Medlemsreferat kredssbestyrelsesmøde 19. september 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 19. september 2022 kl 16.

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Jesper (online), suppleant Stein Erik, Finn og konsulent Annette.

Afbud fra: Tina, palle, Bjarne og Søren.
Fravær uden afbud: Meska.

1. Mødet åbnes

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 220815 referat møde 15. august (bilag)

Referat godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Politiker i praktik? (bilag)

Vi tager imod tilbuddet og foreslår 1. november omkring kl 12 – 15. Intet ønske om speciel politiker. Vedkommende politiker skal selv finde vores lokaler!!.
Torben er tovholder og giver Frivilligrådet besked.
Ideer til program/plan for dagen tilrettelægges på næste møde.

4.2 Politik vedr. bestyrelse/hjælper/konsulenter deltagelse i arrangementer (bilag)

Det besluttedes at lave en politik omkring hvornår bestyrelsesmedlemmer/ansvarlige/konsulenter og hjælpere betaler eller ikke betaler for at deltage/være til stede ved diverse arrangementer.
Torben laver udkast til næste møde.

4.3 Opvaskemaskine igen igen TGF.

Da der ikke umiddelbart kan findes en almindelig opvasker som kan vaske op på mindre en cirka 60 minutter forsøges der at finde økonomisk Støtte til indkøb af en Miele professionel opvasker som kan klare opvask på 17 minutter.
Finn undersøger mulighed for støtte og vender tilbage. Kan støtte ikke findes afventes med indkøbet til vi har fulgt overblik over årsregnskabet.

4.4 Blindes Jul – rygsæk til nye sælgere TGF (bilag)

Bestyrelsen er med på at købe rygsække med logo til brug for sælgerne. Der forsøges at finde en sponser til indkøbet
Torben Er tovholder.

Der afholdes Blindes jul sælger infomøde den 11. oktober kl 17. Kredsen er vært ved forplejning.
Torben Deltager sammen med Frode og Anni.
Alle bedes sprede budskabet.

4.5 Koncert i mørke 29. oktober TGF/aktiv udv. (bilag)

Der er søgt og bevilget 21.500,00 kr. fra aktivitetspuljen til Koncert i mørke arrangementet den 29. oktober og arrangementet er ændret til et regionsarrangement. pris pr billet for medlem 100 kr. pris for spisning 100 kr. pr deltager.
Der er søgt midler til gratis ledsager for aktivitetsmedlemmer.
Det besluttes at vælge menu med 2 retter efter kokkens valg på dagen til 278 kr. der afsat yderligere 72 kr. pr person til drikkevare. Med hensyn til antal af ledsagere for aktivitetsmedlemmer så dækker kredsen pris for antallet over de bevilgede 5.
Palle tager imod tilmeldinger, Bruno tager sig af regnskabet efterfølgende. Faktura fra Musikkens hus og restaurant Fauna sendes til Bruno.
Bruno afregner og sender kvitteringer mv til aktivitet@blind.dk.

5 Sager til drøftelse

,5.1 Besøg fra medlemsservice TGF (bilag)

Mødet den 17. oktober kl. 15:30 – 17:30 ønsker vi blandt andet at komme med nedenstående input ud fra det oplæg vi har modtaget fra medlemsservice.

1.Hvordan ser I mulighederne for at DBS bliver en større organisation med større sammenhæng mellem kredse, hovedkontor og kursusafdelingen/Fuglsangcenteret?
hjælp til lokale indsats mht. udbredelsen af kendskabet til foreningen.
Svar: Medlemskriteriet.
Navneændring på Foreningen der bevirker at også svagsynede kan identificere sig med foreningen.
Aktivitetsmedlemmer i bestyrelsen.

2. Hvordan kan vi i praksis få ind tænkt samarbejde mellem kredse, regionssamarbejde, samarbejde med andre aktører og landsdækkende samarbejde?
Svar Regionskoordinatorer.
fælles arrangementer med fx ældre sagen og lignende.
Fælles kredsbestyrelsesmøder regionen imellem.
fortsat brug af Røde Kors med videre.

3. Hvordan får vi sat fokus på øjensygdomme?
(medlemsundersøgelsen viste at mange ønsker mere oplysning mv. omkring øjensygdomme – hvad er ønskerne og hvordan gør vi det?)
Svar:
Det kan være en række foredrag digitalt og fysisk lokalt/regionsvis i samarbejde med andre øjenforeninger osv.
AOF 10 procent pulje. til foredrag.
Kredsarrangementer medlemsmøder.

4. Særlige ordninger.
Hvilke særlige ordninger kan tænkes at gøre Dansk Blindesamfund interessant for medlemmer?
(Medlemsundersøgelsen viste en stor interesse for opdatering og udvidelse af særlige ordninger – Har I konkrete forslag og hvilke særlige ordninger vil især gavne i netop jeres område?)
Svar:
Et kort til busserne som gør at de der ikke er digitale kan køre med bus uden brug af kontanter.
bedre Ledsagermuligheder på Skråen.

5. Information til medlemmerne
Hvad er jeres højeste ønske vedr. information til medlemmer?
Er der andre måder at få fx. Medlemsbladet på?
Aktivitetsnyhedsbrevet og telefontjenesten – hvilke informationer skal prioriteres? (skal det være langt eller kort? kun omhandle aktiviteter, eller også kursustilbud og politiske indsatser mv.)
Kunne der tænkes andre formidlingsmuligheder til medlemmer?
Svar:
Fint med aktivitetsnyhedsbrev, lav også et politisk nyhedsbrev. SMS tjenesten.
Medlemsblad kredsene rundt først..
Måske Radio frekvens.
Mulighed for at få både sort og andet medie, så både medlem og pårørende kan læse medlemsbladet.
Måske central indlæsning for telefontjeneste.
Sikre sig at medie valg i forhold til medlemsbladet.

6. Medlemsservice og Aktivitetskoordinatorer
Hvordan er samarbejdet med Medlemsservice? (Hvad virker godt og mindre godt? hvad kunne I tænke jer vi ændrede på, eller hvilke samarbejde/ydelser kunne I have
brug for fra Medlemsservice?) hvordan er samarbejdet med Aktivitetskoordinatorerne?
(Hvad virker godt og mindre godt? hvad kunne I tænke jer vi ændrede på, eller hvilke samarbejde/ydelser kunne I have brug for fra Aktivitetskoordinatorerne?)
Svar
Medlemsservice: blot rent faktisk at vide hvad medlemsservice er og består af samt nem indgang fra jeres hjemmeside. Giver ingen mening med blot tlf. og mailadresse. klare beskrivelser for de enkelt mailadresser hvad bruges de til.
Klar opdeling af den service medlemmer kan få og den kredse og tillidsfolk kan få som burde hedde kredsservice.
Få nu styr på den hjemmeside. en vejledning og oversigt over organisationen til tillidsfolkene.
Selv erfarne konsulenter aner ikke hvad sammenhængen er.
Kredsservice bør være tildelt regionalt så vi får hjælp til politisk arbejde, administrativt arbejde, aktivitetsarbejde.

Aktivitetskoordinatorerne: helt klare retningslinjer over hvad de må og ikke skal gøre.
De skal ikke kun være ideformidler.

7 Andet fra vores side?
Mangler et fælles net hvor tillidsfolk kan finde ideerne og spare samt kommunikere. Det nye medlemssystem er et skridt på vejen, men kan ikke stå alene.
Alle tillidsfolk bør have en blind.dk mail til foreningsarbejdet. sikring af dokumenthåndtering så GDPR lettere overholdes

5.2 Udskiftning af lys og evt. lamper Vesterbro 62A TGF (bilag)

Der kan spares cirka 55 procent på strømforbruget på lamperne ved udskiftning til moderne LED rør. Bestyrelsen besluttede at udskifte rør til nye LED rør og modificerer de eksisterende lamper så de kan bruges med LED rør
Annette tager kontakt til Connie T. og høre om hendes søn kan hjælpe/vejlede. Dette skal ske snarest.

(nedenstående Afklares og sættes ind i referat i færdig udgave)
Hvem er med på projektet? og hvem er tovholder.
Tidshorisont (hvornår ønskes projektet færdigt?

5.3 Klub Rebild 2023 – ny klubleder? TGF

Der skal ny klubvært til i Rebild til støtte for Tommy da Maj-Lis stopper til nytår. Brevudfærdiges og sendes pr post til alle medlemmer i Rebild kommune. Torben og Jesper tager sig af dette.
Ellers må vi prøve at søge offentligt om der kunne være en frivillig der vil være klubvært.

5.4 Seminar – afholder vi det? TGF

De tilstedeværende syntes det var en god ide og følgende mulige emner blev fremført:
Er det de rigtige aktiviteter vi har, kan det gøres anderledes.
Kan vi organiseres anderledes. Kan vi få noget Blindes arbejde i gang. Aktiviteter for de yngre mænd.
Da alle ikke var til stede blev dato ikke fastsat, dette gøres på næste møde. Alle skal til næste møde tilkendegive om de ønsker at deltage i et seminar og overveje hvad de syntes indholdet skal være.
Tovholder og ansvarlig findes på næste møde.

5.5 Høstfesten hvordan gik det?

Det var en rigtig god dag og stor ros til Brovst Sport og kulturcenter. God underholdning. Ved eventuelt gentagelse af fællesarrangement kan vi med fordel lige lave navneopråb.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH
kontobeholdning 370.000,00 kr. Blandt andet pga. regninger på Miniferie og indkøb stole. og der er sket stor stigning i elregning. pt betalt mere end 19.000,00 kr. mod 11.000,00 sidste år. Sagen omkring renovation har udviklet sig til at vi får cirka 4500,00 kr. tilbage. Derudover anlægges der næste år Molokker til højre for porten og jf. mail fra Aalborg forsyning skal vi som forening ikke betale for brugen, så renovationsudgiften forsvinder sandsynligvis helt.
Der er søgt 70.000,00 kr. til indkøb af mobilt højtaleranlæg med 10 teleslynger og center højtaler hos Sparkassen Kron Jylland. Der er søgt om paragraf 18 midler hos Aalborg kommune (75.000,00 kr.)
Forventede større regninger for resten af året Medlemsmøde, Høstfest, AOF undervisning. Budgetlægning for 2023 skal forberedes.

6.2 Referat Bestyrelsesmøde ISHD TGF (bilag)

Referat var desværre ikke blevet udsendt, derfor ikke rundsendt. Men ventetider for besøg af synskonsulent fra ISDH er stadig utroligt ringe cirka 5 måneder. ISDH vil næste år have fokus på tilgængeligheden til ISDH (synlighed, tilgang og kendskab

6.3 Det nye medlemssystem for tillidsfolk TGF

Torben er blandt andre med til at teste det nye medlemssystem som bliver webbaseret og umiddelbart ser det meget lovende ud.

6.4 Undervisning TGF AWI.

Der arbejdes stadig på træning for ældre og instruktør til Spinning. Der er fundet en ny EDB underviser til afløsning for det ene af Lars Peters hold. Det bliver Flemming Thomsen.
Der arbejdes på et dansehold i Brovst.
Der er nu 3 på sy holdet og måske kommer der 2 til Strik tirsdag eftermiddag.
De sidste hold starter op den 22 september og når alle holds deltagere er tjekket af sendes faktura til kursisterne (medio oktober)

6.5 Nyt bybus rutenet i Aalborg TGF (bilag)

Materiale var desværre ikke modtaget men kort fortalt så er Aalborg kommune i samarbejde med NT ved at forberede et nyt rutenet for bybusserne Dette bør vi holde øje med.

7. Punkter til næste møde

Seminar.

8. Eventuelt

Torben udsender mail omkring afklaring ifh. til den 17. oktober om vi fortsætter med bestyrelsesmøde bagefter.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 25. september 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn