Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 4 marts 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 04-03-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torben, Maj-Lis samt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: ingen.

01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

02. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 15 ændret til Kredsnyt CD, hvad gør vi. Bustur med Else indgår i punktet om Aktivitetsudvalget.
Punkt 18 ændret fra strukturudvalg, som Frode tager under formanden orienterer, til Frivilligbørs. Nyt punkt 23 kredsbestyrelses konstituering Fredericia. Nyt punkt 24 eventuelt og bordet rundt.
Den ændrede dagsorden blev derefter godkendt.

03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde.
Det udsendte referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

04. Formanden orienterer.

04. A Strukturudvalget.
Frode tager til udvalgsmøde i Høje Taastrup 5 marts.

04. B Ejerforeningen.
Der er generalforsamling i ejerforeningen 6 marts. Frode meddelte at han trækker sig som formand for ejerforeningen på den kommende generalforsamling.
Der bliver aflæst vand og varme i nærmeste fremtid.

05. Aktivitetsudvalget
Bustur i maj.
Turen er planlagt og info sat i bladet. Deltagerpris 250 kr. Mindste deltagerantal skal være 20.
Der bliver en ændring, da Svanen ikke sejler på det pågældende tidspunkt, nærmere info næste blad.

Søren Holmgren:
Gitte har styr på det, teaser sat i medlemsblad og på hjemmesiden. Frode sender forespørgselsbrev til kreds Vendsyssel, som så skal give forhåndstilkendegivelse 1 juni. Gitte booker et værelse til Søren på Scandic i AKKC. Der er valgt menu. Kamfilet med tilbehør.

Medlemsmøde i oktober, Finn undersøger Aalborg Vandrehjem. 29 oktober.

Kredsgeneralforsamling 4 maj. Menu pris cirka 150 kr. Forloren hare kunne være en ide. Aalborg Hallen undersøges som mulig lokation til næste kredsgeneralforsamling.

06. Klub i Rebild
Maj-Lis booker Stubhuset første torsdag i måneden. Der kan senere udvides til hver 14. dag hvis det bliver aktuelt.
Tommy har en i tankerne som måske kan være med til at styre klubben.
Tommy begynder at ringe rundt.

07. Økonomi ved Henning
Regnskab 2018 er ved revisor. 108.000,00 kr. er indgået for medlemskontingenter. 37 medlemmer har ikke betalt endnu.
Undervisning, der er enkelte der endnu ikke har betalt.

08. Undervisning
AOF vil gerne have et stykke i vores blad omkring et syhold for handicappede. Kredsen er ikke indblandet og det er ikke en del af vores undervisningsprogram. Det skal blot betegnes som et almindeligt AOF-tilbud som nu er målrettet handicappede.
Annette går videre med det og sørger for at redaktionen får teksten, og spørger om AOF også vil have det på vores hjemmeside og Facebook side.

09. Varme Vesterbro
Bestyrelsen besluttede at prøve at bruge TADO varmesystemet. Torben og Finn sætter i værk.
Det skal lige vurderes om der skal varme på i Showdown rummet.
Skal der skiftes termostater i indgang, de 2 små toiletter, lille møderum, hele det store møderum, syrum, Showdown og garderoben bliver det i alt 23 termostater plus router til styring. Pris cirka 14.000,00 kr.

10. Mini ferie
Intet at bemærke. Punktet skal med på næste møde.

11. Tilgængelighedsudvalg.
Udvalget og Frode holder møde med NT og Aalborg Kommune den 7 marts kl. 13:30.
På mødet bliver vi orienteret om BRT plus bus projektet og med alt hvad det medfører, den nye førerløse bus i Aalborg Øst samt vi vil spørge ind til de ting som TGF har drøftet.
Udvalget vil ligeledes forsøge at genindføre de halvårlige møder mellem DBS Aalborg og NT/Aalborg Kommune.

12. Valg af DH repræsentant Mariagerfjord kommune
Erik B. Hansen er indstillet og vi afventer svar fra DH Mariagerfjord.

13. Forretningsudvalget i DH Aalborg.
Torben kontakter Birthe Volbech omkring sagen.

14. Landsmøde 23.-24. marts antal
12 er tilmeldt.
Henning har modtaget 10 girokort pt.

15. Kredsnyt CD, hvad gør vi.
Vi gør som sidste år. Torben og Henning tager sig af det. Frode sørger for labels og kuverter (maj måned). Der skal bestilles 600 Cd’er hos Lars Peter.
Cd’er skal laves til udsendelse midt i juni. Det skal tilbydes de medlemmer som ønsker det at få undervisningsprogram på sort eller mail.

Der skal undersøges på kredsgeneralforsamlingen om der stadig er interesse for denne CD.

16. Tilgængeligheds møde i Vrå – se bilag
Mødet er den 23 april KL 14 og Torben og Erik deltager.
Torben sørger for tilmelding.
Torben og Erik aftaler mødested og transport.

17. Studerende om stok – se bilag
Finn vil gerne være med. Han giver besked hvis det ønskes at flere skal deltage.

18. Frivillig Børs.
Ingen deltagelse i år.

19. Brev om tilbud om hjælp.
Henning undersøger om Mandelauget eller Showdown kan bruge ham. Ellers måske Goalball holdet.

20. Opgradering af edb-lokale.
Der må bruges op til 35.000,00 kr. på indkøb af 5 pc’er samt netværksudstyr og eventuelle ændringer i EDB-lokalet.
Pc’er indkøbes snarest og opsættes, resten laves så det er klar den kommende undervisningssæson. Torben tager sig af det.

21. Deadline for medlemsbladet
Det præciseres hermed at arbejdsgangen ifm. udgivelse af kredsstof er
som følger, deadline for indsendelse er altid fredagen inden kl. 12. Redaktionen udsender kredstoffet til bestyrelsen senest søndag aften kl. 20. eventuelle rettelser eller ønsker om tilføjelser inden mandagen kl. 20 så redaktionen kan nå at rette til.
Det vil være en god ide at bruge svar alle når man ønsker rettelser så er det nemmere at følge ændringerne.

22 Orientering om årsmøde i BORN
Henning gav kort opsummering af mødet som han, Børge og Torben deltog i. Børge trak sig som medarbejderrepræsentant og Torben overtog posten. Henning er fortsat revisor i foreningen. Referatet kan ses på BORN.netkreds.dk. Der er bestyrelsesmøde i BORN den 11 april kl 10 på Vesterbro 62A.

23. Bestyrelsesmøde Fredericia.
Der er bestilt 10 værelser til bestyrelse og 1. suppleanten, navne kan ikke oplyses før generalforsamlingen er afviklet. Udrejse cirka kl. 8:00 onsdag 15. maj og hjemrejse ca. kl. 13:40 torsdag 16. maj. Der skal aftales et oplæg af vores Regionskonsulent som også er på FSC.

24. Eventuelt og bordet rundt
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 16 marts 2019

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn