Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 25. april 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 25. april 2023 kl. 16:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina,​​ Bjarne og suppleanterne Meska  ​​​​ , Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren.

 

. Godkendelse af dagsorden (kun bestyrelsen)

Godkendt uden ændringer.

 

2. Konstituering kun bestyrelsen.

.1 Valg af næstformand og sekretær, mødeledelse og dagsordner (bilag).

Næstformand Carsten Sørensen, sekretær Torben Frederiksen. vi fastholder fast mødeledelse med enten Stein Erik eller Palle.

 

2.2 Forretningsorden, bruges den og i fald er der ændringer? (bilag)​​ 

Den rundsendte forretningsorden bruges. Der skal lige tjekkes omkring tavshedspligt, at alle er nævnt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230320 referat møde 20 marts (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat. en enkelt kommentar mangler at blive fjernet.

 

,4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Mødeplan 2023​​ - 2024 TGF (bilag)

Nuværende mødeplan med tredje mandag i måneden fastholdes. Mht. uge 42 (16 okt.) ​​ og uge 8 (19 feb. 2024) så afholdes møder i disse uger såfremt der ikke meldes afbud fra bestyrelsesmedlemmerne i de to uger.

Torben rundsender mødeplan.

 

4.2 Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. ​​ TGF (

Følgende udvalg og teams er fastlagt efter konstitueringsmøde 25 april 2023.

 

Team undervisning​​ (2 personer)​​ 

Torben og Annette​​ 

 

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF​​ og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af undervisningsprogram og Aktivitetsoversigt. Afholder møde med AOF og undervisere inden opstart.

 

Redaktionen​​ (2 til 3 personer):​​ 

Torben og Carsten

 

Tager sig af alt vedr. medlemsblad, hjemmeside og social medier. Deadline for kredsstof er onsdag kl 16.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette. Palle bakker op mht. kredsarrangementer.

 

Tager sig af kørsel til undervisning, bookning, afmelding med videre når det drejer sig om undervisning og kørsel til kredsens klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Palle (tovholder), Bjarne, Tina og Annette.

 

Tager sig af arrangementer i kreds og regions regi, medlemsmøder,​​ kgf. Deltager i regionsgruppen (zoommøder; hvor også kredsformænd deltager).

​​ 

Forsamlingshuset (nedlagt indtil videre).​​ 

Tina og Palle, Annette Støtter ved forfald.

 

tager sig alt vedrørende forsamlingshuset.

(ændres til fredagscafe mv.)

 

Tilgængeligheds​​ forum (alle som har lyst)

Torben, Jesper og Carsten er tovholder.

Vi genindfører tilgængelighedsforum for at forsøge at nå bredere ud mht. tilgængeligheden i kommunerne.

Tager sig af alt vedrørende kollektiv trafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt. (Nt møder kun bestyrelsesmedlemmer)

inddrager DH repræsentanterne.

 

Team Vesterbro.​​ 

Annette, Torben og Palle. Carsten støtter mht. it.

 

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige samt it varme internet osv.

 

Mini ferien​​ (1 til 2 pers):​​ ​​ udestår afklaring.

Else Aaved og Anna Lise Lausten.  ​​​​ 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

 

Økonomiudvalg (3 personer).

Torben, Bruno og Carsten.​​ (vedtægtsbestemt)

 

4.3 Ansøgning fra Sjov med hund om materialer. TGF (bilag)

Godkendt. max 400 kr. til ny længere balancebom til hundene ifm. Sjov med hund holdet.

 

4.4 Byvandring 22 juni aktiv udv. (bilag).

anslået  ​​​​ udgift 1500 kr. arrangement godkendt.

Deltager pris 75 kr. guide koster 1000 kr. max antal deltagere 30.Palle tager tilmeldinger, Torben laver tilmeldingsskema.

 

4.5 Fårup Sommerland tur ændrede vilkår. (AW PT og TGF). (bilag).

Der er modtaget 10000 kr. fra aktivitetspuljen, Transport var der​​ ikke tilskud til.​​ 

Anslået udgift 6000 - 8000 kr. Arrangementet er et regionsarrangement som vi har ansvar for.

Deltagerpris er uændret 200 kr. Palle tager tilmeldinger, aktivitetsudvalget afklare mht hjælpere og tager sig af ​​ mad og drikke. Torben laver​​ tilmeldingsskema.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2024 og opsamling på KGF 2023.

Det gik ok med at afholde ​​ det en mandag, der er lidt megen støj der hvor vi spiser, det undersøges om vi ​​ kan spise andet sted med bedre akustik.

lydanlæg bestod generelt prøven. Det undersøges om lyden kan skrues endnu højere op, ellers ombyttes ​​ til større højtaler for ​​ en merpris på 3000 kr. torben ​​ undersøger dette.

Næste års KGF afholdes i Rebild kommune. aktivitetsudvalg undersøger steder og​​ forslag til datoer er 13, 14 og 15 april 2024

Aktivitetsudvalg vender tilbage når afklaret, og så meldes datoer til hovedforeningen for endelig afklaring om FU medlem kan deltage.

 

5.2 Udflugt for klubber TGF

Der afholdes et møde med klub Aars, Jammerbugt,​​ Rebild og Hobro i næste uge. Aktivitetsudvalg repræsentanter deltager og Torben. det er ikke umiddelbart en god ide med sejlture pga. dårlig adgangsforhold. Mødet skal afklare andre muligheder og hvem som er interesseret.

Mødet tænkes afholdt som Zoom/telefonmøde, aktivitetsudvalget afklare dato og tid. Torben støtter.

En evt. sejltur med Svanen kan evt. foregå i kredsregi. Der spørges hos aktive blinde som har nævnt de planlægger en tur om de kan byde ind medplanlægning. Torben tager kontakt til dem.

 

5.3​​ Klub Rebild hvad gøres TGF.​​ 

Tina tager med 1. maj og vil måske overtage klubværtsrollen. Har nogen ide til emne på mandag så kom gerne med det.

 

5.4 Klubmanual og ordensregler Vesterbro TGF (bilag)

Den gamle plan om at lave klubmanual/vejledning til klubberne genoptages og laves færdig. Carsten, Jesper Ulla og Torben kigger på det.

 

5.5 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF (bilag)

Blev ikke afklaret, udestår.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt 305000kr. ​​ på konti, ikke alle har​​ betalt for miniferie endnu, ikke alle har betalt for undervisning endnu. Vi har modtaget regning fra Seaport fra 2021 Bruno tager den med Seaport.

Det aftales at der laves et skema som alle arrangementers udgifts-/indtægtstal sættes ind i for at lette overskuelighed ift. budget.

Torben laver skema og sender til Bruno.

​​ 

6.2 Referat fra HB møde februar 2023 TGF (bilag)

Intet yderligere til det rundsendte.

 

6.4 Status lys Vesterbro TGF.

Udestår til næste møde.

 

6.4 Møde hos Aktive blinde. JL TLA og TGF.

Jesper, Tina og Torben havde et positivt og konstruktivt møde med aktive blinde i Hadsund.

 

6.5 HB møde 23 april TGF.

Der kommer sandsynligvis en pris stigning på ophold på FSC så ophold for medlem koster 524 kr. Der bliver sandsynligvis også tale om yderligere prisstigninger på andre ydelser på FSC så som leje af grupperum, køb af drikkevare. ophold og arrangementer så som miniferier osv. som allerede er booket og afholdes i 2023 afregnes til gammel pris. Nye bookninger osv. som afholdes efter 1. juni 2023​​ afregnes til nye priser.

Alle nye og gamle bookninger efter 1 januar 2024 er til nye priser.

Endelige priser vedtages i juni på HB mødet.

​​ 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

,8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 26. april 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn