Medlemsreferat Kredsbestyrelsesmøde april 2017

Referat kredsbestyrelsesmøde:

Dato: Torsdag den 20.april 2017, klokken 11:00​​ 

 

Lokation: ​​ Vesterbro 62A

 

​​ Ordstyrer. ​​ Henning.

Til stede var: Frode, Henning, Steffen, Else, Karen,​​ Torben samt første suppleanten Maj-Lis og Konsulenterne ​​ Tommy og Annette.

 

Afbud fra: ​​ Esben


Ad. 01.  ​​ ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen ​​ og ​​ gav ordet ​​ til Henning.

AD. 02.  ​​ ​​​​ Godkendelse af dagsorden.​​ PS Husk 3 dage før mødet
Der var ​​ 2 ens punkter ​​ 12 ​​ og 15, 15 udgik og de efterfølgende punkter ​​ ændredes et nummer ned.

 

AD. 03.  ​​ ​​​​ Godkendelse af referatet samt medlemsreferatet.
Referatet ​​ blev ​​ godkendt ​​ som værende ​​ både ​​ bestyrelses- og medlemsreferat.

Ad. 04.  ​​ ​​ ​​​​ Formanden orienterer​​ 

AD. 04A.  ​​​​ Ejerforeningen​​ 
Frode orienterede ​​ kort om ​​ generalforsamlingen i ejerforeningen. Klassen ​​ ønskede at ​​ blive formand for ejerforeningen, men dette er ​​ ikke muligt idet ​​ han ​​ ejer flere lejligheder. Så hans krav tages ​​ med sindsro.
Økonomien ​​ køre ​​ ok.
Klasens lejere ​​ bliver gjort ​​ bekendt ​​ med at hvis de ​​ ikke overholder ​​ maksimumsvægt i elevator i forbindelse med  ​​​​ flytning og lignende så bliver de gjort ansvarlige for eventuelle ​​ skader og reparationer.

AD. 04B  ​​ ​​​​ Institut for Syn og Hørelse​​ rSyn og Hørelse
Man påtænker at ​​ holde et åbent hus arrangement ​​ på Institut for syn og hørelse , ​​ foreløbig dato 9 september.

Derudover var der ​​ et overskud  ​​​​ for 2016  ​​​​ på godt 2 millioner.

AD. 05.  ​​ ​​​​ Nye borde​​ 
Punktet er udsat ​​ til næste møde.

 

AD.​​ 06.  ​​​​ Aktivitets udvalg eventuel mad mm generalforsamlingen
42 er tilmeldt.​​ 
35 er stemmeberettiget, Karen ​​ kontakter Vejgårdhallen med det endelige tal vidergiver Karen ​​ til Vejgårdhallen.

Med hensyn til det fremadrettede ​​ arbejde ​​ omkring ​​ aktiviteter ​​ ​​ foreslog ​​ Frode ​​ at ​​ nedlægge aktivitetsudvalget ​​ og så  ​​​​ i stedet ​​ lave en projektgruppe ​​ fra gang ​​ til gang.
Dette ​​ diskuteres  ​​​​ i den nye bestyrelse efter ​​ kredsgeneralforsamlingen.

AD. 07.  ​​​​ Generalforsamlingen
Else har ​​ skaffet ​​ Knud ​​ som mikrofonbærer. Henning ​​ læser ​​ listen ​​ med bortgåede ​​ medlemmer op.
Personale fra Vejgårdhallen skal ​​ være der klokken ​​ 10:30
Klokken 11 ​​ er der kaffe ​​ på bordene ​​ og folk ​​ får ​​ en øl, vand eller ​​ et glas vin ​​ til maden. Spisning er cirka klokken 12:00

Stemmetæller bliver Maj_Lis mand, Knud og Tommy.

Else Torben og Frode ​​ genopstiller alle.

Frode ​​ påminder ​​ 3F om at der skal være ​​ ekstra batterier ​​ til rådighed ​​ for ​​ mikrofonerne, de lægges ​​ oven ​​ på anlægget.

AD. 08.  ​​​​ Kursus i yoga​​ 
Der arbejdes videre ​​ med ​​ projektet, ​​ der forespørges ​​ i bladet ​​ om der er nogen der har lyst ​​ til at ​​ prøve ​​ yoga for begyndere, Det ​​ undersøges ​​ om det er muligt at afholde ​​ det ​​ i vores aegne lokaler.
Sussanne ​​ samler ​​ op ​​ på ​​ hvor mange der har interesse ​​ i Yoga, inden der ​​ sættes ​​ noget yderligere ​​ i værk.
Steffen sætter ​​ det ​​ i bladet så snart det er muligt.

AD. 09.  ​​​​ Økonomi ved Henning..  ​​​​ 
Der er cirka 5 procent der ikke har betalt ​​ kontingent endnu.​​ 
Der udsendes rykkere ​​ til kredsmedlemmer der endnu ​​ ikke har betalt kontingent.
Ellers er økonomien ​​ ok.

AD. 10.  ​​ ​​​​ Årsmøde BORN i Frederikshavn
Frode ​​ undersøger ​​ bestyrelsessammensætningen ​​ efter ​​ nylige afholdte generalforsamling for at afklare tilhørselsforhold .

Emnet ​​ tages ​​ med ​​ på et senere bestyrelsesmøde.
​​ 

1AD. 1.  ​​​​ ​​ Mini ferien, 2016 og 2017 bladet
Der er cirka 16 tilmeldte  ​​​​ indtil videre, og deadline er først ​​ 23 maj. Else ​​ og Henning ​​ koordinere indbyrdes ​​ med hensyn til ​​ økonomi og ​​ tilmeldinger.

AD. 12.  ​​ ​​​​ Møde frivilligt arbejde ​​ 

Der ​​ er ​​ kun ​​ en foreløbig dato 21 juni, der skulle komme ​​ mere ​​ ud sidst ​​ i april, så punktet ​​ går videre ​​ til næste ​​ møde.

AD. 13.  ​​ ​​​​ Hjertestarter  ​​ ​​​​ 
Ansøgningsfrist er 1 september, Henning er Tovholder på projektet.

Det ​​ undersøges ​​ omkring ​​ økonomien ​​ og ​​ vedligehold af en ​​ hjertestarter, og ​​ om det ​​ eventuelt kan  ​​​​ betales sig ​​ at indkøbe ​​ en ​​ uden ​​ om ​​ Trygfonden.

AD. 14.  ​​​​ Kurser for lærer og bestyrelser med mere. Annette og Børge
Punktet ​​ skal ​​ udsættes til næste møde.

 

AD. 15.  ​​​​ Kristine klubben
Det besluttedes på baggrund​​ af den ​​ indsendte ansøgning at yde et tilskud ​​ på 8000 kroner ​​ fra bestyrelsen til Kristine klubbens jubilæum.

 

AD. 16.​​  ​​​​ ​​ Førstehjælpskursus. ​​ 
intet ​​ nyt, punktet flyttes ​​ til næste møde.

 

AD. 17.  ​​​​ Ny Hjemmeside se mail Torben
Der er ​​ ikke ændret ​​ noget endnu, gammel ​​ side ​​ køre stadig.

Der er ingen ​​ krav ​​ til kredsens ​​ egen hjemmeside fra hovedkontorets side, andet end at den skal være tilgængelig for blinde og synshandicappede.

AD. 18.  ​​​​ Daysi mm
Hvis ​​ der er nogle medlemmer der ikke ​​ kan få bevilget ​​ en daisy-afspiller, skal de kontakte bestyrelsen eller ​​ konsulenterne.

Bestyrelsen vil ​​ prøve ​​ at ​​ finde ​​ ud ​​ af ​​ om der er ​​ lukket ​​ for bevillinger til DAISY-afspillere ​​ i Aalborg kommune.

 

AD. ​​ 19.  ​​​​ Eventuel og boret rundt ​​​​ 

6 november ​​ afholdes ​​ møde ​​ mellem DH og ​​ kommunalpolitikkerne, der ​​ opfordres til at ​​ møde op.

Nærmere herom ​​ følger.

Konsulenterne ​​ arbejder ​​ på landsbasis ​​ med at få ​​ bedre ​​ kontakt ​​ og fokus ​​ fra øjenlægerne i forhold til Dansk Blindesamfund ​​ og  ​​​​ eventuelle ​​ nye medlemmer​​ ​​ der ​​ opfylder synskriteriet.

Mogens Sandahl ​​ skall have en ​​ erkendtlighed ​​ fra kredsen i forbindelse med hans ​​ afsked, der undersøges ​​ om ​​ hvad ​​ han ​​ ønsker sig.

Hovedkontoret ​​ kontaktes  ​​​​ om ​​ der er ​​ nogle overordnede retningslinjer ​​ for ​​ kredsmedlemskab, Henning ​​ skriver ​​ til ​​ ovennævnte.

Pjecen skal revideres, ​​ Else, Tommy og Esben går ​​ i gang med dette.

 

Referat ​​ skrevet ​​ af sekretær torben Frederiksen 28 april 2017

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn