medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 26. april 2022 kl 16:30

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 26 april 2022, klokken 16:30 – 20.

Til stede var: Torben, Tina, Palle, Jesper, Carsten, Bjarne, Bruno og suppleanterne Stein Erik og meska samt konsulentrne Annette og Søren.

Afbud fra: Finn.

Referent: Søren
Ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre.

1.2 kort præsentation af nye og gamle medlemmer bordet rundt.

Alle præsenterede sig kort.

1.3 værter (lave kaffe sørge for check af oprydning efter møde)/ spisning hvad hvem?

Tina og Annette sørger for bestilling af mad og ordne kaffen.
Dem der sørger for opvasken sørger også for at bordet er ryddet og tørret af. Hvem der tager opvasken besluttes på det enkelte bestyrelsesmøde.
Bruno har ønske om danskvand.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt med tillæg af to punkter fra Søren: nyt punkt 5.8 Klub Hobro og nyt punkt 6.6 demonstration af Webbox.

3. Godkendelse af referater
ingen.

4. Sager til beslutning.

4.1. Mødeplan 2022 – 2023TGF

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at afholde BM den 3. mandag i måneden kl 16. Der er følgende undtagelser:
Bestyrelsesmødet flyttes i oktober til tirsdag den 25. oktober.
I februar 2023 rykkes BM til tirsdag den 28. februar.
Planen er vedtaget med to ovenstående rettelser.
Torben renskriver den rundsendte mødeplan og rundsender den igen når KGF 2023 er fastsat.

4.2. Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. TGF (bilag)

Der er blevet lavet et team ombyg, som udelukket tager sig af ombygningen af Vesterbro som er Jesper Dam, Torben og Annette.
Team undervisning Annette og Torben. Jesper er med Ad-hoc med øje for at det i fremtiden bliver Jesper og Annette.
Kørselsleder Annette.
Redaktion: Torben og Carsten.
Aktivitetsudvalget: Palle, Bjarne, Tina og Annette med som støtte.
Forsamlingshuset: Tina og Palle og hvis en er syg, vil Annette gerne hjælpe.
Tilgængelighedsudvalget: Stein Erik, Torben, Tina og Carsten.
Team Vesterbro: Torben, Annette og Palle. Carsten er backup til IT
Tilskudsudvalg: Torben, Carsten, Stein Erik.
Miniferien: Anna lise og Else
Økonomiudvalget: Bruno, Torben og Carsten.

4.3 Tavshedspligtsærklæring underskrives, (sendes til aktuelle). TGF

De nye personer i bestyrelsen, Meska og Bjarne, underskriver tavshedserklæringen sammen med Torben efter mødet.

4.4 ansøgning Klub Rebild -midler til Agnete Odgaard foredrag?

Der er ansøgt om midler til foredragsholder, som i alt bliver 2200 kr.
Det bevilges.

4.5 Klub jammerbugt tur til zoo. (bilag)

Der søges om 1000 kr. i alt til arrangementet.
Det bevilges.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2023 og opsamling på KGF 2022 (bilag)

Datoer for KGF 2023: Enten 1. april eller 15. april.
Næste KGF bliver afholdt i Aalborg. Der er forslag om Orkideen. Aktivitetsudvalget hører Orkideen når Torben har en dato klar.
Opsamling på KGF 2022. Der var ikke den store tilfredshed med serveringen og maden.
Toiletforholdene var ikke for gode.
Der var ikke skiltning med, hvor vi skulle med.
Til gengæld tog de ikke for de personer, som var blevet bestilt for meget, og det var billigt.
Der skrives en klage over servicen.
Vi vælger ikke det samme sted igen.
Fremover skal vi være mere skarp på, hvad vi gerne vil have.
Der var et medlem, som ikke kunne finde frem til, hvor bussen holdt på Aalborg busterminal. Det var ærgerligt men der blev også gjort meget for at finde ham, uden at det lykkedes.

5.2 opfølgning på Louis’ forslag? (bilag)

Der foreslås, at der tages kontakt til ældre sagen og Røde Kors for at høre om de kunne være interesseret i at vi finder medlemmer som kan bruges til besøgsven hos synshandicappede. Torben Tager kontakt.
Er ovenstående positivt indstillet, forsøges der at finde medlemmer i kredsen som kunne være interesseret i ovennævnte. Torben er tovholder og vender tilbage når der er nyt i sagen.

5.3 Henvendelser fra Studerende hvad gør vi? (bilag)

Det foreslås at det ligges ud til medlemmerne.
Der foreslås at der bliver engageret en gruppe, som kan hjælpe til.
Det bliver enten en mailing-gruppe eller en fb-gruppe.
Redaktionen går videre med det sidste forslag.

5.4 Mini ferien – manglende tilsslutning hvad gøres? TGF TGF

Miniferien har kun 5 tilmeldte til dd.
Indtil den 22. maj kan vi afbestille op til 50% af pladserne vederlagsfrit.
Hovedskaren er de samme.
Ved næste møde kan vi se status på det og melde ud, hvor mange vi bliver.
Der er forslag om, at der kan ligges et depositum og så senere lægges det resterende beløb, hvis det er at medlemmerne er i pengenød. Dette vedtages.
Konsulenterne ringer ud til medlemmer fra 60 og opefter, som vi mener kunne være interesserede i at komme med.

5.5 Næste medlemsmøde – hvornår hvad osv.

Tirsdag 8. november er besluttet som dato til næste medlemsmøde. Der arbejdes videre med form og indhold.
Aktivitetsudvalget er tovholder.

5.6 Status Djurs sommerland og fisketur TGFPT og AW.

Pt. Djurs 27 tilmeldte. 10 børn og 17 voksne.
3 ledsagerkort. Det bliver fulgt op på.
Fisketur: 11 voksne og 2 børn. 100 kr. for voksne og 75 for børn.
Der arbejdes videre med arrangementerne.

5.7 Projekt Vesterbro – næste skridt – hvem hvad hvornår?

Kontakt til Annette Bredmose. UCN søger projekter indimellem. De har en portal til projekter. Der arbejdes videre med dette.
Team Ombyg er tovholder.

5.8 Klub i Hobro

Søren orientere om fremgangen med at besøge Biescenteret. De tager 30 kr. for kaffe og kage og gratis lokale op til 12 deltagere. andet lokale 20 kr. for kaffe og kage, hvis man er medlem. Medlemskab koster 200 kr. årligt pr deltager.
Bestyrelsen er enige om at der gås videre med denne løsning.
Søren er tovholder.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Kapitalpleje 3,5 mio. kr.
bygning: 2,1 mio.
De tre konti: ca. 400.000 kr.

Næste store udgift er miniferien.
Vi betaler omkring 1000 kr. mere om måneden i strøm.
Kørslen er den største post.
Vi får omkring 40.000 kr. tilbage i refusion for kørsel.
Showdown 3500
Christine klubben: ca. 8500 kr.
Der kan hentes penge ud 4 gange om året gratis fra kapitalplejen.

6.2 Referat fra HB møde februar 2022 TGF (bilag)

Torben orientere.
Overskuddet endte på 16 mio. kr.
Der er blevet sat en pulje af på godt 9 mio. kr. til kredsarbejde,arrangementer i kredsene for budget 2023, hvordan de udmøntes udestår.

6.3 FU arbejdsfordeling TGF (bilag)

eneste ændring i forhold til rundsendte er at Jesper Holten varetager kontakten til DBSU resten af året hvorefter Sofie Monggaard overtager kontakten, dette for at sikre habiliteten

6.4 Lamper Baggang TGF og JL

Jesper L og Torben har skiftet lamperne i baggangen (undtagen den helt nede ved bagdøren, den skiftes senere) der er nu langt bedre lys dog er dog virker en af dem stadig ikke, dette undersøges. prisen var under400 kr. for projektet indtil videre.

6.4 DH Aalborg og Handicapråd status TGF

udsat til næste møde.

6.6 Webbox SU.

Søren demonstrerede webboxen for at danne beslutningsgrundlag for, om kredsen skal købe en webbox til konsulenterne kan have med.

7. Punkter til næste møde

DH Aalborg/Handicapråd TGF
Beslutning: Køb af webbox – bilag.

8. Eventuelt

Bruno kommer ikke næste gang.
Søren kommer ikke de næste to gange.

Referat skrevet af Søren Uhrenholt den 27 april 2022

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn