Ny Bestyrelse efter Ordinær kredsgeneralforsamling 17. april

Kære Alle.
Kredsen afholdt ordinær kredsgeneralforsamling 17. april på orkideen i aalborg Øst. Hvor Fu medlem jesper Holten dirigerede os sikkert igennem dagsordenen. Det var dejligt at se at der var så mange som var mødt op. vi var i alt 65 deltagere hvoraf 40 var stemmeberettigede.
Tak til alle som var mødt op og gjorde deres stemme gældende samt var med til at gøre dagen til en rigtig hyggelig dag og aften, ikke mindst vores hjælpere.

Den nye bestyrelse ser således ud efter KGF:
Kredsformand torben Frederiksen valgt 2023
Kredskasserer Bruno Hjorth valgt 2022.
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Tina l Andersen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Palle Thygesen valgt 2022.
Bestyrelsesmedlem Bjarne kurinow valt 2022.
Bestyrelsesmedlem jesper Laursen valgt 2022.

Derudover fik vi alle 3 suppleantposter besat.
1. suppleant Stein Erik Skotkjerra valt 2023.
2. suppleant Meska Memedo valgt 2023.
3. suppleant Ulla Sørensen valgt 2023.

Tillykke til de nyvalgte.

Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

herunder kan Formandens årsberetning og Hovedforeningens beretning (punktform) læses.

Årsberetning 2022 for Dansk Blindesamfund kreds Aalborg

Hvordan er det sidste års tid her i kreds Aalborg forløbet? Overordnet set er det gået ret godt, og vi har haft et helt år uden at skulle tænke på eller tage hensyn til en vis virus. Det har været en utrolig lettelse, og vi fornemmer også at vores medlemmer er enige her i.
Alle træerne vokser dog ikke ind i himlen. Desværre ser det stadig dystert ud med hensyn til medlemstallet, i hvert fald set fra kredsens side af. Ved sidste årsberetning var vi 415 medlemmer inklusive aktivitetsmedlemmer,  det er faldet til pt. 384 medlemmer inklusive aktivitetsmedlemmer jf. det  nye medlemssystem.
Trods det faldende medlemstal har vi atter fået god tilslutning til vores aktiviteter, og det er fantastisk. Vi vil gerne have endnu flere med, så vi vil gerne have jeres hjælp til at sprede det gode budskab om de muligheder som medlemskabet af Dansk Blindesamfund giver. Ikke mindst muligheden for at deltage i lokale aktiviteter.
Vi forsøger og vil gerne nå meget længere ud end det Medlemsbladet, som jo i sagens natur er meget indadrettet, tilbyder. Vi forsøger til stadighed at gøre opmærksom på vores eksistens rundt omkring på sociale medier med videre, og håber at I medlemmer også vil hjælpe til med dette. Vi er også i fuld gang med at revidere vores kredsfolder, som øjenafdelinger, øjenlæger, konsulenter, synslinjen og andre kan bruge. Den nye folder vil fokusere mere på den mulighed, som vi repræsenterer for folk, der oplever et synstab samt for pårørende. Folderen har også til hensigt at gøre opmærksom på, at vi kan være relevante også selvom man ikke har mistet al synet i forhold til et eventuelt aktivitetsmedlemskab. Vi håber, at dette også kan skubbe medlemstallet i den positive retning.
 
Lidt om Aktiviteter.
Vi har haft mange forskellige aktiviteter i det forgangne år, både som kreds-, regions- og klubarrangementer, samt årets miniferie. Vi har et fantastisk samarbejde med de øvrige 2 kredse her i regionen, og vi håber meget i bestyrelsen, at det kan fortsætte og udbygges yderligere. I løbet af sidste år har vi blandt andet været på fisketur, sejltur ved Mors, været på familietur til Djurs sommerland, været til høstfest og været i Musikkens Hus til koncert i mørke med DR Pigekoret.
Årets miniferie var en succes, hvor de 26 deltagere havde en rigtig god tur. Vores forskellige klubber har også været gode til at samle medlemmerne lokalt. Bestyrelsen vil gerne i den forbindelse sige en kæmpe tak til de mange personer, der gør en stor indsats for at opretholde disse klubaktiviteter.
Vi havde også et velbesøgt medlemsmøde, hvor over 70 deltog på Dansk Blindesamfunds gamle kursuscenter i Hobro, som nu hedder Hotel Amerika, samt et medlemsmøde omkring strukturdebatten.
Vi prøver hele tiden at forny os, og vil i den forbindelse nævne nytårskuren, der godt nok hører 2023 til, som vi håber vil vende tilbage i 2024. Zoom og  andre online platforme er kommet for at blive, men vi har dog ikke været særligt aktive på Zoom i det forgangne år. Vi har nok alle haft en trang til at mødes fysisk nu hvor det igen har været muligt.  Det blev dog til et par stykker  med Online  chokoladesmagning og en oste og portvinssmagning begge med deltagelse fra hele landet.
Vi vil gerne takke hovedforeningen for at lytte til kredsenes ønske om puljemidler og støtte til vores arrangementer lokalt, og håber på fortsat støtte i fremtiden.
Vi kører også fritidsundervisning sammen med AOF, og i 2022 havde vi 20 hold i gang fordelt på forårs- og efterårssæson.
Vi har fået Flemming Thomsen som ny underviser på et af vores EDB hold, da vores mangeårige underviser Lars Peter ønsker at trappe ned. Som noget nyt kan vi tilbyde Dans i samarbejde med kreds Vendsyssel, og det ser ud til at der er godt gang i danseskoene oppe iAabybrohallen.
 
Lidt om det lokalpolitiske.
Der har desværre ikke været ressourcer i bestyrelsen til at gøre ret meget under valget til folketinget, og det er selvfølgelig ærgerligt, da der jo er emner nok at tage fat på.
Vi er i DH regi repræsenteret i 4 ud af vores 5 kommuner, kun i Rebild har vi ikke kunnet udpege en repræsentant. Det er dog meget svært, at følge med i hvad der sker rundt omkring i de enkelte DH bestyrelser/U’er grundet den stramme kurs man fra DH’s side kører i forhold til Databeskyttelsesforordningen, og det er ret frustrerende.
Vi har derudover haft et enkelt møde med NT og folk fra Aalborg kommunes plusbusprojekt, hvor vi blandt andet har drøftet muligheden for endeligt at få annoncering af landbusafgangene på Aalborg Busterminal, og det ser vi frem til sker.
Desværre blev indførslen af nye eldrevne busser, for at sige det lige ud, en ren katastrofe, og man må igen sige at der ødsles med skatteborgernes penge på en ikke rimelig måde. At tro man uden problemer kan indsætte et helt nyt busselskab, flytte 350 medarbejdere rundt, indsætte 90 nye uprøvede elbusser, samt tage et helt nyt busanlæg i brug på kun en weekend, ja det må man sige er tåbeligt. Det ente som I ved også i kaos de første mange uger, og mange af problemerne er stadig ikke løst den dag i dag.
Den største fadæse er for vores side set, at der ikke er taget særligt meget hensyn til handicappede og ældre i valget af elbusser. Ikke engang kommunens egen tilgængelighedsrådgiver har været involveret i projektet på noget tidspunkt.
Så tænkte vi, at det bliver nok anderledes, når de skal indsætte den lange BRT bus, men ak nej. Vi blev godt nok inviteret til besigtigelse af en bus som de fik på prøve, hvor vi kunne komme med bemærkninger osv. Det viste sig dog hurtigt, at det kun var for syns skyld. Alt hvad vi påpegede kunne ikke lade sig gøre at ændre, da produktionen af busserne allerede var i fuld gang.
Til gengæld har vi haft et rigtigt godt samarbejde med Aalborg kommunes Webfolk omkring opbygningen af den nye Aalborg.dk. De vil virkelig gerne gøre det så godt for os synshandicappede som muligt. Den nye hjemmeside skulle have været lanceret i marts2023, men som med så meget andet så måtte den udsættes, nu er forventningen den 19. april. Vi har selvfølgelig ikke fået alle ønsker opfyldt, men langt hen ad vejen bliver der lyttet og tingene rettet til.
 Vi har en plads i Aalborg kommunes tilgængelighedsudvalg hvor vi arbejder på at få en form for oversigt over alle de forskellige forbedringer som laves rundt omkring hvor kommunen renoverer og bygger nyt. For det er jo ikke meget ved at der er til at komme rundt hvis man ikke kender til mulighederne. Der arbejdes på at få studerende til at lave et projekt omkring tilgængelige ruter i midtbyen samt rundt til de største kulturelle faciliteter og få det offentliggjort så også  personer der besøger byen har mulighed for at tilegne sig relevant viden herom.
 
Lidt om økonomi.
Jeg vil ikke gå ind i de enkelte detaljer, da de kan læses i årsrapporten og den gennemgås af kredskasseren på KGF. Som alle ved, så lavede en vis Putin en ny verdensorden og verdensøkonomien gik lidt amok til den negative side. Dette har selvfølgelig også haft betydning for vores årsregnskab, hvor vi ender med et underskud på knapt 550.000 kr. Ser vi bort fra den store del af underskuddet, som skyldes kurstab på vores investeringer, så endte vi med et beskedent underskud på cirka 10.000 kr. og det er vi godt tilfredse med. At faste udgifter osv. stiger har vi ikke kunnet gøre ret meget ved på så kort sigt. En af de store syndere var elpriserne. Det tog vi konsekvensen af og har iværksat udskiftning af alle vores gamle lysstofrør og er ved at få opsat moderne LED rør i lokalerne på Vesterbro, som bruger 50 til 60 procent mindre strøm. Samtidig bliver der installeret bevægelsessensorer i gangen og i køkkenet.
Heldigvis har ikke alt været nedslående i forhold til det økonomiske. Frodes og Annis ihærdige indsats har igen indbragt kredsen en betragtelig sum penge på godt 286.000 kr. i overskud for salget af Blindes jul. Vi er dem meget taknemmelige. Overskuddet kunne have været større, men også Bindes Jul blev ramt af inflationen, da omkostningerne er steget fra 6 til 7 kr. pr blad i indkøb. Vi havde frygtet dårligt salg pga. bladet var steget og folk generelt ikke har så mange penge mellem hænderne som tidligere, men det gik heldigvis som det plejer, nemlig rigtigt godt, Så endnu en stor tak til Frode og Anni, der har lovet også at tager sig af salget her i 2023.
 
Lidt om fremtiden.
Som alle nok ved, havde jeg håbet på, at vi kunne få sat gang i en renovering af lokalerne på Vesterbro, men Corona, krise osv. har desværre sat en stopper for den plan, og det ser nok ikke ud til at vi har økonomi til det i de kommende år. Ej heller hvis vi får tilskud fra fonde eller andet. Så vi er pt. i tænkeboks omkring hvad der  så skal ske med Vesterbro. Skal der males, gøres noget ved lokalerne osv. Eller skal vi afvente bedre tider.
Derudover kan vi meddele at vores affaldscontainere forsvinder, og der i stedet kommer en såkaldt molog lige uden for porten til vores gård. Så vi skal til at håndtere affald på en lidt anden måde.
Lyset på Vesterbro udskiftes som tidligere nævnt, dette arbejde er allerede påbegyndt og snart færdigt.
Norlys vil også på et tidspunkt i år lægge fibernet ind i vores lejlighed, og som mange af jer ved så graver de allerede i gaden.
I forhold til kommende aktiviteter, så er der en regionstur til Fårup sommerland pinselørdag, og der arbejdes på at lave en fredagscafe, lørdagscafe en gang i mellem, som erstatning for forsamlingshuset, hvor det temmelig tit har været svært at få deltager nok til. Der kommer også endnu en høstfest den 16. september. Vi planlæger også at lave byvandringer i samarbejde med Aalborg historiske museum.
Bestyrelsen vil selvfølgelig også til stadighed opfordre jer medlemmer til at komme med ideer og ønsker til aktiviteter, store som små.
 
Så til sidst.
Jeg vil gerne takke alle jer, som i forbindelse med vores kredsaktiviteter og klubvirksomhed har ydet et uvurderligt frivilligt stykke arbejde her i kredsen, uden jeres indsats kunne vi ikke lave de ting vi gør. Vores 3 konsulenter skal også have en stor tak, ikke mindst for jeres andel af det frivillige arbejde i kredsen.
Min bestyrelse og suppleanter vil jeg også gerne takke for et rigtigt godt samarbejde, og tak for jeres indsats. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde, i så fald jeg bliver genvalgt

Skrevet af Torben Frederiksen 16. april 2023.

Hovedforeningens beretning:

Interessepolitisk.
• Vi arbejder målrettet ud fra en politisk handlingsplan. I arbejdet benytter vi os af sparring og rådgivning fra de stående politiske udvalg.
• Ny regering, udsendte breve til ministre om fremtidigt samarbejde.
• Nota: Der er fundet en løsning bagudrettet for de penge, de skylder. Meget få skønlitterære bøger er blevet indlæst, men mængden er ved at blive forøget igen Dog fungerer studiebogsservice stadig. Yderligere har de fået midler for 2023 SSA-reserven. Der arbejdes politisk for, at den fulde finansiering skal på finansloven fra og med 2024 for at sikre en fremtidig permanent finansiering.
• Det specialiserede socialområde. Fokus på at viden om synshandicap indgår i sagsbehandlingen. Det er vigtigt, at det specialiserede foregår allerede i visitationsprocessen. Vi arbejder for ensartede kvalitetsstandarder i alle landets kommuner. Vi ved at billedet for nuværende er broget.
• Hjælpemiddelsituationen. HB-indstilling, og gruppedrøftelse. Hvilken rolle skal DBS spille i vores rehabiliterende tilbud, og ikke mindst hvilke krav har vi til fremtidige kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. Udarbejdelse af positionspapir til fremlæggelse på HB-møde i juni.
• Digitalisering og MitID. Ny regering og et dedikeret digitaliseringsministerium som også står for ligestilling, hvilket vi overordnet kan være tilfredse med. Dog må tiden vise hvor meget et egentligt resortministereium kommer til at betyde for bedre tilgængelighed. Store udfodringer med overgangen fra NemiD til MitID, med bl.a.a lange ventetider på kodeoplæser uensartet service og sagsbehandling i kommunerne til følge. Sendt brev til Digst og KL i februar for at gøre opmærksom på lange ventetider og mistænkeliggørelse af medlemmer der tidligere har anvendt NemId på ikke sikker og lovlig vis. Anvendelse af digitale fuldmagter. Ny lov om undtagelse for digitale selvbetjeningsløsninger såfremt man også er undtaget for digital post, gør det letere at være ikke-digital, dog er der fortsat plads til bedre service overfor IKK-digitale samt svage digitale borgere.

• Synstolkning på tv2. Medieaftale fra maj sidste år, gør det helt klart at TV2 skal udbyde synstolkning. TV2 arbejder med nyt teknisk system, som også kan understøtte synstolkning. Vores håb at synstolkning på tv2 kan starte op i slut 2023 måske først i 2024. Vi informere når vi ved mere.

Egne tilbud og indsatser.
• Status på ledsagerordning. (Få 800 borgere har været i ordningen. 650 er for nuværende aktive i ordningen. FU arbejder på kontakt til relevante social og handicapordførere, vi vil gerne nå dem, i deres eget lokalområde, med de gode konkrete succeshistorier.
• Status på lokale nyblindekurser. HB har efterspurgt flere lokale kurser, som vi arbejder på at implementere. Det er fint i tråd med vores handlingsplan for rådgivning og rehabilitering.
• Førerhunde-eksamening i den internationale førerhunde sammenslutning i efteråret gik godt, og førerhundeordningen er blevet internationalt certificeret hvilket vi håber på bl.a. kan føre til indføring af kvalitetsstandarder for førerhunde samt tilhørende ændringer i hjælpemiddelbekendtgørelsen. Se min leder fra blad nr. 4.
• Politisk konsulentstøtte til kredsene. Processen er igangsat.
• Interne medlemstilbud. Aktivitetsnyhedsbrev. Onlineforedrag om øjenforskning. Fortsættelse af ind i fællesskabet.

Internt organisatorisk
• Prisstigninger i samfundets påvirkning på Fuglsangcenteret. Kigger på omkostningerne til HB-møde i februar. Svære beslutninger og underskud 2022 på 7 mio. Den generelle prisstigning i samfundet, kommer også til at kunne mærkes i DBS. Vi anerkender, at dette stiller vores medlemmer i en vanskelig situation, hvilket vi naturligvis balancerer efter bedste evne.
• Ny hjemmeside. Proces godt i gang, med deltagelse af både tillidsfolk, og styregruppe.
• Aktuel status på medlemmer.
Der er d.d. 6398 ordinære medlemmer og 717 aktivitetsmedlemmer. Altså i alt på landsplan 7115.Der er pr 28/3-2023 4542 ordinære medlemmer over 60 år og 1851 under 60 år og 5 uden angivelse af fødselsdag.
I forhold til aktivitetsmedlemmerne er der 593 over 60 år og 119 under 60 år og 5 uden angivelse af fødselsdag.
Overlæge Toke Bek har medvirket i artikel der beskriver en undersøgelse der i grove træk viser, at beregninger hvori det beregnes, at det samlede antal blinde og stærkt svagsynede, som kan optages som fuldgyldige medlemmer, er max knap 16.000 borgere, mens det før estimerede samlede antal blinde og svagsynede med syn under 10% var max 32.000 borgere, hvilket er en halvering af det hidtidige estimat.
For atktivitetsmedlemmers vedkommende, anslås det ca. at være det dobbelte antal borgere, altså ca. 32.000 potentielle aktivitetsmedlemmer.
• Ny vedtægtsændring blev stemt igennem med overvældende flertal sidste år, om afvikling af kredsgeneralforsamlinger i tredje kvartal.
• Igangsættelse af debat om medlemskriterier, som opfølgning på strukturdebatten.

På kredsbestyrelsens vegne.
Torben Frederiksen

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn