gav ordet til den ærede dirigent som sædvanligt var Henning.

AD. 02: Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 17 Ansøgning Klub EDB. Nyt punkt 18 Ansøgning vævehold. Nyt punkt 19 Dato kredsgeneralforsamlingen 2020. Nyt punkt 20 Dataforordningen samtykkeerklæringer og nyt punkt 21 Eventuelt og bordet rundt.
Dagsorden blev derefter godkendt med ovenstående tilføjelser.

AD. 03: Godkendelse af referat forrige møde sam kredsgeneralforsamlingen..
Begge referater blev godkendt. Referat fra kredsgeneralforsamlingen er sendt til underskrift hos John Heilbrunn.

AD. 04: Formanden orienterer.

04A: Bestyrelsesmødet Fredericia.
Frode meddelte at han ikke kunne acceptere at bestyrelsen efter hans mening gav ham mundkurv på i forhold til at udtale sig politisk og han vil under ingen omstændigheder rette sig efter dette og det står ikke til diskussion.

04B: HB-møde.
Frode følte sig også underkendt i forhold til det han havde lovet på kredsgeneralforsamlingen i forhold til at invitere til et medlemsmøde for at diskutere spørgsmålet omkring CVR-numrene, når dagsorden for det kommende møde foreligger. Frode agter at indkalde til et uformelt møde for at diskutere punktet, så han kender medlemmernes holdning.

04c: Ejerforeningen.
Der er lidt problemer omkring p-pladsen til venstre for porten.
Henning kigger købsaftale igennem og vender tilbage med det til august mødet som særskilt punkt.
Frode rundsender den mail han har fået omkring sagen til resten af bestyrelsen.

AD. 05: Forretningsorden tavshedspligt.
Alle i bestyrelsen og 1 suppleant har underskrevet tavshedspligtserklæring. Forretningsorden fortsætter uændret.

AD. 06: Bestyrelsesmødet i Fredericia
Mødeorden skal på som punkt. Generelt stop med at tale i munden på hinanden.
Ulla og Erik gav udtryk for, at de ønsker at man tager lidt mere hånd om nye i bestyrelsen, så de kan komme i gang med arbejdet på en god måde.

AD. 07: Aktivitetsudvalget
Tur til Mariager: Det var en generel god tur.
Medlemsmøde oktober: Kompashotel Aalborg – 349 inkl mad lokale og en genstand. AKCC – 325 for det samme. Plus eventuel underholdning. AKKC blev valgt.
Søren Holmgren: Frode rykker Vendsyssel for svar og Gitte samler betaling ind og afregner efter arrangementet.

AD. 08: Klub i Rebild
Intet at bemærke.

AD. 09: Nyblindekurser.
Vi medvirker til at nyblinde kan komme med på kursus i Thy-Mors.

AD. 10: Økonomi ved Henning.
Henning er ved at gøre klar til at sende opkrævning for kommende undervisning. P.t. er
5 medlemmer udmeldt pga. manglende kontingentindbetaling.

AD. 11: Kørsel.
Henning vender tilbage til augustmødet med forslag til refusionsmodeller.

AD. 12: Vores unge og yngre
medlemmer.
Henning har lidt problemer omkring fremskaffelse af liste over vores yngre medlemmer.
Punktet skal med til august.
Finn og Annette tager kontakt til kørelærerforeningen eller andre relevante.

AD. 13: Brandmateriel.
Der aftales tid efter pinse.
Frode og Henning tager sig af det.

AD. 14: Lokal PR for kredsen og blindekørsel
PR skal foretages når der er noget konkret omkring “Blinde bag rattet”.

AD. 15: Miniferie.
Der er 40 tilmeldt. Alt er på skinner.

AD. 16: DH handicappolitisk vælgermøde.
Torben var eneste deltager. Det var generelt et positivt møde og en god idé at debatten var låst til et emne, så politikerne ikke kunne trække debatten i flere retninger. Tilgængelighed blev debatteret en del og flere af politikerne fik noget at tænke over. At deltage i disse møder kan kun anbefales.

AD. 17: Ansøgning fra EDB klubben, Hirtshals.
Der bevilges 100 kroner pr medlem plus 1 ledsager.

AD. 18: Dato kredsgeneralforsamling 2020
Forslag 18 april 2020.
Aktivitetsudvalget finder sted, når Frode siger go.

AD. 19: Ansøgning fra vævehold
Beløb cirka 2800 kr. til reservedele med videre. Det blev bevilget.

AD. 20: Dataforordningen, samtykkeerklæringer
Det blev diskuteret om vi skal have en generel samtykkeerklæring til brug for klubberne og deres medlemmer.
Gitte og Torben tager sig af det og vender tilbage når der er nyt.
Gitte havde fået udleveret en tilmeldingsliste med en hel række uvedkommende krav om personlige oplysninger i forhold til at blive medlem af Klub EDB. Den seddel må ikke bruges og en eventuel database skal slettes. Kun absolut nødvendige oplysninger så som navn, adresse, telefon og mail må anvendes.
AD. 21: Eventuelt og bordet rundt
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 11 juni 2019

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn