medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 16. maj 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 16. maj 2022, klokken 16 – 19:30

Til stede var: Torben, Palle, Jesper, Carsten, Bjarne, suppleanterne Stein Erik og Finn samt konsulent Annette.

Afbud fra: Bruno, Tina, Søren og Meska.

Referent: Bjarne.
Ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Finn havde været på besøg hos bevillingsnævnet af sin førerhund. Det var en god oplevelse for både Finn og nævnet.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4.3 ændres fra Dato for KGF2023 til Undervisning – betaling for stoppede hold.
Dagsorden blev derefter godkendt.

3. Godkendelse af referater

3.1 220426a konstituerende møde 26 april kl 15.(bilag)

Referat godkendt så værende møde- og medlemsreferat.

3.2 220426b referat ordinært møde 26 april kl 16:30 (bilag)
Referat godkendt så værende møde- og medlemsreferat.

3.3 220409 referat KGF 9 april. (bilag)

Referat godkendt så værende møde- og medlemsreferat, det er sendt til underskrift hos hovedkontoret.

4. Sager til beslutning.

4.1. Forretningsorden 2022 TGF (bilag)

Afsnittet omkring kredsnyt skal fjernes.
Den rundsendte forretningsorden blev derefter godkendt med ovenstående ændring.

4.2. Miniferien gennemføres den? TGF

gennemføres. pt 20 tilmeldte og 7 har betalt.

4.3 undervisning – betaling forår TEAM U.

Pga sygdom hos underviser har væve og strik i Brovst kun kørt cirka 1 måneds tid. Bestyrelsen besluttede at der IKKE skal opkræves kursusgebyr for deltagelsen i foråret.

4.4 Aktivitetsudvalget, Hvem deltager i Regions aktivitetsudvalget?

Palle træder ind i regionsgruppen, så det nu er Palle og Annette fra aktivitetsudvalget og Torben som kredsformand.

4.5 Teams og udvalg endelig liste TGF (bilag)

Ingen ændring fra forrige møde. Listen lægges sammen med forretningsorden på hjemmesiden under Bestyrelsen.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Fisketuren status aktivudv TGF (bilag)

pt 16 tilmeldte.
palle og Annette koordinerter kørsel. Torben ER tovholder på dagen og aftaler med Vesthimmnerlands Put and take.

Konsulenterne spurgte om det var muligt at da en tidligere beslutning om at støtte de syriske flygtning kunne konverteres til deltagelse i fisketuren da det pga corona ikke havde været mulig at afholde de påtænkte aktiviteter. Bestyrelsen var positivt stemt for dette og beslutter at de kan deltage hvis de ønsker.
. Konsulenterne vender tilbage til Palle om hvor mange der vil deltage samt om de skal have kørsel og lejet fiskestænger.
til info er beslutningen som henvises til fra KB møde 28 juni 2021. punkt 4.6 (indsat herunder)
4.6 Syriske familier.
Der støttes med 2000 kr. til møder på Vesterbro frem til juni 2022.
Der laves Corona ansøgninger strandtur og adventure park i Rebild.
det støtter vi.

5.2 Webbox hvad gør vi TGF (bilag)

Bestyrelsen besluttede at afvente og indsamle yderligere info om brugen af den og om anvendeligheden

5.3 Tilskudsgruppen – udkast til tilskudsplan for klubber mv. TGF SES CS (Bilag)

Det rundsendte udkast blev godkendt med tilføjelse af mulighed for konvertering af bustur til anden form for ekstra arrangement. udvalget arbejder videre og får de endelig tal på så der kan laves budget.

5.4 DBSU og samarbejde CS.

Carsten har haft en snak med Kent Banner fra DBSU omkring et eventuelt samarbejde om arrangementer, bestyrelsen er positiv stemt for ideen og Carsten arbejder videre med det.

5.5 Henvendelse om støtte til Træning for ældre medlemmer TGF AW.

Annette og Bjarne arbejder videre med henvendelse og kontakter Marlene og aftaler møde. De vender tilbage når der er nyt.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH (in absentia).

Der er pt cirka 390.000,00 kr på vores bankkonti.

6.2. Djurs sommerlandturen gik det godt osv.

Det var en rigtig god tur og hyggelig stemning 35 deltog. Ved en eventuel tur af ligende art skal der pointeres at har man brug for hjælp/ledsager skal man selv sørge for dette.

6.3. DH Aalborg/handicaprådet. TGF.

Torben gjorde opmærksom på at der pt ingen mulighed for at betale med kontanter på den ny plusbus linje (nuværende bus 2) Handicapråd har haft spørgsmålet oppe. vi bør som forening arbejde videre med dette.

7. Punkter til næste møde

8. Eventuelt

afbud jesper.

Referat skrevet af Bjarne Kurinow den 16 maj 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn