Referat Kredsgeneralforsamling DBS Aalborg 9. april 2022

REFERAT
Kredsgeneralforsamling 2022 DBS Aalborg

Lokation: hotel Søparken Aabybro

Dato og tid: 9. april kl 12 – 17.

Til stede fra Bestyrelsen var:
Torben Frederiksen, Bruno Hjorth, Tina Andersen, Ulla Sørensen, Jesper Dam, Carsten Sørensen og Palle Thygesen.

Antal stemmeberettede: 43

1. Mødet åbnes

Kredsformand Torben Frederiksen bød velkommen og der blev foretaget navneopråb, der var i alt 43 stemmeberettigede. Der blev afholdt 1 minuts stilhed for medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år.

2. Valg af stemmetællere og dirigent

Dirigent blev Diana Stentoft. Stemmetællere blev: Gitte, Ulla og Anni.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev læst op og efterfølgende godkendt enstemmigt
(dagsorden indsat efter referatet under bilag 1)

4. Kredsformandens beretning

Kredsformand Torben Frederiksen gennemgik årsberetningen som i hovedpunkter handlede om Medlemsstatus, undervisning, Klubber, aktiviteter, det lokalpolitiske arbejde, Vesterbro, konsulenterne, Blindes jul og bestyrelsesarbejdet.
(den fulde beretning er indsat nederst under bilag 2 her i dokumentet)
Der var følgende spørgsmål til beretningen:
Frode Fich: betaler DBS de 50.000,00 kr. for reparation af elevatoren.
Svar: nej kun den sædvanlige andel i forhold til ejerforeningen.
Erik B Hansen: hvordan med holdstørrelsen til undervisning lukkes/oprettes hold med 2?
Svar: som udgangspunkt er det stadig mindst 3 deltagere før et hold oprettes, men pga. de nye regler vedr. lokaleleje så er det en lille økonomisk forskel om et hold køre med 2eller 3 deltagere. Så er et hold oprettet og det ender med 2 deltagere henover sæsonen så lukkes det nødvendigvis ikke ned.
Finn Bjørn: mht. tandemklubben har man overvejet side by side cykler?
Svar: Tænker ikke det er en brugbar løsning alene af den grund de ikke kan komme ind og være i skuret

Da der ikke var flere spørgsmål blev beretningen sat til godkendelse. Den blev enstemmigt godkendt.

5. Kredskassererens beretning.

Regnskabet blev gennemgået og det viste et overskud på 118.790,00 kr. i 2021.
der var følgende spørgsmål.
Ib Andersen: de 49.000,00 kr. under andre udgifter. Hvad dækker de over.
Svar: de dækker blandt andet over ting til køkkenet, borde gaver, nogle konteringer er blevet lagt lidt uhensigtsmæssigt pga. der er blevet indført en ny kontoplan som vi ikke helt har kunnet få til at passe ind med den gamle måde at placerer konteringerne i systemet.

Efter gennemgang og spørgsmål blev regnskabet sat til godkendelse. Det blev enstemmigt godkendt.

6. Forslag:

6A. Lokale forslag

Forslag 1 fra Louis Lundborg

Forslag til behandling på Kredsgeneralforsamlingen
(formandens tilføjelse: rettidig indsendt den 31 marts 2022)

Det var med stor glæde, jeg for nogen tid siden, i Medlemsbladet, blev bekendt med, at Dansk Blindesamfund, nu fremadrettet ville være mere synlig og medlemsrettet, udmøntet ved at være mere aktiv i omsorg og nærvær for medlemmerne, herunder også medlemmer, der bor på et plejecentr. – Men hvordan udmøntes dette i praksis? –
At bo på et plejecenter, er ikke altid en positiv oplevelse og slet ikke hvis man er synshandikappet. Der bor medlemmer, som bortset fra sit synshandikap, er velfungerende, herunder også mentalt velfungerende. Disse medlemmer er meget ensomme og har derfor et stort behov for nogen at tale eller være aktive med. Personalet som har meget travlt, har ikke tid til samtale og har ingen kenskab til, at imødekomme synshandikappedes behov og hensyn.
Beboerne er meget svære, at kommunikere med, på grund af deres sygdom, der er baggrunden for de bor på et plejecentr og er derfor nærmest umuligt, at have et social samvær med. Pårørende er fortravlede og kan ikke afse tid til at besøge deres nære familiemedlemmer eller vise dem, den fornøden interesse og omsorg. Organisationer, som traditionelt, har påtaget sig opgaven, at tilbyde en besøgsven, har meget lange ventelister.
Der er i Dansk Blindesamfund, tradition for at medlemmer hjælper medlemmer og påtager sig, støre eller mindre opgave.
Et godt tiltag, i kredsen, kunne derfor være, at oprette et korps af frivillige besøgsvenner, som med passende mellemrum, vil besøge vore medlemmer på plejecentre.
Korpset kunne sikkert rekrutteres blandt vore aktive, mobile synshandikappede og aktivitetsmedlemmer i kredsen. Opgaven bør være formel og organiseret med en tovholder. Korpset bør være ulønnet, der bør dog være mulighed for betaling af udgifter til befordring, med offentlig trafik eller handikapkørsel til/fra modtagerens bopæl. Økonomien vil sikkert kunne tilvejebringes, af kredsens gode positive økonomi, som er understøttet af de gode indtægter kredsen har, ved salg af ”Blindes Jul”, hvor gode medborgere, har givet støtte til synshandikappedes omsorg og trivsel.

Til behandling, under lokale forslag pkt. 6 a:
Der fremsættes herved forslag, om at oprette et korps af besøgsvenner i kredsen, som beskrevet og begrundet, ovenstående. Forslaget ønskes behandlet og sat under afstemning på DBS Aalborgs kredsgeneralforsamling, den 9. april 2022, til ikrafttrædelse straks og iværksættelse, indenfor 3 måneder.

Efterskrift: – Jeg vil gerne benytte lejligheden, til at opfordre alle medlemmer, aktivitets medlemmer og evt. pårørende, til at støtte op om forslaget og ikke mindst, melde sig som aktiv besøgsven, til glæde for vore medlemmer på plejecentre i kredsen. – Jeg bor selv på et plejecenter og modtager gerne en besøgsven.

Nørresundby, den 30. marts 2022
Med venlig hilsen
Louis Lundborg

Afstemningsresultat ved håndsoprækning: 3for forslaget, 29 imod forslaget og 11 undlod at stemme.
Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 2 fra Frode.

(Formandens tilføjelse: rettidigt indsendt den 24. marts 2022)

Hej
Jeg vil gerne foreslå at vi holder generalforsamlingen i eller tæt ved Aalborg.

Jeg mener der bor flest af vores medlemmer i Aalborg.
derfor mener jeg at men er fri for transportskift. som kan være et problem for nogen.

Hilsen Frode Fich

Afstemningsresultat ved håndsoprækning: 13 for forslaget, 25 imod forslaget og 5 undlod at stemme.
Forslaget blev ikke vedtaget.

6B. Forslag fra landsforeningen

Hermed forslag til ændring/tilføjelse i vedtægternes § 6 stk. 6 og Standardvedtægter for kredse i Dansk Blindesamfund.

Efter vedtægternes § 6 stk. 6 indsættes som stk. 7 følgende forslag:
“Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at generalforsamlingen afholdes i tiden 1. juli – 30 september. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning fra kredsbestyrelsen.”

De følgende stykker får herefter nyt nummer.

Tilsvarende tekst sættes ind efter standardvedtægternes § 6 stk. 6:
” Stk.7
Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at generalforsamlingen afholdes i 3. kvartal. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning fra kredsbestyrelsen.”

De følgende stykker får nyt nummer.

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023.

Begrundelsen for forslaget er, at det i 2020 på grund af corona-krisen for en del kredse var nødvendigt at flytte generalforsamlingen til 3. kvartal. Det samme kan blive nødvendigt i 2021. Andre situationer, som vi ikke umiddelbart forestiller os, kan opstå på et senere tidspunkt, og som vi kort talte om på hovedbestyrelsesmødet 27. februar, giver vedtægterne ikke denne mulighed, det må vi så få klaret.

Med venlig hilsen
Thorben Koed Thomsen
Afstemningsresultat ved håndsoprækning: 37 for forslaget,
1 imod forslaget og 5 undlod at stemme.

/h1>7. Valg:

7A. Valg af kredskasserer (Bruno Hjorth modtager genvalg)

Bruno Hjorth blev genvalgt enstemmigt

7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer

3 medlemmer for 2 år. (Afgående er Jesper Dam og Ulla Sørensen), begge ønsker ikke genvalg og Palle Thygesen som modtager genvalg.

Der var 5 opstillede: palle Thygesen, jesper Lauersen, Finn Bredahl, Bjarne Kurinow og Tommy Simonsen.

Afstemningsresultat:
Palle Thygesen: 33
Jesper Lauersen: 32
Finn Bredahl: 16
Bjarne Kurinow: 24
Tommy Simonsen: 7

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år: Palle Thygesen, jesper Lauersen og Bjarne Kurinow.

7C.Valg af 3 suppleanter.

Der var 3 opstillede, Stein Erik Skotkjerra, Finn Bredahl og Meska Memedo.

Afstemningsresultat:
Stein Erik: 30
Finn Bredahl: 15
Miska Memedo: 16

1 suppleant blev Stein Erik Skotkjerra.
2. suppleant blev Meska Memedo
3. suppleant blev Finn Bredahl.

8. Beretning fra landsforeningen ved Næstformand Diana Stentoft.

Diana Stentoft kom med nyt fra hovedforeningen.
Der er kommet et nyt medlem i FU Sofie Monggaard som overtager Jannies plads. de øvrige er Ask som formand, undertegnede som næstformand Jesper Holten. Vi følger også den skrækkelige krig i Ukraine og vil selvfølgelig hjælpe flygtninge som er synshandicappede, så hvis i høre eller møder nogen som har behov for hjælp så kontakt endelig hovedkontoret, konsulenterne eller kredsen.
Med hensyn til det specialiserede socialområde, så arbejder vi meget på at den meget forskellige behandling folk får bliver bedre, vi afventer stadig evalueringsrapporten fra socialministeriet. Samtidig har en rapport fra rigsrevisionen vist at over en tredje del af de stikprøver af sager de har taget er fejlbehæftede. Så de peger alt i alt på at som frygtet at der forvaltes meget lemfældigt. Vi arbejder med andre organisationer på at få visse kvalitetsstandarder ind i sagsbehandlingen og at har den enkelt sagsbehandler ingen viden om fx en synshandicappet så skal der være lov om at der skal indhentes rette viden og hjælp.
Med hensyn til den nye forsøgsordning for ledsagelse af personer over 67 år. så er vi nu er rundet 500 brugere og vi vil gerne opfordre jer til at sprede budskabet endnu mere, jeg flere som bruger den jo større chance er der for at den kan permanentgøres.
Vi har også stor fokus på den digitale udvikling og vi vil gerne opfordre jer til at melde ind hvis man oplever problemer mht. digitale løsninger.
Er man fritaget for digital post mv. så er der ingen ændring, man vil fortsat være fritaget.
Internt i foreningen går det godt rent økonomisk vi har et overskud på cirka 16 millioner kr. Der bliver også afsat flere midler til medlemsrettede aktiviteter samt støtte til organisationsarbejde i kredsene. Coronapuljen stopper godt nok til juni men i indeværende budget er der afsat midler til at der kan fortsættes en form for lignende ordning. Aktivitetskoordinatorfunktionen bliver nu en fast del. Men kan u også følge med i HB og landsmøder digital via Zoom.
Diana gav herefter ordet til forsamlingen for spørgsmål.
Der var følgende spørgsmål til Dianas beretning:
Frode Fich: Hvordan går det med at få TV 2 til at synstolke deres udsendelser.
Svar: Vi forfølger TV2 med det spørgsmål hele tiden, men de bliver ved med at komme med undskyldninger. Vi håber at den nye medieaftale kan tvinge TV2 til at indføre synstolkning, ellers får de ingen midler.
Jytte P: kan i ikke sørge for at man kan få hjælp til overgangen fra Nem-ID til Mit-ID?
Svar: Vi som organisation er selv kommet sent ind og prøver så godt vi kan at hjælpe, der findes også hjælp på vores hjemmeside. Man bør kunne få hjælp hos borgerservice. Men ja vi har fokus på det.
Bent Petersen: Når der skal kigges på ledsagerordningen, kan i så ikke få det præciseret at man skal tage de yngste timer af de opsparede, nogle kommuner tolker loven ret frit og tager de ældste først.
Svar: Jo det skal vi nok når vi forhåbentligt skal have den gjort permanent.
Annette Winther: kan i ikke offentliggøre noget omkring hvordan man som værge eller forældre kan bruge Mit-ID med fuldmagt hvis man skal varetage et familiemedlems økonomi, digital post med videre. Som det er nu er det en jungle.
Svar: Vi vil gøre det efter bedste evne, men selv myndighederne roder noget rundt i det. Men vi har fokus på det.
Finn Bjørn: jeg har hørt at i forbindelse med overgang til nye indbetalingskort og betalinsservice at DBS har haft konsulenter til at ringe medlemmer op og afkræve deres nem-id kode for at de kan hjælpe medlemmet med at få deres betaling i orden
Svar: Det er bestemt ikke noget som DBS har gjort, det må i så fald være en svindler.

9. Eventuelt.

Hanne Nielsen fra Aalborg Tandemklub opfordrede medlemmerne til at komme ud at cykle.
Troels opfordrede Frode fim salg af Blindes jul at kontakte idrætsklubber skoler med videre.
Kredsformand Torben Frederiksen afsluttede KGf med at takke de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer jesper Dam og Ulla Sørensen og der blev givet en lille erkendtlighed som tak for deres indsats i bestyrelsen.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 25 april

Bilag 1 Dagsorden.

Kredsgeneralforsamling 2022 DBS Aalborg

Dagsorden:
1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning.
Regnskab kan fås ved henvendelse på mail brh@blind.dk.
6. Forslag:
6A. Lokale forslag
(forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).
6B. Forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredskasserer (Bruno Hjorth modtager genvalg)
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 medlemmer for 2 år. (Afgående er Jesper Dam og Ulla Sørensen), begge ønsker ikke genvalg og Palle Thygesen som modtager genvalg.
7C.Valg af 3 suppleanter.
8. Beretning fra landsforeningen ved Næstformand Diana Stentoft.
9. Eventuelt.

Bilag 2 Formandens beretning.

Kredsformandens beretning ved kredsgeneralforsamling DBS Aalborg 9 april 2022

Kære medlemmer.
Tiden går hurtigt, jeg har stadig lidt svært ved at forstå at det nu er mig som skal stå her og aflægge beretning, jeg syntes stadig jeg lige er blevet valgt, tiden er bare fløjet afsted. Det har været en travl tid men lærerig tid hvor jeg har skullet sætte mig ind i mange nye ting og samtidig skulle holde styr på alt det andet som jeg laver. Min kære kone har nok ind imellem haft tanken om jeg egentligt var flyttet ind på Vesterbro eller fortsat vil komme hjem forbi Bakkegårdsvej.
Men trods det har været et travlt år hvor jeg godt ind imellem har kunnet bruge nogle flere søndage i ugen, så har jeg ikke fortrudt jeg sagde ja til at stille op som kredsformand, så jeg vil gerne i den forbindelse takke jer alle for den støtte i har givet mig og udvist forståelse for at tingene ind imellem trak ud.
Heldig vis ser det nu også endelig ud til at vi slipper for at skulle tage Corona med ind i vores planlægning og det sætter jeg pris på, for det har godt nok været svært at køre en form for normal dagligdag i kredsen det sidste års tid og for den sags skyld også de foregående år.
Men trods corona og al dens væsen så har vi dog trods alt kunnet afholde diverse arrangementer og undervisning med videre. det vil jeg komme ind på herunder.

Medlemsstatus.
Med hensyn til medlemsstatus så er sidste “folketælling” pr 31. december 2021 resulteret i at vi nu er 392 ordinære medlemmer og 23 aktivitetsmedlemmer i alt 415. Desværre er det stadig en fortsat tendens med nedadgående medlemstal og medlemstallet pr 6 april er nu i alt 412. Så vi håber meget at den nye medlem strategi som der sættes stor fokus på kan være med til at rette op på det. Vi må selvfølgelig også huske at vi selv hver især i klubregi og hvor vi ellers færdes og møder ligesindede hjælper med til at gøre opmærksomme på foreningens mange muligheder.
Vi har med god hjælp af vores konsulenter netop afholdt et 2 dages netværksmøde for nye medlemmer hvor de fik en bred og omfangsrig information omkring foreningen og hvad kredsen kan tilbyde, vi håber også det på sigt kan være med til at skabe interesse for vores aktiviteter så vi ser flere medlemmer til vores arrangementer undervisning osv.

Undervisning
Vi havde heldigvis mulighed for at køre vores fritidsundervisning efterårssæson uden at Coronavirus havde indflydelse på den, da nedlukningen kom i december 2021 var alle hold heldigvis gået på juleferie. Men desværre fortsatte nedlukning et godt stykke tid ind i 2022 så vores hold først kom i gang i februar måned. Det har bevirket at de undervisningsgange som ikke blev gennemført i januar er blevet forsøgt flyttet til andre datoer i 2022 så der ikke er nogen som mister deres undervisning.
Som i måske har bemærket har vi desværre måtte skifte ud i undervisningsteamet sidst på året som blandt andet har bevirket at opkrævning for undervisningen 1 halvår 2022først er ved at blive sendt ud. Samtidig med skiftet af undervisningsteam så har vi også i samarbejde med AOF valgt at følge kalenderåret så vores undervisning hedder 2022 forårs- og efterårssæson. For jer kursister bliver der ingen mærkbare ændringer i forhold til dette. Men det letter kredskasseren med hensyn til regnskab og budgettering.
Der er ligeledes som bekendt for nogen indgået en ny aftale med AOF mht. leje af vores lokaler som bevirker at vi faktisk får cirka det dobbelte fra AOF i husleje når det gælder de undervisningshold som køre på Vesterbro 62A.
Med hensyn til den kompenserende undervisning så har den været holdt uden for nedlukning da kompenserende undervisning anses for såkaldt kritisk og derfor gerne måtte fortsætte. Der har dog af flere årsager være mange flytninger, aflysninger på grund af Coronavirusen alligevel, og ledelsen for BORN (blindes oplysningsforbund region nord) valgte at holde lukket for undervisning i januar 2022 og først starte op da fritidsundervisningen blev frigivet.
Men al vores undervisning er nu i fuld gang og vi forventer ikke at der til efterårssæsonen kommer nogen form for restriktioner. Jeg vil selvfølgelig i den forbindelse igen igen opfordre jer til at komme med ideer til nye hold og kan også i den forbindelse nævne at vi i kredsbestyrelsen har med en forsøgsordning prøvet at gøre det muligt for de af vores medlemmer som bor i andre kommuner end Aalborg og ikke selv kan transporter sig at få tilskud til kørsel hvis man kan afse sine flexhandicapture til det. Det er desværre ikke muligt at tilbyde jer at bruge flexkørsel da det vil gøre det alt for omkostningstung for kredsens økonomi. Kort fortalt så er det takstbaseret og gælder hvis man skal krydse en kommunegrænse for at komme til undervisning på Vesterbro. koster turen under 100 betaler du selv 20 kr. koster turen 100 – 200 betaler du selv 40 kr. og 60 kr. for en tur mellem 200 og 300.Som skrevet er det en forsøgsordning og kun for de af jer som ikke selv kan tage bus og tog.

Klubaktivitet
Vi har stadig godt gang i klubberne både dem vi fra kredsens side køre og Kristineklubben, Mandelauget Klub EDB og ikke mindst sportsklubberne ASK og Tandemklubben. Det ser til gengæld langt svære ud for Elektronskydning hvor der nu er så få som ønsker at bakke op om klubben og sporten her i Aalborg at den er alvorligt lukningstruet.
Til gengæld ser det nu ud til at der igen er interesse for en klub i Mariagerfjord kommune. Så det vil vi arbejde målrettet hen imod bliver til virkelighed.
Det er også dejligt at se at ”vores” Hygge og kulturgruppe samt Cafetøser har godt gang i at afholde spontane private arrangementer. Jeg håber der kan komme mere af den slags i fremtiden.

Aktiviteter i kredsen lokalt og regionalt
Der har jo i sagens natur været sat begrænsninger på fysiske aktiviteter i de sidste par år. Men det ser vi heldigvis frem til ikke fortsætter og regner ikke med at der her i 2022 vil være aflysninger osv. pga. Corona. Men på trods Corona har der trods alt været fysiske aktiviteter såvel som online aktiviteter ikke mindst takket været Coronapuljen hvor vi som kreds klub osv. har kunnet søge tilskud til vores tiltag for at holde gang i hjulene. Vi afholdt blandt andet vores årlige mini ferie i august og medlemsmøde i Aars. Vi har heldigvis også positive ting at takke Corona for. Vi har blandt andet fået et godt samarbejde med de øvrige kredse i regionen hvor vi har afholdt den del smagninger online og en del fysiske med turen til Fur, kanoturen med Carsten kortbuks, juletur til skulpturparken i Blokhus og Ørkenens Sønner arrangementet i Frederikshavn. Jeg håber at vi fortsat kan afholde enkelte arrangementer i regionsregi fremover trods der nu ikke længere er coronamidler som vi kan søge. Vi kan jo godt sige at det nu igen bliver hverdag og at de arrangementer vi fremover laver ikke kan gøres på samme fine vilkår som i de sidste par år under corona, men vi bestræber os på at gøre dem så gode og interessante som muligt. Det er dog ikke helt slut endnu med Coronastøttede arrangementer her i 2022. Der kommer i maj og junibåde tur til Djurs sommerland, fisketur til Vesthimmerlands fiskepark og sejltur på fjorden rundt om Mors og til september afholder vi en fælles Høstfest med spisning dans og musik så sæt kryds i kalenderen den 17 september.

Det lokalpolitiske arbejde.
Vi har som alle ved haft kommunal- og regionsvalg i november 2021 og det har bevirket at der skulle ske nyvalg til handicaprådene i de forskellige kommuner og diverse andre udvalg og bestyrelser. Jeg har pt ikke helt fuldt overblik over hvordan de enkelte DH afdelinger har besat de forskellige repræsentationer rundt omkring i vores kreds. Det er ikke alle DH afdelinger som endnu har afholdt årsmøde for 2022 og derved er deres FU og bestyrelser ikke fastlagt endnu. Men som det er nu så har vi repræsentanter i de 4 af vores 5 kommuner, kun Rebild mangler vi en og der er vi så heldige at vi har en som både er medlem af DBS og FDDB (Foreningen for danske døvblinde) så vedkommende er godt bekendt med hvilke ting som skal varetages for os synshandicappede selv om vedkommende repræsenterer FDDB.
Vi er fortsat repræsenteret i bestyrelsen for ISHD samt Aalborg kommunes tilgængelighedsudvalg. Jeg håber at kunne give et mere fyldestgivende billede af vores repræsentanters arbejde i DH afdelingerne og Handicaprådene på et senere medlemsmøde. Jeg har også en tanke om at samle vores repræsentanter halvårligt for at vi kan udveksle sager og rådgive hinanden.
Vi har også afholdt et enkelt fysisk møde med NT og folk fra kommunen/plusbusprojektet. Det var alt i alt et positivt møde. Hvor der blandt andet ud over de fortsat lovede en masse dejlig vejarbejder og udgravninger i tide og utide ☹ også lovede at vores kommende busvognpark bliver elektrificerede busser som foruden indvendig stoppestedsannoncering også får udvendig linjeannoncering samt at der skulle være en advarselsklokke så vi som blinde og svagsynede kunne blive advaret når en bus nærmer sig stoppestedet i lav fart. Derudover var der tale om at endelig få talende annoncering af hvilke landbusser som afgår fra de forskellige perroner på busterminalen.
Desværre er det så også sådan at vi må forvente at der generelt bliver flere buslinjer om samme stoppested langs de nye rutenet i indre by, men jf. Nt bliver det faste stoppesteder og Chaufføren skal køre til det korrekte stoppested før han lukker dørene op. Det vil jeg nu gerne se før jeg tror på kommer til at virke. Så det vil være et at vores fokuspunkter i den kommende tid. De nye busser skulle efter sigende komme allerede i september i år.

Vesterbro 62A.
Der er som flere af jer nok har bemærket udskiftet borde i hhv. det store mødelokale inklusiv den del efter foldevæggen og det lille kontor, det er også tanken at udskifte stolene og dette vil ske her inden sommer. Grunden hertil er at vi ønsker at nemmere kunne flytte borde og stole, bordene kan nemt blot ved et tryk på en stang folde benene sammen, derudover er der hjul i den ene ende af bordet. De stole som anskaffes vil være med armlæn og kunne stables 10 til 20 af gangen samt de vil kunne hænges på bordet i deres armlæn til gavn for vores rengøring.
I den forbindelse kan jeg nævne at vi har skiftet rengøringsselskab med håb om det bliver bedre end med det forrige selskab. Maxi-Clea som det nye selskab hedder tager sig både af rengøring og pudsning af vinduerne samt vores vasketøj. I vil i enkelte tilfælde møde rengøringspersonalet når i kommer på Vesterbro tirsdage og torsdage idet vi har sagt at det er ok at de ikke er helt færdige med rengøringen inden vores undervisning starter. Hellere rent end fortravlet personale. Det er selvfølgelig pointeret at de lokaler som benyttes fra morgenstunden af skal være rengjorte inden underviser og kursister ankommer og skal bruge lokalet.
Der er også foretaget en udskiftning af en hel del i køkkenet og den del er ikke helt færdigt da der er nogle dele som der er i restordre.
Den lovede opvaskemaskine håber jeg er opsat inden efterårssæsonen starter op.
Så er der spørgsmålet om vores lokaler. Er de tidsvarende som de er, er der ønsker om andre muligheder for anvendelse osv. Vi har i bestyrelsen snakket en del om hvad kunne gøres og hvad ønsker vi skal gøres. Det arbejde vil vi nu for alvor gå i gang med at udrede. Det er jo i sagens natur ikke noget som vi i bestyrelsen kan eller vil beslutte alene da det vil være en voldsom dyr udskrivning i fald vi laver radikalt om på Vesterbro. Så det skal selvfølgelig op på en kredsgeneralforsamling i fald der udarbejdes en plan for hvordan lokalerne skal se ud fremadrettet. Den plan vil heller ikke alene være bestyrelsens tanker og ønsker. Vi vil i den kommende tid kontakte alle vores klubber, undervisningshold og andre som har deres daglige gang på Vesterbro for at høre om i har ønsker til forandringer forbedringer osv. Ud fra disse input vil vi i bestyrelsen så komme frem til et eller flere forslag som skal vedtages på enten en ordinær eller ekstraordinær kredsgeneralforsamling alt efter hvornår en eventuel plan er klar.
Vores smertensbarn elevatoren skulle efter sigende være så grundigt repareret at den ikkelængere burde være i stykker i tide og utide. Dette har også bevirket at der har været brugt en del ekstra midler på ejerforeningens budget, men det har stadig været langt billigere end hvis en ny skulle installeres.

Blindes Jul
Salget af blindes jul 2021 gik efter omstændighederne godt trods corona fortsat kastede sin skygge over salget. Tilbagemeldingerne fra vores sælgere var meget positive folk vil generelt meget gerne støtte op og købe bladet. Vores største problem er sådan set at skaffe sælgere nok og det er i sær i mariagerfjord og Rebild kommuner som vi mangler sælgere så uden at gå vores Distributørteam Frode og Anni i bedene tør jeg godt bede jer om at tænke over om i kender nogen som kunne være interesseret i at hjælpe os med at sælge bladene i de omtalte områder. Salget indbragte knapt 260.000,00 kr. i overskud til gavn for vores kredsarbejde. Jeg skal i den forbindelse sige en stor tak til Både Frode og Anni for deres store arbejde og heldigvis har de valgt at fortsætte deres gode arbejde i 2022.
så rigtig mange tak for det og jeg ser frem til det kommende salg hvor der sker ændring med hensyn til pris pr blad der nu koster 30 kr. og de 6 kr. går til sælgerne. Jeg kan godt have en bekymring for det med prisstigningen og så den generelle situation omkring folks økonomi, men vi håber jo selvfølgelig det bedste for salget julen 2022.

Konsulenterne
Som alle ved så er vores mangeårige konsulent Tommy Simonsen gået på pension efter i mange år at have gjort et godt stykke arbejde for kredsen og DBS i helhed og det vil jeg gerne takke Tommy for og ønsker ham et velfortjent otium. Tommy slipper dog ikke kredsarbejdet helt for han vil fortsat være en del af Klub Rebild.
Så Vores konsulent team består nu af Søren Uhrenholt som blev ansat sidste år, Annette Winther og netop nyansatte Jesper Lauersen. Konsulenterne er allerede i fuld gang og selv om der godt kan ske ændringer i hvilken konsulent man får hjælp af alt efter ens behov så vil Søren primært tage sig af Mariagerfjord og dele af Kreds Vendsyssel i samarbejde med Marlene Petersen. Annette vil tage sig af Jammerbugt, Vesthimmerland og det vestlige Aalborg. Jesper Lauersen tager sig så af den østlige del af Aalborg samt Rebild.
Der er efter min mening ingen tvivl om at det er et godt team som vi har og jeg vil gerne takke jer alle for jeres engagement i kredsarbejdet. Det sætter jeg stor pris på.

Bestyrelsesarbejdet
Vi har jo som i alle ved skiftet formand i juni sidste år hvor undertegnede tog over efter Frode. Jeg kan kun sige positive ting om den forgangne periode og tak til den øvrige bestyrelse for støtten og forståelsen når tingene har trukket lidt ud, også tak til Frode i forbindelsen med overtagelsen og ikke mindst som allerede nævnt samarbejdet omkring Blindes jul.
Som i alle ved har jeg et arbejde ved siden af mit hverv som kredsformand og har skullet bruge noget tid til at tilpasse tingene. Men jeg har heldigvis en forstående og fleksibel arbejdsgiver der har give mig mulighed for at tage fri når det var nødvendigt. Men jeg har nu truffet den beslutning at gå ned i tid og kun have en arbejdsuge på 4 dage med fleksibel fridag så der bliver mere tid til mine øvrige aktiviteter i forhold til mit arbejde for kredsen. Jeg håber på den måde at få bedre tid til at følge op på ting og deltage i møder aktiviteter som ellers vil ligge i min arbejdstid på kasernen.
Jeg vil også igen gerne takke vores konsulenter for stor støtte når jeg og bestyrelsen har haft brug for jeres viden om vores medlemmer samt jeres indsats omkring aktiviteter osv. Den håber jeg også vi kan gøre brug af i det kommende arbejde.
Hvad skal der så ske fremadrettet, ja det har jo de sidste par år været svært at planlægge længere frem men det håber jeg nu er fortid og jeg har jo skrevet lidt om det nemlig at vi vil finde ud af om der skal ske forandringer på Vesterbro 62A vi skal også have planlagt den nye undervisningssæson hvor vi forhåbentligt kan få gang i nogle af de hold som pt ikke køre. Årets mini ferie er planlagt og tilmelding er i fuld gang, jeg håber også at vi får gang i den omtalte klub i Mariagerfjord, hvad der yderligere skal ske af initiativer og aktiviteter vil jeg lade være op til den nye bestyrelse.
Disse var ordene

beretning skrevet af Torben Frederiksen, Aalborg den 3. april 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn