Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 21. februar 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 21 februar 2022, klokken 16 til 19:30.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Tina, Jesper, Carsten og konsulent Annette.

Afbud fra: Bruno, Søren, Stein Erik, Ulla og Palle.

Referent og ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Ulla, Palle Corona resten på ferie, skal nok ikke afholde møde i uge 8 fremover.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev enstemmigt vedtaget.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 17. januar 2022

Referat godkendt som både møde- og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Undervisning – holdstørrelse – kørsel mv Team U. (bilag)

Holdstørrelse: Grundet den nye lokaleleje aftale med AOF kan vi uden det får den store økonomiske konsekvens godt tillade hold med 2 deltagere. Der skal fortsat arbejdes på at vores hold har mindst 3 deltagere Bestyrelsen bakker op om dette.
Undervisning i juli: Pga. Coronanedlukning i januar er holdstart for flere hold rykket og derved også deres slutdato, det bevirker at Strikkehold får undervisning i juli hvor vi ellers holder lukket. Bestyrelsen besluttede at vi godt kan tillade strikke holdene at fortsætte i de første 2 uger af juli, men foretrækker hvis der kan afvikles undervisningsgange på andre tidspunkter.
Kørselsordning>: der er tidligere besluttet at lave prøveordning med flexhandicapkørsel for medlemmer der bor i anden kommune end Aalborg, den forsøgsordning udvides til også at omfatte bus og togtransport. Der arbejdes på en økonomisk model som svare til dækning ved flexhandicapkørsel inden for kommunegrænsen. dvs. man betaler selv de første 20 kr.
.

4.2 Miniferie TGF (bilag)

Pris for deltagelse i Årets miniferie sættes til 2500 kr. Kredsen betaler for 2 fælles hjælpere og dækker også de 2 arrangørers deltagerpris.
Budget er indsendt til bestyrelsen og er ok.

4.3 Aktiviteter hvis ingen Coronastøtte TGF AKT-udv. (bilag)

Jammerbugts ansøgning? afventer gerne støtte lidt men klub og deltagere må selv betale større andel
Rebild? afventer udmelding fra coronaudvalget, Bestyrelsen støtter gerne hvis der ikke tilgodeses, måske deltagere skal betale lidt selv.

Regionale Fisketur: den arbejder vi på at gennemføre alligevel uanset støtte.
Djurssommerland: den tur droppes hvis ingen støtte.

4.4 Kredstilskud til DBS landsmøder? TGF ((bilag)

Dækker vi fortsat kredsaktives udgift (500 kr.) for deltagelse, permanent?: beslutning ja dette er vedtaget til permanent løsning.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Gavekort på 30000 noget nyt AKT udv

Datoen for arrangement er 17. september, det rundsendte foreløbige program blev gennemgået og der arbejdes på lidt mere musik og udvidelse af programmet samt lidt længere spisetid, festen afholdes i Brovsthallen eller slettestrand, regionsudvalget arbejder videre med det og holder møde 22 februar så yderligere nyt herefter. deltagerpris bliver sandsynligvis 100 – 150 kr.

5.2 Nye stole TGF AWI (bilag)

Det besluttedes at arbejde videre med stolen som vi har på prøve. Torben og Annette vender tilbage når der er nyt. Derudover kan nævnes at de nye borde kommer i uge 10, bordvogn er afbestilt og enten tilbagebetales beløbet eller også indgår det i køb af stole hvis de købes hos Scanoffice.

5.3 KGF 2022 program opstilling mv TGF aktiv udv (bilag)

KGF afholdes på Søparken i Aabybro kl 12 til 17.
forplejning: 1 ret til frokost inklusiv en genstand, kaffe te og kage til kaffepausen.
Hvem er på valg og genopstiller/genopstiller ikke? Ulla og Jesper modtager ikke genvalg, Bruno og Palle modtager genvalg.
Program: 12 ankomst 12:30 frokost 13:30 kgf første del 15 kaffepause 15:30 kgf anden del 16:30 – 17 afslutning og hjemkørsel.
lydanlæg? Annette spørger Jes når vi har tilmeldingerne og ved om det er nødvendigt.
stemmemateriale? Ulla tager sig af dette.
Tilmeldinger: Ulla tager sig af det.
Kørsel? Ulla og Annette

5.4 Dagsorden HB møde februar 2022 – er der opmærksomhedspunkter (rundsendt)

Dagsordenen blev løsligt gennemgået og ingen havde særpunkter som kræver særlig opmærksomhed fra kredsens side.

5.5 Medlemsmøde 15. marts status aktivudvalg

Annette aftaler menu.
pris for mad og drikkevare 300 kr. spisning kl cirka 18. spisning rykkes hvis der fornemmes at mødet ikke skal fortsætte efter spisning og debatten gøres færdig inden spisning.
.

5.6 Lys/lamper baggangen TGF

Punktet blev sprunget over.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

Bruno var ikke til stede men har meddelt at han genopstiller og at regnskab for 2021 er foreløbigt godkendt hos revisor og mangler kun endelig godkendelse.

6.2 Møde for nye medlemmer TGF AWI (bilag)

Der er udsendt i alt 40 invitationer for medlemmer indmeldt fra 2020 og frem. pt er der cirka 7 tilmeldinger. der afholdes møde hvis der kommer mere end 10 tilmeldte medlemmer. deadline er den 28 februar. Program som er udsendt fastholdes.

6.3 kredsenes investeringer 2021 TGF (bilag)

Der er rundsendt en oversigt for de enkelte kredses investeringer hos DBS investeringspuljer, blot til almen orientering.

7. Punkter til næste møde>/h1>
forsikring, er vi dækket. sms tjeneste.

8. Eventuelt

Intet at bemærke udover at afgående bestyrelsesmedlemmer får madønske opfyldt til næste bestyrelsesmøde😀

Referat skrevet af Torben Frederiksen 5 marts 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn