Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 6 august 2018

REFERAT.
kredsbestyrelsesmøde:
Dato og tid: Mandag d. 6. august 2018 kl. 16.00
Lokation: i lokalerne på Vesterbro.

Til stede var: Frode, , Finn, Torben, Gitte, Henning konsulenterne Tommy og Annette.
Afbud fra: Else, Maj-Lis og Steffen.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og gav ordet til ordstyren.

AD 02. Godkendelse af dagsorden.
Der blev tilføjet følgende underpunkter til punkt 4. 04b biffen, 04c Persondataforordningen (GDPR) 04d tillidsmandskursus.
Dagsorden blev derefter godkendt.

AD 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet fra sidst afholdte møde 21 juni blev godkendt som værende både møde- og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer
04A. Ejerforeningen
Der er visse ændringer i fordelingstallene, men Frode mener ikke det får konsekvenser for os da ændringer skal tinglyses før det får økonomisk betydning. Frode skal nok melde tilbage hvis der kommer nyt.

04B Biffen Arrangement.
Rasmus fra Biffen har udsendt forslag til fremtidige datoer for synstolkningsarrangementer i Biffen. Der foreslås at bruge en tirsdag til arrangementerne, Frode meddeler det til Rasmus.

04C Persondataforordningen (GDPR).
Der er kommet retningslinjer for hvordan vi skal forholde os, dette skal læses igennem og med tiden skal vi have fundet ud af hvad det betyder for os.
Der er lagt link på vores hjemmeside omkring brugen af siden og hvad besøgende kan forvente og forholde sig til ved brug af siden.

04D Tillidsmandsgrundkursus.
Frode opfordre til at de nye skal deltage, ønsker man at komme med så kontakt Frode, man kan ikke selv tilmelde sig.

AD05 Aktivitetsudvalget.
05A. Medlemsmøde efteråret
Dato 30 oktober, i 3Fs lokaler i kælderen. Underholdninger er så småt også på plads, det meldes ud
senere. Underholdning skal starte cirka kl 17.

05B. Søren Holmgren.
Der blev 17 i alt der deltager.
Gitte har tilmeldingslisten.

05C. Tur Hanstholm.
Det fulde program kommer i blad 10.

AD 06. OrCam brillen – se kopi
Mødet skal være torsdag den 20 september klokken 10. Tilmelding til Henning.

AD08. Klub i Rebild
Intet nyt.

AD 09. Økonomi ved Henning
Budget overholdes, Henning og Torben skal have fundet en løsning så alle kan læse kvartalsopgørelserne.

AD 10. Miniferien.
Intet at bemærke end at den er meget godt besat og alt er klar til afgang.

AD 11. Møde AOF mm
Det var et godt møde og Lone fra Aof har sendt en liste med foredragsholdere som fint kan bruges, Har hun flere må de godt fremsendes.
AOF kom også med et par forslag til nye kurser,blandt andet skulpturlavning, ølbrygning og afspænding, AOF vil vende tilbage med priser.

AD 12. Forsamlingshuset
Annette og Gitte vil plukke nogle af foredragsholderne fra AOF listen til underholdning til de enkelte datoer, listen over værter blev gennemgået og rettet til, sendes rundt sammen med dette referat.
De vil også følge op på om der er flere der vil være med.
Forplejning til de enkelte arrangementer står de forskellige værter for, husk også at der er diabetikere.

AD 13. Kredsnyt CD
Kredsnyt er udsendt, desværre ser det ud til at der er en del fejlbehæftede cd’er. Der lægges ekstra i skuffen ved telefonen på Vesterbro 62A.
Torben forsøger at finde ud af hvad fejlene kan skyldes, så der ikke er tvivl om de virker næste gang.

AD 14. Tilgængelighedsudvalg.
14A. Lydfyr og stoppesteder.
Intet at bemærke, ud over at udvalget skal have lavet et lille møde og lagt en slags slagplan (Finn, Tommy og Torben).

AD 15. Møde Fredericia efteråret
Bestyrelsen bedes overveje om der atter skal være et bestyrelsesseminar i Fredericia, eller om der skal findes en anden måde at få nye ideer,arbejdsgange med videre ind. Annette nævnte at de nordpå havde en udefrakommende ordstyrer og en færdig dagsorden for seminaret, og det skulle efter sigende været ret godt. Hun vil se om hun kan få programmet at se for at se om det er noget vi kan bygge videre på.
Kom med input og send det til Frode inden næste møde.
Punkt med næste gang.

AD 16. Dagrenovation – Aalborg Kommune
Der skal oprettes en del såkaldte molokker som er store underjordiske containere som folk skal deponere deres restaffald, flasker, pap og metal i. vi skal forsøge at være på forkant med hvor og hvordan de placeres så de bliver såtilgængelige for os blinde som muligt, og om der skal være en i vores gård. Frode skal prøve at forhøre sig hos aalborg forsyning om hvor langt de er med planerne, om det allerede er bestemt hvor, hvordan og så videre.
Frode vender tilbage til næste møde hvis der er nyt, så vi kan lave en strategi derudfra.

AD 17. Eventuelt og bordet rundt
Kredskasseren holder ferie og er bortrejst fra 18 til 31 august. Gitte Gjorde opmærksom på at det nye tilgængelighedsforum holder møde 13 august og alle er velkommen klokken 16.
Finn syntes at der bør kigges på vores radiatorer, om der eventuelt kan laves et bedre og mere tidsvarene varmesystem.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 13 august 2018