DBS landsmøde 2018

DBS Landsmøde
Landsmødet er i år den 17.-18. marts. Hvis du er medlem af DBS Aalborg,
kan du komme med for 250 kr., og hvis du har et tillidshverv, kan du
komme gratis med.
Vær opmærksom på at du muligvis skal dele værelse med en anden.
Tilmelding foregår til Henning Elholm på tlf. 29 88 53 57 eller e-mail
adresse: henning.elholm@blind.dk
Ønsker du at deltage via kredsen og gøre brug af vores tilbud så er deadline for tilmelding til Henning 16 februar. Læs den fulde invitation i blad 16 2017 eller herunder.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Invitation til landsmødet 2018
Af Thorkild Olesen
Ifølge Dansk Blindesamfunds vedtægter § 9, stk. 1, skal der hvert år – i første kvartal – afholdes et landsmøde. Landsmødet, som er åbent for alle medlemmer, afholdes i 2018 i dagene 17. -18. marts på Fuglsangcentret i Fredericia.
Landsmødet begynder lørdag den 17. marts kl. 12 og forventes afsluttet, således at landsmødedeltagerne kan komme med div. tog, som afgår fra Fredericia station om søndagen den 18. marts fra kl. 16.
På landsmødet får vi blandt andet besøg af Benjamin Rud Elberth, der er en af landets førende eksperter inden for digital interessevaretagelse.
Landsmødet vil blive afviklet efter følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Status for den interessepolitiske udvikling i det forgangne år.
3. Afrapportering fra de stående udvalg vedr. arbejdet i det forgangne år.
4. Debat og vedtagelse af anbefalinger til hovedbestyrelsen om det fremtidige arbejde.
5. Valg af medlemmer til hvert af de stående udvalg, jf. vedtægternes § 9, stk. 5-7, herunder
a. Valg af næstformænd.
b. Valg af ordinære medlemmer for 2 og evt. 1 år.   
6. Eventuelt.
Forretningsudvalget vil sikre, at alt relevant materiale – herunder praktiske oplysninger om indkvartering, mødeafvikling mv. – vil blive udsendt til alle landsmødedeltagere senest 14 dage inden mødets afvikling.
Deltagerbetalingen er 500 kr. og dækker udgifterne for opholdet på Fuglsangcentret samt transportomkostninger med billigste transport. Dine udgifter til transport vil blive refunderet under en pause i landsmødet.
Din tilmelding skal være hovedkontoret i hænde senest den 17. februar 2018. Tilmelding kan ske hos Bianca Brandsen på tlf. 38 14 88 68 eller e-mail landsmoede@blind.dk. Vi forventer omkring 100 landsmødedeltagere, hvorfor du ved tilmeldingen – ud over navn, adresse og CPR-nr. – bedes oplyse, hvem du vil dele værelse med.
Bemærk notits om konference planlagt til fredag den 16. marts 2018, hvor alle landsmødedeltagere også er velkomne.
Nedsættelse af stående udvalg på landsmødet – marts 2018
Af Thorkild Olesen
Dansk Blindesamfunds landsmøde afholdes i 2018 i dagene 17. – 18. marts.
En af landsmødets vigtigste opgaver er at vælge medlemmer til foreningens stående udvalg, som arbejder med at forberede foreningens politiske holdninger og tiltag til forelæggelse for hovedbestyrelsen.
Der skal ske valg til følgende udvalg på landsmødet i marts 2018:
·       Uddannelse og beskæftigelsespolitisk udvalg 
·       Social- og sundhedspolitisk udvalg
·       Tilgængelighed og hjælpemiddelpolitisk udvalg
·       Fritids- og kulturpolitisk udvalg
·       Organisationspolitisk udvalg
Udvalgene består af en formand, en næstformand og 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Herudover vælges op til 3 suppleanter for 1 år. I 2018 er det næstformanden og 3 af udvalgsmedlemmerne i hvert udvalg, der er på valg.  
Udvalgenes sammensætning, opgaver og arbejdsform er beskrevet i “Retningslinjer for Dansk Blindesamfunds stående udvalg”, som kan rekvireres på hovedkontoret ved henvendelse til Medlemsservice på mail bestilling@blind.dk eller tlf.nr. 38 14 88 44, ligesom disse retningslinjer vil blive udsendt til alle medlemmer, som tilmelder sig landsmødet.
Ønsker du at stille op til et af de 5 stående udvalg, kan du anmelde dit kandidatur ved at sende en mail til opstilling@blind.dk eller sende et brev til Bianca Brandsen, Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup.
Kommissorium for udvalget vedrørende uddannelse og beskæftigelse
Udvalgets arbejdsområder er:
Det uddannelsespolitiske område: 
·       Blinde og svagsynedes undervisning i grundskole, i ungdoms-/erhvervsuddannelser og på videregående uddannelser i såvel mainstream- som særligt tilrettelagte forløb.
·       Efter- og videreuddannelsesmuligheder for blinde og svagsynede.
·       Specialundervisning for voksne blinde og svagsynede.
·       Den specialpædagogiske støtte til blinde og svagsynede, herunder rådgivning og vejledning til førskolepligtige børn.
·       Specielt tilrettelagte uddannelser for synshandicappede.

Det beskæftigelsespolitiske område:
·       Blinde og svagsynedes beskæftigelsesmuligheder, herunder vejlednings- og rådgivningsindsatsen, revalidering og beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
·       Ansættelsesformer, herunder job på særlige vilkår (”skånejob”) og fleksjob.
·       Indsatsen i jobcentrene.
Relevante love og regler:
Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling samt Uddannelses- og forskningsministeriets lovgivning i forhold til grundskolen, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og voksenuddannelser.
Beskæftigelsesministeriets lovgivning i forhold til aktiv socialpolitik, aktiv beskæftigelsesindsats, kompensation til handicappede i erhverv, arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge og fleksydelse.
/ Senest revideret på hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. november 2016
Kommissorium for udvalget vedrørende social- og sundhedspolitik
Udvalgets arbejdsområder er:

Det socialpolitiske område:
·       Blinde og svagsynedes adgang til kontante ydelser og service fra det offentlige, herunder pension, ledsagelse, praktisk hjælp og dækning af merudgifter.
·       Vilkårene for blinde og svagsynede børn.
·       Dansk Blindesamfunds ældrepolitik, herunder botilbud og plejecentre samt dagcentre.
·       Opfølgning på den vedtagne ældre- og sundhedspolitik.
Det sundhedspolitiske område: 
·       Forebyggelse af synsnedsættelse og rehabilitering.
·       Forskning på det medicinske område, herunder grundlæggende øjenforskning, målrettet sygdomsforskning og uddannelse af speciallæger.
·       Indsatsen i sundhedscentrene. 
Relevante love og regler: 
Social- og indenrigsministeriets samt Sundheds- og ældreministeriets lovgivning i forhold til social service, retssikkerhed, pension og sundhed.
/ Senest revideret på hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. november 2016
Kommissorium for udvalget vedrørende tilgængelighed og hjælpemidler
Udvalgets arbejdsområder er:
Hjælpemidler:
·       Den generelle udvikling vedrørende forskning, udvikling og forsyning af hjælpemidler for blinde og svagsynede, herunder bl.a. førerhunde.
Tilgængelighed:
·       Fysisk tilgængelighed, herunder bl.a. adgangsforhold og regulering af indendørs og udendørs færden i form af f.eks. ledelinjer, lyd- og lysfyr.
·       Digital tilgængelighed, herunder bl.a. ”selvbetjeningssamfundet”, mv.
Befordring:
·       Kollektiv og individuel befordring, herunder befordringsmidlers indretning, rejseordninger og flextrafik, herunder handicapkørsel mv.
Relevante love og regler:
·       ”Bygningsreglement 2015” (Trafik- og byggestyrelsen)
·       Tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser (ISO 21542)
·       ”Tilgængelighed for blinde og svagsynede – TiBS ”(Dansk Blindesamfund)
·       ”Færdselsarealer for alle – En håndbog i tilgængelighed” samt diverse vejregler (Vejdirektoratet, Vejregelrådet)
Reglerne på befordringsområdet er af hensyn til princippet om sektoransvar fordelt på en række forskellige ministerier lovgivninger.
/ Senest revideret på hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. november 2016
Kommissorium for udvalget vedrørende fritid og kultur
Udvalgets arbejdsområder er:
Det Kulturpolitiske område:
·       Blinde og svagsynedes muligheder for at benytte samfundets kulturtilbud.
·       Blinde og svagsynedes kultu­relle aktiviteter.
·       Blinde og svagsynedes adgang til information på tilgængelige medier og samarbejdet med materialeproducenterne, herunder Nota.
Folkeoplysning:
·       Blinde og svagsynedes muligheder for deltagelse i almene folkeoplysende aktiviteter samt folkeoplysende aktiviteter specielt tilrettelagt for blinde og svagsynede.
Fritid: 
·       Blinde og svagsynedes muligheder for en aktiv fritid, herunder udnyttelse af egne interesser under ferie med indhold og i forbindelse med rekreative fritidstilbud.
·       Den generelle udvikling på blindeidrættens område samt andre idræt – og motionsmuligheder for blinde og svagsynede til fremme af et sundt og aktivt liv.
Relevante love og regler:
Kulturministeriets og Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings lovgivning på folkeoplysningsområdet.
/ Senest revideret på hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. november 2016
Retningslinjer for arbejdet med motion og sund levevis

Dette tillæg til ”Kommissoriet for Fritids- og Kulturpolitisk Udvalg erstatter ”Retningslinjer for Dansk Blindesamfunds Motionsudvalg”.
Ansvar og placering i Dansk Blindesamfund:
Forretningsudvalget har ansvaret for, at den givne bevilling til sundhed og motion inden for Fritids- og Kulturpolitisk udvalgs område anvendes i overensstemmelse med Dansk Blindesamfunds øvrige regler og forskrifter.

Fritids- og Kulturpolitisk Udvalg har i forhold til sundhed og motion følgende kompetence og ansvarsområder.
·       Udvalget skal i tæt samarbejde med forretningsudvalget repræsentere Dansk Blindesamfund på blindeidrættens område.
·       Udvalget kan yde råd og vejledning til blindeidrættens klubber.
·       Udvalget skal have særligt fokus på sejlads, skak og bridge – tre nuværende blindeaktiviteter som hverken kan forankres i DHIF eller i de respektive ”idrætters” specialforbund.
·       Udvalget skal have fokus på øvrige aktiviteter som friluftsliv mm.
·       Udvalget kan fungere som inspirationskilde i forhold til kredsenes medlemsaktiviteter.
·       Udvalget kan arrangere kurser og møder for repræsentanter på blindeidrættens område.
/Vedtaget på hovedbestyrelsesmødet d. 18.-19. marts 2011
Kommissorium for udvalget vedrørende organisation
Udvalgets arbejdsområder er:
·       De organisatoriske rammer omkring foreningens arbejde i form af vedtægter og andre regulerende bestemmelser.
·       Den eksterne og interne informationsvirksomhed.
·       Dansk Blindesamfunds konsulentordning.
·       Dansk Blindesamfunds tillidsmandsuddannelser og -kurser.
·       Samarbejdsrelationer (internt/eksternt) i forhold til det lokale/regionale niveau på nationalt og internationalt niveau (NSK, EBU, WBU, DH, handicapråd, regionale arbejdsmarkedsråd m.fl.).
·       Tværgående lovgivning, herunder rettigheds- og antidiskriminationslovgivning.
/ Senest revideret på hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. november 2016
Valg til forretningsudvalget 2018
På HB-mødet i marts 2018 er næstformanden og det ordinære forretningsudvalgsmedlem på valg for en toårig periode med tiltrædelse 1. april 2018.
FU har to hovedopgaver, dels at udøve den daglige politiske ledelse af foreningens virksomhed, dels at være det overordnede ansvarlige organ for foreningens administration. Hovedvægten vil ligge på det politiske arbejde udadtil og indadtil, da ledelsen af administrationen, herunder personaleansvar, varetages af direktøren. FU skal dog i det daglige have et tæt samarbejde med direktøren. HB beslutter FU’s arbejdsopgaver efter indstilling fra FU.
Der er tale om lønnet fuldtidsbeskæftigelse på vilkår, som er fastsat af HB. FU’s løn følger de satser, der er gældende jf. Finansministeriets lønoversigt. FU-medlemmer modtager som startløn 430.811 kr. årligt ekskl. pension, hvilket svarer til lønramme 34, skalatrin 47. Nævnte lønniveau er angivet som 2017-lønninger. Efter to års anciennitet stiger lønnen. 
Ved valg af medlemmer til FU vil HB bl.a. lægge vægt på, at alle FU-medlemmer har følgende kompetencer:
·              Bredt kendskab til blinde og svagsynedes vilkår i Danmark.
·              Erfaring med arbejde i DBS.
·              Godt kendskab til samfundsforhold og udviklingen inden for handicappolitik.
·              Evne til at fortolke politiske signaler og omsætte dem til praktisk handling.
·              Evne til anvende it-værktøjer på brugerniveau.
·              Gode samarbejdsevner og personlig gennemslagskraft.
Ved valg af medlemmer til FU vil HB desuden lægge vægt på, at det samlede FU opfylder flest mulige af følgende kriterier:
·              At der er både svagsynede og helt blinde.
·              At der er både kvinder og mænd.
·              At det samlede FU har kendskab til alle de politiske sagsområder, der har betydning for DBS.
·              At der er sprogkundskaber til stede, som gør det muligt at arbejde internationalt.
Anmeldelse af kandidater:
Medlemmer, der ønsker at kandidere til det forestående valg til FU, opfordres til skriftligt at give meddelelse herom til direktør Rasmus Grue Christensen på hovedkontoret, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, e-mail: opstilling@blind.dk senest den 9. februar 2018 kl. 10. 
Meddelelsen skal være ledsaget af en beskrivelse af kandidaten samt oplysning om, hvilket/hvilke hverv vedkommende kandiderer til. Såfremt en forslagsstiller foreslår en anden kandidat end sig selv, må forslaget endvidere ledsages af en skriftlig accept fra pågældende kandidat.
Alle kandidater opfordres til at skrive et indlæg til Medlemsbladet inden hovedbestyrelsens møde i marts, hvor de kort præsenterer sig selv for foreningens medlemmer. Teksten må fylde højest 2.000 tegn med mellemrum, og sidste frist for aflevering af tekst til Medlemsbladet er den 20. februar 2018 kl. 10. 
Spændende konference og hjælpemiddeludstilling forud for landsmødet
Alle interesserede medlemmer inviteres til at deltage i en spændende konference forud for landsmødet i 2018. Konferencen finder sted på Fuglsangscentret fredag d. 16. marts fra kl. 10 til 16. Sideløbende med konferencen vil der være en udstilling, hvor man kan få præsenteret det nye og interessante indenfor hjælpemidler til synshandicappede, ikke mindst på det teknologiske område.
På konferencen vil vi sætte fokus på, hvordan man som synshandicappet bedst får opøvet de færdigheder og de evner, der skal til at leve et liv som blind eller svagsynet. Hvordan opnår man den bedste overgang fra sundhedsvæsenet til livet som synshandicappet? Hvordan organiseres indsatsen bedst? Kan vi lære noget af udenlandske erfaringer? Hvilken rolle kan vi som Dansk Blindesamfund spille?
Konferencen vil også være åben for fagfolk, der arbejder med synshandicap, og forhåbentlig kan den blive et samlingssted for professionelle og brugere af det synshandicapfaglige system.
Som medlem er du velkommen til at overnatte på Fuglsangscentret efter konferencen, så du også kan deltage i landsmødet i dagene efter. Der er dog et begrænset antal værelser til rådighed, da der også afholdes Hovedbestyrelsesmøde mv. i de pågældende dage. Overnatning fra fredag d. 16. til lørdag d. 17. marts samt aftensmad fredag aften er for egen regning. Deltagelse i konferencen, herunder frokost fredag, samt besøg på hjælpemiddeludstillingen er i øvrigt gratis. Hold øje med nærmere oplysninger om konference og udstilling i de kommende numre af Medlemsbladet. Hvis du allerede nu er interesseret, så skriv til Bianca Brandsen på e-mail info@blind.dk.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn