Medlemsreferat 18. december 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 18. december 2023 kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina og suppleanterne Stein Erik og Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra: Bjarne og Søren

 

1. Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 4.4 Årskalender Udgår og udsat til næste møde. Dagsorden godkendt med denne ændring.

 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 231120 referat bestyrelsesmøde 20. november 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Undervisningsprogram første halvår 2024 og budget. Team U. (bilag)

Den rundsendte undervisningsplan blev godkendt. Budget blev også godkendt med den tilføjelse at der skal ske en regulering af deltagerprisen til undervisningssæsonen andet halvår 2024 og dette skal informeres ud til kursisterne i god tid. Der vil blive tale om en stigning i lektionsprisen fra 5 til 6 kr.

Det skønnes nødvendigt at gøre dette grundet stigende omkostninger ved driften af Vesterbro 62A.

Kredsens udgift vil være cirka 30000 kr for første halvår 2024.

Det besluttedes også at der skal arbejdes videre med at få Dans og Motion i Aabybro op at køre igen i det nye år. pris vil være cirka 24000 kr dertil skal så fratrækkes deltagerpris og evt. tilskud. Team undervisning vender tilbage når der er et fastlagt forløb.

 

4.2 DBS Aalborg budget 2024 Øko udvalg (bilag)

Det rundsendte budget blev vedtaget. eneste ændringer var nedregulering af Blindes jul indtægt fra 290000 til 250000 og at hvis regnskab overgår til hovedkontoret med virkning pr 1 januar 2024 så vil der være en 0 udgift til revisor (budgetteret med 37000 kr.)

 

4.3 Regnskabspraksis 2024 og frem, hvad gør vi? Bruno Torben (bilag)

Det besluttedes at lade regnskab overgå til hovedkontoret pr 1. januar 2024 så hovedkontoret varetager regnskabsaflæggelsen samt bogføring. Denne ordning bliver en udgiftsneutral post for kredsen.

vores Revisorregninger bortfalder. Kredskasserer vil fortsat være eneste der kan godkende og sende bilag mv. til hovedkontoret.

Kredsen bibeholder sekretærtimerne for både formand og kredskasserer som omdannes til kredstimer på i alt 375 stk. som kredsen frit kan benytte.

 

4.4 Årshjul 2024 all (bilag.

udgår og tages op på næste møde.

 

4.5 Blind motion Vandretur i Hobro/Mariager fjord TGF (bilag)

Det blev besluttet at bakke op om projektet. Palle tager sig af tilmeldinger, Torben er tovholder og sørger for ansøgning til aktivitetspuljen.

 

4.6 Fælles regions workshop ChatGPT/Gemini TGF (bilag)

Palle og Torben deltager, Annette deltager måske.

Afholdes den 20. januar kl. 10 - 17 på Vesterbro 62A. Torben er Tovholder.

Der søges om puljemidler til udgiften, det forventes at det bliver udgiftsneutralt for kredsen.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Medlemsmøde og julefrokost hvordan gik det?

Det var overordnet en succes og vi gør det på nogenlunde samme måde næste år. Dog var det noget tidspresset og det skal vi sørge for ikke bliver tilfældet næste gang.

Maden og serveringen var helt ok undtagen risalamanden.

Der var 60 deltagere. Debatten omkring nyt medlemskriterium gik også godt, der var en god og konstruktiv debat med gode indspark fra medlemmerne.

​​ 

5.2 Fredags Cafe - Nytårskur status mv. Aktiv udv. (bilag)

Der er endnu ikke taget stilling til indkøbssted af kurve til de frivillige. Den rundsendte liste over frivillige blev ikke reguleret.

Bjarne sørger for indkøb af rødvin/hvidvin. Torben ser på nye vinglas i Ikea.

 

5.3 Ny Blindes Jul distributør i 2024 TGF (bilag)

Annie og Frode ønsker efter mange gode år at blive afløst som ansvarlige for vores Blindes jul salg. Dette er vi selvfølgelige kede af. Vi skal i god tid arbejde på at få nye kørt ind. Torben og hans kone Kirsten påtager sig at stå som distributøren og aftaler med Frode hvordan han ønsker overdragelsen. Vi skal forsøge at gøre det sådan at det ikke som hidtil kun er 2 personer som står med hele eneansvaret. Bruno og Inger Lise vil gerne hjælpe til det samme gælder Jesper.

Vi skal have sat noget i gang umiddelbart efter regnskab for årets salg er afsluttet så vi ikke kommer på bagkant i 2024.

 ​​​​ 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Pt. er der cirka 267000 kr. på vores konti. porto stiger til 25 kr. for almindeligt brev i 2024. der forventes at modtage 75000 kr fra AOF i lokaleleje. Der forventes også et ukendt beløb fra BORN i lokaleleje.

Torben sender mail til BORN med anmodning.

 

6.2 Ny lokalpolitisk konsulent på besøg. TGF.​​ 

Torben har talt med den nye konsulent Ditte og hun vil meget gerne komme på besøg på vores første møde den 15. januar 2024.

 

6.3 Referat HB-mødet den- 24 - 26 november. TGF. (bilag)

Den rut rundsendte referat gav ikke anledning til yderligere spørgsmål, Torben fortalte at der arbejdes på at forlængeforsøgsordningen med ledsagelse for personer over 67 år og at timetallet udvides til 15. Derudover var det besluttet at Kreds Frederiksberg kunne få lov at bruge et medlem fra en anden kreds til kredskasserer pga. det ikke har været muligt at få valgt en kredskasserer igennem længere tid. ordningen løber til HB mødet i juni 2025.

 

6.4 Bestyrelsesmøde ISH​​ 

Referat fra mødet var desværre ikke nået at blive udsendt, men Torben fortalt at der stadig kun var op til 3 måneders ventetid på konsulentbistand fra ISH og at der​​ arbejdes på en revision af vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsen. Der er også blevet indført en ordning om at ISH tager ud på sosu uddannelserne og fortæller om det at have et hørehandicap. Torben har spurgt om der er eller kommer en lignende ordning mht. synshandicappede.

​​ 

 7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer.

 

8. Eventuelt

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 20. december 2023.

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn