Medlemsreferat 20. november 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20., november 2023 kl. 17:15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Stein Erik, Meska samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra: Ulla og Søren

 

1. Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Meska Memedo trækker sig som 2. suppleant da han flytter væk fra kredsen 1. december.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 231016 referat bestyrelsesmøde 16. oktober 2023 (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 fredags cafe/nytårskur 2024 aktiv udvalg (bilag)

Det besluttes at deltagerpris er 100 kr. da vi kun har fået cirka halvdelen bevilget fra aktivitetspuljen (4200 kr.) der var søgt om 9700 kr. ​​ så kredsens udgift ved 40 deltagere bliver så med ny deltagerpris i alt 1500 kr.

udvalgt sørger for liste mht. frivillige. klar til næste møde.

Kurv pris 400 - 500 kr.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Budgetforslag 2024 input ønskes Økob udv (bilag).

Det rundsendte budget gav ikke anledning til justeringer. Miniferie hæves deltagerpris umiddelbart til 2800 kr. pga. prisstigninger.

Vi vil prøve at omorganisere rengøringen så det kun bliver til omkring 65000 kr. i 2024 (75.000 kr. i 2023) Det budgetterede underskud er sat til 145.000 kr. (177.000 i 2023)

Der forventes også kursgevinst denne gang. som gør det lettere at overholde budgettet.

 

5.2 HB møde 24 november, er der noget? TGF (bilag)

Det ser ud til at ved indførsel af nyt regnskabssystem i DBS at vi får mulighed for at overgå til bogføring hos hovedkontoret omkostningsfrit og derved spare revisor og andre bankudgifter. Vi bibeholder også vores sekretærtimer som det ser ud til skal puljes til en samlet kredspulje på 375 timer.

Kredsen skal senest overgå til nyt godkendt regnskabssystem eller bogføring hos DBS  ​​​​ med udgangen af regnskabsår 2024.

 

5.3 Online øjenlægeforedrag hvordan gik de.

Det nye tv og tilkoblingen af lydanlæg fungerede rigtigt godt. Placering af tv er ok. Der var i alt 31 deltagere til de to arrangementer og det var et par rigtig hyggelige og informative aftener. Det gør vi gerne igen.

Indtil videre ser det ud til at det fungerer bedst med brug af pc når det er et Zoom møde som skal vises fra skærmen.

Jesper har muligvis et ældre Apple tv som vi kan prøve at sætte til tv'et.

 

5.4 Medlemsmøde og julefrokost status er der noget her til sidst? aktiv udv​​ 

Der er 60 tilmeldte til medlemsmøde og julefrokost. ​​ Alt er klart.

 

5.5 Årshjul 2024 all (bilag).

Der udfærdiges årshjul, alle som har relevante datoer skal melde dem ind så de kan komme på årskalenderen inden næste møde.​​ 

Datoer og arrangementsnavn sendes til redaktionen (redaktion@dbsaalborg.dk) Carsten og Torben. det kan være alt fra møder, arrangementer, online zoommøder, deadlines for medlemsblad, regionsarrangementer kort sagt alt hvad der kan være relevant for medlemmerne.

Jesper vil gerne hjælpe med årskalenderen på IPhone. Torben sender en adgang til ham. (alle kan få adgang til den, så slipper i får at selv skulle lægge ting ind i jeres egen kalender)

udkast til årskalender sendes med som bilag til næste møde hvor den kan kommenteres og rettes.

 

5.6 Møde for nye medlemmer (skal punktet på? konsulenterne

Konsulenter og Torben afholder planlægningsmøde 8. januar kl. 13:30 (meld tilbage hvis ikke dato og KL passer) og kort derefter sendes invitationer ud.

program fra sidst tilrettes, især mad skal gøres mere overkommeligt.​​ 

Det skal overvejes om vi skal lade hovedkontoret tage sig af postforsendelsen denne gang. (ny pris pr brev i 2024 er 25 kr.) Der vendes tilbage på mødet i januar med endeligt budget og program.​​ 

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt er der en kursgevinst på cirka 262000,00 kr. Der udbetales honorar til kørselsleder på 10000,00 kr. Alle som ønsker telefongodtgørelse henvender sig til Bruno snarest.

Danske Bank har hævet deres gebyrer så det igen bliver lidt dyrere at være bankkunde. Det skal meldes ud at hvis man ønsker udbetalt udgifter for kørsel skal de sendes til Bruno eller lægges i postkassen inden 18. december kl. 14.

Bruno prøver at se om strømforbrug i kilowatt har ændret sig efter de nye vedrør er sat op.

Bruno har fundet et par steder hvor vi kan prøve at søge penge til forskellige formål. punkt til næst møde.

 

6.2 2 eksterne klubber lukker/lukkes TGF (bilag)

Kristineklubben er lukket da der ikke kunne vælges ny formand og bestyrelse. Torben Meddelte at der indkaldes til generalforsamling i Aalborg elektronskydning og der med al sandsynlighed ikke kan opstilles ny bestyrelse og klubben derfor må lukke.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Undervisningsprogram 1 halvår 2024, Årshjul 2024, Budget 2024.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 1. december 2023.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn