Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 01 Oktober 2018

REFERAT, kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 1 oktober klokken 16.
Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg.

Til stede var: Frode, Else, Finn, Gitte, Henning og torben samt konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: Steffen og Maj-Lis.

Ordstyrer: Henning.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode Bød velkommen og åbnede mødet.
AD 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 17 Varme Vesterbro, nyt punkt 18 Eventuelt og Bordet rundt.

AD03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet
Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer
04A. Ejerforeningen
Frode gav kort orientering i forhold til de fra ”Klasens”ønskede ændringer i fordelingstallene for ejerandelen.
Bestyrelsen Blev enig om at kontakte advokat for at gennemgå og råde os.
Elevatorrenovering er endnu ikke iværksat, grundet misforståelse i forhold til udbud, det begynder at haste, elevator er meget tit i stykker.

04B. Tur Hanstholm.
Det var en god tur.

04C. Blindes jul
Der mangler stadig sælgere i Skalborg område.
Der skal tænkes lidt på løsninger for at skaffe sælgere, ellers risikere vi at få dårligere salg end de forrige år. Der må gerne tænkes lidt ud af boksen.

04D. Diverse møder
Inklusionsmøde: Mest rettet mod fagpersoner, ikke foreninger.
Orcam brillen: 5 deltog, udmærket arrangement.
Kommende Interessegruppe møde: Frode deltager i Generalforsamling 5 og 6 oktober.
Kommende tillidsmandskursus: 4 er indstillet, Frode mener de bliver Godkendt, Finn, Ulla, Johnny og Erik.
Besøg på Nørholm Skole: Frode har været på besøg der, det var en god oplevelse for alle.
Bestyrelsesmøde ISH: Frode deltog, der er organisationsændringer under vejs.

Andet: Der er en arvesum på vej.

AD 05 Aktivitetsudvalget.
05A. Medlemsmøde efteråret
Indbydelse er sat i blad, mad fra Vejgaard Hallen, tilmeldinger begyndt at komme ind.

05B. Søren Holmgren.
Der var bred enighed blandt de som havde overværet foredraget om at det var en kæmpe succes. der bør laves en gentagelse, eventuelt i eget regi med støtte udefra (måske fra Lions).
Måske med spisning inden eller ”afterparty”.
Eventuelt til foråret.

AD06. Klub i Rebild
Det fremsendte forslag til brev er ok, det drejer sig om 36 personer. Tommy ringer rundt for at høre om der er nogle medlemmer der vil være med til at være tovholder i klubben, i samarbejde med Maj-Lis. Frode kigger på lokaler, Henning sender kontaktinformationer til Frode.

AD07. Økonomi ved Henning
Der skal kigges på varmeforbrug ny aconto 46000 sidste års forbrug 38000 kr.
Der har været lidt problemer med hensyn til at konstaterer hvem der egentlig var tilmeldt undervisning, Henning vil gerne have besked inden udsendelse af opkrævninger.
Der skal søges paragraf 18 midler.
Ellers overholdes budget.
kvartals opgørelse var udsendt til bestyrelsen.

AD08. Miniferien.
Sidste punkt for 2018 udgaven, der skal sendes 304 kroner til Kredskasseren.
Kredsens reelle udgift blev i år 6300 kr.
Der arbejdes på en ekstra dag næste år, Else booker værelser på FSC
inklusiv ekstra dag.
Punkt med mini ferie 2019 på næste møde, der skal drøftes deltagerpris hvis der skal være en ekstra dag samt budget.

AD09. Invitation til åbent hus i Center for Mental Sundhed d. 10.oktober – 2018
Ingen deltagelse fra bestyrelsen.

AD 10. Forsamlingshuset
Er på skinner intet at bemærke.

AD 11. Patientforeningerne møde 17. december
Frode og Steffen deltager.

AD 12. Tilgængelighedsudvalg.
12A. Lydfyr og stoppesteder.
Udvalget har holdt møde omkring de ønskede tiltag fra TGF samt talt om hvem gør hvad.
Referat fra udvalgets møde er indsat nedenfor dette referat. Umiddelbart Kigges der på forholdene i Hobro og Stoppestedet på vesterbro (nordlig afgange)

AD 13. Twitter ambassadør weekend
Ingen deltagelse, måske hvis det kommer igen.

AD 14. Dagrenovation – Aalborg Kommune
Frode har talt med skraldevæsnet, umiddelbart er der ingen planer om at flytte nuværende affaldsafhentningssteder ved indførelse af Molokker. Det er stadig i startfase. Der gøres ikke mere ved sagen før der kommer nyt.

AD 15 DGI Annette
Der Skal til næste gang findes en tovholder i forhold til projektet omkring af få flere synshandicappede ud og røre sig. Annette sender en mail rundt fra David fra DGI med hans kontaktoplysninger.

AD 16. Massage
IBOS har valgt at afholde informationsarrangementet omkring massøruddannelsen den 14 december på ISH.
Frode modtager mere info.

AD 17. Varme på Vesterbro.
Finn og Torben undersøger omkring løsninger for styring af varmen og vender tilbage med forslag/muligheder

AD 18 . Eventuelt og bordet rundt.
Der er kommet henvendelse fra en gruppe studerende som ønsker at interviewe 5 af vores medlemmer i forhold til deres uddannelse inden for design. Finn spørger hos EDB om der er nogen der vil være med.
IBOS afholder kursus i Blindsquare hos ISH, ingen vidste noget omkring det.. måske en ide til lokal kursus?

Referat skrevet af Torben Frederiksen 3 oktober 2018.

Bilag 1.
Referat fra møde i tilgængeligheds udvalg den 27-09-2018 på Vesterbro 62
Til stede: Tommy, Torben og Finn.

Stoppestedsannoncering:
Finn vil forsøge at holde øje med vores postkasse, trafikogbus@dbsaalborg.dk, og videresende mails til NT. Mailadressen skulle fremgå af de gamle referater og mails,som Torben har fremsendt.

Lydfyr
Vi har fået en henvendelse om et nyt lydfyr i krydset ved politigården. Dette skulle vist have en for lav lydstyrke. Finn vil kontrollere det og efterfølgende rette henvendelse til rette vedkommende. Kotaktoplysninger skulle også være i materialet.

Stoppested på Vesterbro.
Vi var nede for at undersøge hvad der præcist er galt. Vi blev enige om at få problemet forklaret nærmere på næste bestyrelsesmøde den første oktober.

Hobro centrum.
Det blev aftalt, at Tommy kontakter et lokalt medlem af DBS for at høre nærmere om hvilke udfordringer der konkret er i Hobro centrum. Efterfølgende vil vi evt. tage på ekskursion for selv at undersøge hvordan det virker når man ikke er lokalkendt.

Kontakt til Kommunens tilgængeligheds udvalg.
Finn har mailet til Kit Bos, for at sige at vi findes. Vi vil tale med Steffen ang. Referater, mødefrekvens oghvilke emner, som vi kan diskutere med hende om. Det kunne for eksempel være ledelinjer, sandwich skilte i bybilledet og parkerede cykler.
Nye busser.
Det er blevet offentliggjort at NT vil købe 3 nye brintbusser. Vi skal kontakte NT for måske få dem til at udstyre dem med udvendig linje annoncering.

Førerløse busser.
Vi talte om de nye førerløse busser, der kommer til at køre i Aalborg øst. Vi ved ikke om de vil skabe nye udfordringer for os som synshandicappede. Vi vil rette henvendelse til NT
, men ved ikke om det skal ske via Frode.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn