Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde januar 2017

Referat af​​ kredsbestyrelsesmøde:

Torsdag den 26. januar 2017, klokken 11:00 på Vesterbro 62A

Referat

 

Til stede var: Frode, Steffen, Henning, Karen, Else, Esben, Torben samt Konsulenterne Annette og Tommy.

Der var Afbud fra:​​ Maj-Lis

 

AD.​​ 01.​​ Velkomst og mødet åbnes.​​ 

 

Frode bød velkommen og åbnede mødet og gav ordet til ordstyren som var​​ Henning.

 

AD.​​ 02.Godkendelse af dagsorden.​​ PS Husk 3 dage før mødet

 

Dagsordenen blev læst op og derefter enstemmigt godkendt.

 

AD.​​ 03.  ​​ ​​​​ Godkendelse af referatet samt medlemsreferatet.

 

Referater blev godkendt uden indsigelse.

 

AD.​​ 04. Formanden orienterer​​ 

 

Frode har forsøgt at få at vide fra Hovedkontoret hvornår Handicapkørsel sættes i værk. Men der er så vidt vides gået embedsmandsværk i den, så indtil videre er der ingen afklaring.

 

AD.​​ 04A.  ​​​​ Paragraf​​ 18​​ midler​​ 

 

Kredsen har fået bevilget 86000 kroner​​ fra puljen.

 

 

AD.​​ 04B. Blindes jul

 

Det reelle overskud blev 294000 kroner​​ for årets salg. Det er besluttet at indkøbe 22500 blade ​​ til ​​ salg i julen​​ 2017.01.28

 

AD.​​ 04C. Ulla Legat ​​​​ 

 

Kredsen​​ ​​ har fået​​ 40000 kroner fra ​​ Ulla og Helge Skovs​​ legat.

 

AD.​​ 04D.​​ Hjemmesiden her og KBHVN

 

Det er kredsens webmasters ansvar for at sørge for at relevant informationer på kredsens ​​ side ​​ bliver rettet på​​ www.blind.dk​​ ved at maile til hovedkontoret når der er ændringer.

Så info på de 2 hjemmesider stemmer overens.

 

 

AD.​​ 05. Hjul på​​ bordene​​ 

 

Bobkontor har ingen løsning

Der undersøges videre, punktet skal med på et senere møde.​​ Frode er tovholder.

Mulighed er at kontakte den leverandør som har leveret nuværende borde:​​ Scan Office Aalborg,​​ Hobrovej 76​​ DK-9000 Aalborg​​ 

Tlf. 70 24 70 24

Det drejer sig om 7 borde i første omgang.

 

AD.​​ 06. Aktivitets udvalg​​ eventuel​​ mad mm​​ generalforsamlingen

 

Udvalget ​​ indhenter tilbud ​​ fra Vejgårdhallen,​​ ​​ til generalforsamlingen,​​ menuforslag er Kalvefrikasse med kartoffelmos, vejgårdhallen sørger for alt og der kommer 2 personaler​​ med.

Dato 22 april​​ i tidsrummet​​ ​​ 11-16.

I forbindelse med​​ et​​ eventuelt​​ større foredrag undersøger Frode omkring 10 procents muligheden hos AOF.

Udvalget barsler med ​​ at undersøge omkring et større arrangement, og eventuelt har de en kontakt til et foredrag omkring Aalborgs historie.

Frode foreslog at udvalget kunne undersøge om der var ture gennem ​​ eksempelvis Nilles busrejser som kunne være interessante at deltage i, i ​​ stil med det andre kredse gør.

 

AD.​​ 07. Pjece.

 

Pjecerne er færdige og​​ klar til at blive fordelt.

Tommy har aftale om at fordele nogle hos ​​ sygehuset og HFH (Hjælpemidler for handicappede) Steffen skal bruge nogle i​​ forbindelse​​ med​​ Forårsmessen i Aalborghallen.

 

AD.​​ 08. Forsikring. ​​ 

Henning har sat Tine fisker til at undersøge hvad kredsene hver især skal betale hos Willis.

Punktet ​​ skal med på​​ et​​ senere møde.

 

AD.​​ 09. Økonomi ved Henning..  ​​​​ 

Henning sender kredsmedlemslisten til konsulenterne for at verificere og opdatere listen.

Der udsendes balance ud til resten af bestyrelsen ​​ til næste møde.

 

AD.​​ 10.  ​​ ​​​​ Klubberne​​ økonomi

 

Det besluttedes at give 350 kroner​​ pr DBS medlem til idrætsklubberne svarende til det som omsorgsklubberne får. Krav er aflæggelse af regnskab, og overholdelse af DBS foreningsregler i form​​ af bestyrelse og generalforsamling.

Der kan søges om​​ Kredstilskud​​ ​​ 1 gang årligt​​ i marts. Ved ansøgning skal der medsendes revideret regnskab og medlemsliste (kun DBS Aalborg medlemmer) for foregående år.

Der drøftedes muligheden for​​ en model for​​ kørsel​​ til idrætsklubberne, dette emne skal drøftes yderligere og med på et senere møde​​ når der er en afklaring på implementeringen af handicapkørselen.

 

AD.​​ 11.  ​​ ​​​​ Mini ferien, 2016 og 2017 bladet

 

Der er stadig ingen afklaring på fakturaspørgsmålet for miniferien 2016.

Det skal pointeres i forbindelse​​ med kommende miniferies medfølgende hjælpere er til fælles hjælp og ikke er tildelt enkeltpersoner.

Med hensyn til hvornår det skal i blad, så henvender ansvarlige sig til webmaster med tekst og ønske om hvilket nummer af blad det skal i, og ligeledes om det skal på hjemmeside og Facebook.​​ 

 

AD.​​ 12.​​ Stoppestedsannoncering. Udvendig højtaler​​ Steffen

Steffen har haft kontakt til NT Martin​​ Mosbæk. Omkring møde i februar.

Dette er ​​ i​​ støbeskeen, Steffen er tovholder.

 

AD.​​ 13. Lyd fyr.

 

Esben har god kontakt til den ansvarlige ved kommunen som lover at tage sig af de indrapporteringer som kommer.

Der skal følges op på den på et tidligere mødes beslutning om informationerne omkring emnet på hjemmesiden skal opdateres.

 

AD.​​ 14. Forsamlingshuset

 

Det besluttedes at videreføre forsamlingshuset​​ i nuværende form. Der var fra forsamlingshusgruppen ønske om at få en budgetramme så de selv kunne forvalte midlerne, dog stadig ved indsendelse af regninger med videre til kredskasseren. Dette for at bedre at kunne tilrettelægge arrangementer med videre. Der foresloges en ramme på op til 10000 kroner årligt.​​ 

Deltageropkrævningen på 20 kroner pr deltager pr gang fortsættes

Punktet behandles på næste møde​​ der har Kasseren relevante tal med for at kunne vedtage budgetrammen..

 

AD.​​ 15. Udsugning i EDB rum​​ vedligeholdelse

 

Der er ingen nævneværdige​​ årlige​​ ekstra driftudgifter. Frode får sat en tidsplan for projektet.

​​ ​​ 

AD.​​ 16. Lions Aars.

 

Intet nyt.

 

AD.​​ 17. Opdatering af PC er og Stofa mm på Vesterbro

 

Der er stadig ingen afklaring på​​ nummerporteringen af 98164262, Torben er sat på opgaven.

Stofa​​ bredbånd køre, udskiftning af ruter til gang udestår endnu.

Pc’er i EDB rum er opdateret til Windows 10 og køre uden problemer, udskiftning af tastaturer​​ udestår.

Zoomtextlicens er ikke indsat endnu, Torben kontakter Lars Peter omkring at han har licens til indtastning.

Torben forespurgte omkring​​ www.dbsundervisning.dk, som der var lidt usikkerhed på hvad det skulle til for. Det besluttedes at eventuelt at få ryddet ​​ op i domænerne og eventuelt flytte webhoteludbyder fra nuværende Netsite.dk som koster 50 kr pr måned til anden udbyder​​ som også har den skærmlæservenlige hjemmesidebygger Wordpress., Torben snakker med Børge Andersen og vender tilbage til næste møde.

 

AD.​​ 18.​​ Undervisning

 

Det udvidede​​ Iphone​​ kursus​​ er i gang og​​ prissat​​ til​​ 150 kroner

 

AD.​​ 19. Tæppe til Foldedør

 

Det besluttedes at undersøge mulighed for ​​ støjdæmpende foldedør og pris.

Frode undersøger muligheder og måler op.

 

AD.​​ 20. HB og Landsmøde

Steffen deltager i næste Hovedbestyrelsesmøde​​ da Frode er på ferie.

Alle medlemmer kan deltage​​ i landsmødet for​​ 250 kroner​​ . Kredsens tillidsfolk kan deltage gratis altså folk fra klubbernes bestyrelser og så videre.

Dato for landsmøde 18-19 marts.

 

AD.​​ 21.​​ Kurser for lærer og bestyrelser mm

Annette fremlagde muligheden for en temadag for kredsens undervisere og tillidsfolk med hen blik på at få større indblik i måden at gå til og kommunikere med eksempelvis nyblinde og andre der har være ude for en traumatisk livsændring.​​ Det besluttedes at gå videre med det.​​ Else bliver tovholder på at få det op at stå.

Børge Andersen indbydes til at informere lidt ​​ mere omkring projektet på næste møde.

 

AD.​​ 22.  ​​​​ Undervisning,​​ Iphon/Førstehjælp

 

Esben undersøger​​ muligheden​​ for​​ at afholde et​​ udvidet ​​ førstehjælpskursus.

Falck og andre kontaktes, og Esben vender tilbage med eventuelle priser og kursusplaner.

 

 

Ad.​​ 23.​​ Bestyrelsesmøder på SKYPE

 

Det​​ besluttedes at det ikke​​ er​​ ​​ en god ide.

 

AD.​​ 24.​​ Eventuel og boret rundt

 

Der er kommet klage fra en Flexchauffør som gerne vil have at der kommer rampe til ​​ at få kørestolsbrugere ind i opgangen.

 

Referat skrevet af sekretær Torben Frederiksen 28​​ januar 2017

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn