Referat Kredsgeneralforsamlingen april 2017

Referat fra​​ kredsgeneralforsamlingen 2017,

Dato og ​​ tid: 22 april klokken​​ 11.

 

Lokation: 3Fs lokaler Hadsundvej 184​​ 9000 Aalborg.

Dagsorden:

Punkt​​ 1. Mødet åbnes

Punkt​​ 2. Valg af stemmetællere og dirigent

Punkt​​ 3. Godkendelse af dagsorden

Punkt​​ 4. Kredsformandens beretning

Punkt​​ 5. Kredskassererens beretning. Regnskab kan fås ved henvendelse

til kassereren​​ Henning Elholm​​ .

Punkt​​ 6. Forslagene:
a. Lokale forslag (forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden​​ 

i hænde senest 8 dage førgeneralforsamlingen).

b.​​ Forslag fA​​ landsforeningen
Punkt​​ 7. Valgene:
A. Valg af kredsformand. ​​ (Frode ønsker genvalg).

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer​​ for 2 år. ​​ De afgående er​​ ​​ Else Klarborg Aaved og Torben Gjering Frederiksen(begge​​ ønsker genvalg).​​ 

C. Valg ​​ af ​​ 3 suppleanter.

Punkt​​ 8. Beretning fra landsforeningen.

Punkt​​ 9. Eventuelt.

 

Referat.

AD.​​ 1.

Frode ​​ bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.​​ 

 

AD.​​ 2.

Frode foreslog ​​ næstformand John Heilbrunn som dirigent, dette ​​ blev ​​ godkendt ​​ og ​​ John ​​ overtog ​​ derefter ordet.
John kunne konstatere at ​​ generalforsamlingen ​​ var ​​​​ lovligt indvarslet., derefter  ​​ ​​​​ var der​​ navneopråb​​ det blev til​​ 37 stemmeberettigede  ​​​​ og i alt 45​​ mødt op.
Stemmetællere blev ​​ Lars, Tommy og Knud.

 

AD.​​ 3

John ​​ læste  ​​​​ dagsordenen op og forsamlingen ​​ godkendte ​​ den derefter uden indsigelser.

 

 

Ad. 4​​ 

Inden Frode ​​ aflagde ​​ beretning ​​ oplæste ​​ Henning ​​ Elholm​​  ​​​​ navnene ​​ på de medlemmer ​​ som var gået bort ​​ det forløbne år.

Derefter var der 1 minuts stilhed for​​ at ærer​​ deres ​​ minde.

Frode ​​ indledte​​ derefter​​ beretningen ​​ med at ​​ informere ​​ om at ​​ de ​​ indførte ​​ ordensregler​​ for Vesterbro 62A​​ skal​​ ​​ overholdes.

Frode takkede ​​ den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, og ​​ var godt ​​ tilfreds med at der ​​ ​​ var ​​ udvidet ​​ fra 5 til​​ 7​​ medlemmer​​ i bestyrelsen.

Med hensyn til ​​ medlemstallet for kredsen  ​​​​ var det faldet ​​ med 13 medlemmer til 527

Derefter  ​​​​ kom ​​ Frode ind ​​ ​​ Københavnerturen​​ som​​ var en generel succes, trods ​​ at tidsplanen skred ​​ et par gange.

Frode ​​ omtalte ​​ Ejerforeningen, som ​​ Frode er formand for. ​​ Det går generelt ​​ godt ​​ i ejerforeningen, eneste  ​​​​ uoverensstemmelse ​​ var af​​ ​​ Klassen vil være formand ​​ og dette ​​ kan ​​ rent lovgivningsmæssigt ​​ ikke lade sig ​​ gøre.

Flextaxa ​​ ordningen​​ er ​​ for kredsen ​​ en ​​ god ​​ forretning og ​​ spare ​​ kredsen for en del ​​ penge​​ med hensyn til kørsel,​​ ​​ Frode ​​ var ​​ godt ​​ tilfreds ​​ med  ​​ ​​​​ de tider  ​​​​ som ​​ medlemmerne ​​ generelt får ​​ selv ​​ om der ind imellem  ​​ ​​​​ kommer  ​​​​ nogle ​​ uhensigtsmæssige tider, men ​​ kørselslederens​​ arbejde ​​ gør ​​​​ at ​​ det ​​ kun ​​ blev ​​ ​​ gange ​​ at  ​​ ​​​​ det ​​ ikke ​​ helt ​​ passer ind, og Frode ​​ takkede ​​ i den forbindelse ​​ Annette Winther ​​ for ​​ hendes ​​ store ​​ indsats.

Problemet omkring ​​ at der​​ var sat krav ​​ om etablering​​  ​​​​ af​​ en rampe ​​ til ​​ kørestole  ​​​​ ved indgangen til Vesterbro 62A​​ er ​​ ​​ frafaldet

Frode ​​ gik derefter over til ​​ en kort orientering ​​ om at der nu var etableret ​​ internet ​​ fra Stofa så både ​​ fastnet telefonen ​​ ved indgangen ​​ og  ​​​​ internettet ​​ nu ​​ ikke længere ​​ var ​​ håndteret af TDC ​​ og at ​​ vi ​​ nu ​​ fik ​​ en langt ​​ hurtigere forbindelse ​​ til en ​​ langt billigere pris. Han takkede ​​ i den forbindelse ​​ Børge​​ Andersen og Torben Frederiksen ​​ for ​​ deres arbejde ​​ hermed.

Esben ​​ Andersen ​​ blev  ​​​​ fremhævet for ​​ hans​​ arbejdet ​​ med ​​ lydfyr ​​ og stoppestedsannoncering i busserne og opfordrede alle ​​ til at ​​ rapportere eventuelle problemer.

Tørfisk ​​ arrangementet ​​ i års ​​ var et ​​ godt arrangement​​ det samme var miniferien 2016​​ som​​ havde været en ​​ god tur ​​ og der ​​ var  ​​​​ 2 seende​​ fælleshjælpere ​​ med, ​​ dette vil blive gentaget  ​​​​ ​​ miniferien 2017.

Handicapkørslen ​​ nævnte ​​ Frode ​​ kort​​ at der stadig ikke var ​​ nogen afklaring ​​ ​​ og ​​ det fortsat er Flexkørslen ​​ der er gældende, ​​ men der ​​ vil ​​ blive meldt ​​ ud ​​ lige så snart der kommer nyt.

Med hensyn til kredsens klubber ​​ gjorde ​​ Frode​​ opmærksom ​​ på at der nu gives tilskud​​ ​​ til alle ​​ klubberne såvel omsorgs- som idrætsklubber.

Frode ​​ opfordrede ​​ alle ​​ til at boykotte den nystartede ​​ forening Nedsat syn​​ ​​ som efter hans ​​ mening kun ​​ kan skade  ​​​​ det ​​ hidtidige og fremtidige arbejde ​​ for ​​ blinde og svagtseende i Danmark.

Kredspjecen, ​​ er fordelt ​​ rundt ​​ og ​​ der er opdaget et par fejl ​​ som ​​ vil blive rettet i næsteudgave.

Med hensyn​​ til ​​ legatbevillinger ​​ så er det fremover ​​ hovedkontoret ​​ der ​​ køre ​​ ansøgnings- og bevillingsproceduren.

Der planlægges ​​ en åbent hus dag ​​ på Institut for​​ Syn og​​ Hørelse​​ 9 september, program følger

Frode ​​ opfordrede ​​ alle til at henvende sig til konsulenter ​​ eller bestyrelse hvis der ​​ ikke kan ​​ bevilliges​​ nye eller reparation af​​ DAISY afspillere.

Problemet ​​ med​​ Rotteplagen skulle ​​ gerne være væk, ​​ det var dog en ​​ noget utraditionel måde ​​ det blev ​​ løst ​​ på idet en af ​​ beboerne ​​ havde bagt ​​ kage ​​ og ​​ rotterne ​​ havde ​​ været ​​ rigtigt  ​​​​ glade ​​ for  ​​​​ denne ​​ kage, så ​​ vedkommende ​​ som havde bagt ​​ den pågældende kage ​​ fik en lys ide ​​ og ​​ lavede en ny ​​ kage til rotterne ​​ dog ​​ nu indeholdende rottegift. Den var de også glade for ​​ men ​​ det var så også det sidste ​​ de åd.

Til sidst bemærkede ​​ Frode at​​ Kredsnyt sendes ​​ ud ​​ medio​​ ​​ juni​​ måned, og at ​​ man ​​ ved henvendelse ​​ til Sekretær Torben Frederiksen kan ​​ komme ​​ på mailinglisten og få tilsendt ​​ referater ​​ fra bestyrelsesmøderne​​ .

Frode gav ​​ ordet ​​ tilbage til John som roste Frode ​​ for ​​ hans helt egen stil ​​ med hensyn til aflæggelse af beretning. Beretningen ​​ blev derefter ​​ sat til debat.

 

Annette Winther:

​​ Hun gjorde opmærksom på ​​ at ​​ det  ​​​​ med ​​ Daisy afspillerne kun gjaldt for ​​ medlemmer ​​ bosiddende i Aalborg ​​ kommune.​​ Frode ​​ svarede, Tak ​​ for ​​ at ​​ Annette ​​ pointerede dette.

Børge​​ Andersen:

Han ​​ kunne fortælle at det efterhånden ​​ hjælper  ​​​​ med  ​​ ​​​​ fejlrettelserne  ​​​​ på lydfyr rundt ​​ om ​​ i Aalborg.​​ Frode ​​ svarede, ​​ At ​​ det ​​ var godt at ​​ det hjalp ​​ med at ​​ indrapportere fejl​​ 

Aage Michelsen:​​ 

takkede ​​ Frode ​​ for en god beretning.  ​​​​ Og takkede den øvrige bestyrelse​​ for et godt arbejde.​​ Frode Svarede ​​ at ​​ han bestemt ​​ var glad ​​ for den positive ​​ kritik

 

Susanne Truesen:

Ville gerne have ​​ en tidshorisont​​  ​​​​ ​​ for ​​ implementeringen af​​ Handicapkørselen, ​​ John ​​ kunne ikke ​​ give ​​ nogen tidshorisont på ​​ det.

Der var ​​ ikke yderligere ​​ spørgsmål eller ​​ kommentarer til beretningen

John ​​ satte derefter​​ Beretningen​​ til godkendelse,​​ den​​  ​​​​ blev ​​ godkendt uden indsigelser.

​​ 

Ad 5

Henning Elholm gennemgik​​ årsrapporten  ​​​​ fra revisoren. (regnskabet kan rekvireres ​​ ved henvendelse til Henning Elholm)

indtægterne ​​ blev ​​ 827000​​ ​​ kr., udgifter beløb sig til ​​ 559445 kr.​​ 

årets​​ resultat 202926​​ kr.​​ i overskud. John ​​ efterlyste derefter ​​ kommentarer ​​ og spørgsmål ​​ til regnskabet.

​​ Sussanne Truesen:  ​​​​ ville ​​ gerne have uddybet ​​ posterne ​​ omkring ​​ øvrige ​​ tilgodehavender ​​ i forbindelse med Blindes jul.

Henning ​​ kunne oplyse hende ​​ at det var fordi ​​ Blindes jul ​​ indtægterne ​​ reelt først ​​ bliver​​ udbetalt​​ ​​ i​​ 2017 så derfor ​​ er det et tilgodehavende.

 

Der var ikke yderligere ​​ kommentarer til regnskabet ​​ som derefter​​ ​​ Blev ​​ sat ​​ til godkendelse

Det blev godkendt ​​ uden indsigelser.

.

AD. 6

Der var ​​ ikke indsendt forslag ​​ til årets generalforsamling.

 

Ad.​​ 7

Formand​​ Frode ​​ Fich ​​ var på valg ​​ og blev uden modkandidat ​​ genvalgt.

Til den øvrige bestyrelse ​​ var​​ Else​​ Aaved og Torben Frederiksen​​ ​​ på valg ​​ og de blev​​ begge genvalgt uden​​ ​​ modkandidater.

Der skulle vælges ​​ 3​​ Suppleanter​​ og de​​ blev​​ fortsat 1 suppleant​​ Maj-Lis​​ ​​ og 2 suppleant blev​​ Michelle Andersen og​​ 3 suppleant ​​ blev Gitte Micheelsen.

 

Ad 8.

John Heilbrunn fremlagde ​​ det ​​ oplæg ​​ som FU​​ har udsendt i​​ forbindelse ​​ med ​​ eventuel ændring af​​ medlemskriterium og foreningens​​ navn.

Det udsendte ​​ oplæg ​​ er indsat ​​ her under:

Oplæg til drøftelse på kredsgeneralforsamlingerne 2017

foreningens navn og kriterier for medlemskab

 

Indledning

 

Dansk Blindesamfund er 106 år gammel. Vi er ca. 8.000 medlemmer. Langt de fleste af os er over 70 år gamle. Flertallet er stærkt svagsynet, det vil sige med en begrænset synsrest.

Navnet har været det samme fra foreningens begyndelse, Dansk Blindesamfund. I dag er der tilføjet en såkaldt byline: "Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark".

 

For at kunne blive medlem af foreningen skal du være det, som kaldes social blind, dvs. at du skal have nedsat syn, således at du kan se mindre end 10 procent (svarende til en synsbrøk på 6/60) af normalsyn, eller have synskomplikationer der svarer hertil.​​ 

Vores hovedbestyrelse har besluttet at igangsætte en debat om, hvorvidt vi skal ændre betingelserne for medlemskab. Vi skal også overveje, om vi skal ændre foreningens navn.

 

Det er det, vi gerne vil snakke med jer om på de kommende kredsgeneralforsamlinger. Vi synes, at det er vigtigt at have grundige diskussioner om den slags vigtige emner og mulige ændringer. Det vil være rigtig nyttigt at få en fornemmelse af den generelle holdning til de rejste spørgsmål.

 

Det giver god mening at føre en debat blandt medlemmerne af vores forening, inden der sættes gang i en egentlig proces med ændringer af vores vedtægter. At ændre i Dansk Blindesamfunds vedtægter er på godt og ondt en kompliceret sag.

 

Vi skal ikke blive hængende i noget, som er blevet forældet eller ikke beskriver foreningen ordentligt. Vi skal på den anden side ikke ændre noget, bare for at gøre noget nyt, hvis vi derved kaster noget værdifuldt og nyttigt væk. Derfor kræver sagen fælles og grundige overvejelser i hele foreningen.

 

 

Medlemskriterium (hvem kan blive medlem)?

 

Sammenlignet med andre blindeorganisationer i Europa har Dansk Blindesamfund skarptskårne krav til medlemskab. Vores grænse for medlemskab er defineret lægeligt og knytter sig til den gruppering af synshandicap, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anlægger. Vi er, som nævnt, 8.000 medlemmer i foreningen. Heraf er ca. 61 procent fyldt 70 år og ca. 50 procent fyldt 80 år.

 

Man regner med, at ca. 65.000 danskere har en synsrest på 33 procent eller mindre, altså er svagsynede i mange forskellige grader eller helt blinde. Desuden regner man med, at 20.000 danskere kunne opfylde medlemskriteriet for Dansk Blindesamfund. Vi har ikke tilbundsgående viden om, hvorfor ikke-medlemmer, særligt ældre, ikke melder sig ind i foreningen. Måske bliver de ikke henvist til os af øjenlægen, når det konstateres, at de har fået et alvorligt synshandicap. Måske har de ikke interessen, opfatter ikke sig selv som synshandicappede eller har øvrige mere fremherskende helbredsproblemer.

 

Den danske befolkning lever længere og bliver derfor stadig ældre. Sandsynligheden for at få en synsnedsættelse eller miste synet helt hænger nøje sammen med den enkeltes alder. Når befolkningen bliver ældre, er der procentvis flere, som med tiden får en alvorlig synsnedsættelse. En større del af befolkningen vil altså over tid blive synshandicappet, herunder også alvorligt synshandicappet (socialt, praktisk eller helt blinde). Denne forventning holder naturligvis kun stik, hvis succesraten for behandling af øjensygdomme forbliver på nogenlunde samme niveau.​​ 

Man regner med, at 7 procent af danskerne over 70 år i dag har et synshandicap.

 

Mange helt rimelige fordele for synshandicappede, offentlige rabatter og tilskudsordninger hænger i dag sammen med grænsen for medlemskab af Dansk Blindesamfund (altså en synsstyrke på 10 procent eller derunder), fx. adgangen til at benytte ledsagerordning hos DSB. Det samme gælder de fordele, man internt kan opnå som medlem af foreningen, f.eks. tilskud til ophold på Fuglsangcentret og fortrinsadgang til de 5 særlige Solgavehjem.​​ 

Hvis medlemskriteriet udvides til at omfatte personer, som ser mere end 10 procent, f.eks. 16 procent eller 33 procent, har det nogle følgevirkninger, som man vil skulle forholde sig til:

 

Fordele:​​ 

 • Foreningen bliver bredere i sin dækning og vil dermed omfatte en større gruppe mennesker.

 • Flere mennesker, som oplever et behov for et tilhørsforhold til en synshandicapforening, vil kunne være med hos Dansk Blindesamfund.

 • De, som i dag ligger og vipper på grænsen (dippere eller kredsmedlemmer), vil blive omfattet af medlemskab og eventuelt opnå fordele.

 • Det vil være muligt for mennesker med en fremadskridende øjensygdom at kunne blive medlemmer tidligere i deres forløb.

 • Flere medlemmer kan give flere kontingentkroner til kredsene.

 • Vi bliver flere og får formentlig derved mere politisk gennemslagskraft.

 

Ulemper:​​ 

 • Der vil formentlig altid skulle sættes en grænse for medlemskab. Nogle personer vil ligge under grænsen og kunne blive medlem, andre vil ikke kunne.

 • Der vil være større forskel inden for medlemskredsen. Helt blinde og meget stærkt svagsynede har andre ønsker og behov end mennesker, der har en væsentlig og brugbar synsrest. Det kan både have følger for politisk prioritering og for prioritering af tilbud til medlemmerne.

 • Det kan blive mere uklart hvem foreningen helt konkret repræsenterer, når medlemskredsen omfatter alt fra blindhed til typer af synshandicap, som for omverdenen er helt usynlige.

 • Udvidelse af medlemskriteriet vil medføre, at det skal afklares, hvilke særlige fordele for​​ synshandicappede, som med rimelighed kan overføres til også at gælde medlemmer, der har en synsbrøk over 6/60.

 • Foreningen vil være nødt til at overveje, om alle der opfylder kriteriet for medlemskab kan få støtte og hjælp hos os, eller om det kun skal være mennesker, der rent faktisk er medlemmer og som har betalt kontingent.

 • Flere medlemmer med forskelligartede behov kan betyde flere hoveder med vidt forskellige ønsker at fordele foreningens økonomiske midler imellem.

 

 

Foreningens navn

 

Efter et omfattende forarbejde og drøftelser i vores hovedbestyrelse har vi valgt at fokusere på fire forskellige muligheder, når det gælder debatten om foreningens navn.

 

 • Navnet bevares (Dansk Blindesamfund)

Som det er i dag, er der en forklarende tilføjelse, "Landsforeningen af blinde og svagsynede i Danmark".

 

Fordele:

 • Dette har været foreningens navn i mere end hundrede år.​​ 

 • Det er det, vi er kendt for.​​ 

 • Ordet "blind" er entydigt og noget alle mener at forstå og lade sig berøre af. Undersøgelser har vist, at foreningen er kendt i befolkningen af ganske mange (89 pct. siger, at de kender Dansk Blindesamfund som en forening der hjælper synshandicappede).​​ 

 • Vi er kendt under dette navn af fagfolk.

 • Vi har mange bidragsydere, som synes, at foreningen er værd at støtte under sit nuværende navn.

 • Undersøgelser gennemført i 2016 blandt medlemmer viser, at ca. 60 procent synes, at navnet er godt eller meget godt. Blandt personer uden for foreningen mener 57 procent det samme.

 

Ulemper:

 • En stor del af medlemmerne har en synsrest, dvs. er svagsynede. Dette fremgår ikke tydeligt af selve foreningsnavnet. Denne udfordring vil blive stærkere, hvis medlemskriteriet faktisk udvides.

 • Ordet "samfund" kan virke lukket (et samfund i samfundet).​​ 

 • Navnet er neutralt og siger ikke noget om formål, eller hvad vi ønsker os af det omgivende samfund.

 • Undersøgelser viser, at 16 procent af medlemmerne ikke fandt navnet godt, mens tallet blandt ikke-medlemmer var 7 procent.

 • At ændre navnet vil kunne betyde en modernisering, men kunne risikere at sætte foreningens kendthed i fare.

 

 • Ændring af navnet, men bevarelse af forkortelsen.​​ 

DBS kan bevares som forkortelsesbogstaver og stå for Danmarks Blinde og Svagsynede, med undertitlen "Vi hjælper, når synet svigter".

 

Fordele:

 • Vi bevarer den kendte forkortelse internt.​​ 

 • Svagsynede nævnes udtrykkeligt.​​ 

 • Ændringen ligger ikke så langt fra det nuværende navn.

 

Ulemper:​​ 

 • Navnet bliver noget længere, 9 stavelser i stedet for 5.

 • Ændringen signalerer ikke et markant skift, hvorfor så ændre navnet?​​ 

 • Navnet er ikke topmoderne, men signalerer noget lidt gammeldags.

 

 • Bevarelse af indhold, men ombytning af delene i navnet "Landsforeningen af blinde og svagsynede - Dansk Blindesamfund".

 

Fordele:

 • Et kompromis, hvor svagsynede klart nævnes.​​ 

 • Mere moderne, men genkendeligt.

 • Mere rummeligt i forhold til målgruppe.

 • Der kan arbejdes med den grafiske måde, hvorpå navnet fremstilles.

 

Ulemper:

 • Forslaget ligner det eksisterende for meget.

 • Der er ikke tale om et markant skift, som kan benyttes til at skabe opmærksomhed.

 

 • Vi vælger noget helt nyt og anderledes​​ 

For eksempel "Øjenbevægelsen", "synsbevægelsen" eller lignende med undertitlen "landsforeningen af blinde og svagsynede".

 

Fordele:​​ 

 • En frisk ændring, der kan benyttes til at skabe opmærksomhed om foreningen.

 • Navnet kan dække over alle typer af synshandicap, både blinde og svagsynede.

 • Navnet indeholder noget genkendeligt fra det oprindelige navn i bylinen.

 • Kan være mere spiseligt for personer, som ikke opfatter sig selv som et menneske med et handicap.

 

Ulemper:​​ 

 • Der kan være medlemmer, som ikke kan identificere sig med et sådant navn.

 • Kan man forstå, hvem vi er uden byline?

 • Det kan være et for kraftigt brud med det hidtidige navn og foreningens lange historie.

 • Der kan være en opfattelse af, at vi ønsker at undgå at bruge de gængse udtryk om synshandicap. Det kunne blive opfattet som for meget politisk korrekthed.

 

Det videre arbejde

 

De spørgsmål, som er rejst i det foregående, er i marts blevet drøftet på møde i Hovedbestyrelsen og på Landsmødet.

Når vi har fået en fornemmelse af jeres holdning på alle kredsgeneral-forsamlinger, vil sagen igen blive drøftet på det næste hovedbestyrelsesmøde i slutningen af juni. Ud fra den fornemmelse, vi i foreningens ledelse har om medlemmernes holdning, vil vi tage stilling til, om der er baggrund for at udarbejde et egentligt ændringsforslag til foreningens vedtægter.

 

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil finde vej til årets kredsgeneral-forsamlinger og være med til at give jeres mening til kende om de rejste spørgsmål. Det er spændende og interessante emner, som skal diskuteres og derfor håber vi på en god og engageret debat.

Slut på indsat oplæg.

For at ​​ give et eksempel ​​ ​​ hvad der eventuelt kan ske ved ændring af medlemskriteriet illustrerede  ​​​​ John det ved hjælp af et eksempel fra ​​ Norge ​​ hvor ​​ man ​​ for ​​ ​​ flere ​​ end de daværende 6500 medlemmer ​​ brugte ​​ omkring ​​ 12 millioner ​​ ​​ en storstilet kampagne ​​ og det skal dertil siges at ​​ i Norge er der ikke det samme skrappe kriterium ​​ for ​​ at blive medlem.​​ 

​​ Det lykkedes også ​​ at  ​​​​ komme ​​ op ​​ på 15000 medlemmer, men allerede ​​ 5 år efter ​​ var ​​ medlemstallet ​​ nede ​​ på cirka 10000 medlemmer, ​​ så en opblødning ​​ af ​​ medelmskriteriet i Dansk Blindesamfund vil ikke nødvendigvis ​​ ​​ medlemmerne ​​ til at ​​ vælte ​​ ind ​​ i foreningen,​​ blot af den grund at ​​ kravet ​​ for medlemskab er lempet​​ men ​​ det ville ​​ kunne gavne ​​ nogle som har​​ et behov ​​ for ​​ hjælp ​​ og støtte  ​​​​ fra foreningen.

 

Kommentarer ​​ til eventuel ændring af synskriteriet:

Aage Michelsen.

Gav udtryk for at​​ ​​ der​​ ikkeskal ændres​​ ved medlemskriteriet.

 

Børge Andersen:​​ 

Gav ​​ Aage ret, for ​​ han var bange for at ​​ det ville give ​​ problemer ​​ overfor ​​ omverdenen ​​ hvis ​​ der ​​ kunne sås tvivl ​​ om ​​ hvor vidt ​​ man nu var synshandicappet eller ​​ ej.

 

Sussanne Truesen: ​​ 

bakkede de øvrige​​ 2​​ op.​​ Der udover ​​ ville ​​ hun gerne vide ​​ om ​​ hvordan ​​ fordelingen ​​ på landsmødet var. ​​ Svar fra John var at der ​​ var ​​ flertal ​​ for ​​ at arbejde ​​ på en ændring ​​ af ​​ synskriteriet.

 

Michelle Andersen: ​​ 

mente​​ at man bør overveje ​​ at ​​ bløde kriteriet ​​ lidt op, da ​​ hun efter ​​ hendes erfaringer ​​ syntes at der ​​ er ​​ mange som reelt ​​ har et synshandicap ​​ som så vil kunne ​​ komme med ​​ i foreningen.

 

Annette Winther: ​​ 

Gav udtryk ​​ for at i Kres​​ Aalborg ikke var forskel ​​ ​​ mulighederne for​​ kredsmedlem og ​​ et​​ ordinært medlem på grund af kredsens​​ gode​​ økonomi, det eneste ​​ et kredsmedlem ikke kan er at stille ​​ op til bestyrelsen. Men ​​ disse ​​ kredsmedlemmer som  ​​​​ ligger lige på ​​ vippen ​​ til at kunne blive ordinære​​ medlem ​​ er afhængige af de enkelte kredses økonomi  ​​​​ og der er flere af kredsene som ikke har ​​ den fornødne økonomi ​​ til at kunne indlemme ​​ kredsmedlemmer ​​ da der ​​ ikke kommer ​​ midler fra hovedforeningen til disse, dette ville ​​ ændre sig ​​ hvis kriteriet ​​ blødes lidt op, så ​​ annette ​​ mente at ​​ det ville være ​​ en god ide ​​ med et ​​ lempeligere medlemskriterie. Derudover spurgte ​​ hun indtil ​​ om ​​ John var vidende ​​ om ​​ Norge ​​ har ​​ en ​​ konsulentordning ​​ som ​​ vores i Danmark. John svarede at ​​ det mente ​​ han der var,  ​​​​ Stein Erik ​​ kunne supplere ​​ med ​​ yderligere, ​​​​ han  ​​​​ sagde at  ​​​​ det ikke helt fungere ​​ som i Danmark ​​ men at ​​ hvis man havde krav ​​ på hjælp fra staten ​​ ​​ kunne man også få hjælp ​​ hos ​​ det norske blindeforbund., han kunne ​​ dertil ​​ fortælle ​​ og bekræfte ​​ det som John tidligere ​​ havde ​​ fremført ​​ med ​​ det norske eksempel. Der havde ikke været ​​ nogen ​​ masseindvandring af for godt seende i forbindelse ​​ med ​​ den omtalte ​​ kampagne.

 

Tina: ​​ 

syntes at der ​​ skal gøres ​​ mere ​​ for at ​​ synliggøre ​​ muligheden ​​ for ​​ at ​​ blive kredsmedlem ​​ i de kredse ​​ hvor det ​​ nu ​​ kan lade sig gøre.

 

Susanne Truesen:​​ 

Hun ​​ gav udtryk for at ​​ man ​​ skulle være meget varsom ​​ med at ​​ ændre ​​ for meget ​​ på medlemskriteriet for ikke at skabe tvivl ​​ over for ​​ omverdenen ​​ om hvornår  ​​​​ vores medlemmer har krav ​​ på hjælp med videre.​​ 

 

Annette Winther:​​ 

Kommenterede ​​ på Tinas bemærkning ​​ omkring ​​ kredsmedlem, og ​​ sagde at det selvfølgelig ​​ var ​​ konsulenternes job ​​ at ​​ opsøge ​​ og informerer ​​ mulige ​​ medlemmer, men det ​​ jo også krævede at ​​ konsulenterne ​​ fik at vide at der ​​ muligvis var ​​ en ​​ som ​​ skulle kontaktes.

 

Frode Fich: ​​ 

Frode gav udtryk for at​​ konsulentordningen efter ​​ hans ​​ mening ​​ fungerer udmærket.

Derudover ​​ var ​​ han af den mening ​​ at ​​ det nuværende ​​ kriterium ​​ skal bibeholdes.

 

Diana​​ Stentoft:​​ 

gav ​​ udtryk for at ​​ der ​​ efter hendes mening​​ med al sandsynlighed ​​ ikke vil ​​ komme et ​​ overvældende ​​ flertal af ​​ nye ​​ medlemmer ​​ som ​​ har større ​​ synsrest ​​ en den nuværende grænse​​ hvis ​​ man ​​ ændre ​​ synskriteriet.

Hun ​​ pointerede at ​​ vi skulle passe ​​ på ikke at gøre det til en kamp, ​​ os ​​ mod dem, og at vi i stedet ​​ skulle være åbne ​​ over for ​​ den ​​ nye ressource  ​​​​ og den styrke ​​ vi ville få ved at ​​ blive flere.​​ 

 

John opsummerede ​​ og  ​​​​ kunne konstatere at der ​​ var en ​​ lille ​​ ​​ føring ​​ til dem som vil beholde ​​ det nuværende ​​ medlemskriterium, men at der også ​​ skal  ​​​​ gives mere ​​ opmærksomhed ​​ til ​​ de ​​ personer ​​ som ligger ​​ i gråzonen såsom ​​ kredsmedlemmer. Der skal  ​​​​ mere ​​ indsats ​​ udover ​​ konsulentordningen for at sikre ​​ vi ​​ får ​​ informeret ​​ så mange som muligt om ​​ deres ​​ muligheder.

Derefter  ​​​​ bad​​ John ​​ forsamlingen ​​ om at ​​ komme med ​​ deres holdning til ​​ ændring af foreningens navn.​​ 

 

Kommentarer til ændring af foreningens navn:

Børge Andersen: ​​ ​​ 

Han spurgte ind til​​ hvad med ​​ fonde der udtrykkeligt støtter ​​ Dansk Blindesamfund, kan der blive ​​ noget ​​ rent juridisk ​​ hvis ​​ man ​​ laver om på navnet.

 

Aage Michelsen:  ​​​​ 

mener ​​ at ​​ navnet bør ændres til Danske Blinde og Svagtsynede, så har man ​​ bibeholdt DBS ​​ men også synliggjort ​​ at foreningen ​​ også er for ​​ svagtseende.

 

Tina:​​ 

Navnet skal ikke ændres ​​​​ nu da der også er startet ​​ den ​​ nye ​​ forening, hun  ​​​​ er bange for at det ​​ vil skabe ​​ forvirring ​​ hvis ​​ vi ​​ så også ​​ ændre​​ navn.

 

Annette Winther:​​ 

Gav udtryk for at ​​ bevægelse ​​ absolut​​ ikke skal indgå ​​ i et eventuelt navneskift, og at ​​ hun derudover ​​ godt ​​ kan ​​ gå ind for at vi  ​​​​ ændre det til noget der kan forkortes ​​ til DBS, men at ​​ hun ​​ var af den mening  ​​​​ at ​​ ingen ​​ uden ​​ for foreningen ​​ rigtigt ​​ kender til ​​ DBS ​​ men ​​ der imod Dansk Blindesamfund.

 

 

Diana​​ Stentoft: ​​ 

supplerede ved at​​ orientere ​​ om en tidligere undersøgelse ​​ omkring ​​ den  ​​​​ øvrige befolknings​​ kendskab​​ ​​ til ​​ Dansk Blindesamfund, undersøgelsen ​​ gav et meget spredt ​​ resultat,​​ for​​ ​​ godt​​ ​​ nok ​​ var det cirka 87 procent ​​ der ​​ havde hørt ​​ om ​​ Dansk Blindesamfund.​​ Men ​​ da det ​​ kom til hvad ​​ foreningens arbejde ​​ var og hvad ​​ formål og så videre var ​​ svandt ​​ procentdelen ​​ meget ​​ ind for de som reelt ​​ vidste hvad ​​ Dansk​​ Blindesamfund egentlig ​​ var for en størrelse.

 

Frode Fich:​​ 

gav udtryk ​​ for at ​​ navnet ​​ ikke ​​ bør ændres.

Der var ikke yderligere kommentarer og​​ John opsummerede ​​ med ​​ at konstatere ​​ at ​​ der var ​​ flertal for at ​​ hvis der skal ændres ​​ på navnet ​​ så skal det være ​​ så tæt ​​ på det nuværende ​​ som muligt. han takkede ​​ for debatten.​​ 

John afsluttede med at ​​ nævne ​​ de gode resultater foreningen​​ har fået igennem ​​ det sidste års tid. ​​ Han nævnte Frit valg af ledsager i​​ valgboksen​​ ved ​​ diverse valg, ​​ legitimationskort til folk der ikke har ​​ pas​​ ​​ eller kørekort​​ ​​ og ​​ indførslen af individuel​​ handicapkørsl​​ på landsplan.

 ​​​​ Desuden ​​ er der gået et arbejde ​​ i gang ​​ i socialministeriet​​ omkring ​​ forbud ​​ mod diskrimination af handicappede.​​ 

EU ​​ ​​ er ​​ som alt tid ​​ meget omtalt ​​ på godt og ondt men faktisk​​ har ​​ EU​​ vedtaget ​​ et direktiv omkring hjemmesider at når det bliver implementeret ​​ skal opfylde ​​ gældende standarder​​ ​​ for tilgængelighed​​ både ​​ ​​ mobile og stationære enheder, og det ​​ er meget positivt​​ ​​ fremadrettet, det skal dog nævnes at dette ​​ kun er gældende ​​ for offentlige hjemmesider, ​​ men det er dog endnu et skridt i den rigtige retning.

Desuden er der vedtaget ​​ den såkaldte Marakesh traktat ​​ som ​​ vedrøre ​​ ophavsret ​​ på bøger ​​ og giver bedre ​​ tilgængelighed ​​ til bøger  ​​​​ også ​​ på andre sprog.

Nota ​​ har nu ​​ næsten 200000 brugere ​​ og det ​​ bevirker  ​​​​ desværre at ​​ vi ​​ blinde og stærkt​​ svagtsynede ikke er ​​ det primære fokus længere ​​ idet en meget stor del ​​ nu er ordblinde. Den udvikling ​​ er ​​ ret bekymrende, ​​ det kan nævnes at der barsles ​​ med at ​​ udfase ​​ punktskriftbøger og lydbøger på CD, men ​​ foreningen ​​ har fokus ​​ ​​ det og forsøger ​​ at gøre sin indflydelse gældende ​​ i disse spørgsmål.

Postloven​​ ​​ giver ​​ som mange er bekendt med ​​ også en del problemer med hensyn til ​​ levering af ​​ lydbøger, lydaviser med videre. Men ​​ da ​​ Post Nord ​​ jo er inde i en ​​ meget stor finansiel krise ​​ ​​ er der ​​ lige for tiden ikke meget ​​ at gøre ​​ på dette ​​ område.

Fuglsangcentret er ved at få nyt tag ​​ med ​​ solceller ​​ ​​ det kan være med ​​ til ​​ at​​ ​​ gøre ​​ centret mere selvforsynende i forhold ​​ til strøm.

Regnskabet for foreningen ​​ gav cirka​​ 23 millioner i overskud,​​ 

John spurgte derefter ​​ om ​​ der var ​​ kommentarer ​​ til ​​ de sidste punkter ​​ han var ​​ kommet med.

 

Børge​​ Andersen​​ 

spurgte ​​ ind til​​ legitimationskortets pris, svar var ​​ cirka 200 kr.

 

Annette Winther:​​ 

spurgte ​​ ind ​​ til Nota om de også overvejer ​​ at droppe ​​ Cd, så det ​​ skal følges nøjes, ​​ og roste ​​ HB for deres arbejde, svar ​​ er at der ​​ udfases CD på globalt plan​​ så det kan blive svære og svære at få ​​ cd’er.

 

Diana: tilgængelighed bør ​​ ikke udelukke brugervenlighed  ​​​​ ​​ og det bør foreningen ​​ også have stor fokus på ​​ nu da ​​ der er kommet direktiver ​​ for ​​ tilgængeligheden.​​ svar​​ ​​ John ​​ er fuldstændig enig og ​​ brugervenlighed ​​ bør ​​ følge med ​​ men  ​​​​ eksempelvis ​​ i forhold til​​ nota​​ ​​ er​​ Nota​​ ikke kun for os​​ og det svækker ​​ fokus ​​ på vores udfordringer ​​​​ i brugen af Nota.

 

Der var ikke yderligere  ​​​​ kommentarer eller spørgsmål.

 

AD9

​​ Tina gav udtryk for at Pjecen ikke var fyldestgørende​​ 

Frode lovede at det vil blive rettet.

Frode​​ orienterede at der nu er aircondition ​​ i EDB rummet.

Derudover ​​ tilføjede ​​ han ​​ at Blindes jul har ​​ givet ​​ et godt overskud ​​ på 290000 kroner og ​​ at selv om ​​ vi har mange sælgere (cirka 60) ​​ så er der stadig ​​ plads ​​ til flere.

Annette opfordrede i forlængelse at debatten om synskriteriet ​​ til at ​​ hvis nogen for kendskab til​​ mulige​​ ​​ kredsmedlemmer så ​​ ret henvendelse ​​ til konsulenterne.

John bemærkede ​​ at ​​ der ​​ på landsbasis​​ er sat en ​​ kampagne i gang ​​ rettet ​​ mod øjenlægerne, så de ​​ igen for fokus ​​ på DBS.

Sussanne​​ Truesen​​ spurgte ​​ in til om der er planer for sommeren, Frode svarede ​​ at det var der pt ​​ ikke, men alle ​​ forslag ​​ var velkomne, så ville bestyrelsen ​​ se ​​ om der var ​​ tilslutning ​​ til eventuelle sådanne​​ .

 

John takkede for en god og hyggelig generalforsamling og gav ​​ ordet til Frode​​ som afsluttede ​​ og også ​​ takkede for en god generalforsamling.

 

Referat skrevet af sekretær Torben Frederiksen 1 maj 2017.​​ 

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn