Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 21 juni 2018

REFERAT
kredsbestyrelsesmøde:
Dato og tid:
Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 11.00

Lokation:
lokalerne på Vesterbro.
Til stede var: Frode, Else, Finn, Gitte, Torben, Henning samt suppleanterne Erik, Ulla og konsulenterne Annette og Tommy.

Afbud fra: Steffen og Maj-Lis.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode åbnede mødet og bød velkommen til de nye suppleanter Erik b Hansen og Ulla Sørensen.

AD 02. Godkendelse af dagsorden. PS nye punkter 3 dage før mødet
Der blev sat et punkt 7 ind som var smuttet, reklame på Facebook
Den nye dagsorden blev derefter godkendt.

AD 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Det udsendte referat fra mødet 31 maj 2018 blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer
04. A. Elevator og port
Det er nødvendigt at få elevatoren i ejendommen renoveret og det vil koste cirka 145000 kroner , der indhentes yderligere tilbud inden det iværksættes.
Port området er efterhånden ret uhygiejnisk så der skal ekstra rengøring til, dette vil koste ekstra udover den normale vedligehold.

04 B. Aktivitetsmedlemmer.
Der er kun 1 som har søgt om at blive aktivitetsmedlem her i kredsen indtil videre.

04C. Hanne DH Rebild
Hanne V ottesen (DH rebild repræsentant for FDDB) har bedt om at Kredsen støtter op om et ønske om man i Rebild kommune kan få lov at tage ledsager gratis med på ture med Flexhandicapkørsel, Frode tager sig af det.

04D. Tavshedspligt
Frode bad om at Finn Bjørn, Gitte Micheelsen, Ulla Sørensen og Erik B Hansen underskriver erklæring om tavshedspligt, Henning sørgede for det.

AD 0.5 Aktivitetsudvalget.
05A. Møde efteråret – medlemsmøde
Udvalget bad Frode arbejde videre på muligheden for et lokale hos 3F. der er endnu ikke fastsat program men måske til næste møde.
Dato er den 31 oktober, klokkeslæt ikke fastsat endnu.

05B. Søren Holmgren.
Der lige nu 11 deltagere. Reminder i næsteblad, Steffen sørger for det.

05C. Tur Hanstholm.
Der sker små justeringer i forhold til det program som Karen lagde op til, Foreløbigt program sættes i næste blad, Else sender til Steffen.

06. OrCam brillen – se kopi
Det er aftalt med HFH at de kommer Torsdag den 20 september, klokken 10 og demonstrer Orcam brillerne, Frode sender stof til Steffen og Henning tager imod tilmelding.

AD 07. Reklame på Facebook.
Vi har fået en henvendelse fra en privat som vil have lov at sælge sin tandemcykel igennem kredsens hjemmeside/Facebook side. Dette finder bestyrelsen er ok så længe det er private og det drejer sig om hjælpemidler eller relaterede ting som vil sælges.

Det vil derimod ikke være ok at firmaer promovere sig igennem vores Facebook side eller hjemmeside.

AD 08. Klub i Rebild og Mariager
Intet at bemærke.

09. Økonomi ved Henning
Budgettet holder, Der er udsendt regninger for sommerundervisningen og de er næsten alle betalt.

AD 10. Miniferien.
Der er 37 deltagere, så det er en stor succes.

AD 11. Dato og klokkeslæt for bestyrelsesmøder.
Det blev bestemt at kredsbestyrelsesmøderne fremover finder sted den første mandag i måneden klokken 16:00. første gang 6 august 2018. Alle datoer fremgår af årskalenderen på hjemmesiden.

AD 12. Forsamlingshuset
Den udsendte ”vejledende vagtplan” blev godtaget, Gitte og Annette står for at finde underholdning.
Annette og Gitte laver en slags drejebog for forsamlingshuset.
20 kroners deltagergebyret droppes.
AD 13. Kredsnyt CD
Torben prøver at kontakte DBS hovedkontoret for at høre om mulighed for indlæsning der. Ellers benyttes tilbud fra Avforlaget.dk på 979 kr plus moms pr indlæsningstime.
Frode har fået kuverter og labels, Lars Peter har fået besked på at bestille Cd’er.
Deadline for projekt til 1 juli kan ikke overholdes, det laves så hurtigt det kan.

AD 14 Tilgængelighedsudvalg.
14A. Lydfyr og stoppesteder.
Ændringer er lavet på hjemmeside så det fremgår at det er Finn Bjørn og Torben Frederiksen som er kontaktpersoner for problemer med busser og lydfyr.,
Henvendelser sendes til trafikogbus@dbsaalborg.dk
Både Tommy, Finn og Torben har på det seneste oplevet at der igen er stor udsving i hvornår der stoppestedsannonceres i busserne, de følger op på det.

AD 15Gaveregulativ
Det rundsendte er godkendt.

AD 16. . Eventuelt og bordet rundt
Frode kontakter Esben omkring de nytrykte kredsfoldere. Annette fortalte at der nok den 20 september afholdes møde mellem forældreforeningen, DBSU og ISH hvor Annette også deltager. Man vil gerne prøve at lave noget for unge blinde og svagtsynede, så har nogen ideer så er de meget velkommen til videregive dem til Annette, så vil hun tage dem med til mødet.
Hun foreslog også vi skal tage det op i kreds regi.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 21 juni 2018