Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15. august 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 15. august 2022 kl 16.
Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Palle,, Carsten, Bjarne, Jesper suppleant Finn og Meska samt konsulent Annette og Søren.

Afbud fra: Tina og Stein Erik.

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Palle kan ikke deltage i næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 220620 referat møde 20. juni (bilag)

Ændring: Tina som fraværende, Referat godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Ulla og Helge skovs fond – repræsentation TGF (bilag)

Det besluttedes at kredsformand Torben Frederiksen overtager Frode Fichs post i Bestyrelsen for Ulla og Helge Skovs legat. Så det nu er Torben Frederiksen og Bruno Hjorth som repræsenterer Dansk Blindesamfund kreds Aalborg i bestyrelsen.

4.2 Dato for KGF 2023 flyttes. TGF/AKT udvalg (bilag)

KGF flyttes til mandag den 17 april 2023 kl 16 til afholdelse på Orkideen Aalborg Øst.

4.3 Medlemsmøde november 2022 Akt udvalg (bilag)

Afholdes 8. november på Hotel Amerika i Hobro og Den skallede Pædagog, Der skal findes en som der kan fortælle om hotellets historie. Aktivitetsudvalget er tovholder og inddrager andre hvis nødvendigt.

4.4 Miniferie frameldingspolitik TGF (bilag)

Der kan tilbagebetales penge indtil sidste frist for tilmelding er overskredet derefter er tilmeldingen bindende.
Der kan derefter undtagelsesvis tilbagebetales penge i tilfælde af alvorlig sygdom eller man er kommet til skade.

4.5 Tillidsmandskurser (bilag)

Carsten og Palle på grundkursus i november, palle og klubvært Hobro Jens Frederiksen på den gode vært kursus.

4.6 Ansøgning fra Sjov med hund TGF (bilag)

Bestyrelsen støtter ansøgningen om besøg af foderværtsfamilier, der blev bevilget, op til 50 kr. pr person.

5. Sager til drøftelse.

,5.1 Kredsdøgn 2 september 2022 TGF (bilag)

Større sammenhængskræft mellem hovedkontor og kredse. hvad skal tages med til kredsdøgn: mere ensrettet og lettere indgang til de enkelte afdelinger. medlemsservice. måske @blind.dk til alle tillidsfolk. Fælles net til dokumentdeling med videre.
Administrativ støtte til regionen. Afklaring af konsulenternes rolle i forhold til kredsarbejdet.

5.2 Årshjul – aktivitetskalender (bilag)

Søren foreslog svanen og togtur i Mariager. Aktivitetsudvalget arbejder videre med den rundsendte liste og planlægger.
Aktivitetsudvalg arbejder videre med datoerne for de enkelte arrangementer og melder tilbage.

5.3 Blinde og svagsynedes deltagelse i kulturlivet (bilag)

Det rundsendte blev tage til efterretning og tilbagemeldinger gives i fald noget dukker op.

,5.4 oplæg til besøg fra medlemsservice TGF (bilag)

næste kredsbestyrelsesmøde starter kl 15:30 Der bruger vil lige en halv time på at samle input til mødet.
Annette tager kage med?
Ordinært møde starter så kl 16:00 for de som ikke deltager fra kl 15:30

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH

pt samlet indestående bankkonti 483.000,00 kr.
Faktura for stole er fejlbehæftet, Bruno arbejder videre med det. Vi har konstateret at vi betaler rigtigt mange penge for renovation cirka 13.600,00 kr om året fordeling er jf aftale fra 2006 at vi betaler 1/3 del af det samlede pt ovenstående beløb.
Der er indsendt ansøgning til Paragraf 18 på 75.000,00 kr.

6.2 Referat HB møde juni 2022 (bilag)

Der blev talt lidt om delen om strukturen, som umiddelbart tegner til at kunne ordnes inden for de nuværende vedtægter.

6.3 Patientforeningernes møde med Aalborgkommune TGF (PT bilag)

Torben og Palle deltog og det var et godt informativt møde. Forhåbentlig oprettes pårørende rådgiver i Aalborg Kommune.

6.4 AOF undervisning

Der arbejdes på ny EDB underviser til eftermiddagsholdet. Vævning og strik Brovst kommer først i gang til januar 2023 pga. sygdom. Opstartsmøde mellem DBS/AOF og underviserne afholdes den 30 august. Det ene tirsdags strikkehold savner også kursister.
Der arbejdes fortsat på træning for ældre.

6.5 Klubben i Hobro SUH

Klubdag bliver 3 onsdag i måneden 13 – 15. Jens Anker Frederiksen har meldt sig som klubleder. Indtil videre har 12 – 15 medlemmer vist interesse for at deltage i klubbens aktiviteter. Økonomi osv aftales senere men generelt som øvrige klubber.

7. Punkter til næste møde

Opvaskemaskine igen igen. politik for konsulenter og ansvarlige for arrangementers deltagelse i kreds arrangementer med videre.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 11 september 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn