Medlemsreferat konstituerende kredsbestyrelsesmøde 26. april 2022 kl 15.

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 26 april 2022, klokken 15 til 16:30.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Tina, Jesper, Carsten, Bjarne, Bruno og Palle

Afbud fra: ingen

Mødeleder: Torben Frederiksen
Referent: Torben Frederiksen.

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke

1.2 kort præsentation af nye og gamle medlemmer bordet rundt.

Udsat til næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 29. marts 2022 (bilag)

Godkendt som værende både møde- og medlemsreferat.

3.2 Godkendelse af referat kredsgeneralforsamling 9. april så det kan sendes til underskrift. (bilag)

Udsat, da alle ikke havde nået at læse det igennem.

4. Sager til beslutning.

4.1. konstituering, valg af næstformand og sekretær. mv. TGF (Bilag)

Carsten Sørensen valgt til næstformand. Bjarne Kurinow valgt til sekretær. Bjarne Kurinow valgt til sekretær.

4.2. Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. TGF (bilag)

Følgende er foreløbigt med i nedenstående teams og udvalg.
fastlagt ved konstitueringsmøde 26 april 2022.

Team Ombyg.
Torben, Jesper Dam

Tager sig af projekt ombygning af Vesterbro i fald det skal ske.

Team undervisning(2 personer)
Torben Jesper Lauersen er med på sidelinjen.
Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. Ansvarlige for distribution af Undervisningsprogram og aktivitetsplan. Holder møede med AOF og undervisere inden opstart.

Redaktionen(2 personer):
Torben og Carsten

Tager sig af alt vedr medlemsblad, hjemmeside og social medier.
Deadline for kredsstof er onsdag kl 16.

Kørselsleder (1 person):
ingen udpeget endnu.

Tager sig af kørsel ifm undervisning, bookning, afmelding med videre når det drejer sig om undervisning og kørsel til klubber.
Kan støtte ved arrangementer.

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)
Tina, Palle, Bjarne.

Tager sig af arrangementer, medlemsmøder, kgf i kredsregi.

Forsamlingshuset
Tina og Palle,.

tager sig alt vedrørende forsamlingshuset.

Tilgængelighedsudvalg (NT og kommune mindst 3 personer):
Carsten, Torben og Tina.

Tager sig af alt vedrørende kollektivtrafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt.

Team Vesterbro.
Torben og Palle.
Carsten støtter mht it.

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige så som opfyldning check af rengøring mv samt it varme internet osv.

Mini ferien(1 til 2 pers):
Else Aaved og Anna Lise Lausten.

Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.
Økonomiudvalg.
Bruno, Torben og Carsten (kredskasserer, kredsformand og næstformand)

udfærdiger budget for året.

Derudover er der en tidsbegrænset arbejdsgruppe Team tilskud som skal kigge på forenkling og overskueliggørelse af de midler vi støtter klubberne med. Den består af:
Torben Carsten.

4.3. Skal vi bruge forretningsorden og skal den ændres TGF (bilag)

Den rundsendte forretningsorden skal bruges, Torben retter den til og rundsendes til gennemsyn og endelig godkendelse.

4.4 Tavshedspligtsærklæring underskrives, udlevering af nøgler. TGF

Jesper Lauersen og Bjarne Kurinow underskriver tavshedserklæring.
Jesper lauersen fik udleveret nøglenummer A13. Bjarne Kurinow fik nøglenummer A4.
Ulla Sørensen har afleveret sine nøgler som var nummer A13 og en nøgle til spritdispenserne.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Mødeplan 2022 TGF (bilag)

mødeplan fastsættes på næste møde, umiddelbart fortsættes med tredje mandag i måneden undtagen juli hvor der intet møde er.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

udsat til næste møde.

6.2 Referat fra HB møde februar 2022 TGF (bilag)

udsat til næste møde.

6.3 FU arbejdsfordeling TGF (bilag)

Udsat til næste møde.

7. Punkter til næste møde

Ingen.

8. Eventuelt
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 27 april 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn