Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 30 november 2017

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid: 30 november kl 11:00

Lokation: Vesgterbro 62A 9000 aalborg.

Til stede var:
Frode, Else, Esben, Karen, Henning, torben, Steffen samt suppleanterne maj-Lis, Michelle, Gitte, konsulenterne Tommy og Annette

Afbud fra: Ingen.

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 23 Næste møde, nyt punkt 24 Eventuelt og bordet rundt.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: Møde når man lover det.
Man skal møde op når man har meldt sig til et arrangement eller møde.

04B: Sy og Læder Fjellerad.
Frode arbejder videre, der er ingen ny udvikling i sagen.

04C: Blindes jul
Det går rimeligt godt og salget er så småt ved at komme i gang for alvor.

AD 05: Ansøgning fra EDB klubben.
Ansøgning om tilskud til julefrokosten i klubben, blev ikke imødekommet, men Henning vil sørge for at de får søgt og tildelt kredstilskud som andre klubber.

AD 06: Gammel mail fra Børge.)
Der bliver ikke brugt ressourcer på at nedlægge eksisterende ledelinjer.
Med hensyn til lydfyr så ønsker vi et møde med kommune, og vi skal inden da have fundet de værste og mest befærdede steder.
Se forrige referat punkt 6 for yderligere.
Frode, Esben og Torben er sat på sagen.

AD 07: DH, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariager-fjord
Gitte kom ind i Vesthimmerland og Maj-Lis kom ind i Rebild.
Tommy foreslog Kenneth Ø. Andersen til DH Mariager-fjord, Tommy spørger Kenneth om han kunne være interesseret.
Det er problematisk at der ikke er kommunikative udfordrede repræsenteret i DH Jammerbugt. Steffen kontakter Bent og Charlotte Gunnersen, Steffen skriver og Frode sender klagen.

AD 08: Møde med ISH
Frode senderindbydelse til ISH.

AD 09: Økonomi.
Glad Smiley, lidt ekstra arbejde da Blindes jul nu indgår i kredsens regnskab.
Der er stadig få som ikke har betalt for undervisning, der følges op på det.

AD 10: Eventuel ny klub i Rebild.
Maj-Lis vil gerne være med til at forsøge på at lave en omsorgsklub i Rebild. Maj-Lis går videre og forsøger at finde egnede lokaler. Når lokaler er fundet kontaktes medlemmerne i området, Tommy kan være behjælpelig med dette.

AD 11: Bowling.
Karen er tovholder. Dato fastsat til onsdag 24 januar. Koncept som sidste år.
Bowling fr 17 til 18, spisning fra 18 til 20, teaser skal med blad 16.
Deltagerpris 100 kroner.
Tilmelding til Karen.

AD 12: Pjecen.
Er klar og sendes i trykken.

AD 13: Hanstholm.
Guide 500 kr. entre 50 kr. Dato er stadig 5 september.
Foreløbig plan afgang fra busterminalen kl 10:30,
Karen arbejder videre omkring spisning og kaffe, undersøger også om hvor lang tid rundvisning og togtur tager, ad hensyn til tidsplan.
Annoncering for tur skal med i marts bladet.
Ønsker karen hjælp, spørg bestyrelsen.Punkt skal med på næste møde.
AD 14: Spis i mørke
Pt er der 9 tilmeldte.

AD 15: 3 dages tur i Danmark.
Prisen for sådan en tur vil nok blive i omegnen af 4000 kroner, Steffen sætter en tekst i bladet for at lodde stemningen.

AD 16: Teleslynge.
Intet nyt Esben arbejder videre.
Punkt med på næste møde.

AD 17: Kursus i JAWS.
Der er oprettet et hold på 3. 6 december er første dag.

AD 18: Møde for nye medlemmer.
Der er 17 reelle nye medlemmer, med tilfyttere er der 23.
Ud af dem er der 19 som skal indbydes.
Onsdag er en god dag da der er en del aktivitet. 14 marts klokken 10 i cirka 2 timer, ledsager er ok, kørsel skal tilbydes.
Frode og Henning er tovholder.

AD 19: Flexhandicapkørsel.
Det besluttedes at hvis man fortsat benytter flexkørsel koster det 60 kr tur/retur. Ønsker man at benytte Flexhandicapkørsel i Aalborg kommune skal man betale 40 kroner tur/retur, samtidig skal man selv betale det årlige gebyr på 435 kroner for at være tilmeldt flexhandicapkørsel.
Konsulenterne er behjælpelige med ansøgning og der kan søges allerede nu.
Tekst skal med i blad 16, torben skriver tekst til blad og elektroniske medier.

AD 20: Valgmøde DH 6 november.
Det var et godt møde.
Frode og Torben deltog.

AD 21: Rengøring, Vesterbro 62A
Jævnfør de 2 tilsendte tilbud besluttedes det at benytte Cityrents tilbud.
Henning opsiger nuværende rengøring og ansætter City rent.

AD 22: Undervisning AOF.
Der fortsættes
med et minimum på 3 pr hold.

AD 23: Næste Møde
18 december kl 16.
AD 24: Eventuelt og bordet rundt.
Annette meddelte at Kommunen nu har besluttet at bruge 4 faste rengøringsselskaber i forbindelse med rengøring i hjemmet.

Referat Skrevet af Torben Frederiksen den 8 december.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn