Referat fra kredsbestyrelsesmødet 18 maj 2017

Referat Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid: 18 maj 2017 kl. 11:00

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg
Til stede var: Frode, Steffen, Henning, Else, Karen, Esben, Torben samt 1. suppleant Maj-Lis og konsulenterne Annette og Tommy.

Afbud fra: Ingen.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden. PS Husk 3 dage før mødet
Nyt Punkt 23 tilskud syriske familier i kreds Aalborg, nyt punkt 24 eventuelt og bordet rundt.

AD. 03. Godkendelse af referatet samt medlemsreferatet.
Det udsendte referat blev uden yderligere bemærkninger godkendt som værende både bestyrelses- og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer
04A. Ejerforeningen
Prodomus har henvendt sig vedrørende regningerne omkring rotteplagen som skulle have været på 15000 – 20000 men er på cirka 2 gange 44000 kroner. Som Klasen vil have at ejerforeningen skal betale. Der afventes yderligere.

04B. Legat skema
Erna og Willy g Hansens fond nr 3 Vil gerne have feedback på deres nye legatskema, og vil i den forbindelse også gøre opmærksom på at der er penge til uddeling. Vi vil blive kontakte igen når det er klar.

AD. 05. Konstituering, og forretningsorden
Steffen fortsætter som næstformand.
Torben fortsætter som sekretær.
Økonomiudvalg: ifølge vedtægter, forman, næstformand og kasserer.
Tilgængelighedsudvalg: nedlægges
Aktivitetsudvalg: nedlægges.
Der oprettes NT udvalg Steffen, Frode, Esben og Tommy.
Kontakt i forbindelse med lydfyrs- og stoppestedsannonceringsproblemer er Esben.
Forretningsorden fortsætter uændret.
2 og 3 suppleant indkaldes 2 gange årligt til ordinært kredsbestyrelsesmøde , Maj og november, dog i 2017 bliver det juni og november mødet)
Undervisningsleder: Susanne Clausen.
Kørselsleder Annette Winther.
Bladredaktør Steffen Winther.
Webmaster og it: Steffen Winther og Torben Frederiksen.

AD. 06. Aktivitets udvalg. Eventuel fest og medlemsmøder med mere
Aktivitetsudvalget nedlægges og der oprettes arbejdsgruppe/projektgruppe fra gang til gang.
Der udarbejdes et årshjul juli og december med henblik på arrangementer og udflugter, kurser med videre.
Frode forslår medlemsmøde i efteråret, foreløbig dato 31 oktober klokken 16 – 20 Frode undersøger om 3F lokaler kan bookes.

AD. 07. Evaluering af Generalforsamlingen Og udsendels af CD til alle
Generelt en god generalforsamling, der skal bedre styr på lydanlæg, måske skal der 2 fra bestyrelsen ud og omskoles til at kunne betjene det.
Konceptet med Vejgårdhallen og personale fungerede godt, men personalet skal informeres bedre omkring hvad der skal hjælpes med og fremgangsmåden med videre.
Det skal huskes til næste generalforsamling og andre møder med spisning.

AD. 08. Kursus i yoga
Annette undersøger om der er en instruktør som kan undervise her på Vesterbro speciel balanceyoga er ayeinga.
Der forespørges i blad med videre snarest.
Susanne undersøger om det kan køre under AOF.
Interesserede skal give tilbagemelding til Susanne Clausen.

AD. 09. Økonomi ved Henning.
Der har været et par store udgifter, Aircondition 22000 kroner, Revision: 24000 kroner. Opkrævning for sommerundervisning udsendt og rykker for manglende kontingent indbetaling ligeledes udsendt.
Dags dato er der 13 der har indbetalt til miniferien (37500 kroner).

AD. 10. Ansøgning væveholdet
Ansøgning om midler til vedligehold til vævene er bevilget
Beløb cirka 1500 kroner.

AD. 11. Mini ferien, 2016 og 2017. Møde frivilligt arbejde
Dags dato er der 31 tilmeldte og 13 har betalt.
Miniferien 2016 er afsluttet og skal ikke på dagsordenen igen.

AD. 12. Hjertestarter
Hvis vi skal købe en hjertestarter selv uden om Trygfonden koster den cirka 12000 plus vedligehold.
Det besluttedes at ansøge Trygfonden om bevilling af en hjertestarter placeret i opgangen Vesterbro 62A.
Henning er Tovholder og forestår ansøgningen.
Punktet skal med når der er nyt
.
AD. 13. Kurser for lærer og bestyrelser med mere. Annette og Børge
Projektet er sat på pause og skal ikke med på dagsordenen før der eventuelt er noget nyt eller lignende som kan være relevant.

AD. 14. Forslag Børge
Bestyrelsen vil gerne give et tilskud til fiskefestival arrangementet på 125 til maden, tilskuddet gælder også en ledsager.
Rejseudgifter er for egen regning.
Klub EDB er tovholder og kontaktperson er Børge Andersen.
Annoncering sker i blad, webside og Facebook.

AD. 15. Pjecen
I forbindelse med næste udgave, det med synsinstituttet skal fjernes.
Der skal indsættes tekst vedrørende et medlemskab også giver mulighed for at får rabatter og ledsager med gratis hvis man er medlem og har et ledsagerkort.
Er synet endnu ikke helt så dårligt at man kan blive ordinært medlem kan man ansøge om at blive kredsmedlem og at man derved har samme muligheder med hensyn til undervisning, aktiviteter og så videre.
Det gøres klart i pjecen at yderligere info omkring de nævnte ting i pjecen kan findes på vores hjemmeside.
Der laves kun en negativ udgave i næste udgave sort baggrund)
Udvalg er fortsat Esben, Else og Tommy.
Udvalget sender udkast til resten af bestyrelsen når der er udarbejdet et sådant.
Punktet skal med på dagsordenen igen når der er nyt fra udvalget.

AD. 16. Førstehjælpskursus.
Intet nyt punktet tages op når der er nyt. Esben er to tovholder.
Esben er tovholder og vender tilbage.

AD. 17. Bestyrelsesmøde Fredericia efteråret
Foreløbig bliver det oktober, Annette kontakter fuglsangcentret en torsdag fredag uge 43)
Foreløbig skitse til opholdet er Diverse emner omkring arbejdsgange fremtidige projekter med videre torsdag, bestyrelsesmøde fredag formiddag.
Ideer til emner sendes til Frode, og emner diskuteres på kommende møder og godkendes eller forkastes inden de kommer på endelig dagsorden.
Forslag til Emner:
Ny fremgangsmåde i forbindelse med aktiviteter, der laves årshjul.
Kommunikation.

AD. 18. Møde Aalborg kommune. Se kopi Annette
12 juni Esben Steffen og maj Lis. Klokken 17:30
Esben ordner tilmelding.

AD. 19. Medlemsmøde til efteråret
Se punktet aktivitetsudvalg
AD.20. Printer Kopimaskine
Det besluttedes at indkøbe blækpatroner til brother printer/kopimaskine som kredsen har fået af Lone Møller.
Henning forestår dette.

AD. 21. Aloe Vera produkter Møde
Hvis det skal være et sådan arrangement skal det være i regi af en af klubberne eller forsamlingshuset.
Bestyrelsen vil ikke give tilladelse til en generel accept til sådanne køb/salg arrangementer uden at det er i klubregi for ikke at ende i en situation hvor der siges nej til et arrangement og ja til et andet.
Men klubberne er velkomne til at lave sådanne.

AD 22. Regionsmøder kan høre på lydfilerne er
Der er intet at bemærke

AD. 23. Syriske familier.
Det drejer sig om 17 synshandicappede flygtninge.
Der er arrangeret at de kan komme på aktiv familieferie på Fuglsangcentret. Ophold er betalt.
Vendsysselkredsen giver 4000 til togtransporten.
Tommy og Annette anmodede bestyrelsen om at hjælpe med at bevilge penge til taxa fra hjemmet til banegården cirka 700kroner, samt transporten fra Fredericia Banegård til fuglsancentret. Bus koster 1250 kr.
Samt 1000 kroner til lommepenge til hver familie (3 styk.)
Det drejer sig om 5000 – 6000 kroner.
Bestyrelsen besluttede at hjælpe.

AD 24 Eventuel og bordet rundt
Annette nævnte BORN, at De andre kredse er indstillet på at ny skoleleder godt kan komme fra Kreds Aalborg.
Klub EDB holder åbent møde mandag 29 maj, hvor KNBF reader demonstreres.
Zoomtext 11 er nu udkommet på dansk og bliver langsomt udrullet til dem som ønsker det, men indtil videre bliver der ikke opgraderet til denne version på computerne på Vesterbro62A.
Der arbejdes på et orienteringsmøde omkring DH og Handicaprådet for at få interesserede til at beskæftige sig med arbejdet i de 2 organisationer.
Annette og Sussanne Clausen udarbejder en arbejdsbeskrivelse for lærerne så de er klar over hvem hvornår de skal huske at meddele ændringer, aflysninger med videre til.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 21 maj 2017

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn