Kredsgeneralforsamling 17. april kl. 15

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Der afholdes ordinær kredsgeneralforsamling mandag den 17. april kl. 15 til 20:30 på Restaurant Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Ø. Jesper Holten repræsenterer landsforeningen denne gang.
Der bydes på kaffe og kage ved ankomsten, og efter generalforsamlingen er kredsen vært for aftensmad. Drikkevare for egen regning.
Bestyrelsen vil opfordre alle jer medlemmer til at deltage denne dag, og være med til at sætte jeres præg på det fremtidige kredsarbejde. Forslag til behandling på kredsgeneralforsamlingen skal være kredsformand Torben Frederiksen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Tilmelding af hensyn til forplejning og transport til Palle Thygesen på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 11. april. Kørsel er gratis og tilrettelægges efter tilmeldingsfristen. Husk at oplyse om særlige kosthensyn.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning. (Regnskab kan fås ved henvendelse til Bruno Hjorth på mail brh@blind.dk)
6. Forslag:
6A. Behandling af lokale forslag
6B. Behandling af forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredsformand (Torben Frederiksen er på valg og modtager genvalg)
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer for 2 år. Carsten Sørensen og Tina Andersen er på valg og modtager begge genvalg)
7C. Valg af 3 suppleanter.
8. Beretning fra landsforeningen ved Jesper Holten.
9. Eventuelt.

Program for dagen (cirka tider):

15:00 – 15:15 Velkomst og mødet åbnes (der serveres kaffe og kage)
15:15 – 18:15 Kredsgeneralforsamling med indlagt pause.
18:15 – 18:30 Pause og klargøring til spisning.
18:30 – 20:30 Spisning.
20:30 Tak for i dag og hjemkørsel.

Mvh. Kredsbestyrelsen

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn